ביטול הכרזה על זוכה במכרז

1. עניינה של עתירה זו במכרז לביצוע עבודות שטיפה, צילום ומיפוי תקלות במאסף כסלון (להלן - המכרז) שפורסם על ידי מועצה אזורית מטה יהודה (להלן - המועצה). העותרת, חברת תמם יוסף עבודות צנרת בע"מ, מבקשת מבית המשפט כי יורה על ביטול החלטות ועדת המכרזים של המועצה (להלן - ועדת המכרזים או הועדה) מיום 7.1.07 ומיום 19.3.07, במסגרתן החליטה הועדה לפסול את הצעתה של העותרת ולהכריז על חברת מאירי ובניו בע"מ (להלן - משיבה 3) כעל זוכה במכרז, וכי יורה לועדה להכריז עליה כעל הזוכה במכרז. כסעד חלופי מבקשת העותרת, במסגרת בקשה לתיקון העתירה, כי בית המשפט יורה על ביטול המכרז. עיקרי העובדות וההליכים 2. המכרז נשוא העתירה פורסם בסוף שנת 2006. המדובר במכרז לביצוע עבודות שטיפה, צילום ומיפוי תקלות בקו מאסף כסלון שבתחום שיפוטה של המועצה, לרבות הסדרת דרכי גישה למאסף, ניקוי תאים, חיתוך שורשים וכל עבודה אחרת הדרושה לביצוע נושא המכרז. למכרז הוגשו שש הצעות ביניהן הצעת העותרת והצעת משיבה 3. אין חולק כי הצעת העותרת הייתה ההצעה הזולה ביותר. 3. ביום 7.1.07 נתכנסה ועדת המכרזים לדיון בהצעות שהוגשו. הועדה החליטה לפסול את הצעת העותרת בגין אי עמידה בתנאי סף, ולקבל את הצעת משיבה 3, שהייתה הזולה ביותר מלבד הצעת העותרת. כפי שעולה מפרוטוקול הועדה, הטעמים לפסילת העותרת היו אי-מילוי סעיף כתב הכמויות ומילוי במקומו של טופס חשבון לדוגמא, העדר פירוט של ציוד הצילום שברשות העותרת (מדובר בציוד שהחזקתו ברשות המציע נדרשה כתנאי סף במכרז), והעדר הצבעה על קיומו של הניסיון הנדרש (אי-צירוף המלצות והצגת חשבונות משתי רשויות מקומיות בלבד מקום בו נדרש בתנאי המכרז ביצוע של שלושה פרויקטים לפחות). ביום 11.2.07 שלחה המועצה מכתב לעותרת ובו הודיעה לה דבר פסילת הצעתה וזכיית משיבה 3 במכרז. מכתב זה לא כלל הנימוקים לפסילת העותרת. 4. ביום 18.2.07 פנתה העותרת במכתב למועצה ודרשה ממנה להעביר לידיה הנימוקים שהובילו לפסילתה, להמציא לה את מסמכי המכרז ולעצור את הליכי ההתקשרות עם משיבה 3 עד שיערך לה שימוע בנוגע לפסילתה. ביום 21.2.07 ביקר בא-כוח העותרת במשרדי המועצה. העותרת טענה בעתירתה כי באותו מועד עיין בא-כוחה בחומר הרלוונטי, למעט בהצעה הזוכה. לעומת זאת, בכתב התשובה מטעם המועצה, צוין כי לבא-כוחה של העותרת נתאפשר במועד זה לעיין בכל מסמכי המכרז, לרבות בהצעה הזוכה, וכי הוא אף עיין בה בפועל והעיר הערות בעניינה לעורכת הדין ממשרדו שנתלוותה אליו. כתב התשובה נתמך בעניין זה בתצהירו של מר ליאון, מנהל המחלקה הטכנית במועצה, שבמשרדו נערך העיון. במעמד הדיון בעתירה ציין בא-כוח העותרת כי באותו מועד אכן נתאפשר לו על ידי המועצה עיון בכל החומר, אך הוא לא יכול היה לצלם את כולו, ולכן העדיף להתרכז בשלב זה בחומר הנוגע לפסילת הצעתה של העותרת בלבד. ביום 22.2.07, בעקבות העיון בחומר, שלח בא-כוח העותרת מכתב למועצה במסגרתו טען כי הפגמים שבגינם נפסלה הצעת העותרת הם פגמים הניתנים לתיקון במסגרת הליך של הבהרה, בלא שתגרם בכך פגיעה בשוויון. בא כוח העותרת דרש כי הועדה תפנה אליו לקבלת הבהרות כאמור, או למצער, תערוך שימוע לעותרת, בהתאם לחובה המוטלת עליה, לשיטתו, על פי הראות תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן - תקנות המכרזים) והתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 (להלן - התוספת). בא-כוח העותרת חזר על דרישתו לעכב את ההתקשרות עם משיבה 3 עד לסיום בירור העניין מול העותרת. 