ביטול הסכם מכר כונס נכסים

1. מונחת בפני בקשת כונסי הנכסים להורות על ביטול הסכם מכר, שאושר על ידי בית המשפט, עם המשיבה בשל הפרתו היסודית של הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין והחלטה. 2. במסגרת הליכי פירוק וכינוס נכסים לחברת מיטבית סיבל באר-שבע (1995) בע"מ אישר בית המשפט, ביום 26.4.10, את ההתקשרות שביצעו כונסי הנכסים של החברה, המבקשים, עם המשיבה, ביום 19.4.10, למכר מגרשים בשטח של כ-125 דונם במקרקעין, בתמורה לסך של 15,516,536 ₪ בתוספת מע"מ צמוד למדד ספטמבר 09. ביום 22.4.10, העבירה המשיבה לכונסי הנכסים תשלום בסך של 1,808,513 ₪ כולל מע"מ, אשר היווה 10% מהתמורה, כמתחייב בהסכם המכר. פרט לכך לא העבירה המשיבה תשלום נוסף כלשהו על חשבון תמורת המכר ובעקבות כך נתגלעו מחלוקות בין הצדדים שבעקבותיהן עתרה המשיבה לבית המשפט בבקשה לסעד הצהרתי (ה"פ 52905-11-10) בדבר קיומו של ההסכם ואכיפתו, וזאת לאחר שכונסי הנכסים, המבקשים, הודיעו למשיבה על ביטול הסכם המכר בשל הפרתו. 3. מחלוקת זו התבררה בפני ולאחר דין ודברים הגיעו הצדדים להסדר פשרה, ביום 28.3.11, אשר קיבל תוקף של פסק דין, לפיו יקדמו הצדדים את הסכם המכר כפי שנחתם בין הצדדים ביום 19.4.10 ובנוסף תשלם המשיבה לקופת הפירוק פיצוי בגין פיגור בתשלום בסך של 1,500,000 ₪ + מע"מ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כאמור בהסכם. התשלומים האמורים יהיו אמורים להיות משולמים לקופת הכינוס תוך 60 יום מיום מתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה. בהתאם התחייבו כונסי הנכסים לחתום על כתב התחייבות לרישום משכנתא או משכון לכל גורם מממן מטעם המשיבה להבטחת הכספים האמורים. הסכם זה אושר על ידי בית משפט במסגרת תיק הכינוס ביום 11.4.11. 4. בבקשה זו טענו כונסי הנכסים כי מאחר והמשיבה לא עמדה בהתחייבותה על פי הסכם הפשרה ולא העבירה כל תשלום נוסף לחשבון הכינוס, לא עד למועד שנקבע בהסכם הפשרה ואף לא במהלך אורכה של חודש נוסף שניתנה לה, יש להורות על ביטול ההסכם המכר האמור. 5. לציין כי עוד בטרם הוגשה בקשה זו למתן הוראות מטעם כונסי הנכסים אצה המשיבה לבית המשפט והגישה תובענה לסעד הצהרתי בדבר קיומו של הסכם הפשרה ואכיפתו (ה"פ 9365-07-11) ובמסגרת תובענה זו הגישה בקשה לצו מניעה אשר ימנע מכונסי הנכסים לעשות כל שימוש בייפוי הכח שניתן להם, בהתאם לסעיף 7 להסכם המכר מיום 19.4.10, במובן זה שימנע מהם את האפשרות מלמחוק את הערת האזהרה הרשומה לטובתה על המקרקעין הנדונים ובהתאם תמנע מהם האפשרות מלהתקשר בהסכם דומה עם גורם אחר. בקשה זו באה בפני ובהחלטתי מיום 25.7.11, דחיתי את הבקשה בהתחשב בתשתית הראייתית הלכאורית שבאה בפני ממנה עלה בבירור כי המשיבה לא השכילה לקדם ענייניה בהעברת כתב התחייבות מתאים להחתמת כונסי הנכסים וכן לא השכילה להפקיד את הכספים נשוא הסכם המכר בקופת הכינוס, על אף הארכה אשר ניתנה לה על ידי כונסי הנכסים לעשות כן. אין לי אלא לחזור על האמור בהחלטתי זו. אוסיף ואומר כי גם אם נתגלעו חילוקי דעות בין כונסי הנכסים לבין המשיבה באשר לנוסח כתב ההתחייבות המבוקש, היה על המשיבה להקדים ולפנות אל בית המשפט הדן בתיק הפירוק, עוד בטרם פקיעת המועד להפקדת הכספים, כדי לישר את ההדורים בנושא נוסח כתב ההתחייבות, ולחילופין להפקיד את הכספים בקופת בית המשפט ולפנות לעזרת בית המשפט בעניין נוסח כתב ההתחייבות. המשיבה לא עשתה כן ומשכה את ההתדיינות סביב נוסח כתב ההתחייבות עד רגע פקיעת מועד הפקדת הכספים, כמחויב בהסכם וגם לאחר שניתנה לה אורכה בת 30 ימים נוספים, לא השכילה להפקיד את הכספים שהתחייבה לשלם על פי הסכם הפשרה. 