בזיון בית משפט עונש

1. דרך ההשגה על החלטת בימ"ש הינה הסוגייה הטעונה הכרעה בהחלטה זו. האם עסקינן בהליך פלילי או אזרחי, בבקשה למתן רשות ערעור או ערעור בזכות? בדיון קמא עתרה המשיבה מבית משפט השלום באשדוד כי יפעיל סמכותו על פי פקודת בזיון בית משפט ולהטיל על המבקש קנס או מאסר. בית משפט קמא קבע כי אין להוציא צו המטיל על המבקש קנס או מאסר, אך עם זאת, נתן צו עשה נגדו, לפיו עליו להוציא למנהל מקרקעי ישראל רשימת חברים מעודכנת, שבה תיכלל המשיבה. המבקש הגיש בקשה למתן רשות ערעור על ההחלטה האמורה. העלתי את הסוגיה האם ראוי היה להסתייג מההחלטה הנידונה בדרך האמורה. המבקש נימק מדוע נקט בהליך בו נקט ואילו המשיבה סבורה שהיה על המבקש להגיש ערעור פלילי. עוד מדגישה המשיבה כי היה וטעה המבקש בבחירת ההליך, איחר הוא את המועד להגשת ערעור בזכות. 2. דעתי הינה שההליך שננקט הינו ההליך הראוי. סעיף 8(1) לפקודת בזיון בית משפט, קובע: "צו המטיל עונש שניתן ע"י בית משפט מחוזי או בית משפט שלום עפ"י סעיף 6 יהא ניתן לערעור באותם התנאים הנוהגים בערעור על פסק דין פלילי המטיל עונש כיוצא בזה". סעיף 6 מסמיך את בית משפט "לכוף אדם בקנס או במאסר, לציית לכל צו שניתן על ידם והמצווה לעשות איזה מעשה או האוסר לעשות כל מעשה". עינינו הרואות כי הליך של ערעור במתכונת של פסק דין בפלילים רלוונטי למצב בו בית משפט מחליט להטיל עונש - קנס או מאסר - לאחר שהגיע למסקנה שצד ביזה את בית המשפט. מרכיב העונש הוא אשר הופך את ההליך לפלילי. ההגיון ברור. משנענש אדם, ראוי כי זכויותיו יתבהרו על ידי ערכאת הערעור כאילו מדובר בפסק דין בפלילים. כאן אמנם החליט בית משפט קמא להוציא צו עשה, אך נמנע מלנקוט סנקציה עונשית. טענת המשיב לפיה ההחלטה להוציא צו עשה מקפלת בתוכה מעין הכרעת דין בנושא ההפרה ועל כן ההליך משול לדיון פלילי, אינה מדוייקת. הרי, באותה מידה, בית משפט החליט שלא לגזור עונש וכאמור, מרכיב זה של הכרעת בית משפט - עונש ולא מתן צו עשה - הוא ורק הוא מהווה תנאי מוקדם לתחולתו של סעיף 8. העדר עונש מאיין את הפן הפלילי שבהחלטה אפילו ונקבע שצד מסויים הפר צו של בימ"ש. אף תוכן הצו שניתן על ידי בית משפט קמא, לפיו על המבקש להוציא רשימת חברים חדשה, שתכלול את המשיבה, אינו מכתים את הקיבוץ, אלא מהווה הבעת עמדה שיפוטית בסכסוך אזרחי בין הצדדים. 3. החלטה לפי פקודת בזיון בית משפט, שאינה עונה על תנאי סעיף 8, מוגדרת כהחלטה אחרת בתיק אזרחי. המסלול האחר להשיג על החלטת בית משפט, על פי הפקודה, הינו אפוא, בקשה למתן רשות ערעור (ראה, ע.א. 228/63 עזוז נ' עזר פ"ד י"ז (2) 2541 וכן החלטת כב' הרשמת לייבוביץ בע.פ. 2242/07 בפולורון סיסטם ישראל בע"מ נ' תיווך משכן נכסים בע"מ, שהגיעו לתוצאה דומה לתוצאה כאן). יוצא אפוא כי המבקש פעל על פי דין. ביזיון בית המשפט