ביטוח לנהג מעל גיל 24

בפניי תביעה כספית ע"ס 9,800 ₪. טענות התובעת 1 .התובעת טוענת כי פנתה לנתבע 2, סוכן ביטוח (להלן: "הסוכן"), על מנת לבטח רכב מסוג G.M.C מ.ר 6769708, אשר ברשותה. עפ"י טענות התביעה, מנהל התובעת מר רושדי עבאדי (להלן: "מר רושדי"), ביקש כי הביטוח יכלול נהג צעיר, קרי נהג שגילו מתחת לגיל 24. לשיטתה, הדבר התבקש מאחר והעובד הנוהג ברכב, אחיו של מר רושדי, צעיר וגילו פחות מ- 24. התובעת שילמה את עלות הביטוח בסך 1,773 ₪ בשני שיקים. במהלך שנת 2006, במהלך תקופת הביטוח על פי אותה פוליסה, הרכב היה מעורב בתאונת דרכים , כאשר נהג בו האח הצעיר. נהג הרכב המעורב הגיש תביעה נגד התובעת, התובעת פנתה לסוכן. התברר, כי הפוליסה אינה מכסה נהג צעיר. בבדיקה שנערכה לאחר מכן טוען מנהל התובעת, כי התברר שהחתימה על הצעת הביטוח זויפה. הסוכן חתם בשמה של התובעת ללא רשות וללא חותמת החברה. התובעת נאלצה לשלם לנהג הרכב המעורב סך של 9,800 ₪. טענות הנתבעת 1 2. הנתבעת 1 (להלן: "המבטחת") טוענת כי התבקשה לבטח השימוש ברכב, כאשר נוהג בו נהג שגילו מעל 24 שנים. התאונה התרחשה כשהנהג צעיר מגיל זה ועל כן אין לה כל חבות. כמו כן מציינת המבטחת, כי לא התברר היקף הנזקים של הרכב השני המעורב ועל כן אין הוכחה מהו הנזק האמיתי שבגינו הייתה צריכה התובעת לשלם אילו היה ביטוח תקף. טענות הנתבע 2 3 .הסוכן טוען כי התובעת הינה לקוחה וותיקה. לאורך כל השנים, הבטוחים שביקשה, היו לנהגים מעל לגיל 24 שנים. כך גם במקרה זה, התובעת היא שביקשה לבטח נהיגת נהג מעל גיל 24. הפרמיה גם היא שולמה בהתאם. הצעת הביטוח נערכה בנוכחות נציג התובעת ונחתמה על ידו. התובעת מעולם לא העבירה מסמך כלשהו לסוכן בדבר דרישת הנהג המעורב ברכב השני, שכן ידעה כי האירוע אינו מכוסה על ידי הפוליסה. כל שהתקבל, הינו הודעה על אירוע התאונה. דיון 4 .הצדדים הגישו תצהיר עדות ראשית, מר רושדי מטעם התובעת והסוכן. העדים העידו בפניי, ונחקרו בחקירה נגדית, וסיכמו טענותיהם בעל פה. 5 .לאחר ששמעתי את מלוא טענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי התביעה לא הצליחה להוכיח גרסתה במידה הנדרשת במשפט אזרחי, קרי, להטות את מאזן ההסתברויות לטובתה. 6 .השאלה הראשונה שעל ביהמ"ש לדון בה, הינה האם התובעת ביקשה מן הסוכן פוליסת ביטוח המכסה נהיגת נהג שגילו מתחת ל- 24 שנים? הנני קובעת כאמור כי התובעת לא הוכיחה בפני כי זו הייתה בקשתה. להיפך, מאזן ההסתברויות נוטה יותר לקביעה כי הוכח כי בקשתה הייתה שונה או כי ביקשה לכל היותר להמשיך בביטוח הקיים. להלן עיקר טעמיי - א)מר רושדי טוען, כי הסוכן גבה ממנו עלויות ביטוח המתאימות לביטוח נהג צעיר מתחת לגיל 24 ואילו בפועל, הוציא פוליסת ביטוח לנהג מעל גיל 24. מר רושדי מצהיר בסעיף 18 לתצהירו כדלהלן- "יש לציין כי תשלום הפרמיה לפוליסה עבור נהג מעל 24 לביטוח צד ג' הינו 1450 ₪ אולם הוא קיבל כאמור סך של 1773 ₪ דהיינו הסכום שמכסה נהג צעיר דהיינו ביטוח שמכסה נהג מתחת לגיל 24. יש להוסיף ולציין כי תעודת ביטוח חובה של הרכב הנ"ל מכסה נהג צעיר כפי שביקשתי." התובעת לא צרפה ראיות להוכחת הנטען על ידה בדבר עלות ביטוח צד ג' שלא לנהג צעיר בסך של 1450 ₪. בחקירתו הנגדית העיד מר רושדי כי עבור ביטוח טנדר צד ג' ללא נהג צעיר שילם 1,200 ₪. לעומת זאת הסוכן צירף כנספחים