בחירת נציג לועדת המכרזים

זוהי בקשה למתן צו מניעה זמני שימנע מועדת המכרזים של חברת החשמל צפון לדון בבחירת מועמד לתפקיד מנהל מחלקת פיתוח טכנולוגיות אנרגיה עד אשר תיבדק שאלת הליכי בחירת נציג המהנדסים לועדת המכרזים. להלן עובדות המקרה: 1.המבקש, מהנדס בהכשרתו המקצועית, משמש בתפקיד ראש מדור בדיקת מערכות בקרה במחלקת חקר דינאמיקות המערכת המהווה חלק מאגף תכנון פיתוח וטכנולוגיות בחברת החשמל-המשיבה מס' 1 (להלן- "חברת החשמל"). 2.בתאריך 7/3/07 פרסמה חברת החשמל מכרז פנימי מס' 5/06 לתפקיד מנהל מחלקת פיתוח טכנולוגיות אנרגיה (להלן: "המכרז"). המועמדים מבין עובדי החברה והעונים על דרישות התפקיד - היו צריכים להגיש את מועמדותם למכרז עד ליום 22/3/07. 3.שנים-עשר מהנדסים העובדים בחברת החשמל הגישו מועמדות למכרז הנ"ל, כאשר ביניהם נמצא גם המבקש. 4.עפ"י הנוהל מס' 01-04-08 הקיים בחברת החשמל בנושא מכרזים פנימיים לאיוש תפקידים פנימיים, פנתה חברת החשמל לועד העובדים במרחב הצפון וביקשה כי ועד העובדים ימנה את נציגיו לועדת המכרז הספציפי הנ"ל. 5.בתאריך 26/4/07 הודיע מזכיר ארגון עובדי חברת החשמל - מר יורם בינג - לגב' תמי גוטסמן מנהלת כח אדם בחברת החשמל, כי נציגי הועד למכרז יהיו - מר יעקב חי ומר מוני קובל. 6.הנהלת חברת החשמל מינתה מטעמה את חברי ועדת המכרז כדלקמן: יו"ר הועד - מר אבי ענתבי - מנהל אגף משאבי אנוש ד"ר דוד אלמקיאס - מנהל אגף תכנון פיתוח וטכנולוגיות. מר גיורא מירון - סגן מנהל האגף גב' תמי גוטסמן - מנהל כח אדם באגף. 7.בתאריך 26/6/07 זימנה ועדת המכרז לראיון את העובדים שהציגו את מועמדותם במכרז הנ"ל, כשהראיון נקבע לתאריך 16/7/07 בין המוזמנים היה גם המבקש. 8.מיד עם קבלת הזימון לראיון ביום 26/6/07 פנה המבקש בכתב לגב' מירה הירשפלד וביקש לדעת את שמות נציגי הועד, כי לדבריו "מאחר וקיים חשש לפגיעה אישית בו על ידם". בתשובה שנשלחה למבקש - הוא נדרש לפנות בנדון למר יורם בינג - מזכיר הועד. 9.רק ביום 5/7/07 פנה המבקש למר אבי ענתבי במכתב בו טען, כי פנייתו למר בינג לקבלת שמות נציגי הועד לא נענתה. במכתבו הנ"ל דרש המבקש לא לקיים את המכרז אם יתברר כי נציגי הועד במכרז הינם חברים מועד המהנדסים וזאת לאור יריבות אישית קשה בינו לבין כל חברי ועד המהנדסים. להלן נוסח המכתב: "... קיימת יריבות אישית קשה ביני ובין כל חברי וועד המהנדסים, ודעתם עלי מבוטאת יפה במכתב המצ"ב של אגודת המהנדסים השכירים מיום 11/6/07. כדי להבהיר חברי ועד האגודה זהים לחברי וועד המהנדסים. בנוסף לכך, וככל הידוע לי מר עופר קוגל שהינו חבר בוועד המהנדסים הינו אחד המועמדים במכרז. מכל האמור, אין טעם בהשתתפותי במכרז אשר ועדת המכרז שלו כוללת חברים מוועד המהנדסים של חברת החשמל צפון. אבקשך שלא לקיים מכרז כזה אם אכן יתברר כי נציגי הוועד למכרז הם חברים מוועד המהנדסים. במקרה כזה חלק מנציגות המכרז מוטה ובנוסף יש לה אינטרס לפגוע בי". 