בחירות שינוי שם רשימה

רקע עובדתי הבחירות לעיריית קריית שמונה עתידות להיערך ביום 22/10/13. שמה של אחת הרשימות אשר נרשמה כמתמודדת בבחירות הנ"ל הינה "בוחרים להצליח". ביום 23/09/13 הגישה הרשימה הנ"ל, בקשה לתיקון שמה המופנית למנהלת הבחירות, היא המשיבה 1 דנן ובה ביקשה לשנות את השם הנ"ל, לשם "יורם מלול - בוחרים להצליח למועצת העיר". בקשתה זו סורבה ומכאן העתירה. אין חולק כי הבקשה הוגשה 29 יום לפני מועד הבחירות. אביא להלן בתמצית את טיעוני הצדדים. טיעוני העותרת לטענת העותרת השינוי בשם הרשימה נחוץ לה על מנת להקל על הבוחרים לזהות את הרשימה עם מר יורם מלול העומד בראש הרשימה והינו פעיל בקריית שמונה המוכר לבוחרים רבים ומשום כך יש חשיבות אלקטורלית רבה להוספת שמו לשם הרשימה. אשר לסמכות להתיר את השינוי היפנתה העותרת להוראת סעיף 40 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965 (להלן: "החוק"), המתיר תיקון בשל "ליקוי" המונע את הגשת חוברת המועמדים וטוענת העותרת כי בענייננו אין מדובר ב"ליקוי" המונע את הגשת חוברת המועמדים או המצריך "תיקון ליקוי" בגינו לא תוכל הרשימה להתמודד בבחירות, אלא שמדובר ברצון לבצע שינוי בשם הרשימה לאחר הגשתה ועל כן סעיף 40 אינו רלוונטי לענייננו. המקור עליו מסתמכת העותרת בטענתה כי ניתן לבצע שינוי של שם הרשימה הינו סעיף 41 א' (ב) אשר לטעמה אוסר שינויים המתייחסים אך ורק לשינוי במדרוג או מחיקת או הוספת שם ברשימת המועמדים לאחר הגשת חוברת המועמדים והוא אינו בא למנוע הגשת בקשה לבצע שינוי אחר, כגון שינוי שם, פרט לשינוי הנ"ל. בעניין זה היפנתה לבג"צ 686/78 בעניין אליעזר אבן. לעניין המועד האחרון להגשת בקשה לשינוי שם, היפנתה לסעיף 41 לחוק הקובע שמנהל הבחירות יאשר רשימה באופן סופי לאחר התייעצות עם ועדת הבחירות וייתן החלטתו בעניין אישור רשימת מועמדים כולה או חלקה, עד ליום ה- 20 לפני מועד הבחירות. כן היפנתה העותרת לסעיף 42 הקובע כי ניתן לעתור על החלטת מנהל הבחירות שלפי סעיף 41, עד היום ה- 20 טרם הבחירות. עוד טענה העותרת כי בתי המשפט קבעו מפורשות שניתן להגיש בקשה למנהל הבחירות לשינוי שם הרשימה, כל עוד הוגשה 20 יום לפני מועד הבחירות, הוא המועד הנקוב בסעיף 42 הנ"ל. בעניין זה היפנתה העותרת את בית המשפט לעת"מ (מחוזי ב"ש) 409/08 בעניין "סיעת אשדוד מנצחת". כן היפנתה לעת"מ (מחוזי ת"א) 2809/08 בעניין "רשימת התל אביבים". מכל אלה ביקשה העותרת להסיק כי ניתן להגיש בקשה לשינוי שם עד 20 יום לפני הבחירות, על אף העדר הוראה מפורשת המתירה זאת בחוק. אשר על כן, ביקשה לקבל את העתירה. טיעוני המשיבים עמדת המשיבים הינה כי המועד האחרון לשינוי שם הרשימה הינו המועד הקבוע בסעיף 35 ח', וכן בהוראת השעה (חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה) התשע"ג - 2013) הנוגעת לבחירות ברשויות המקומיות בשנה זו, שלפיהם, יש להגיש בקשה כאמור עד 35 ימים לפני מועד הבחירות והואיל שבמקרה דנן הוגשה הבקשה 29 לפני המועד לבחירות, הרי שבדין נדחתה. המשיבים היפנו לפסק הדין שניתן בעת"מ 44368/09/13 ו- עת"מ 4866/10/13 בבית המשפט המחוזי בת"א בעניין תיקון שם רשימה, שם נדחו שתי עתירות על החלטות הדוחות בקשות לשינוי שם רשימה. לטענתם, גם פסק הדין שניתן בעת"מ 409/08 שהוזכר לעיל, תומך בגישה שאין להתיר תיקון מעבר למועדים שנקבעו בסעיף 35 לחוק. לטענת המשיבים בקבלת הבקשה יהיה בה כדי לפגוע בעיקרון השוויון, היא תיצור אנדרלמוסיה בקרב הבוחרים וכן מדרון חלקלק