5. ביום 28.2.07 שלחה היועצת המשפטית למועצה מכתב לבא-כוח העותרת וביקשה ממנו כי יפרט לפניה את הטענות שאותן מבקשת העותרת להשמיע למועצה. 6. ביום 1.3.07 שלח בא-כוח העותרת מכתב נוסף למועצה ובו פירט את עיקרי טענות העותרת לעניין פסילת הצעתה. ביום 18.3.07, לאחר שלא נתקבלה תגובת המועצה למכתבו מיום 1.3.07 שלח בא-כוח העותרת מכתב נוסף למועצה. במכתב זה דרש בא-כוח העותרת כי המשיבה תגיב בהקדם למכתבו מיום 1.3.07. כן דרש בא-כוח העותרת, לראשונה מאז יום 21.2.07 שבו נתאפשר לו עיון בכל מסמכי המכרז, לעיין במסמכי ההצעה הזוכה. 7. ביום 19.3.07, ובטרם קיבלה לידיה את מכתב העותרת מיום 18.3.07, שלחה היועצת המשפטית למועצה תשובה למכתב העותרת מיום 1.3.07. במכתב זה דחתה המועצה את הטענות שהעלתה העותרת לפיהן לא היה מקום לפסול את הצעתה בטרם קבלת הבהרות שיכולות היו להכשירה. היועצת המשפטית למועצה ציינה כי דרישת הציוד היא תנאי מרכזי במכרז וכי מתן אפשרות לעותרת לפרט את הציוד שברשותה לאחר המועד האחרון להגשת הצעות תיצור יתרון בלתי הוגן כלפי מציעים אחרים ותפגע בשוויון. לאור זאת, החלטת הפסילה מיום 7.1.07 נותרה על כנה. 8. ביום 28.3.07 שב ופנה בא-כוח העותרת למועצה וחזר על דרישותיו וטענותיו הקודמות, וביום 11.4.07 הוגשה עתירה זו, יחד עם בקשה למתן צו ביניים אשר יעכב את ההתקשרות נשוא המכרז עד להכרעה בעתירה. במסגרת עתירתה ביקשה העותרת כי החלטת הועדה בדבר פסילת הצעתה והכרזה על משיבה 3 כעל זוכה במכרז תבוטל וכי יתאפשר לה לעיין בהצעת משיבה 3. 9. ביום 19.4.07 נתקבלו תגובות המשיבות לבקשה. במסגרת תגובת משיבה 3 נטען, בין השאר, כי דין העתירה להידחות בגין אי-ניקיון כפיים של העותרת. לטענת משיבה 3, העותרת צירפה להצעתה הסכם עם צלם, מר אבי שלצר (להלן - הצלם), שבשירותיו היא מתעתדת להשתמש כקבלן משנה לצורך המכרז, כאשר בפועל הצלם, כפי שעולה מתצהירו, לא חתם על ההסכם שצורף להצעה. בנוסף, משיבה 3 ביקשה להדגיש כי הסכם זה, שהינו חלק מהצעת העותרת למכרז, לא צורף לעתירה, וזאת למרות שהעותרת מציינת כי צירפה את הצעתה לעתירה, ובניגוד לחובה המוטלת על עותר המבקש לזכות במכרז לצרף לעתירתו את הצעתו במלואה. 10. בתגובה לתגובות המשיבות הגישה העותרת בקשה לזמן את הצלם לעדות על מנת שתוכל לחוקרו, בציינה כי בינה לבין הצלם השתכלל הסכם בעקבות חלופת פקסים שכללו הצעות מחיר ובשיחות טלפון, וכי מקום בו התקשרה עם קבלני משנה נוספים לצורך ביצוע המכרז, לא היה לה כל צורך לצרף להצעתה חוזה "מפוברק", כך שאין כל היגיון לייחס לה זאת. עם זאת, יצוין כי העותרת לא טענה כי החתימה שעל גבי ההסכם שאותו צירפה להצעתה, בנוסח שנדרש במסמכי המכרז, הייתה של הצלם. בנוסף לבקשה לזימון הצלם לעדות הגישה העותרת בקשה למתן תשובה לטענות המשיבות ובקשה לתקן את עתירתה, כך שתכלול גם סעד של ביטול המכרז. 