ביטול החלטות בישיבת מועצה

1. בתאריך 26/7/04 הגיש התובע את תביעתו, בה ביקש לתת צו הצהרתי על פיו החלטת הועדה הפריטטית של מרכז השלטון המקומי ושל הסתדרות מעוף בעניין מועצה מקומית גוש חלב מיום 6/7/03 בטלה ומבוטלת וכן, להורות על איסור המשך כל הליכי פיטורין שננקטו ו/או שיש כוונה לנקוט כנגד התובע. 2. ביחד עם התביעה העיקרית הוגשה בקשה לצו מניעה זמני, שהתנהלה בתיק בש"א 2479/04. לאחר שהתקיים דיון בבקשה ושהניסיון להגיע להבנה לא צלח, ניתנה החלטה מיום 24/8/04 (להלן: "ההחלטה בצו זמני"). באותה החלטה לא ניתן צו מניעה כנגד ההחלטה של הועדה הפריטטית, נקבע שמשיבה 1 תוכל ליישם אותה ולהחליט על פיטורי התובע. במקביל, נקבע באותה החלטה כי על נתבעת 1 לאפשר לתובע לנצל את החופשה הצבורה ותקופת הודעה מוקדמת בפועל (במקום לפדות את זכויותיו), כאשר בית הדין יעשה מאמצים לסיים את התיק בטרם יסתיימו התקופות שנקבעו. בהתאם להודעת הנתבע מס' 2 בדיון שהתקיים בתיק, התובע מועסק אצל הנתבעת במסגרת ניצול חופש והודעה מוקדמת לפחות עד תאריך 30/11/04. 3. לאחר שניתנה החלטה בבקשה לצו זמני, ניתנה החלטה על ידי הנתבע מס' 2 על פיטורי התובע, מיום 1/9/04. על כך קיבל התובע הודעה מיום 26/8/04. בעקבות הודעה זו, הגיש התובע בקשה חדשה למתן צו מניעה זמני (תיק בש"א 2666/04). במסגרת הדיון שהתקיים באותו תיק בפני הרכב אחר של בית דין זה (אב בית דין כב' השופט ארמון), הגיעו ב"כ הצדדים להסכמה ובמסגרתה, סוכם כי ב"כ התובע יגיש כתב תביעה מתוקן. לאחר שהוגש כתב תביעה מתוקן, הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעים וכן נמחקו נתבעים נוספים שהיו בתביעה המקורית. 4. הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם התובע והנתבע מס' 2. בדיון שהתקיים בתיק בתאריך 12/10/04, ויתר ב"כ הנתבעים על חקירתו הנגדית של התובע, ונתבע מס' 2 נחקר על תצהירו. לאחר מכן, הוגשו סיכומים בכתב מטעם ב"כ הצדדים. 5. להלן עיקר טענות ב"כ התובע: א. התובע עובד של נתבעת מס' 1 בתפקיד של מנהל לשכה ראש המועצה ובתפקידים אחרים שהוטלו עליו, החל מ - 1/3/99, כאשר זכה במכרז חיצוני לתפקיד בחודש יוני 2000. ב. בחודש אוקטובר 2003 התקיימו בחירות אצל נתבעת מס' 1, בהם נבחר נתבע מס' 2 כראש המועצה ונכנס לתפקידו באמצע חודש נובמבר 2003. ג. נתבע מס' 2 נפגש לראשונה עם התובע ביום 28/1/04, והעלה בפניו את כוונותיו להביא לפיטוריו מתפקידו, תוך שהוא מודה כי מופעלים עליו לחצים פוליטיים לפטרו היות והתובע לא נמנה עם תומכיו בבחירות האחרונות. ד. בישיבת מועצה אשר התקיימה ביום 12/12/03 דיבר נתבע מס' 2 על כוונתו להנהיג תוכנית הבראה וקיצוצים שתכלול ביטול וצמצום תקנים ומשרות, תוך ניסיון להגיע להסכמה על קיצוץ במשכורות העובדים ועידוד עובדים ליציאה לפנסיה מוקדמת. למרות הכוונות המוצהרות, ההצעה היחידה שהועלתה באותה ישיבה הייתה ביטול תקן של מנהל לשכת ראש המועצה, אותו ממלא התובע. ה. בתאריך 19/2/04 נשלח לתובע זימון לשימוע וביום 