ביטול הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין

1.מונחת בפניי בקשה למתן רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים (עמ"ש 10-05-12946 מפי כבוד השופטים ח' בן עמי, ת' בזק רפפורט ו-ד' מינץ), בגדרו נדחה ערעורו של המבקש על פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה (תמ"ש 02-21962 מפי כבוד ס' הנשיאה נ' מימון), אשר דחה את תביעתו לביטול פסק דין, במסגרתו ניתן צו מניעה האוסר עליו להיכנס לבית שברחוב כלנית 9 בבית שמש (להלן : הבית). בין הצדדים התנהל הליך גירושין בבית דין הרבני האיזורי בירושלים. נחתם הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין. נקבע בהסכם כי הבית שהיה בבעלותם המשותפת של המבקש והמשיבה יועבר לבעלותה והחזקתה הבלעדית של המשיבה וכי המבקש יעזוב את הבית תוך 48 שעות. המשיבה הגישה תביעה לבית משפט לענייני משפחה למתן צו מניעה קבוע שיאסור על המבקש להיכנס לבית בהסתמך על הסכם הגירושין. במהלך הדיון הצדדים הגיעו להסכם, אשר קיבל תוקף של פסק דין, לפיו יינתן נגד המבקש צו מניעה קבוע האוסר עליו להיכנס לבית (להלן : פסק הדין הראשון). עוד נקבע כי אם בית הדין הרבני הגדול - הדן בערעור המבקש בעניין הגירושין - יפסוק שהסכם הגירושין בטל, כי אז יהא רשאי המבקש להגיש תביעה ככל שימצא לנכון. על רקע האמור הגיש המבקש תביעה נוספת לבית משפט לענייני משפחה במסגרתה ביקש לבטל את פסק הדין הראשון בטענה שבית הדין הרבני ביטל את הסכם הגירושין, מכאן שאף ההסכם - שבמסגרתו ניתן צו מניעה האוסר עליו להיכנס לביתו - בטל אף הוא. תביעה זו נדחתה. בית משפט לענייני משפחה בחן את ההסכם שקיבל תוקף של פסק דין והחלטות בתי הדין הרבני וקבע שביטול הסכם הגירושין כשלעצמו איננו מוביל לביטול פסק הדין בו ניתן צו המניעה הקבוע נגד המבקש. על פסק דין זה הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים. בית משפט המחוזי קבע כי אין כל עילה להתערב בפסק הדין. נפסק כי הסכם שקיבל תוקף של פסק דין נושא בחובו מרכיבים של הסכם ושל פסק דין ולפיכך צריכים להתקיים התנאים הקבועים בחוק החוזים - בדבר ביטול הסכם - תנאים שלא נתקיימו כאן. הודגש, כי מאז ההסכם המשיבה שינתה את מצבה לרעה, הואיל והצדדים פעלו לקיום התנאים הרכושיים בהסכם. עוד הודגש כי אף המבקש התייחס לבית כביתה של המשיבה ולא שילם את תשלומי המשכנתא לגביו. בהתאם, הערעור נדחה והמבקש חויב בהוצאות משפט בסך 7,500 ₪. מכאן בקשתו למתן רשות ערעור. לטענת המבקש, בתי המשפט שדנו בעניינו לא הכריעו בשאלה העיקרית שעמדה לדיון והיא קביעת בית המשפט לענייני משפחה לפיה בית הדין הרבני הגדול חרג מסמכותו עת קבע כי יש לבטל את הסכם הגירושין. עוד נטען כי היה מקום ליתן משקל לכך שבית הדין הרבני הגדול ביטל את הגירושין ובמצב האמור ברי כי יש ליתן תוקף לאמור בהסכם הגירושין לפיו במקרה שכזה צו המניעה נגד המבקש יבוטל אף הוא. עוד הודגש, כי המשיבה הפרה הפרה יסודית את ההסכם בכך שלא נאותה לקבל גט במשך שנים, דבר שמנע מהמבקש את האפשרות להינשא בשנית. לשיטתו, המשיבה לא רק שלא שינתה את מצבה לרעה, כנקבע בפסק הדין, אלא אף היטיבה את מצבה. לבסוף טען המבקש כי בקשתו מעוררת עניין ציבורי הואיל ושאלת מרוץ הסמכויות בין בית הדין הרבני לבית משפט לענייני משפחה טרם הוכרעה. 2.בקשת רשות ערעור כשמה כן היא. אין היא מהווה ערעור בזכות. על המבקש להראות כי קיימת עילה משפטית המצדיקה מתן רשות ערעור, מקום שהדין אינו מחייב זאת. המשוכה גבוהה יותר עת עסקינן בגלגול שלישי. הלכה היא כי רשות ערעור בגלגול שלישי תינתן במקרים המעוררים סוגיה משפטית בעלת חשיבות כללית או ציבורית, החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים (ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982)). בענייננו, המבקש לא עמד בנטל זה ודי בכך כדי לדחות את הבקשה. אמנם, שאלת מירוץ הסמכויות מהווה סוגיה עקרונית, אך היא אינה נדרשת להכרעה במקרה דנא. הסיבה לכך, שהחלטת בית משפט לענייני משפחה והחלטה בית הדין הרבני אינן סותרות זו את זו, אלא מפרשות האחת את רעותה. שאלת פרשנותו של ההסכם שקיבל תוקף של פסק דין הינה סוגיה שנדונה והוכרעה על ידי שתי ערכאות בפסקי דין מנומקים, תוך התייחסות לשיקולים הרלוונטיים. באשר לטענת המבקש לפיה המשיבה מפרה את ההסכם הפרה יסודית משום שאינה מסכימה לקבל גט, התרופה לכך אינה במסגרת הליך זה, אלא בנקיטת צעדים משפטיים נוספים. זאת מבלי להביע עמדה לגופו. הסוגיה המתעוררת בבקשה זו היא קביעת בית משפט לענייני משפחה להותיר על כנו פסק דין שאוסר על המבקש להיכנס לבית. כפי שצוין, התנהגות שני הצדדים מחזקת את המסקנה שאין להורות על ביטול פסק הדין הראשון. המבקש לא שילם את תשלומי המשכנתא, חרף התחייבויותיו הקודמות ואילו המשיבה הסתמכה על ההסכם באופן שביטולו עלול לשנות את מצבה לרעה. לא מצאתי שהמבקש הניח תשתית שמצדיקה מתן רשות ערעור בגלגול שלישי. 3.הבקשה נדחית. משלא נתבקשה תשובה אין צו להוצאות. חוזהמתן תוקף של פסק דיןגירושיןהסכם גירושיןביטול חוזה