10.מר ענתבי השיב ביום 10/7/07 למבקש, כי הכתובת לפנייתו צריכה להיות מופנית לועד העובדים המרחבי, וכי העביר את מכתבו של המבקש לועד. 11.ביום 12/7/07 הודיע המבקש בהודעת דואר אלקטרוני, כי לא יופיע בפני ועדת המכרזים הכוללת את חברי ועד המהנדסים עצמו, ולא יתייצב לראיון שנקבע לו בפני ועדת המכרזים ביום 16/7/07 12.ביום 12/7/07 אישררה הסתדרות המהנדסים את נציגי המהנדסים בועדת המכרזים והודיע על כך לחברת החשמל. 13.ביום 15/7/07, לאחר מועד האישרור, שלח המבקש אל הסתדרות המהנדסים את מכתבו מיום 5/7/07, בו הוא מבקש שלא לאשרר כנציגים לועדת המכרזים אף אחד מבין חברי ועד המהנדסים. 14.מן הראוי לציין, כי המבקש יצא לחופשה ביום 12/7/07 ונסע לחופשה קצרה בחו"ל. ואח"כ המשיך להיות בחופשה וחזר לעבודה רק ביום 23/7/07. 15.ביום 23/7/07 שלח המבקש מכתב לכל חברי וועדת המכרזים, כי לא התייצב לראיון ביום 16/7/07 בגלל חברותם של המשיבים מס' 2 ו- 3 בועדת המכרזים, אך כדי להסיר ספק הוא אינו מסיר את מועמדותו לתפקיד, וכי אם ועדת המכרזים תדון במועמדותו בהרכבה הנוכחי - יהיה בכך משום זילות פסה"ד של ביה"ד לעבודה. "ביום המכרז 16/7/07, כאשר נודע לי כי מר יעקב חי ומר מוני קובל הם בין חברי ועדת המכרז מסרתי להם מפורשות כי אין טעם בהופעתי בפני ועדת המכרז שזה הרכבה. אני מבהיר למען לא יהיה ספק כי מועמדותי לתפקיד מנהל מח' פיתוח טכנולוגיות אנרגיה שרירה וקימת. אני מפנה את תשומת ליבכם לפסקי בית הדין לעבודה שכר ניתנו במכרזים קודמים ומנימוקים זהים ובמפורש להחלטה שניתנה בבית הדין לעבודה בבשא 9926/99 ביום 15/7/99 ובו נפסלה השתתפותם של מר יעקב חי ומוני קובל במכרז 3/99 למשרת סגן מנהל מחלקת פיתוח טכנולוגיות אנרגיה. אינני משפטן, אולם נראה לי כי אם תשבו בוועדת מכרזים שזה הרכבה - כדי לדון במועמדותי זו תהיה זילות של פסקי בית הדין לעבודה. אינני שש ואינני רוצה לפנות זו הפעם הרביעית לבית הדין לעבודה בעניין דומה. אני תקווה כי לא תאלצו אותי ללכת שוב בדרך זו, כאשר פסקי בית הדין בעניין כה ברורים. אמתין בזמן קצר לקבל את תגובתכם". 16.עד למועד הנ"ל הספיקה כבר ועדת המכרזים לראיין 10 מועמדים לתפקיד מבין ה- 12 איש שניגשו למכרז, כאשר שאר המועמדים היו אמורים להופיע בפני הועדה ביום 29/7/07. 17.