4/3/04, נערכה ישיבת השימוע. השימוע היה למראית עין בלבד, לתובע לא נמסרו כל המסמכים, המידע והנתונים הרלוונטיים לשימוע. ו. בתאריך 6/5/04, נערכה הישיבה הראשונה של הועדה הפריטטית, כאשר הועדה סירבה להתייחס לטענות נגד הפיטורין לגופן, הנציג מטעם מרכז השלטון המקומי השתלט על הדיון והצהיר כי כל עוד לא יציעו שמות מועמדים אחרים לפיטורין, על וועד העובדים לאשר את הפיטורין. ז. הועדה הפריטטית חרגה מסמכותה במסגרת הסכם הקיבוצי מיום 4/8/03, אשר מאפשר פיטורי צמצום של עובדי רשויות מקומיות עד ל - 1.64% ממצבת העובדים. ח. הועדה הפריטטית פעלה בניגוד להוראות חוקת העבודה, כאשר לא התייחסה לשיקולים הרלוונטיים לפיטורין, כושר העובד לעבודתו, וותק במקום העבודה ומצבו המשפחתי. החלטת הועדה הפריטטית התבססה אך ורק על הנימוק שלא הוצגו על ידי וועד העובדים שמות נגדיים לשם התובע לפיטורים. ט. עובר למסירת הודעת הפיטורים לא נערך לתובע שימוע כדין. י. פיטורי התובע דורשים אישור של מליאת המועצה או ועדה שהמועצה מינתה. פיטורי התובע לא אושרו על ידי המועצה או ועדה אחרת. י"א. פיטורי התובע בטלים ומבוטלים מאחר והינם פועל יוצא של החלטת הועדה הפריטטית אשר הינה בעצמה בטלה ומבוטלת. 6. להלן עיקר טענות ב"כ הנתבעים: א. תפקיד מנהל לשכה ביישוב קטן המונה 2,900 נפשות הינו תפקיד מיותר לחלוטין ואף מהווה בזבוז של כספי ציבור. ב. מענק האיזון אשר קיבלה נתבעת מס' 1 הוקטן בשנת 2003 ופעם נוספת בשנת 2004. על כן, צפוי בשנת 2004 גירעון במועצה. ג. הליכי הפיטורים של התובע והן שיקולי פיטורים היו כשירים למהדרין, כפופים לדין, לרבות חוקת העבודה והסכם קיבוצי שנחתם ביום 4/8/03 בין מרכז השלטון המקומי לבין הסתדרות העובדים הכללית. ד. מדובר בסגירת מחלקה ו/או ביטול תקן ולא בפיטורי עובד תוך שמירה על התקן. ה. ישיבת הועדה הפריטטית מיום 5/7/03, בה השתתפו נציגי המרכז השלטון המקומי, נציג הסתדרות מעוף, נציג הסתדרות המח"ר, נתבע מס' 2 וכן התובע וב"כ, מהווה פעולה ברוח הנספח להסכם הקיבוצי, המאשר פיטורי צמצום העולים על הקבוע בהסכם הקיבוצי ועל אף האמור בו. ו. ההחלטה של הועדה הפריטטית וההחלטה על פיטורי התובע שהתקבלה בעקבותיה, הן החלטות כדין שניתנו על פי שיקולים עניינים וסבירים. 7. עובדות הצריכות לענייננו: א. התובע הוא עובד של נתבעת מס' 1, בתפקיד מנהל לשכת ראש המועצה, החל מיום 1.3.99. ב. התובע זכה במכרז חיצוני למילוי תפקיד של מנהל לשכת ראש המועצה ביום 28.6.00. ג. נתבע מס' 2 נבחר כראש מועצה בבחירות שהתקיימו בחודש 10.03 והתחיל את כהונתו בחודש 11.03. ד. בישיבת מועצה מיום 12.12.03 דיבר נתבע מס' 2 על כוונתו להנהיג "תוכנית הבראה וקיצוצים" אשר תכלול ביטול וצמצום תקנים ומשרות ועידוד עובדים לצאת לפנסיה מוקדמת. ה. ראש המועצה ביקש את הסכמת העובדים לקיצוץ של אחוזים משכר העובדים. העובדים התנגדו להצעה. ו. בישיבת מליאת המועצה מיום 5.2.04 הוחלט על ביטול התקן של מנהל לשכת ראש המועצה. ז. בתאריך 19.2.04 נשלחה לתובע