11. ביום 3.5.07 ניתנה החלטה הדוחה את בקשת העותרת להזמנת הצלם למתן עדות, וזאת על בסיס ההלכה לפיה בית משפט לעניינים מינהליים מנהל דיוניו במתכונת הנהוגה בבית הדין הגבוה לצדק, ואינו מאפשר, ככלל, חקירת מצהירים. עם זאת, נקבע כי העותרת תוכל להגיב (כפי שאכן עשתה) לטענות שנטענו מולה באשר להסכם האמור. 12. ביום 6.5.07 נתקיים דיון בבקשה למתן צו ביניים, ובהסכמת הצדדים, גם בעתירה לגופה. במסגרת הדיון חזרו הצדדים על עיקרי טענותיהם כפי שעלו מכתבי הטענות שהגישו. 13. ביום 16.5.07 הגישה העותרת, לאחר שנתאפשר לה על ידי המועצה לעיין פעם נוספת במסמכי המכרז, בקשה לצירוף מסמכים לתיק. העותרת ציינה בבקשתה כי משנתאפשר לה העיון במסמכי המכרז, היא חוזרת בה מבקשתה לסעד בעניין זה. עם זאת, העותרת ביקשה כי בית המשפט יתחשב בפסק דינו במסמכים הנוספים שלדבריה נתגלו לה לראשונה עת עיינה, ביום 14.5.06, במסמכי המכרז. מדובר במסמכים שלשיטת העותרת יש בהם כדי ללמד כי דינה של הצעת משיבה 3 להיפסל בגין אי עמידה בדרישת הניסיון שבמכרז. תמצית טענות העותרת 14. לטענת העותרת, הפגמים שנפלו בהצעתה ושהובילו לפסילתה הם כולם פגמים שוליים, הנובעים מניסוח רשלני של המכרז. לטענתה, בנסיבות אלו היה על הועדה לערוך לה שימוע במסגרתו היה מתאפשר לה להציג הבהרות לצורך תיקון פגמים אלו, וזאת, בין השאר, לאור היות הצעתה ההצעה הזולה ביותר, ולאור העבודה שמדובר בפגמים הניתנים לתיקון בנקל, ובלא שיהיה בכך כדי להביא לפגיעה בשוויון. אשר לפגם שעניינו אי-מילוי טופס כתב הכמויות, לטענתה, משכללו מסמכי המכרז שני טפסים זהים בדיוק של כתב כמויות, היא סברה שעליה למלא רק אחד מהם, וכך עשתה. אשר לתנאי שעניינו אי-מילוי הטופס המפרט את הציוד שבבעלותה, לטענתה, משאין בבעלותה הציוד הדרוש, ולאור כוונתה להיעזר לצורך ביצוע העבודות בקבלני משנה אשר הם בעלי הציוד הדרוש (מה שמותר על פי הוראות המכרז), הרי שממילא לא היה עליה למלא את הטופס האמור. אשר לפגם שעניינו העדר ניסיון נדרש, לטענתה, דרישת הניסיון במכרז אינה ברורה, כאשר בפועל היא עומדת בדרישת הניסיון על פי כל פרשנות סבירה שלה. העותרת אינה מכחישה כי ציינה בטופס הרלוונטי רק שני פרויקטים, בעוד שבטופס נדרשה התייחסות לשלושה פרויקטים, אך לטענתה אחד מהפרויקטים שציינה, של ביצוע עבודות עבור עיריית תל-אביב, הוא פרויקט רחב היקף אף מעבר לדרוש במכרז, המחולק למעשה למספר פרויקטים נפרדים. 15. בנוסף, לטענת העותרת היה על המועצה לאפשר לה לעיין בהצעה הזוכה, על מנת שתוכל לבחון האם לא נפלו בה פגמים שיש בהם כדי להוביל לפסילתה. לטענתה, משלא נתאפשר העיון במסמכים אלו עד לאחר שנתקיים הדיון בעתירה, יש לאפשר לה להגיש לתיק בית המשפט את המסמכים המעידים, לשיטתה, על אי-עמידת משיבה 3 בתנאי הסף של המכרז, ועל בית המשפט להתחשב במסמכים אלו לצורך החלטתו בעתירה. 16. כסעד חלופי לסעד של זכייה במכרז מבקשת העותרת, במסגרת בקשתה לתיקון העתירה, סעד של ביטול המכרז. לטענתה, שלילת זכות הטיעון, וכפועל יוצר מכך, שלילת האפשרות להבהיר את הצעתה היא פגם שיש בו כדי להביא לביטול המכרז. תמצית טענות המשיבות 17. לטענת המשיבות דין העתירה להידחות על הסף בגין העדר ניקיון כפיים ושיהוי בהגשתה. המשיבות מציינות כי העותרת לא צירפה לעתירתה את מלוא ההצעה שהגישה למכרז ולא צירפה את המסמכים שהציגה לאחר מכן למועצה בניסיון להכשיר את הצעתה. לטענתם, העותרת נמנעה מצירוף המסמכים האמורים מכיוון שהייתה מודעת לכך שלאור תוכנם צירופם היה מוביל לדחיית העתירה. 