לתצהירו את פוליסת הביטוח של התובעת עבור אותו רכב לשנים הקודמות. בכל אותן פוליסות היקף הביטוח הוא לנהג מעל גיל 24 ביטוח צד ג' בלבד. הפרמיה לשנת הביטוח 2003-2004 הייתה 1,900 ₪. הפרמיה לשנת הביטוח 2004-2005 הייתה 1,800 ₪. ניתן ללמוד אם כן כי סכום הפרמיה לשנת הביטוח בה אנו דנים תואמת את המחירים בשנים הקודמות עבור ביטוח לנהג מעל גיל 24, ביטוח צד ג' בלבד. התובעת לא טוענת כי בשנים הקודמות לכך ביקשה לבטח את הרכב בביטוח שונה. ב)התובעת טוענת כי ביטוח החובה כולל נהג מחת לגיל 24 על כן לא סביר הוא כי ביחס לביטוח החובה ביקשה לעשות ביטוח לנהג מתחת לגיל 24 ואילו בביטוח צד ג' לא ביקשה כן. מכאן ניתן ללמוד לשיטתה כי בקשה לעשות ביטוח לנהג מתחת לגיל 24. תעודת ביטוח החובה לא הוגשה לבית המשפט. אולם הסוכן נשאל שאלות אודותיה- "ש.סביר בעינייך שהתובעת תבטח בביטוח חובה לנהג מתחת לגיל 24 בביטוח צד שלישי תעשהו מעל כגיל 24? ת.לא היה כזה דבר. אני רוצה להסביר- בתעודת ביטוח חובה כשמדובר בגוף משפטי, לא באדם פרטי בתעודה מצוין ח.פ. של החברה לכן לא מציינים את גיל הנהג כגיל, אמנם מצוין והוא חתום על זה וישנו תצהיר שזה מעל 4 שנים של וותק נהיגה, זה מצוין בביטוח החובה." (פרוטוקול עמ' 10 שורות 6-11) גם כאן מאזן ההסתברויות נוטה לטובת הקביעה כי גם ביטוח החובה אינו כולל נהיגת נהג דוגמת אחיו של מר רושדי. ג)פוליסת הביטוח בה אנו עוסקים, הינה פוליסה שהוצאה לתקופה יולי 2005 עד סוף יוני 2006. עיון בפוליסות הביטוח הקודמות כפי שצורפו לתצהירו של הסוכן, מלמדת כי גם בשנים שקדמו לפוליסה שבמחלוקת, הפוליסות שהוצאו לתובעת, היו לנהגים מגיל 24 ומעלה. לא נעלמה מעיניי טענת מנהל התובעת, כי הפעם ביקש אחרת, שכן אחיו הצעיר החל לעבוד בעסק. אולם, בחקירתו בבית המשפט העיד כי אחיו נולד בשנת 84' והחל לעבוד בעסק עוד כשהיה בן 20, מכאן כי עבודתו החלה במהלך שנת 2004, עוד במהלך התקופה אשר קדמה להוצאת הפוליסה שבמחלוקת. למרות זאת, הפוליסה התקפה לשנת 2004, גם היא היתה לנהג מעל לגיל 24. אין בכך ראיה מכריעה, שכן יכול להשתנות תפקידו בעסק ויכולים להשתנות השיקולים של התובעת, אולם עניין זה נזקף לחובתה, בשקלול הכללי של הנסיבות. יתרה מכך, התבועת המשיכה בביטח הרכב אצל הנבתעת 1 דרך הנתבע2 גם בשנת 2006-2007, דהיינו לאחר התאונה. גם פוליסה זו הינה לנהג מעל גיל 24. ד(לא צורפה כל חוות דעת בדבר זיוף. מר רושדי טוען כי אין זו חתימתו על גבי הצעת הבטוח וכן טוען כי רק חתימה בצירוף חותמת החברה מחייבת את התובעת. עניין החותמת אינו יכול להשפיע על חיוב החברה כלפי צד ג' משלא הובא הדבר לידיעתו. מעבר לכך, התובעת אל כפרה בחבותה על פי הצעת הביטוח שכן שילמה את הפרמיה, לשיטתה, הגם שהדבר במחלוקת, במועד ובמלואה. התובעת לא הציגה הצעת ביטוח חלופית עליה חתם מר רושדי לשיטתה או כל תרשומת אחרת שערכה בזמן התרחשות המגעים להסכם הבטוח, זאת על אף שהעיד כי הוא אשר היה בקשר עם הסוכן בקשר לביטוח (סעיף 4 לתצהירו). 7 .לאור כל האמור לעיל הנני מורה על דחיית התביעה. 8. התובעת תשלם לכל אחד מן הנתבעים הוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪ בתוספת מע"מ כל אחד. כל הסכומים ישולמו בתוך 30 יום שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום עד התשלום המלא בפועל. ביטוח רכב