אי הגשת דוח הסדר טיעון

על יסוד הודאת הנאשמות בכל העובדות הנטענות בכתב האישום המתוקן, אני מרשיעה את הנאשמות בעבירה של אי הגשת דוח במועד, עבירה לפי סעיף 216 (4) + 117 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א - 1961 (להלן - הפקודה) ובנוסף נאשמת 2 מורשעת גם מכוח סעיף 224 (א) לפקודה. גזר דין בתקופה הרלוונטית לכתב האישום הייתה הנאשמת 1 חברה פרטית הרשומה בישראל אשר עיסוקה בתחום הניתוחים הפלסטיים והנאשמת 2 הייתה המנהלת הפעילה בה. במסגרת הסדר הטיעון הורשעו הנאשמות, עלֿֿפי הודאתן, בעובדות כתב אישום מתוקן בעבירה של אי הגשת דוח במועד על הכנסות הנאשמת בגין שנת המס 2008. באי-כוח הצדדים עתרו לכבד הסדר טיעון לפיו יעתרו במשותף להאריך את 10 חודשי המאסר על תנאי התלויים ועומדים כנגד נאשמת 2 ולהטיל על נאשמת 2 קנס והתחייבות ועל נאשמת 1 שאינה פעילה, קנס סמלי. הנאשמות הורשעו, כאמור, בעבירה של אי הגשת דוח במועד. בפסיקה נקבע כי העונש הראוי לעברייני מס הוא עונש של מאסר בפועל וקנס מכביד. יחד עם זאת, הענישה היא אינדיווידואלית ועל פי הפסיקה יש להקל בעונשם של המורשעים בעבירות מס שהסירו את המחדלים. לאחר ששמעתי את נימוקי ב"כ הצדדים להסדר הטיעון ולאחר שעיינתי בגיליון הרשעות קודמות של הנאשמת 2, ממנו עולה כי לנאשמת 2 שתי הרשעות קודמות בגין עבירות מיסים, מצאתי כי על אף שהסדר הטיעון מקל עם נאשמת 2, הוא אינו נוגד את האינטרס הציבורי בשים לב להודאת הנאשמת 2, לחיסכון בזמן שיפוטי, לעובדה שהמחדל הוסר ולנסיבות האישיות של הנאשמת, כפי שהועלו בטיעוני ב"כ הנאשמת וכפי שבאו לידי ביטוי אף במסמכים שהוצגו בפניי. לפיכך מצאתי לכבד את הסדר הטיעון ואני גוזרת על הנאשמות את העונשים הבאים: לנאשמת 1 שאינה פעילה - קנס סמלי בסך 100 ש"ח. לנאשמת 2: א. אני מאריכה את 10 חודשי המאסר על תנאי שהוטלו על הנאשמת בת"פ שלום ת"א 2539/08 בשנתיים. ב. קנס בסך 6,000 ש"ח או 60 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם בשישה תשלומים חודשיים שווים ורצופים, החל מיום 1/4/11. ג. הנאשמת תחתום על התחייבות בסך 4,000 ש"ח לא יאוחר מהיום בשעה 13:00 להימנע במשך שנתיים מלעבור על העבירה בה הורשע. לא תיחתם ההתחייבות, תיאסר לשבועיים. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום. משפט פלילימיסיםהסדר טיעון (עסקת טיעון)אי הגשת דוח