הזמנה לשימוע, אשר התקיים בתאריך 4.3.04. במכתב זימון נאמר כי בכוונת המועצה לפטרו, לאור ההחלטה על ביטול התקן. ח. לאחר התכתבות בין ב"כ התובע לבין נתבע 2, התקיימה ישיבת שימוע ביום 4.3.04, בה נכחו התובע, בא כוחו, הנתבע מס' 2 ויו"ר ועד העובדים, מר וג'יה ג'ובראן. במהלך ישיבת השימוע הודיע יו"ר ועד העובדים כי לא היה כל מו"מ בין ראש המועצה לבין הועד ביחס לפיטורי התובע. ט. לאחר פניה לארגון העובדים, הודיע ד"ר מאיר סיון, יו"ר הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח (מח"ר) כי הוא מתנגד לביטול המשרה של התובע, טרם יתקיים דיון בסוגייה. י. על כן, בתאריך 28.4.04 התכנסה ועדה פריטטית, בה השתתפו נציגים של הסתדרות המח"ר, מר יעקב אגמון מטעם מרכז השלטון המקומי, התובע ובא כוחו. החלטת הועדה היתה להחזיר את הדיון במחלוקת למשך שבועיים מיום הדיון לדיון מקומי אצל הנתבעת מס' 1 ובמקרה והצדדים לא יגיעו להסכם עליהם לדווח על כך. י"א. לאחר דיון, ועד העובדים של המועצה הודיע על התנגדותו לפיטורי התובע, וכי אין כל הצעה לשם חילופי לפיטורים. י"ב. לאחר קבלת עמדת ועד העובדים, התכנסה שוב הועדה הפריטטית, בתאריך 6.7.04, כאשר היא מורכבת מנציג מרכז השלטון המקומי, מר יעקב אגמון, ומר סלח סעאד, מטעם הסתדרות המעו"ף (להלן: "הועדה הפריטטית") ובנוכחות יו"ר הסתדרות המח"ר, הנתבע 2, התובע ובא כוחו. החלטת הועדה היתה כדלקמן: "הועדה מחליטה, לאחר שנשמעו העמדות השונות ולאור העובדה שלא הוצגו שמות נגדיים ע"י הועד להפסיק עבודתו של מר סמיר חסאן החל מיום 1.9.04. למען הסר ספק פיטוריו יעשו עפ"י דין. העובד יקבל כל המגיע לו עפ"י החוק" (להלן: "החלטת הועדה הפריטטית"). י"ג. לאחר שניתנה החלטה בצו זמני, נשלחה לתובע הודעת פיטורין מתאריך 26/8/04 (להלן: "הודעת פיטורין"), ההודעה חתומה על ידי נתבע מס' 2, ובה נאמר: "בהתאם להחלטת הועדה הפריטטית מיום 5/7/04 והחלטת בית הדין האזורי לעבודה בנצרת בתיק בש"א 2479/04, עבודתך במועצה תופסק החל מיום 1/9/04". 8. טענה על חוסר סמכות של הועדה הפריטטית להחליט על פיטורי התובע: א. בסיס לפיטורים - הסכם מיום 4/8/03: בהתאם לאמור על ידי הנתבעים והועדה הפריטטית בעצמה, ההליכים לקראת פיטורי התובע נעשו במסגרת ההסכם הקיבוצי שנחתם בין מרכז השלטון המקומי, בין היתר, מצד המעבידים, לבין ההסתדרות העובדים הכללית החדשה בתאריך 4/8/03 (להלן: "הסכם מיום 4/8/03"). ההסכם דן בפיטורי עובדים ברשות המקומית בעקבות המיתון הכלכלי השורר במדינה. מוסכם בו כי במהלך שנים 2003 - 2004 יפוטרו עובדים המועסקים ברשויות המקומיות, כאשר היקף הפיטורים יהיה בשנת 2003 - 1% מהעובדים בכל רשות מקומית, למעט מערכת הבריאות. בשנת 2004 - 0.64% מהעובדים בכל רשות מקומית, למעט מערכת הבריאות. המכסות מתייחסות למשרות מלאות ונקבע כי ככל שלא נוצלה המכסה במלואה בשנה מסוימת, ניתן לנצלה בשנה/בשנים לאחר מכן. באשר לפיטורי עובדים ברשויות המקומיות, למעט בשלוש הערים הגדולות, נקבע: "6. א.