בחינת רישוי אופטומטריה

1.המבקשים עותרים לכך כי יינתן צו ביניים, בהתאם לתקנה 9 לתקנות בתי המשפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), תשס"א-2000, כאשר הנוסח המבוקש של הבקשה הוא זה: "להורות למשיבים להימנע מהפרת חובתם הסטטוטורית לפי תקנה 14 לתקנות העיסוק באופטומטריה (בחינות רישוי), תשנ"ג-1993, ולמסור למבקשים שנבחנו בבחינת הרישוי האחרונה באופטומטריה את תוצאות הבחינה, וזאת לאחר שהמועד למסירת תוצאות הבחינה כבר חלף". 2.תקנה 14 לתקנות האמורות, שכותרת השוליים שלה היא "אישור על תוצאות בחינה", קובעת: "ועדת הבחינות תמסור לנבחן תוצאות כל בחינה, בהודעה בדואר רשום, תוך 30 ימים ממועד הבחינה". 3.למעשה, העתירה לצו ביניים איננה עתירה להשארת המצב הקיים, על כף שהיא מנוסחת בלשון שלילית ("להימנע מהפרת חובתם הסטטוטורית"), אלא מדובר בצו עשה, לקיום הוראת תקנה 14, דהיינו, צו המורה למשרד הבריאות לשלוח את תוצאות בחינת רישוי האחרונה, מיום 11.7.10, לעותרים, דבר שהיו צריכים לעשות עוד ביום 10.8.10. 4.יש לזכור, כי אין מדובר בתקנה טכנית בלבד, כפי שהיא נראית ממבט ראשון. מדובר בסיטואציה שבה אדם הקדיש שנים רבות מחייו לצורך לימוד אופטומטריה, והנה, לאחר שכבר נבחן, לא מקבל הוא את התוצאות. 5.מניסיון החיים ידוע, כי אין מדובר באדם בודד, אלא כל מי שלומד לבחינה וכל מי שלומדים לבחינות, חלים עליהם דברי התפילה כי עניין זה אינו רק שלהם אלא של "נשיהם ובניהם ובנותיהם וכל אשר להם". מי לא זוכר, כיצד כל בני הבית המתינו לתוצאות הבחינה של אב המשפחה, או אם המשפחה, וזאת כנגד אותם ימים ולילות בהם הלכו על "קצות האצבעות" כאשר האב או האם השקיעו עצמם לקראת הבחינה החשובה. 6.בנסיבות אלה, ואף שבדרך כלל אין זה נהוג לתת צו עשה במסגרת צו ביניים, אני סבור, כי מאחר וחלפו 15 יום לאחר אותם 30 ימי בדיקת הבחינה, מוצדק הוא כי יינתן צו כזה. 7.אולם, מאחר וידוע כי אנו בחודש אוגוסט, הוא חודש החופשות, אנהג לפנים משורת הדין ואורה בזה בצו העשה כי המועד האחרון למשלוח תוצאות הבחינה במכתב רשום, יהיה 2.9.10. 8.בשלב זה, אינני מחייב את המשיבים בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד, שכן בבקשה לצו ביניים לא נכללה עתירה כזאת. אולם, בסיום ההליך, רשאים המבקשים, במסגרת תיאור ההליכים שנקטו, לכלול גם את בקשת הביניים בעת החלטתי זו, לצורך חישוב שכ"ט עו"ד המגיע למבקשים. 9.עינייםביטוח בריאות ממלכתיאופטומטריה