ביום 24/7/07 הגיש המבקש לביה"ד את בקשתו למתן צו המניעה במעמד צד אחד וטען כי המשיבים מס' 2 ו- 3 פסולים להשתתף בועדת המכרזים, והיות והוא טוען לפסלות חבריה של ועדת המכרזים אין הוא יכול להופיע בפניה. על כן הוא עתר למנוע מועדת המכרזים לדון ולהחליט בבחירת מועמד למשרה עד לדיון שיתקיים בשאלת תוקפם של הליכי בחירת נציגי המהנדסים לועדה. 18.בעקבות הפניה לביה"ד הפסיקה חברת החשמל את הליכי המכרז עד למתן החלטה בביה"ד. 19.ב"כ המשיב מס' 5 הודיע, כי לאור העובדה שמדובר במחלוקת פנימית בין המהנדסים הוא משאיר את ההכרעה לשיקול דעת ביה"ד ויפעל על פיו. לאור האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן: 20.בפתח הדיון בביה"ד ביום 1/8/07 הציע ב"כ הסתדרות המהנדסים, כי יצורף לחברי ועדת המכרזים נציג הסתדרות המהנדסים - כגוף שכלפיו אין למבקש טענות, ואשר יהיה שותף לקביעת עמדת נציגות המהנדסים במכרז. ב"כ המבקש דחה את ההצעה הנ"ל ודרש למנוע את הליכי המכרז, וכן דרש שהמשיבים מס' 2 ו- 3 לא ישתתפו בועדת המכרזים כדי ש"לא יפגעו באמינות המכרז". גם ב"כ חברת החשמל התנגד להצעה הנ"ל בנימוק, כי מדובר במכרז פנימי ואין חברת החשמל מסכימה לכך שהסתדרות המהנדסים תשתתף בו. לדבריו - עד עתה רואיינו כבר מרבית המועמדים 10 בין 12 המועמדים, פרט למבקש, ואין חברת החשמל מוכנה להתחיל את כל ההליך מחדש, וכאשר השניים הנותרים לא רואיינו ביום 16/7/07 כי היו בהשתלמות מקצועית. 21.המבקש שב והודיע בביה"ד, כי אם המשיבים מס' 2 ו- 3 ימשיכו להיות חברים בועדת המכרזים הוא אינו יכול להתייצב למכרז הנ"ל. 22.המבקש פנה לביה"ד בבקשה לפסול את כל חברי ועד המהנדסים מלהשתתף בועדת המכרזים. עפ"י הסדרי האוטונומיה של הסתדרות המהנדסים ועפ"י ההסדרים הקיימים בחברת החשמל - אזי במכרז המתייחס למשרת מהנדסים בחברת החשמל - נציגי העובדים לועדת המכרזים הם - נציגי ועד המהנדסים. מדובר כאן בבקשה לפסילה גורפת של כל חברי ועד המהנדסים מבלי שטרח המבקש לצרפם לדיון, פרט למשיבים מס' 2 ו- 3. 23.המבקש מתעלם מהעובדה, כי ציבור המהנדסים שעובדים בחברת החשמל בחרו את חברי ועד המהנדסים לייצגם כציבור עובדים - מול מעבידתם חברת החשמל, ולא מדובר כאן רק בייצוג ברמת הפרט בלבד. 24.אין המבקש יכול לפסול את כל חברי ועד המהנדסים ולמנוע מהם לטפל בענייני כלל ציבור המהנדסים העובדים בחברת החשמל צפון ולא לאפשר להם למלא את חובתם כלפי בוחריהם, רק בגלל חילוקי דעות ו/או יריבות בינו לבין חלק מחברי ועד המהנדסים, כאשר הוא אישית התמודד נגדם בעבר כדי להיבחר כחבר בועד הנ"ל, ואף גם היה במהלך תקופת מסוימת חבר בועד המהנדסים. 25.