פיטורי עובדים ברשויות המקומיות, למעט בשלוש הערים הגדולות, יבוצעו על פי הוראות חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות בישראל (להלן: "חוקת העבודה"). ב.עובדים שלא תהיה הסכמה על פיטוריהם יקוים לגביהם הליך יישוב חילוקי דעות לפי פרק י"ז לחוקת העבודה, תוך קיצור משך זמן הבירור באופן שיביא לסיום ההליך בכל רשות מקומית, תוך 42 ימי עבודה מיום ההודעה על כוונה לפטר. על אף האמור, ולמען הסר ספק, מובהר כי בכל מקרה עובד לא יפוטר ולא תסתיים העסקתו, כל עוד לא הסתיים לגביו הליך יישוב חילוקי הדעות". סעיף 70 לחוקת העבודה של עובדי הרשויות המקומיות (להלן: "חוקת העבודה") קובע כדלקמן: "פיטורי עובדים, חוץ מעובדים בתקופת ניסיונם, ייעשה רק מסיבה מספקת ותוך הסכמה הדדית בין הרשות ובין ועד העובדים או מרכז הסתדרות הפקידים...". באשר למעמד המשפטי של ההסכם מיום 4/8/03, מדובר בהסכם מאוחר לחוקת העבודה וכן הוראה ספציפית בעניין פיטורי התייעלות כתוצאה מהצמצומים והמיתון הכלכלי בשנים 2003 - 2004. חתימה של ארגון העובדים (הסתדרות מעו"ף) לאותו הסכם מעידה על הסכמתו לפיטורי צמצום במכסות שנקבעו בו. נתבעת מס' 1 מונה 42.26 משרות, ולכן, 1.64% אשר נקבע בהסכם קיבוצי מיום 4.8.03 משמעותו 69% משרה. התובע עובד בהיקף משרה של 100%. לגבי נתונים אלה לא קיימת מחלוקת בין הצדדים. כמו-כן, לא נטען ולא הוכח, בשלב זה, כי היו פיטורים אחרים, במהלך שנים 2003-2004, במסגרת ההסכם מיום 4.8.03. המכסות לפיטורי עובדים אשר נקבעו בהסכם מיום 4.8.03 והדרך להגדלתן הן הוראות שבמהותן "מעורבות". הדרך לשנות את המכסות מהווה חלק מההוראות האובליגטוריות של ההסכם, מאחר והן קובעות יחסים בין הצדדים להסכם (בענייננו, מרכז השלטון המקומי והסתדרות מעו"ף). אולם, ככל שמתייחסות ההוראות למספר העובדים שניתן לפטר, גם משליכות לגבי חוזי העבודה של העובדים ועל כן, יש בהן אלמנט "נורמטיבי". בתוספת להסכם מיום 4.8.03 התייחסו הצדדים להסכם לצורך בפיטורי צמצום מעבר למכסות שנקבעו בו ושם נאמר: "לכבוד מר יעקב אגמון, סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי שלום רב, לבקשתך, ובהמשך להסכם הקיבוצי מיום 4.6.03, (להלן: "ההסכם הקיבוצי") הנני להודיעך כי ככל שלעמדת מרכז השלטון המקומי יהיה צורך בפיטורי צמצום ברשות מקומית מסוימת, בנוסף למוסכם בהסכם הקיבוצי ובמהלך תקופת תוקפו, למרות האמור בסעיף 15 להסכם הקיבוצי, נדון בבקשה. עם זאת מובהר, כי אין בדיון כדי לגרוע באמור בסעיף 15 להסכם הקיבוצי, אלא אם נגיע להסכמות אשר יעוגנו בהסכם קיבוצי מיוחד שיחתם ע"י הח"מ. בכבוד רב לאון מורוזובסקי יו"ר הסתדרות הפקידים לכבוד מר לאון מורוזובסקי יו"ר הסתדרות הפקידים שלום רב, האמור במכתבך מיום 4.8.08 מקובל עלי. בכבוד רב יעקב אגמון, סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי" להלן: "תוספת להסכם מ- 4.8.03". ב. סמכותה של ועדה פריטטית: במסגרת אותו סעיף 70 לחוקת העבודה, לאור העדר הסכמה על פיטורי התובע, התכנסה