של הגשת בקשות על ידי רשימות שונות לשינוי פרטים לאחר המועד הקבוע בחוק לפי סעיף 35 (ח). עוד טענה ב"כ המשיבים כי סעיפים 40 ו- 41 אינם חלים על ענייננו, שכן, סעיף 40 עניינו ברשימה שהוגשה "שלא בהתאם לפרק זה" ולא כך המקרה דנן, וסעיף 41 עניינו ברשימת מועמדים שהוגשה כהלכה או שתוקנה לפי סעיף 40 הנ"ל שכאמור, אינו חל על ענייננו. היא היפנתה גם להוראת סעיף 41 א' (ב) הקובעת כי "אין להחליף או להוסיף מועמדים ברשימת מועמדים לאחר שהוגשה, ואין להביא בה שינויים אחרים אלא אם כן הוחלף או נוסף מועמד ..." ומהוראה זו היא מבקשת ללמוד כי הרשימה עצמה אינה מוסמכת להכניס ביוזמתה שינויים ברשימת המועמדים לרבות שינוי השם כמו במקרה דנן. עוד טענה כי טרם הבחירות הופצה וחולקה חוברת רשימת הבחירות וניתנו בה הנחיות מפורשות בהתאם לחוק. דיון והכרעה לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים בכובד ראש ועיינתי בכל האסמכתאות עליהן הופניתי, אני סבור כי דין העתירה להידחות. על החשיבות בהקפדה ושמירה על המועדים שנקבעו בחוקי הבחירות, עמד כב' הש' הנדל בעת"מ 409/08 כדלקמן: "משקבע המחוקק את אשר קבע, אין מנוס אלא להקפיד על המועדים. תוצאה אחרת עלולה לגרום לכך, גם אם אין כל כוונה לעשות זאת, לאי שיוויון בבחירות. הסדר בחוק אינו עניין טכני, מטרתו אינו להעמיד את הסיעות המתחרות במבחנים מיותרים, אלא תכליתו להשליך על הניהול התקין של מערכת הבחירות. ... בענף זה של המשפט, יש להקפיד על המועדים. גישה אחרת עלולה לא רק להוביל לאי שיוויון אלא לאי בהירות בציבור - מצב שעלול לפגוע באמינות הבחירות. העולה מן האמור, כי מנהל הבחירות פעל כשורה בהחלטתו לדחות את הבקשה לתיקון השם של סיעת העותרת. המחוקק הגדיר את שיקול דעתו של מנהל הבחירות ונכון נהג כאשר הקפיד על המועדים. ארשה לעצמי להוסיף שנראה שהמצב בו מנהל הבחירות אמור לפעול על פי כללים בדבר המועדים שקבועים בדין מבלי שהוענק לו שיקול דעת לסטות מהם, הינו ראוי. תוצאה אחרת עלולה להוביל להשמעת טענות שהוא פעל באופן לא שיוויוני במצב הטוב מצב הפחות טוב, שנכנע ללחצים על כל המשתמע מכך. ... ב"כ העותרת אשר טען כל אשר היה ניתן לטעון, לא הצביע על מקור סמכות שמאפשר קבלת העתירה. אף הסעיף שהופניתי אליו, סעיף 42 לחוק האמור, רק מחזק את המסקנה שדין העתירה להידחות, שכן העותרת לא פנתה למנהל הבחירות במועד". בפניי טענה העותרת כי באותו מקרה קבע כב' הש' הנדל שהמועד להגשת בקשה לשינוי שם הינו 20 יום לפני מועד הבחירות. באותו מקרה, בניגוד לטענת העותרת דנן, לא קבע כב' הש' הנדל שהמועד להגשת בקשה לשינוי שם הינו 20 יום לפני מועד הבחירות. כב' הש' הנדל כתב: "כמובן כפי שהחוק קבע שהמועד להגשת בקשה מסוימת הינו 20 יום לפני הבחירות, כך החוק יכול היה לקבוע שהמועד להגשת בקשה הינו למשל 18 יום. אך משקבע המחוקק את אשר קבע, אין מנוס אלא להקפיד על המועדים". (ההדגשה בקו שלי - י.א.). נראה אם כן כי המספר 20, אינו מתייחס דווקא לבקשה לשינוי שם כפי שטוענת העותרת. אשר לפסק הדין שניתן על ידי כב' הש' ד"ר ורדי בעת"מ 44368/09/13, שהוצג מטעם המשיבים, אומר כי השאלה שנדונה באותו מקרה הייתה האם בקשה לשינוי שם נכנסת בגדר המונח "ליקוי" לצורך הסמכות הנתונה למנהל הבחירות לפי סעיף 40 לחוק. במקרה דנן שני הצדדים טענו שסעיף 40 לחוק לא חל על ענייננו כיוון שאין מדובר ב"ליקוי" כמשמעו סעיף 40. גם פסק הדין שניתן בעת"מ 2829/08 עניינו במועד הגשת העתירה בפני אותו בית משפט (ראה סעיף 12 לפסק