18. המשיבות מוסיפות וטוענות כי דין העתירה להידחות גם לגופה, בגין אי-עמידת העותרת בתנאי סף. אשר לאי-עמידת העותרת בדרישת הניסיון, לטענת המשיבות, תנאי המכרז דרשו בבירור הצהרה על שלושה פרויקטים שבוצעו, ואילו העותרת, אף לאחר שהבהירה את הצעתה (הבהרה שכשלעצמה המועצה אינה חייבת, ואף אינה רשאית לקבל), הצביעה על שני פרויקטים בלבד, אשר אחד מהם אינו עונה על דרישות המכרז לעניין אורך הפרויקט. אשר לאי-מילוי הטופס המפרט הציוד שברשות העותרת, לטענת המשיבות, דרישת הציוד היא דרישה מרכזית במכרז. לפיכך, לטענתן, היה על העותרת למלא את הטופס המפרט את הציוד ולציין בו, במידה שהעותרת מתכוונת להיעזר בקבלני משנה, את הציוד של קבלני המשנה. לטענתן, העותרת אינה יכולה להיבנות מכך שהטופס מתייחס לציוד שבבעלות המציע. 19. אשר לטענות העותרת בדבר הפגמים שנפלו בהצעת משיבה 3, לטענת המשיבות, דרישת העותרת לעיין בהצעת משיבה 2 נענתה באופן מיידי והעותרת אף עיינה בכל מסמכי המכרז, לרבות בהצעה הזוכה, עוד ביום 21.2.07. משכך, טוב הייתה עושה העותרת אם הייתה נמנעת מלבקש סעד לעניין זה מלכתחילה, והיא אינה יכולה לטעון טענות כלפי משיבה 3 שלא נטענו במסגרת בעתירתה, אותן היה ביכולתה לטעון בעתירתה. דיון 20. לאחר שעיינתי בחומר המונח לפניי ושקלתי את טענות הצדדים הגעתי למסקנה כי דין העתירה להידחות על כל מרכיביה. עתירת העותרת להכריז עליה כעל זוכה במכרז אי צירוף ההצעה במלואה 21. על פי הפסיקה, על עותר המבקש סעד של זכייה במכרז לצרף לעתירה את הצעתו במלואה (ר' למשל עע"מ 11572/05 טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ נ' אימג'סטור מערכות בע"מ, תק-על 2006(2), 3956). בהעדר ההצעה במלואה לא יוכל בית המשפט לקבוע כי מדובר בהצעה שראויה לזכות במכרז וממילא לא יוכל להעניק לעותר את הסעד המבוקש. 22. אשר למקרה הנוכחי, אין חולק כי העותרת לא צירפה לעתירתה ארבעה הסכמים עם קבלני משנה עמם התקשרה לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז, וחשבונות מאושרים מעיריית תל-אביב ועיריית רמת גן בדבר ביצוע העבודות שעליהן ביקשה העותרת להתבסס לצורך קיום דרישת הניסיון במכרז. בנוסף, אין חולק כי מסמכים אלו היוו חלק מהצעתה של העותרת כפי שהוגשה לבעל המכרז. מכאן שדין העתירה, ככל שהיא נוגעת לזכיית העותרת במכרז, להידחות כבר בגין אי-צירוף המסמכים האמורים. 23. במעמד הדיון נדרש בא-כוח העותרת להסביר מדוע לא צורפו המסמכים האמורים לעתירה, אך לא היה ביכולתו לספק הסבר מניח את הדעת לכך. לדבריו, העותרת לא החזיקה בעותק מהצעתה שלה, ואילו במעמד העיון בחומר במשרדי המועצה לא היה לאל ידו לצלם כל החומר. ואולם, במסגרת התכתבותה מול המועצה, כמו גם בעתירה, לא ציינה העותרת כי אין בידיה עותק מהצעתה שלה ולא ביקשה לקבל העתק הצעתה מהמועצה. נהפוך הוא. העותרת מפנה בעתירתה להצעתה ומציינת כי הצעתה מצורפת כנספח ב' לעתירה. מכך נוצר הרושם כאילו הצעת העותרת צורפה במלואה ובלא שנשמטו ממנה מסמכים כלשהם. בנוסף, העותרת ציינה בעתירתה כי העיון במסמכי המכרז נתאפשר לה, למעט בהצעה הזוכה, כלומר, לרבות בהצעתה שלה. זאת ועוד. גם בנסיבות שפירטה העותרת, בהן לא נותר בידה עותר מהצעתה שלה ולא היה סיפק בידיה לצלם את הצעתה במעמד העיון בחומר במשרדי המועצה, היה זה באחריות העותרת לפנות למשיבות ולקבל העתק מלא מהצעתה כך שתוכל לצרפה לעתירה, או למצער, לציין בעתירתה כי אין בידיה העתק מלא שביכולתה לצרף לעתירה. 