ביטוח סרטן הערמונית

1. הצדדים הסמיכו את בית המשפט ליתן פסק דין על דרך הפשרה, כאמור בסעיף 79 א. (א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, כאשר הצדדים הגבילו סמכותו של בית המשפט ליתן פסק דין בין מינימום של 30% מסכום הכיסוי הביטוחי למקרה ביטוח ועד מקסימום של 70% מסכום הכיסוי הביטוחי. הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה. 2. התובע יליד יום 18.4.1940. אין חולק, כי ביום 18.4.2005 מלאו לו 65 שנים. 3. התובע בוטח אצל הנתבעת מס' 2 בפוליסת ביטוח חיים קבוצתי. על פי הפוליסה, התחייבה הנתבעת מס' 2 לשלם לתובע פיצוי במידה ויחלה במחלות המנויות בפוליסה וביניהן מחלת הסרטן. אין מחלוקת בין הצדדים, כי התובע חלה במחלת סרטן הערמונית המזכה אותו בתגמולי ביטוח על פי הפוליסה. 4. המחלוקת בין הצדדים נסובה בשאלת מועד גילוי המחלה, זאת מאחר ועל פי הפוליסה, מבוטח, אשר קורה אצלו מקרה ביטוח לאחר שעבר את גיל 65 שנים אינו זכאי לפיצוי על פיה. 5. התובע היה בבדיקה ביום 7.2.05 ואז אובחנה אצלו בין היתר ציסטה בכליה ועל כן הופנה לבדיקת רופא אורולוג גם בשל הפרעות בהטלת שתן. ביום 15.3.05 נעשתה לתובע בדיקה רקטאלית אשר הדגימה אצלו אונה ימנית מוצקה יותר ועל כן הוחלט לזמנו לבדיקת ביופסיה. התור לבדיקה נקבע לחודש אוגוסט 2005. בין לבין בחודש אפריל 2005 מלאו לתובע 65 שנים. בביופסיה שנערכה לתובע בחודש אוגוסט 2005 אובחן התובע כחולה בסרטן הערמונית. לטענת התובע, המחלה קיננה בגופו כבר בחודש פברואר 2005 וכבר אז היו גילויים חיצוניים שהעידו, כי המחלה פרצה. עוד טען התובע, כי אם היו שולחים אותו מוקדם יותר לביצוע בדיקת הביופסיה, אזי המחלה הייתה מתגלה קודם לכן והוא אינו אחראי על התורים שנקבעים על ידי קופת החולים. על כן מבקש התובע לפצותו בסכום המקסימאלי עליו הסכימו הצדדים. 6. מנגד טוענת הנתבעת, כי טרם ביצוע בדיקת הביופסיה לא ניתן היה לדעת בוודאות שהתובע חולה בסרטן הערמונית. על פי הפוליסה, המועד הקובע להתרחשות מקרה ביטוח הוא לא המועד לקיום המחלה אלא מועד גילוייה לצורך גיבוש אחריות ותשלום תקבולי ביטוח, מאחר והגדרת מקרה ביטוח כמחלה שלא ידועה ומקננת בגופו תגרום לאי וודאות. הנתבעת הפנתה לפסיקה בנושא. 7. לאחר ששקלתי טענות הצדדים, הפסיקה הנוהגת והחומר הרפואי שהוצג לעיוני, אני קובעת שהנתבעת מס' 2 תשלם לתובע בגין המקרה הביטוחי נשוא התביעה שלפני סכום השווה ל- 60% מסכום תקבולי הביטוח השווה נכון להיום ל- 89,907 ש"ח, קרי 53,944 ש"ח. בנוסף, תשלם הנתבעת מס' 2 לתובע הוצאות משפט בסך 1,500 ש"ח ושכר טרחת עו"ד בסך 7,500 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק. כל צד ישא בעלות חוות הדעת שהוגשה מטעמו. 8. לאחר שקילת טענות הצדדים שלפני ולאחר שהתובע לא העלה כל טענה כלפי הנתבעת מס' 1, קובעת שדין התביעה כנגד נתבעת זו להידחות ובנסיבות העניין שלפני איני עושה צו להוצאות. 9. הסכומים הנקובים לעיל ישולמו בתוך 30 ימים ממועד המצאת פסק הדין שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד מועד התשלום בפועל. 10. בנסיבות העניין ולאור הדרך הדיונית בה בחרו הצדדים לסיים את התיק, ניתן פטור מהמחצית השנייה של האגרה. רפואהביטוח מחלהסרטן