הדין העוסק בפרשנות סעיף 42 (א) לחוק הנ"ל). גם בסעיף 13 לפסק הדין הנ"ל, אין כל קביעה או הכרעה עד מתי ניתן להגיש בקשה לשינוי שם ומכאן שגם פסק דין זה אינו יכול לשמש אסמכתא לענייננו. לא יהיה מיותר לציין כי פסק הדין הנ"ל דחה בקשה לשינוי שם. השאלה הבאה שיש לדון בה האם מהווה הוראת סעיף 41 א' (ב) המקור לסמכות מנהל הבחירות לאשר תיקון שמה של רשימה לאחר שהוגשה. כזכור על אפשרות זו כאסמכתא מסתמכת העותרת, בהפנותה לבג"צ 686/78. העותרת טוענת כי הביטוי "שינויים אחרים", האסורים בתיקון לפי סעיף זה, אינו כולל שינויים בשם הרשימה, אלא רק שינויים המתייחסים לזהות המועמדים, סדר הצגתם ברשימה וכיו"ב. עיון בפסק הדין שניתן בבג"צ 686/78 אינו מלמד את המסקנה הנ"ל לה טוענת העותרת. פסק הדין עסק בשאלה האם החלפת סדר המועמדים כלול במונח "שינויים אחרים" ולשאלה זו השיב בג"צ, על דרך הפרשנות, בחיוב. מכלל "הן" הנ"ל, אין בהכרח ללמוד כי שינוי שם אינו כלול בגדר המונח "שינויים אחרים". לטעמי, הטעמים שפורטו לעיל בפסק דינו של כב' הש' הנדל בעת"מ 409/08 הנוגעים ליציבות הבחירות, לעיקרון השוויון וכן טעמים נוספים של בהירות רשימת המועמדים ומניעת בלבול בקרב הבוחרים, תומכים כולם בפרשנות הרחבה של המונח "שינויים אחרים" הכוללת שינוי שמה של רשימת מועמדים שהוגשה, לאחר מועד הגשת הרשימה. במהלך הדיון נתבקש גם ב"כ העותרת להבהיר מהו המקור החוקי או המשפטי לטענתו כי ניתן להגיש בקשה לשינוי שם עד היום ה- 20 לפני מועד הבחירות והוא טען כי הוראות החוק, החל מסעיף 35 לחוק מתוות סדר מועדים, תחילה מועד להגשת הבקשה שהינו עד 35 יום לפני מועד הבחירות, לאחר מכן מועד של 26 יום למתן הודעת מנהל הבחירות על ליקוי שנפל ברשימת המועמדים, לפי סעיף 40 לחוק ולאחריה מועד של 20 יום לאישור (לאחר התייעצות עם ועדת הבחירות) רשימת מועמדים שהוגשה כהלכה או שתוקנה לפי סעיף 40, וזאת בהתאם לסעיף 41 לחוק. מכאן שלטענתו (המבוססת גם על ההנחה כי ניתן לערוך שינוי שם לאחר הגשת הבקשה, נוכח המשתמע מהוראת סעיף 41 א' (ב) ובג"צ 686/78), המועד האחרון שניתן לערוך שינוי שכזה הינו כפי שמפורט בסעיף 41 לחוק, היינו 20 יום לפני מועד הבחירות. הואיל שדחיתי את טענת העותרת כי ניתן לערוך שינוי שם בהתאם לסעיף 41 א' (ב), אני דוחה גם את טענתה זו. יותר מכך, סעיף 41 מדבר על "רשימת מועמדים שהוגשה כהלכה או שתוקנה לפי סעיף 40", ואינו עוסק כלל בתיקונים המבוקשים ביוזמת מגישי הרשימה, לאחר מועד הגשתה האחרון לפי סעיף 38 (ח) לחוק. לטעמי, לו רצה המחוקק להסמיך את מנהל הבחירות לדון בבקשות לשינוי שם, היה עושה זאת בבירור במסגרת החוק הנ"ל, כפי שהסמיך אותו לדון בתיקון "ליקוי" כאמור בסעיף 40 לחוק. תיקונים מעין אלה שנעשים ביוזמת מגיש הרשימה יכולים להיות רבים, הם יכולים להוסיף עומס רב על מנהל הבחירות והם גם מצריכים שיקול דעת רחב אשר במסגרתו יכול ויגרם אי שוויון בהחלטות שונות של מנהל הבחירות או בין החלטת מנהל בחירות במחוז אחד או ברשות אחת לבין מנהל בחירות ברשות אחרת אשר רק יעצימו את הפגיעה בעקרון השוויון. צמצום שיקול דעתו של פקיד הבחירות והבהרת הכללים במסגרת החוק עצמו, מביא לבהירות מקסימאלית לגבי המותר והלא מותר באשר להתנהלות הקודמת לבחירות ועל כן הוספת סמכויות למנהל הבחירות שלא נקבעו בחוק, שיפגעו בבהירות זו, אינה ראויה בעיניי. מכל הנימוקים שפירטתי לעיל, אני דוחה את העתירה. העותרת תשלם למשיבים יחדיו הוצאות משפט בסך כולל של 10,000 ₪. שינוי שםבחירות