ביטול ביטוח חובה עקב מכירת רכב

1. התובע נפגע בתאונת דרכים שארעה ביום 17/9/03 עת רכב על אופנוע מספר רישוי 5498750. אין מחלוקת כי לפני התאונה היה האופנוע מבוטח על ידי הנתבעת 2 (להלן: הפול) בפוליסת ביטוח חובה. 2. משהגיש התובע את תביעתו לפיצוי בעבור נזקי הגוף שנגרמו לו, נטען על ידי הפול כי הפוליסה בוטלה על ידי המבוטח עוד לפני אירוע התאונה וכי בעת אירוע התאונה לא הייתה הפוליסה בתוקף. 3. לפיכך הגיש התובע את תביעתו גם כנגד הנתבעת 1. (להלן: קרנית). 4. מהעובדות עלה כי האופנוע היה שייך לחברת שיחץ בע"מ. חברת שיחץ היא שערכה את הפוליסה בפול. 5. בשלב מסוים, לפני התאונה נמכר האופנוע על ידי אחד בשם יאקי שהוא מנהל או הבעלים של חברת שליחץ לחברת מוסך רמזור בע"מ שהיא הבעלים של מוסך לתיקון אופנועים. מר שמחוני הוא הבעלים של חברת רמזור ושל המוסך. מר שמחוני העיד כי הוא שהתיר לתובע לרכב על האופנוע מתוך הנחה כי לאופנוע ביטוח חובה בר תוקף המתיר לכל אדם לנהוג באופנוע. 6. לפיכך, שלחה קרנית הודעת צד ג' כנגד חברת רמזור ומר שמחוני. 7. מבחינה עובדתית, מר שמחוני הציג בעדותו את תעודת הביטוח המקורית והיא הוגשה כמוצג. 8. מר שמחוני העיד כי התעודה נמסרה לידיו על ידי יאקי בעת מכירת האופנוע. היה מוסכם כי ביטוח החובה יהיה בתוקף לתקופה מסוימת עד שיאקי יוכל לבצע העברת בעלות באופנוע שכן באותה עת הייתה מניעה כלשהי לביצוע העברת הבעלות זאת עקב מצבה הכלכלי של חברת שליחץ שעמדה לני סגירה או פשיטת רגל. לפיכך, המשיך מר שמחוני לעשות שימוש באופנוע כשבידיו תעודת הביטוח המקורית. 9. הפול טוענת כי חברת שליחץ הודיעה על ביטול הפוליסה. על פי רישומי המחשב בפול הפוליסה בוטלה החל מיום 1/9/10. הפול ערכה המחאה לפקודת חברת שליחץ עבור החזר פרמיה עקב ביטול הפוליסה. ההמחאה נערכה ביום 11/9/03 ומועד הפירעון היה ליום 14/9/03. 10. הפול לא הציגה הודעת ביטול חתומה על ידי חברת שליחץ. 11. העדה מטעם הפול נסמכה על רישומי המחשב בלבד והיא העידה כי לא טיפלה באופן אישי בנושא ביטול הפוליסה. 12. מעדותה עלה כי הביטול נעשה באמצעות סוכנות הביטוח אודי דגן. 13. מר דגן הגיש תצהיר ממנו עלה כי אין בידי סוכנות הביטו מסמכים כלשהם משום שתיק הביטוח הושמד עקב קריסת גג המחסן בו הוחזקו התיקים. 14. מר דגן לא העיד בבית המשפט ומקומו העידה הגב' טרי שהחלה לעבוד בסוכנות הביטוח רק בשנת 2006, היינו לאחר המועדים הרלוונטיים לתביעה, כך שכל עדותה הייתה עדות סברה בלבד. 15. הפול לא הגישה מסמכים כלשהם לעניין ביטול הפוליסה למרות שלפי עדותה של הגב' סמנה מטעם הפול, מסמכים כאלה אמורים להיות בפול כאסמכתא לביטול הפוליסה, וכתנאי לביטול הפוליסה. 