24. העותרת נמנעה מלצרף לעתירתה גם את המסמכים שצירפה למכתב ששלחה לועדה ביום 1.3.07 במטרה להוכיח כי היא עומדת בדרישת הניסיון במכרז. העותרת לא הציגה הסבר כלשהו מדוע נמנעה מצירוף מסמכים אלו לעתירתה. מעבר לחובה הכללית המוטלת על עותר שמבקש לזכות במכרז, לצרף לעתירתו את הצעתו במלואה ואת כל החומר הרלוונטי לעתירה, כך שלפני בית המשפט תעמוד תשתית עובדתית מלאה לצורך דיון והכרעה בעתירה, הרי שבמקרה הנוכחי לא יכול להיות חולק כי מדובר במסמכים שהנם בעלי חשיבות מהותית לצורך הכרעה בעתירה. ודוק, הצעת העותרת נפסלה, בין השאר, בגין אי-עמידה בדרישת הניסיון ובגין אי-פירוט הציוד שברשותה. העותרת טענה כנגד פסילתה כי יש לה הניסיון הדרוש וכי הציוד הנדרש מצוי ברשות קבלני המשנה שבהם בכוונתה להיעזר לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז. אך מובן הוא כי בנסיבות אלו המסמכים הנוגעים להוכחת הניסיון ולהתקשרויות עם קבלני המשנה נדרשים לצורך הדיון בעתירה. 25. לא למותר לציין כי אחד מבין ארבעת ההסכמים שבין העותרת לקבלני המשנה שלא צורפו לעתירה הוא ההסכם שנחזה להיות הסכם בין העותרת לבין הצלם שלצר. כאמור, לתגובתה של משיבה 2 צורף תצהיר מטעם הצלם, לפיו הוא לא חתם על הסכם זה. אף אם נקבל טענת העותרת לעניין זה, לפיה בין העותרת לצלם נכרת הסכם מחייב לעניין ביצוע העבודות נשוא המכרז, במסגרת חלופת הצעות מחיר בפקסימיליה ושיחות טלפון, הרי שגם העותרת אינה טוענת כי ההסכם עם הצלם בנוסח שצורף לעתירה (ושנדרש על פי תנאי המכרז) נחתם על ידי הצלם. בצירופו של הסכם זה להצעה כהסכם שנחזה להיות חתום על ידי הצלם (אף אם קדם לכך משא ומתן בין הצדדים שהבשיל לכדי הסכם מחייב וכל שחסר היה הוא חתימת הצלם על גבי ההסכם בנוסח הנדרש), יש כדי להביא לדחיית העתירה. זאת, לא כל שכן על רקע אי-צירופו של ההסכם האמור לעתירה. אי עמידה בדרישת הניסיון 26. מעבר לדרוש יצוין כי דין עתירת העותרת להכריז עליה כעל זוכה במכרז להידחות גם לגופו של עניין, וזאת בשל אי-עמידתה בדרישת הניסיון כפי שהוגדרה במסגרת תנאי המכרז. 27. תנאי הסף שעניינו ניסיון קודם מופיע בסעיף 6.3 למכרז. תנאי זה קובע כי "רשאים להשתתף במכרז אך ורק קבלנים בעלי ניסיון וכושר לביצוע העבודה ובזמן הנדרש. מבלי לקבוע מהכלליות, האמור לעיל (כך במקור - מ.