כאשר בודקים את מאזן הנוחות אזי האינטרס של כלל ציבור המהנדסים להיות מיוצגים במכרז על ידי חברי ועד המהנדסים שבו הם בחרו כנציגיהם - גובר על האינטרס הצר של המבקש עצמו בנסיבות המקרה. 26.יש גם לציין, כי המבקש לא טרח לצרף את כל המועמדים במכרז כמשיבים ולא ביקש לדעת את עמדתם כאשר למעשה הוא מבקש לפגוע בנציגים שלהם, אשר אמורים לייצג את האינטרסים שלהם במכרז מול הנהלת חברת החשמל. גם בכך יש טעם לפגם. 27.בהתנהגות המבקש יש גם שיהוי ניכר בפניה לביה"ד, ויש לכאורה גם חוסר תום לב. המבקש בהיותו עובד ותיק בחברת החשמל, ואיש ועד המהנדסים בעברו - יודע כמו כל אחד מבין המהנדסים העובדים בחברת החשמל, כי במכרזים המיועדים למהנדסים - נציגות ועד המהנדסים משתתפת במכרז ביחד עם חברי הנהלת חברת החשמל. המכרז מס' 5/06 פורסם ביום 7/3/07 ורשימת המועמדים נסגרה כבר ביום 22/3/07 אך רק ביום 26/6/07 לאחר קבלת הזימון לראיון בפני חברי ועדת המכרזים, כלומר לאחר למעלה משלושה חודשים ו- 19 יום "נזכר" לפתע המבקש לבדוק מי יהיו נציגי ועד המהנדסים. במשך למעלה מ- 3 חודשים המבקש לא טרח לבדוק את נושא הנציגים של ועד המהנדסים. אם הדבר היה כל כך חשוב ושיקול מכריע מבחינתו - מדוע לא פעל בנדון עד למועד הזימון לראיון ב- 16/7/07? 28.מעבר לכך - המבקש טוען ליריבות אישית קשה בינו לבין משיב מס' 2 - מר יעקב חי אך גם אם היתה יריבות כזו בעבר - שני הצדדים למדו לעבוד ולתפקד יחדיו. בחודש 4/02 ביקש מר חי לצרף את המבקש לועד העובדים במקומו של מר מוטי ילין שהתפטר מחברותו בועד המהנדסים, והמבקש גם מונה כנציג המהנדסים במועצת העובדים במרחב הצפון ובמועצה הארצית (ראה מכתבו של מר חי מיום 23/4/02 למר יורם בינג - מזכיר ארגון העובדים). הן המבקש והן המשיב מס' 2 כיהנו בו זמנית כחברי ועד המהנדסים. 29.יתר על כן, מר חי, בתוקף תפקידו כיו"ר ועד המהנדסים פעל לשינוי הגדרות למהנדסים. כך שונתה ההגדרה למבקש בתאריך 24/9/07 להגדרה 552 ב' - מהנדס מומחה ותיק, ובתאריך 8/5/02 להגדרה 552א'. מר חי אישר במהלך השנים שחלפו קידום ב"הגדרות" התפקיד למבקש, דבר שהביא לשיפור במעמדו ובשכרו של המבקש. הפעולות הללו של מר חי היו מקובלות על המבקש לצורך קידומו האישי ולכן, כנראה, הוא לא ביקש לפסול את מר חי בנסיבות הללו, אלא להיפך "נהנה מפירות מעשיו של מר חי לקידומו". 30.המבקש מסתמך בבקשתו על פסילת משיבים מס' 2 ו- 3 מר חי ומר קובל, חברי ועד המהנדסים, על פסק דין שונים שניתנו בביה"ד בעבר. כל פסק דין שניתן בעבר היה נכון ורלבנטי בשעתו והתאים לנסיבות הספציפיות שהיו קיימות באותם התיקים אך לא מדובר כאן בפסילה גורפת לעולמי עד - כטענת המבקש. 31.