בעניינו ועדה פריטטית. בהתאם להלכה פסוקה: "הועדות הפריטטיות הן יציר כפיהם של הצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים, ובתור שכאלה - משקלן רב, ובית הדין אשר לו הפיקוח השיפוטי על פעולתן, יתן להחלטותיהם נפקות מלאה, כל עוד מילאו אחר כללי הצדק הטבעי ולא חרגו מהסמכות שהוקנתה להם בהסכם שהקימן". (דב"ע מה/30-3 אליאב צביאל נ' הוטל קוסמופוליטן בע"מ, פד"ע י"ז 225). ההחלטה של הועדה הפריטטית, הייתה לאשר את פיטוריו, במסגרת הסכם מיום 4/8/03, מבחינה פורמאלית הועדה הפריטטית הייתה מורכבת מהגורמים המוסכמים אשר חייבים להיות צד בה, והחלטה ניתנה לאחר שהוענקה הזדמנות לתובע, בעצמו ובאמצעות ב"כ לטעון את טענותיו. ב"כ התובע טען כי אחד הטיעונים שהוא העלה לא נרשם בפרוטוקול הועדה. אולם, עולה מפרוטוקול הועדה התייחסות לטיעוניו של התובע, כולל טענתו כי הנימוק היחיד שהועלה על ידי הועדה, היה כי על וועד העובדים להגיש שמות חילופים לפיטוריו ומשלא הייתה הצעה כזאת, אושרה הפסקת עבודתו. ג. אפשרות לחרוג מהמכסות שבהסכם מיום 4/8/03: בהחלטה בצו זמני התייחס בית הדין לחריגה בסמכות של הועדה עת הוחלט על הפסקת עבודתו של התובע, שעובד בהיקף של משרה מלאה, כאשר מכסת הפיטורין המותרים על פי הסכם מיום 4/8/03, היא 69% משרה. קביעה זו הייתה לפי הראיות לכאורה. במסגרת ניהול התיק העיקרי עמד ב"כ הנתבעים על טענתו כי הועדה הפריטטית הייתה מוסמכת לחרוג ממכסת הפיטורין הקבועה בהסכם מיום 4/8/03, וכי החלטתה מהווה הסכם קיבוצי מיוחד, שאף הוגש לרישום כדין. לגבי העובדה שההחלטה של הועדה הפריטטית הוגשה לרישום כדין, לא הובאה כל ראיה, והאמירה על כך הייתה לראשונה בסיכומים. יש לציין כי, על פני הדברים, לא היה כל קושי להמציא אישור על הגשת ההחלטה לרישום, אך דבר זה לא נעשה. על כן, לא הוכח כדין כי החלטה של הועדה הפריטטית הוגשה לרישום אצל רשם ההסכמים הקיבוצים. מעבר לכך, לא סתר ב"כ הנתבעת את המסקנות באשר לאפשרות לגרוע מהמכסות שבסעיף 15 להסכם מיום 4/8/03, כפי שפורטו בהחלטה בבקשה לצו זמני. לפי התוספת להסכם מ- 4/8/03, על מנת לגרוע מהמכסות בסעיף 15 להסכם, על הצדדים "להגיע להסכמות אשר יעוגנו בהסכם קיבוצי מיוחד שייחתם ע"י הח"מ" (לאון מורוזובסקי). טען ב"כ הנתבעים כי החלטה של הועדה הפריטטית מהווה בעצמה הסכם קיבוצי מיוחד, אשר יכול לשנות את המכסה שבסעיף 15 להסכם מיום 4.8.03. כפי שנאמר בהחלטה בצו זמני, אין אנו סבורים שזו הפרשנות הנכונה של הוראות ההסכם. הצדדים להסכם קיבוצי מיוחד הם המעביד והארגון העובדים היציג, באמצעות האורגן אשר נקבע בתקנוני הארגון. על אף זאת, כאשר מדובר בשינוי של הסכם קיבוצי קיים, אותו הסכם עצמו יכול לקבוע, במהלך תקופת תוקפו, את הדרך לכך. במקרה של התוספת להסכם מ- 4/8/03, מי שחתם עליו קבע באופן מפורש כי על מנת לחרוג מן המכסות שנקבעו בו יש צורך להגיע להסכמות שיעוגנו בהסכם קיבוצי מיוחד שייחתם ע"י "הח"מ". ניתן לפרש את האמור בתוספת כך שהחותם על ההסכם הגביל את