ביטוח דירה מפני גשם

לפני תביעה אותה הגיש התובע לתשלום תקבולי ביטוח בגין נזקים שנגרמו לו כתוצאה מחדירה של מי גשם לעליית גג ביתו. לטענת התובע, משפחתו מבוטחת שנים רבות בביטוח אצל הנתבעת, ביטוח דירה. בנובמבר 2010 עקב סופת גשמים החלה חדירה של מי גשם לעליית גג ביתו. מחברת הביטוח נשלח שמאי לבדיקת הנזקים, חוות דעת צורפה לכתב התביעה, לטענתו על פי חוות דעת השמאי, אהוד ברקאי, הנזק נגרם כתוצאה מהמרזב בו התגלו חורים, ותביעת המבוטח להחלפת המרזב סבירה, וכן תביעת המבוטחים סבירה בערך ריאלי. לטענתו, על הנתבעת לשלם סך של 4,300 ₪ בגין הנזק שנגרם למרזב ולדלת חדר השירותים. לטענת הנתבעת הנזק שנגרם אינו כלול במסגרת הביטוח. לטענתה, מחוות דעת השמאי עולה כי במרזב ביתו של התובע נתגלו חורים במקורם בקורוזיה, וקורוזיה אינה מהווה סיכון מבוטח על פי תנאי הפוליסה. מעבר לכך טוענת הנתבעת, כי גם אם תאשר את הנזק, מעבר לנזק שנגרם למרזב, הרי ש מדובר בנזק של 300 ₪, בעוד שההשתתפות עצמית למעלה מ400 ₪ ומשכך, יש לדחות את התביעה גם מטעם זה. דיון והכרעה: על פי תנאי הפוליסה תחת פרק ביטוח כיסוי סיכוני מים נקבע: "מקרה הביטוח: אבדן או נזק שנגרמו לרכוש המבוטח בתקופת הביטוח כתוצאה מהמלטות או דליפה של מים... מתוך מתקני האינסטלציה... אך לא: ... ב. התבלות, קורוזיה וחלודה שנגרמו לדוודים ולמתקני האינסטלציה והסקה עצמה...". על פניו על פי תנאי הפוליסה, אין הנזק שנגרם לתובע מכוסה על ידי הפוליסה וזאת מאחר שעל פי חוות דעת השמאי מדובר בקורוזיה של המרזב, משכך, אין היא נכנסת בגדר הפוליסה כי אם לחריגיה. אשר על כן וכבר מטעם זה היה מקום לדחות את התביעה. לטענת התובע הוא לא קרא את כל הסעיפים של הפוליסה ולטענתו, אין מקום לפטור את חברת הביטוח מחבותה, רק בשל טעם זה. ראשית, הלכה היא כי משרוכש פוליסה חזקה כי ידע את מה הפוליסה מכילה, ומעבר לכך האמור והמצוטט לעיל מודגש בפוליסה. זאת ועוד, גם בהתעלם משאלת הקורוזיה וההחרגה בפוליסה, הרי שהנזק שנגרם לתובע מלבד הנזק למרזב, קרי למתקני האינסטלציה עצמה, הוא בסך של 300 ₪ בלבד. התובע בהגינותו לא טען כי נגרם לו נזק מעבר לנזק האמור ומשלא הכחיש כי ההשתתפות העצמית עולה על עלות נזק זה, אין לי אלא לדחות את התביעה גם מטעם זה. אשר על כן אני דוחה את התביעה. לנוכח הנסיבות, לא מצאתי לקבוע הוצאות לטובת הנתבעת. הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. גשםביטוח דירהמקרקעין