א) רשאים להשתתף במכרז רק מציעים שביצעו ב- 3 השנים האחרונות בפועל ביצוע של צילום קווי ביוב בקטרים הנ"ל ולאורך דומה לנדרש במכרז". לצורך עמידה בדרישת הניסיון נדרשו המציעים למלא את טופס 6.03 למכרז בדבר "הצהרת הקבלן על ניסיון בביצוע פרויקטים של צילום ומיפוי קווי ביוב ופירוט ניסיונו של המציע". טופס זה כולל דרישות נוספות לעניין הניסיון, אשר חלקן אינן כלולות בדרישה הכללית שבסעיף 6.1 למכרז. לעניין זה יש לציין כי טוב הייתה עושה המועצה לו הייתה מרכזת דרישותיה לעניין הניסיון בחלק אחד של מסמכי המכרז, ונמנעת מפיצול הדרישות, כך שחלקן יופיע רק על גבי טופס שנדרש המציע למלא. להלן יובאו הדרישות שעל גבי טופס 6.03 כלשונן: "1. הקבלן נדרש לתאר בקצרה פרויקטים שביצע - הדומים לצילום הנדרש במאסף כסלון ובהיקף של לא פחות מ- 3 ק"מ לכל פרויקט. לכל פרויקט יש לצרף תיעוד מאת הגורם שהזמין ביצוע, המוכיח את הביצוע. 2. הקבלן נדרש להוכיח ותק וניסיון בביצוע צילומי פנים של צנרת מים וביוב של 3 שנים לפחות. 3. כמו כן נדרש לצרף המלצות ודו"חות לדוגמה שניתנו בהתאם לאותם פרויקטים. 4. ההצהרה תכלול 3 פרויקטים, כאשר האורך הכולל המצטבר של הביצוע של לא פחות מ- 9 ק"מ, כתנאי סף וניסיון במכרז זה. 5. ההצהרה תיחתם על ידי המציע ותצורף כחלק מהצהרת הקבלן." 28. מהדרישות שבטופס, שאכן, כפי שטוענת העותרת, אינן מצטיינות בבהירות יתרה או בקוהרנטיות עם דרישות סעיף 6.1 למכרז, עולה (וזאת דווקא כן בבירור) כי הקבלן נדרש להצהיר (ולמלא הפרטים הנדרשים בטבלה המסומנת על גבי הטופס מתחת לקטע שצוטט לעיל) על לפחות שלושה פרויקטים שביצע, אשר אורכו של כל אחד מהם לפחות שלושה קילומטרים. העותרת לא עמדה בדרישה זו. בטבלה שמילאה העותרת הופיעו שני פרויקטים בלבד - עבודה עבור עיריית תל-אביב ועבודה עבור עיריית רמת גן. בנוסף, העבודה שביצעה העותרת עבור עיריית רמת גן היא באורך של פחות משלושה קילומטרים, ולכן אין היא עומדת בדרישות תנאי המכרז לעניין זה. מכאן, שאף אם תתקבל עמדת העותרת כי לצורך בחינת עמידתה בדרישת הניסיון יש להביא בחשבון גם את המסמכים הנוספים שהעבירה לועדה לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במסגרת הבהרה, הרי שגם אז העותרת אינה עומדת בדרישת הניסיון כפי שנקבעה במכרז. 29. לטענת העותרת, העבודה שביצעה עבור עיריית תל-אביב הייתה באורך של למעלה מעשרים ושלושה קילומטרים, מעל ומעבר לנדרש לצורך המכרז, כך שאין כל היגיון בקביעה כי אינה עומדת בדרישת הניסיון לביצוע העבודות במכרז הנוכחי. אין לקבל טענה זו. משנקבע במכרז כי הניסיון נדרש בביצוע שלושה פרויקטים שכל אחד מהם באורך מסוים, הרי שקבלן שביצע פרויקט אחד בלבד, אף אם מדובר בפרויקט בהיקף נרחב, אינו עונה על דרישה זו. לעניין זה יצוין כי אין לשלול את האפשרות כי ישנם קבלנים נוספים אשר ביצעו פרויקט או שניים רחבי היקף, אך נמנעו מלהגיש הצעתם למכרז לאור הדרישה להצהיר על ביצעם של שלושה פרויקטים. במידה והעותרת סבורה כי באופן מהותי היא בעלת הניסיון הדרוש ומסוגלת לבצע את העבודות נשוא המכרז, היה עליה לפנות מבעוד מועד בבקשה למועצה לשנות או להבהיר את תנאי המכרז, כך שגם משתתף שביצע פחות משלושה פרויקטים, אך הפרויקטים שביצע הם רחבי היקף, יוכל להתמודד במכרז. ודוק, מדובר למעשה בטענה של העותרת כנגד סבירות תנאי המכרז שלא ניתן להעלותה בדיעבד על ידי מתמודד שהגיש הצעה למכרז והצעתו נפסלה. דברים אלו נכונים במיוחד מקום בו המכרז קובע (בסעיף 3.2 למכרז) כי על מתמודד שסבור כי נפלו טעויות כלשהן במכרז לפנות בכתב לועדה בעניין זה עד חמישה ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות. 30. טענה נוספת של העותרת היא כי