המוסמכים להסכים על שינויים, ולכן, קבע כי ההסכם ייחתם על ידו. אין לנו ספק כי מר מורוזובסקי רשאי להאציל סמכויות לידי גורם אחר של הסתדרות הפקידים, אבל לא משתמע מהפרוטוקול של הועדה פריטטית כי הנציג מטעם הארגון העובדים קיבל סמכות ספציפית לשינוי המכסות שבהסכם מיום 4.8.03. בנוסף, על מנת שהחלטה של ועדה פריטטית תוכל להוות הסכם קיבוצי מיוחד יש צורך בדרישה פורמאלית שלא קיימת בענייננו: הגשת ההחלטה לרישום אצל רשם ההסכמים הקיבוצים. לכן, לא הייתה מוסמכת הועדה הפריטטית לחרוג בהחלטתה מהמכסה לפיטורים - 69% משרות. 9. השלכות של החריגה בסמכות של הועדה הפריטטית על ההחלטה על פיטורי התובע: בהחלטה בבקשה לצו זמני התייחס בית הדין למאזן הנוחות ולראיות לכאורה הקיימות באשר לזכאותו של התובע (המבקש אז), לזכות בתביעתו בתיק העיקרי. על כן, נבחנה פעולת הועדה במסגרת סמכויותיה והנזק אשר עלול היה להיגרם לשני הצדדים כתוצאה ממתן צו זמני, אם לאו. לכן, אין ההשלכות באשר לחריגה בסמכות של הועדה הפריטטית זהות בעניין הצו הזמני ובתביעה העיקרית. הועדה הפריטטית לא דנה ולא החליטה באשר לצמצום משרת התובע. החלטתה הייתה אך ורק בשאלת הפסקת עבודתו של התובע. בית הדין אינו רשאי להחליף את שיקול דעתו בשיקול דעתה של הועדה הפריטטית, ועליו לבחון האם הועדה הפריטטית פעלה כדין או האם היא חרגה מסמכויותיה על פי דין. בענייננו, כאשר הבסיס המשפטי היחיד להפסקת עבודתו של התובע, הוא יישום הסכם מיום 4/8/03, אשר מאפשר לפטר עובדים בהיקף של 69% משרה, לא הייתה רשאית הועדה הפריטטית להחליט על פיטורי התובע, המהווים צמצום 100% משרה. זאת, מאחר ויש בכך חריגה מהסמכויות הקבועות בהסכם מיום 4/8/03, מבלי שפעלו הצדדים בדרך שננקבה בתוספת לאותו הסכם. מדובר בפגם מהותי בהחלטה של הועדה הפריטטית אשר מצדיק את ביטולה. 10. שיקולים זרים בהחלטה על פיטורי התובע: בנוסף לטענה לחריגה בסמכות של הועדה הפריטטית, טען התובע כי המניעים האמיתיים לפיטוריו היו שיקולים פוליטיים זרים, הקשורים לכך שהוא לא נמנה על תומכיו של ראש המועצה - נתבע מס' 2. לדברי ב"כ התובע, הצעד היחיד שנעשה על ידי הנתבעת מס' 1 לצמצום הוצאות הבראה, היה ביטול משרתו של התובע והפסקת עבודתו. מאידך גיסא, הצהיר נתבע מס' 2, באשר לצורך בצמצום עלויות אצל נתבעת מס' 1, כתוצאה מקיצוצים במענק איזון בשנים 2003 - 2004. בהתאם לעדותו של נתבע מס' 2, לא הייתה דרישה מטעם משרד הפנים לנקיטת תוכנית הבראה אצל הנתבעת, לאור מצבה הכלכלי. (ע' 3 ש' 9 לפרוטוקול הדיון). לפי עדותו, הצעדים שננקטו, בנוסף לפיטורי התובע, היו פיטורין של עובד זמני, שעבד פחות משנה כאיש אחזקה. כן, הצהיר הנתבע מס' 2, שצומצמו הוצאות של אחזקת רכב, למעט לעובדים הבכירים (ע' 2 ש' 20). ראש המועצה הסביר כי הוא ניסה להוציא עובדים לפרישה מוקדמת, אך לא הצליח מפני שלרוב העובדים אין וותק מספיק (ע' 2 לפרוטוקול הדיון). עד לשנת 2002, הנתבעת מס' 1 הייתה מועצה מאוזנת ואף זכתה לפרסים עקב כך ממשרד הפנים. הוכח בדיון