6. המשיבה, במסגרת תגובתה זו, חזרה וטענה את אותן טענות אשר נדחו על ידי במסגרת החלטתי בצו המניעה, ואינה מציגה כל הסבר חדש מניח את הדעת לאי הפקדת התמורה כאמור. גם ניסיונה להציג בפני צילום של המחאה בנקאית על סך של 16,879,312 ₪ של מר יצחק שניידר, הבעלים של אנרגיית אור יזמות ש. ס. בע"מ, הגורם המממן בהשקעה האמורה, לפקודת המשיבה, כעדות לכאורה בדבר רצינות כוונותיה לעמוד בהתחייבויותיה על פי ההסכם ולהפקיד את התמורה הנקובה בחוזה בתיק הכינוס, אין בו כדי לסייע לה. השיק האמור נושא תאריך 13.6.11, כאשר על פי הארכה אשר ניתנה לה על ידי כונסי הנכסים היה עליה להפקיד את התמורה החוזית עד ליום 30.6.11. לכאורה, המדובר בשיק התומך בטענות המשיבה בדבר קיומו של גורם מממן ורצינות כוונותיה לקדם את העסקה האמורה. אלא, שהשיק הנדון הוצא לפקודת המשיבה ולא לפקודת חשבון הכינוס ולא הוצג בפני במסגרת הבקשה לצו מניעה בהליך המקביל שהתקיים בפני, אלא באופן מפתיע רק לאחר הדיון בבית המשפט. גם לגופו של שיק זה הרי שאין בו כדי להוות את התמורה המלאה החוזית מאחר ויתרת חובה של המשיבה על פי הסכם הפשרה עמד על סך של 16,879,312 בצירוף מע"מ ובסך הכל סך של 19,580,001 ₪ ולא כפי שמופיע על פני השיק. 7. כאמור, היה על המשיבה לצאת מגדרה כדי לקיים את ההסכם והיא לא השכילה לעשות כן. כאשר מדובר בעסקה מכר המבוצעת תחת פיקוחו של בית המשפט לא מצוי המשקיע או הרוכש בסיכון כלשהו לגבי כספו המופקד בקופת הכינוס. במילים אחרות, גם אם נכונה טענת המשיבה כי המבקשים סרבו לחתום על כתב התחייבות לרישום משכנתא או משכון על המקרקעין, טענה אותה דחיתי, היה עליה להזדרז ולהפקיד את הכספים בחשבון הפירוק או בקופת בית המשפט ועניין החתמת כתב ההתחייבות היה מוסדר במקביל או מיד לאחר מכן. הראיה כי בעסקאות מכר מקרקעין אחרות להן נדרשו כונסי הנכסים, במסגרת תיק זה, לא התעוררה ולו פעם אחת סוגיית נוסח כתב ההתחייבות. 8. הטענות הנוספות אותן העלתה המשיבה כנגד כונסי הנכסים באופן אישי, מוטב היה כי לא תטענה ואינני מוצאת לנכון אף להידרש להן. כונסי הנכסים, כנאמניו של בית המשפט הפועלים לטובת קופת הכינוס עושים בתיק הפירוק כל שלאל ידם כדי לקדם את הליכי מכר המקרקעין של החברה במטרה ברורה ולגיטימית להעשיר את קופת הכינוס. אין המדובר בעסקה ראשונה לה נדרשים כונסי הנכסים. עד כה ערכו כונסי הנכסים, במסגרת תיק הפירוק, שורה ארוכה של הסכמים למכירת מגרשי החברה שבפירוק, ולא נמצא בביצוע עסקאות אלו כל דופי. כך גם לא בעסקה זו. ניסיונה של המשיבה לגלגל לפתחם של כונסי הנכסים את מחדליה היא, אין בו כדי לכבדה בלשון המעטה. מאז חתימת הצדדים על הסכם המכר ועד היום חלף פרק זמן ניכר אשר עיכובו הביא לחסרון כיס לקופת הכינוס. אף על פי כן, קידמו כונסי הנכסים הסדר פשרה עם המשיבה, אשר קיבל את אישורו של בית המשפט. המשיבה לא השכילה לנצל את ההזדמנות שניתנה לה ולא עמדה בתנאי ההסכם ובתוצאות הפרה זו עליה לשאת. 9. לאור כל האמור לעיל, אני מורה על ביטול הסכם המכר שנחתם בין כונסי הנכסים לבין המשיבה. כונסי הנכסים ידווחו לרשות המס על ביטול הסכם המכר מבלי שהמשיבה תידרש לתצהיר מתאים בעניין. כונסי הנכסים ימחקו את הערת האזהרה שנרשמה לטובת המשיבה בקשר להסכם המכר הנדון. 10. הוצאות בהן חויבה המשיבה במסגרת צו המניעה בתיק הפ 9365-07-11 ישמשו גם לצורך בקשה זו. 11. לאור החלטתי זו תודיע המשיבה לבית המשפט תוך 14 יום מהיום באם עומדת היא על המשך ההליכים בתיק ה"פ 9365-07-11. חוזהביטול חוזהכינוס נכסיםהסכם מכר