פסיקה בנושא הסתרת מצב רפואי מחברת ביטוח

הסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של ענין שהוא ידע כי הוא ענין מהותי, דינה כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה". כב' השופט י. כהן קבע ב ע"א 493/77 ציון בע"מ נ' משיק ואח', פ"ד לב(1) 477, 486: "העובדה שהמבטח מנסח שאלות בהצעת ביטוח איננה פוטרת את המבוטח מחובת הגילוי של עובדות נוספות, שעליהן הוא לא נשאל ושהן בבחינת עובדות חשובות..." דברים ברוח דומה נאמרו גם על ידי כב' השופט בך - ע"א 770/81 רגומי בע"מ נ' אררט בע"מ, פ"ד לט (1) 617, 625. "העובדה שחברת הביטוח מציגה שאלות אחדות, מפורשות, לפני המבוטח המיועד, אין פירושה שלא יוכלו להיות נושאים אחרים, בלתי קשורים לחלוטין בשאלות האמורות, אשר הנוהג או הנסיבות מחייבים את מבקש הביטוח לגלות לחברה פרטים אודותם, המצויים בידיעתו המיוחדת". דברים אלה, אף שהתייחסו למצב המשפטי שקדם לחקיקת חוק חוזה הביטוח, לא פג תוקפם וריחם עם כניסתו לתוקף של החוק הנ"ל, אשר הוראותיו חלות, כמובן, על המקרה דנן, שכן בהם אמת מבחן ראויה להבנת רוחו של הכלל, לתכלית החוק וכוונת המחוקק. אפילו נאמר שאין הדבר כך מכוח דיני הביטוח PER-SE, כי אז בודאי שכך הוא מכוח תחולתו של סעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, אשר ודאי חל על המקרה דנן בהיות חובת הגילוי חלק מן המשא ומתן לקראת כריתת חוזה, שהרי חוזה ביטוח - חוזה הוא. על סעיף 12 נאמר כי יסודו ביחסי אמון, החייבים לשרור בין צדדים המנהלים משא ומתן לקראת כריתתו של חוזה ע"א 230/80 פנידר נ' קסטרו, פ"ד לה (2) 713, 724). מכוחו של סעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי) יש להגיע לכלל המסקנה כי חובת המבוטח למסור מידע מהותי למבטח אינה נוגעת אך ורק למצבים בהם מוצגת לפניו הצעת ביטוח, או שעה שמופנות אליו שאלות בכתב. בעניינים חשובים ומהותיים חובה על המבוטח גם לנקוט יוזמה עצמית ולמסור פרטים אותם יש לשער כי מבטח סביר היה חפץ לדעת כתנאי לכך שייאות להוציא מתחת ידו פוליסת ביטוח כזו או אחרת. מידע זה יש למסור בתום לב ובהגינות; ודאי שאין להסתתר מאחרי הטענה הטכנית כי בעניינים מסויימים לא הוצגו שאלות, כדי לחפות על אי מסירת מידע חיוני הדרוש והחשוב לגמירת הדעת. כשהמידע לוקה בחסר, איננו מלא, או מעלים עובדות מהותיות, הרי עלול הוא להטעות ולהכשיל את המבטח בהוצאת פוליסה אותה לא היה מוציא אילו היו ידועות לו עובדות הסיכון אותו הוא עומד לבטח לאשורן. הנה כי כן, חובת הגילוי אינה מצטמצמת ומסתכמת במענה לשאלות, והיא מחייבת לא פעם נקיטת יוזמה מצד המבוטח לקום ולחשוף בפני המבטח הפוטנציאלי נתונים שהם חיוניים כדי שהמבטח יוכל לשקול האם ובאילו תנאים יהא הוא מוכן לבטח את המבוטח הפוטנציאלי הניצב בפניו. סעיף 6 לחוק קובע את העקרון של חובת הגילוי שהוא בסיסי ורחב, מגבש ומיישם תפיסת היסוד של יושר, הגינות ותום לב ביחסים המשפטיים הנקשרים בין אדם לחברו ביחסי מסחר וכלכלה - בין צדדים לחוזה מחייב. אי גילוי / הסתרת מידע / כוונת מרמה (ביטוח)פוליסהרפואהחברת ביטוח