כי החלטת משרד הפנים לעניין נחיצות משרת התובע, הותנתה בכך ששיעור המשרה של מזכיר המועצה, כשיתמנה בעתיד, תוגבל ל - 50%. כך אישר נתבע מס' 2 בעדותו בדיון. אף על פי כן, עלה מחקירתו הנגדית כי מזכיר המועצה מועסק היום ב - 75% משרה, מעבר למשרה המותרת על פי החלטת משרד הפנים (ע' 7 ש' 9-15). כמו כן, הוכח כי ישנם מספר עובדים אצל נתבעת מס' 1 ששיעור משרתם חורג משיעור המשרה התקני (עמ' 7 שורות 28-29). באופן ספציפי העיד נתבע מס' 2 לגבי חריגות הקיימות של פקידת זכאות במחלקת הרווחה, ומהנדס המועצה, שעובד בחריגה מהמשרה ב- 25% או ב- 50% (ע' 9 ש' 14-12). ב"כ התובע עמד על כך שהסיבה האמיתית לפיטורי התובע הייתה השתייכותו הפוליטית. יש לציין כי טיעונים לעניין שייכות הפוליטית של התובע ונסיבות מינויו, הועלו על ידי ב"כ הנתבעים בסיכומיו. העלאת טענות כגון אלה במסגרת הסיכומים, מהווה חריגה מהכללים הדיונים. אין צד רשאי להעלות בשלב הסיכומים טענות עובדתיות שלא הוכחו בשלב של שמיעת עדויות ושלגביהם לא קיימת הסכמה. אף על פי כן, החשיבות של השיקולים הפוליטיים אצל נתבעת מס' 2, עלתה מעדותו של ראש המועצה עצמו עת נשאל לגבי השיקולים למינויים של עובדי המועצה או עובדים בכירים, ענה נתבע מס' 2 כי ראש המועצה הקודם מינה תומכיו לתפקידים ודאג להם למשרה, כאשר "סביר להניח שהם יצביעו בשבילו". נתבע מס' 2 אישר בעדותו כי "כך העולם מתנהל". כאשר נשאל אם זאת תופעה שירדה ממציאות, ענה הנתבע: " אומנם אנו חדשים ולא יכולים ליישם את המציאות". (ראה ע' 9 ש' 28-20 וע' 10 ש' 1). פיטורי פוליטיים הם פיטורים ממניע פסול. נפסק בהלכה פסוקה: "שעה שהוכח לכאורה שהמניע לפיטורים היה פוליטי, עובר הנטל על המפטר להוכיח שנימוק אחר שימש עילה לפיטורים". (ע"א 300258/97 יהודית חנן נ' המועצה המקומית מנחמיה, פד"ע ל"ז 645). בענייננו, קיימת הוכחה לכאורה על כך שהשיקולים אשר הביאו לבקשת נתבע מס' 2 לסיים את עבודתו של התובע, היו שיקולים פוליטיים, אז, מועבר הנטל הראייתי אל הנתבעים לסתור אותה ראיה לכאורה. בהתאם להוכחות שהובאו בדיון ובהתחשב כי התובע לא נחקר חקירה נגדית לגבי האמירות שבתצהירו, אנו קובעים כי הנתבעים לא הוכיחו כי ההחלטה על הפסקת עבודה של התובע הייתה משיקולים פוליטיים ולא מטעמים טהורים של צורך בצמצום כוח אדם למען הבראת הנתבעת מס' 1. גם מסיבה זו, יש להורות על ביטול ההחלטה על פיטורי התובע ודין תביעתו להתקבל. לאור התוצאה אליה הגענו, אין צורך להתייחס ליתר טענות ב"כ התובע. 11. לסיכום: לאור האמור לעיל, אנו מצהירים על ביטול ההחלטה של הועדה הפריטטית מיום 6/7/04 בעקבות זאת הודעת הפיטורים של התובע מבוטלת. על הנתבעים לאפשר לתובע למלא את תפקידו של ראש לשכת ראש המועצה, כל עוד לא יוצע לו תפקיד אחר ללא פגיעה בזכויותיו. על הנתבעים לשלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק. 12. לצדדים זכות ערעור על פסק הדין לביה"ד הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלתו. ישיבת מועצה