העבודה שביצעה עבור עיריית תל-אביב כללה מספר פרויקטים, כל אחד מהם באורך הנדרש. טענה זו לא הועלתה לפני הועדה בשלב הגשת ההצעה, שם רשמה העותרת את העבודה כפרויקט אחד, והעותרת לא טענה זאת גם בשלב שבו הבהירה את הצעתה. מדובר בטענה שנטענה לראשונה בבקשת העותרת להגיב לתגובות המשיבים לבקשה למתן צו ביניים, כאשר גם בשלב זה, ובמהלך הדיון בעתירה, היא נטענה באופן סתמי ולא נתמכה במסמכים כלשהם. זאת ועוד. גם במסמכי העותרת בהם כלול פירוט העבודה האמורה אין תמיכה לטענה האמורה, והעבודה עבור עיריית תל-אביב מופיעה בהם כעבודה אחת, שבוצעה במסגרת זכייה במכרז אחד. מכאן שאין לקבל טענה זו ואני דוחה אותה. 31. לאור התוצאה שהגעתי אליה אין אני נדרשת להכריע באשר לנפקותם של הפגמים הנטענים בהצעת העותרת, של אי-מילוי טופס כתב הכמויות ואי-מילוי הטופס שעניינו הציוד שברשות העותרת. עם זאת, יש לציין בעניין זה כי מקובלת עלי טענת העותרת לפיה צירופם של שני טפסים זהים לחוברת המכרז, כאשר המציע נדרש למלא דווקא אחד מהם, עלול להטעות את המתמודדים במכרז. יתרה מכך, גם בטופס שבו נדרשו המתמודדים לפרט את ציוד הצילום נפל פגם, שכן המתמודדים נדרשו לפרט ציוד הצילום שבבעלותם, מה שעלול ליצור אי-בהירות כאשר כוונת בעל המכרז היא כי יפורט גם ציוד הצילום הנמצא בבעלות קבלן המשנה שבו מתכוון המציע להיעזר לצורך המכרז. טענות העותרת בדבר פגמים בהצעת משיבה 3 32. העותרת ביקשה בעתירתה סעד נוסף, של עיון בהצעה הזוכה, וזאת על מנת שתוכל לבחון האם נפלו פגמים בהצעה זו. לדברי העותרת, לאחר שנתקיים הדיון בעתירה, נתאפשר לה לשוב עותרת לשוב ולעיין במסמכי המכרז. לדבריה, במסגרת עיון זה הגיעו לידיה, לראשונה, מסמכים שיש בהם כדי להעיד כי הצעת משיבה 3 אינה עומדת בדרישת הניסיון שבמכרז. כפועל יוצא מכך, העותרת ביקשה לחזור בה מהסעד שעניינו עיון במסמכים, וביקשה כי בית המשפט יתחשב במסמכים האמורים בבואו לקבוע האם יש לפסול את הצעת משיבה 3. 33. לא ראיתי לנכון להיענות לבקשה זו של העותרת, וזאת לאור התנהלות העותרת והשיהוי שנפל בהגשת העתירה ככל שהיא נוגעת לעניין זה. 34. כפי שפורט לעיל, לעותרת נאפשר העיון בכל מסמכי המכרז, לרבות בהצעה הזוכה, עוד ביום 21.2.07. אמנם, בכך שהעותרת בחרה שלא לצלם את הצעת משיבה 3 ביום 21.2.07 אין כדי לשלול את זכותה לעיין בהצעה הזוכה במועד מאוחר יותר. ואולם, לצורך זה היה על העותרת לפעול ללא דיחוי, לעדכן את הועדה כי צילמה רק חלק מהמסמכים הרלוונטיים, לדרוש כי יתאפשר לה לעיין במסמכי המכרז פעם נוספת, ובמידת הצורך, למהר ולפנות בעתירה לבית משפט זה. במקום זאת, העותרת, במשך מספר שבועות, פעלה מול המועצה והתכתבה עימה רק במישור של ניסיון להביא לביטול ההחלטה בדבר פסילת הצעתה שלה. רק ביום 18.3.07, שבה העותרת ופנתה למועצה בדרישה לעיין בהצעה הזוכה. מדובר בדרישה שהגיעה כחודש לאחר שעיינה העותרת במסמכי המכרז ושלושים וחמישה יום מיום שהודע לעותרת דבר פסילת הצעה. העתירה, שהוגשה בין השאר לצורך עיון במסמכי המכרז, הוגשה ביום 11.4.07, כחודשיים לאחר שנודע לעותרת כי הצעתה נפסלה, ושבעה שבועות לאחר שנתאפשר לעותרת עיון במסמכי המכרז. אין לקבל התנהלות זו של העותרת. על משתתף במכרז המעוניין