בתיק תב"ע נו/243-14 בביה"ד לעבודה בחיפה בהחלטה מיום 14/12/95 נפסלה חברותם של המשיבים 2 ו- 3 מלהשתתף בועדת המכרזים שדנה במינויו של מנהל מחלקת מחקר אנליט בחברת החשמל וזאת על רקע מאבק בין ארגוני בין 2 קבוצות של ועדי מהנדסים שנמנו על סיעות שונות כאשר ועד מהנדסים אחד נבחר בבחירות שהתקיימו מטעם ההסתדרות הכללית והסתדרות המהנדסים, וועד המהנדסים נוסף שאת הבחירות אליו ערך משיב מס' 2. הנושא הגיע לדיון בפני רשות השיפוט בהליך מס' 115/93 ביום 29/12/93 אשר קבעה כי ועד המהנדסים שמאחוריו עמד משיב מס' 2 אינו מוסמך למנות נציגים לועדות מכרזים. יש לציין, כי לאחר פסילת המשיבים מס' 2 ו- 3 בפסה"ד מלהשתתף במכרז - ביטל המבקש את מועמדותו במכרז הנ"ל. 32.בתיק נוסף שמספרו עב 3184/99 בבית הדין לעבודה עתר המבקש לביה"ד לקבוע כי המשיבים מס' 2 ו- 3 "לא יהיו חברים בועדת מכרזים וזאת בכל מכרז אליו ניגש התובע (המבקש)". התביעה נדחתה בפסק דין מיום 11/12/00 לאחר פסה"ד הנ"ל, ביטל המבקש את מועמדותו במכרז הספציפי. 33.בפסק דין נוסף בתיק בשא 834/03 בתיק עב 1421/03 בבית הדין לעבודה בחיפה נפסק ביום 4/6/03, כי מינוי הנציגים לועדת המכרזים יהיה נתון בידי נציגות העובדים שהם ועד המהנדסים בשיתוף עם הסתדרות המהנדסים. ארגון העובדים הכללי הוא שיודיע להנהלת החברה על זהות נציגי המהנדסים שנבחרו. חברת החשמל נהגה בהתאם לפסק דין הנ"ל, פנתה לועד העובדים הכללי אשר הודיע לו כי נציגי המהנדסים שנבחרו לועדת המכרזים - הינם המשיבים מס' 2 ו- 3, כאשר פנה המבקש עם השגותיו בנדון למר ענתבי בתאריך 5/7/07 - הוא נתבקש לפנות בנדון לועד העובדים המרחבי. 34.בשלב זה למבקש "לא אצה הדרך", הוא הסתפק בתשובה שקיבל ממר ענתבי ביום 10/7/07, יצא לחופשה ונסע לחו"ל, לא התייצב לראיון בועדת המכרזים ביום 16/7/07, כאשר לא ברור אם גם הפעם ביטל את מועמדותו למכרז או לאו, כפי שנהג כבר פעמיים בעבר. רק לאחר סיום חופשתו - ביום 23/7/07 כשחזר לעבודתו וטרח שוב "לטפל" בנושא המכרז ולמחרת היום הגיש את בקשתו לביה"ד לאחר שכבר רואיינו 10 מועמדים לתפקיד. 35.ההתנהגות הנ"ל מראה על שיהוי ניכר בטיפול ובפניה של המבקש לביה"ד - ודי בעובדה זו כשלעצמה כדי לדחות את העתירה למתן צו מניעה זמני. 36.לאור כל האמור לעיל - אנו קובעים, כי המבקש הגיש את עתירתו לביה"ד בשיהוי ניכר, ללא כל הצדקה משפטית לכך, על כן הבקשה למתן זו מניעה זמני האוסר על חברת החשמל להמשיך בהליכי המכרז הפנימי מס' 5/07 - נדחות בזאת. 37.המבקש ישלם לכל אחד מהמשיבים 1 עד 4 בתיק זה הוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 2,500 ש"ח + מע"מ, תוך 30 יום מהיום אחרת ישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. מכרז