16. מוזר אפוא כי הפול הטוענת לביטול הפוליסה לא הציגה מסמכים אלה. 17. מהעדויות עלה כי שעה שמבטלים פוליסה, יש לצרף את תעודת הביטוח המקורית או תצהיר כי התעודה אבדה. 18. זה נוהל פנימי מחייב של אבנ"ר שלפיו פעלה גם הפול. הנהלים הוגשו וסומנו קרנית1 וקרנית 2. 19. אמנם ב"כ הפול טען כי אין מדובר בנוהל הקבוע בחוק, וכי על פי הוראות החוק (סעיף 24 לפקודת ביטוח רכב מנועי) לא נדרש מסמך כלשהו כדי לשכלל ביטול פוליסת ביטוח חובה לרכב, אולם במישור הראייתי, הפול העידה על עצמה כי היא נוהגת על פי ההנחיות. לפיכך, לגרסת הפול עצמה היה אמור להיות אצלה תצהיר על אובדן תעודת הביטוח כאסמכתא לביטול הפוליסה או תעודת החובה עצמה. (ראה לתוקף המחייב של הוראות החיתום ת.א (תל אביב - יפו) 57678/03 איטח נ. מנורה ואח' מפי כב' השופטת וולצקי סעיפים 44-43, המפנה ל-ת.א (ירושלים) 11849/02 פרץ נ. קרנית ואח' שניתן על ידי מותב זה). 20. הפול לא המציאה מסמכים אלה או כל אסמכתא לביטול הפוליסה, שעה שמהראיות עלה כי לא ניתן לבצע ביטול בעל פנה ללא אסמכתא. 21. נטל הראיה להוכיח את טענת הביטול רובץ על הפול. 22. הפול לא זימנה להעיד את יאקי או אדם אחר שביטל את הפוליסה ושהיה מורשה לכך. 23. תעודת ביטוח החובה הייתה בידי קונה האופנוע. 24. כל אלה תומכים במסקנה כי הפול לא הוכיחה במישור הראייתי שהפוליסה אכן בוטלה. 25. יותר מכך, בהסכמת הצדדים הוגש צילום מסמך שסומן קרנית 3. המסמך נושא לוגו של סוכנות הביטוח והוא מתייחס לפוליסה הנדונה ולאופנוע הנדון. המסמך נערך ביום 10/9/03 וכותרתו היא ביטול ביטוח לכלי רכב. מהמסמך עולה כי כביכול נמסרה הודעה טלפונית בדבר רצון המבוטח לבטל את הפוליסה החל מיום 1/9/03. 26. במקום המיועד לחתימת המבוטח כתוב - "טלפונית" 27. המסקנה היא כי ההודעה נמסרה טלפונית 28. יחד עם זאת רשום באותו מסמך בהערות: "רצ"ב חובה". היינו יש להבין כי למסמך צורפה תעודת ביטוח החובה. למרבה הפלא כאמור, תעודת החובה נמסרה דווקא על ידי המבוטח לרוכש האופנוע. 29. לתמיהה קשה זו בדבר כשרות ביטול הפוליסה לא ניתן הסבר על ידי הפול הטוענת לביטול הפוליסה עוד לפני התאונה. 30. לא נעשה על ידי הפול מאמץ כלשהו ליתן הסבר על ידי זימון המבוטח, או על ידי הצגת האסמכתא לביטול הפוליסה, אסמכתא שאמורה להיות בידה שהרי גם לטענתה הפול אינה מבטלת פוליסה ללא אסמכתא בכתב. 31. גם העובדה שהפול החזירה פרמיה כלשהי למבוטח אין בה כדי ללמד דבר מלבד אולי העובדה כי מישהו בפול פעל בניגוד לנהלים של הפול עצמה.. 32. אוסיף ואומר כי לטעמי ביטול פוליסת ביטוח לרכב חוסה תחת שתי הוראות חוק. האחת, סעיף 10 לחוק חוזה הביטוח הקובעת בי הביטול יכנס לתוקף 15 יום לאחר מתן הוראת הביטול. הוראה זו חלה על מישור היחסים החוזיים שבין המבוטח למבטח. (ראה ספרו של המלומד ירון אליאס בספרו דיני ביטוח מהדורה שנייה עמ' 702 - 703). 