לתקוף את תוצאות המכרז, בין אם לעניין פסילתו ובין אם לעניין פגמים שנפלו לשיטתו בהצעה הזוכה, לפעול במהירות הראויה, וזאת, לאור הדחיפות הגדולה הקיימת בכל הנוגע להליכים בעניין מכרז, אף מעבר לסד הזמנים להגשת עתירה הקובע בתקנה 3(ב) לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), תשס"א-2000 (ר' בג"צ 58/84 חורי נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד לח(2) 315; עת"מ (י-ם) 835/02 מיקוד שמירה אבטחה שירותים וניקיון בע"מ נ' המוסד לביטוח לאומי (פורס בנבו, 9.3.03)). עליו להזדרז ולעיין במסמכי המכרז, ובמידת הצורך, לאחר שפנה לבעל המכרז, לפנות בעתירה לבית המשפט. הוא אינו יכול, כפי שעשתה העותרת, לבחור לפעול במישור אחד בלבד, של ניסיון להביא לביטול ההחלטה בדבר פסילתו, ורק לאחר שבועות מספר, ולאחר שלא מימש את זכותו לכך במסגרת העיון הראשוני במסמכי המכרז, לדרוש לעיין בהצעה הזוכה ולתקוף אותה. 35. יובהר כי לאור דחיית עתירת העותרת במישור זה בגין שיהוי, אין בפסק דין זה כדי לקבוע דבר באשר לעמידת הצעת משיבה 3 בתנאי המכרז ולחוקיות החלטת הועדה לבחור בהצעה זו כהצעה זוכה. ביטול המכרז 36. כסעד חלופי מבקשת העותרת סעד של ביטול המכרז, וזאת בגין הפרת זכות הטיעון. לטענתה, עובד לפסילת הצעתה, שהייתה הזולה ביותר, היה על המשיב לערוך לה שימוע. משלא נערך שימוע כאמור, והחלטה בדבר הכרזה על משיבה 2 כזוכה במכרז נתקבלה באותו מועד יחד עם ההחלטה בדבר פסילת הצעת העותרת, נפל בהליך המכרז פגם שתוצאתו היא ביטול המכרז. העותרת מוסיפה וטוענת כי לא ניתן היה לתקן את הפגם על דרך של שמיעת טענות העותרת בדיעבד. 37. אין לקבל טענה זו. ההוראות אליה מפנה העותרת לביסוס טענה בדבר חובת השימוע (תקנה 21(ב) לתקנות חובת המכרזים וסעיפים 20(א) ו- 20(ב) לתוספת) עניינן בעריכת שימוע למתמודד בטרם פסילת הצעתו בגין תכסיסנות, או חוסר סבירות, או בעריכת שימוע למתמודד שהגיש ההצעה הזולה ביותר מקום בו החליט בעל המכרז שלא לבחור בהצעה זו, למשל, בשל ניסיון רע עם המציע (ר' ש. גביש סוגיות בדיני מכרזים ציבוריים (1997), 122). עיון בהוראות אלו מלמד כי חובת עריכת השימוע חלה לאחר שנקבע כי הצעה עומדת בתנאי סף, והוחלט לפסול אותה, או להימנע מלבחור בה כזוכה למרות היותה הזולה ביותר. אשר להצעה שנפסלה בגין אי-עמידה בתנאי סף, הרי שהצעה מעין זו ממילא לא תבחן לגופה ולא יבחנו את סבירותה ועלותה, ומכאן שהוראות אלו אינן חלות עליה. 38. מעבר לדרוש יצוין כי אף אם הייתה מתקבלת טענת העותרת לפיה קמה לה, בנסיבות העניין, הזכות לטעון לפני הועדה בטרם החלטה על פסילתה, הרי שהעותרת עצמה, משנודע לה דבר פסילת הצעתה, ולאחר שעיינה במסמכי המכרז, פנתה לועדה בבקשה כי תאזין לטענותיה בשלב זה. הועדה ביקשה מהעותרת כי תעביר לה טענותיה בכתב. העותרת העבירה לועדה טענותיה, והועדה שקלה טענות אלו, והחליטה שלא לקבלן. בנסיבות אלו, אף אם הייתה הועדה מחיובת בעריכת שימוע לעותרת, אין מקום להורות על ביטול החלטת הועדה לפסול את הצעת העותרת בגין הפרת זכות הטיעון, לא כל שכן על ביטול המכרז. סוף דבר 39. העתירה נדחית. 40. בנסיבות העניין, ולאור הפגמים עליהם עמדתי בניסוח המכרז, אין צו להוצאות. 41.מכרזביטול מכרז