33. הוראה שנייה היא סעיף 24 לפקודת ביטוח רכב מנועי הקובעת תקופת של 21 יום מיום מתן הודעת הביטול עד לכניסת ביטול הפוליסה לתוקף. הוראה זו חולשת על מישור היחסים שבין המבטח לכולי עלמא ובמיוחד כלפי צדדים שלישיים שעשויים לעשות שימוש ברכב. 34. במקרה שלנו, על פי מסמך הביטול, ההוראה ניתנה ביום 10/9/03. מועד זה מתיישב גם עם מועד עריכת המחאת החזר הפרמיה - 11/9/03, היינו יום לאחר מתן הודעת הביטול. 35. המסקנה היא, כי בכל מקרה לאור הוראות החוק דלעיל, במועד התאונה ביום 17/9/03, טרם נכנס ביטול הפוליסה לתוקף, גם אם היה ביטול כדין. 36. אינני מקבל את טענת הפול כי יש לאבחן בין ביטול שנעשה על ידי המבוטח לבין ביטול שנעשה על ידי המבטח וכי ביטול שנעשה על ידי המבוטח נכנס מיד לתוקף ותקופת ההכשרה הקבועה בסעיף 24 לפקודת ביטוח רכב מנועי חלה רק במקרה בו הפוליסה בוטלה על המבטח. 37. טענה זו אינה מתיישבת עם קיום סעיף 10 לחוק חוזה ביטוח והאבחנה בין מטרתו למטרת סעיף 24 לפקודת ביטוח רכב מנועי. 38. אין הגיון לערוך אבחנה בכל הקשור להוראות סעיף 24 לפקודת ביטוח רכב מנועי בין מצב בו הביטול נעשה על ידי המבוטח או על ידי המבטח. אבחנה זו לא קבועה בחוק והיא סותרת את מטרת תקופת ההכשרה. יתר על כן, פרשנות שכזו תעמיד בסיכון צד ג' המשתמש ברכב ובידו תעודת החובה המתירה לו לנהוג ברכב, אם המבוטח מוסר הודעת ביטול ללא ידיעתו. (ראה ת.א (תל אביב יפו) 41711/04 קרנית נ. מור מפי כב' השופטת טולקובסקי, סעיף 20 לפסק הדין וכן ת.א (נצרת) 1337/06 גאנם נ. הכשרת הישוב מפי כב' השופטת דלה מוסא וכן ת.א (תל אביב יפו) 16924/06 בעניין פיסטינר מפי כב' השופטת וולצקי. 39. לאור כל האמור יש לקבוע כי לא הוכח לפני שהפוליסה בוטלה או כי לא הייתה בתוקף בעת אירוע התאונה. 40. לפיכך, על הפול לשאת לבדה בפיצוי עבור נזקי בגוף שנגרמו לתובע. 41. התובע כבר פוצה בעבור נזקיו וזאת על פי הסכם הפשרה שנערך עמו לפיו התחלקו קרנית והפול באופן זמני בסכום הפיצוי עד להכרעה במחלוקת שביניהן. 42. לפיכך על הפול להשיב לקרנית את הסכום ששילמה לתובע בתוספת הפרשי הצמדה. (סעיף 9(ב) להסכם הפשרה. 43. כתוצאה מהאמור לעיל ההודעה כנגד הצדדים השלישיים נדחית. 44. אני מחייב את הפול לשאת בהוצאות קרנית בסכום כולל של 10,000 ₪ בצירוף מע"מ וכן לשאת בהוצאות הצדדים השלישיים בסכום כולל של 10,000 ₪ בצירוף מע"מ. (חרף העובדה שקרנית היא מגישת ההודעה שהרי זו הוגשה רק עקב טענות הפול). סכומים אלה ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום המלא בפועל. רכבמכירת רכבביטוח חובהביטוח רכב