אי הגשת דוחות מאסר על תנאי

הנאשמים 1 ו-3 הורשעו על פי הודאתו של נאשם 3 (להלן: "הנאשם") בארבע עבירות של אי הגשת דוחות מס הכנסה במועד על הכנסותיה של נאשמת 1 בשנות המס 2002 עד 2005 ובעבירה של אי תשלום מס שנוכה על ידי נאשמת 1 משכר עובדיה בסך כולל של 16,435 ₪ בין השנים 2002 ו-2005. הנאשמים 2 ו-3 הורשעו על פי הודאתו של הנאשם בעבירה של אי הגשת דו"ח מס הכנסה במועד על הכנסותיה של נאשמת 2 בשנת המס 2001. הנאשם הורשע בכל העבירות הללו בשל אחריותו כמנהל פעיל בשתי הנאשמות במועדים הרלוונטיים. בנוסף, הורשע הנאשם באופן אישי בעבירה של אי הגשת דו"ח במועד על הכנסותיו לשנת המס 2005. בטיעוניה לעונש ציינה ב"כ המאשימה כי נכון להיום כל הדוחות של שלושת הנאשמים הוגשו במלואם, אולם חוב הניכויים של נאשמת 1 לא שולם עד היום והוא עומד נכון להיום על סך של 33,848 ₪. היא עמדה בטיעוניה על החומרה הרבה בה רואים בתי המשפט את עבירות המס ואת הצורך בהרתעת הרבים תוך מתן דגש על ההיבט הציבורי על פני הנסיבות האישיות של הנאשמים. היא הדגישה את הצורך בהחמרה בעבירות אלו, הן בשל הקלות בביצוען אל מול הקושי באיתורם של העבריינים והן בשל הצורך לעקור מן השורש את הנורמה הפסולה לפיה גניבה מקופת הציבור אינה נחשבת גניבה. כן הדגישה את הצורך המיוחד בהגשת דוחות במועד שהן הבסיס לקיומה של מערכת גביית מיסים מסודרת. היא גם ציינה כי בעברו של הנאשם הרשעה אחת משנת 2003 בגין ארבע עבירות דומות של אי הגשת דוחות במועד (במסגרת ת.פ. 4748/01 בבית משפט זה) במסגרתה הושת עליו עונש מאסר על תנאי של ששה חודשים בר הפעלה בתיק זה. היא ביקשה אפוא, כי בית המשפט ישית קנס על נאשמות 1 ו-2 וכן יורה על מימוש ההתחייבות הכספית בסך 10,000 ₪ שהוטל על נאשמת 2 במסגרת התיק הנ"ל. באשר לנאשם היא ביקשה כי בית המשפט יפעיל את המאסר על תנאי למשך ששה חודשים התלוי ועומד כנגדו וישית עליו מאסר בפועל נוסף, מאסר על תנאי, קנס והתחייבות שלא יעבור עבירות נוספות. מנגד טען ב"כ הנאשמים כי העבירה של אי הגשת דוחות היא טכנית במהותה כשלא מתלווה לביצוע הרצון להעלים מס או לגנוב מקופת המדינה. לכן, הפסיקה המחמירה בעבירות מס בשל הנימוקים אותן ציינה ב"כ המאשימה אינה רלוונטית במקרה זה. לכן יש מקום לתת דגש לנסיבותיו האישיות של הנאשם. הוא ציין כי מחדלי הגשת הדוחות הוסרו, וכי מתוך חוב הניכויים שאינו גבוה במיוחד הוא שילם 6,000 ₪ לפי יכולותיו כיום בהיותו פושט רגל. כן ציין כי במסגרת התיק הקודם בו הורשע הנאשם הוא לא היה מיוצג, מאחר ובאותה תקופה טרם הייתה חובת ייצוג במקרים בהם מתבקש בית המשפט להשית עונש מאסר בפועל. לדבריו, לו הנאשם היה מיוצג באותו תיק, היה הסניגור בודק האם קיימים מחדלים נוספים שטרם נידונו בעניינו של הנאשם ומצרפם לאותו תיק. במקרה שכזה הוא לא היה מוצא עצמו כיום במצב בו יש עונש מאסר על תנאי חב הפעלה כנגדו. הוא ביקש אפוא, כי המאסר על תנאי שיושת על הנאשם יושת בחופף למאסר על תנאי שיופעל, והנאשם ירצה את המאסר בעבודות שירות. הוא ציין גם כי בשל מצבו הכלכלי של הנאשם, כל קנס שיוטל עליו משמעותו שליחתו לבית הכלא. הנאשם הגיש את דבריו לבית המשפט במכתב ובו פרש את קורות חייו, בכלל זה שירותו הצבאי במשך שמונה שנים. כן ציין את הנסיבות שהובילו אותו לביצוע העבירות, בכללן ניהולו הכושל את החברות שבבעלותו וגניבות מצד אחד מעובדיו. הוא ציין כי הוא הוכרז כפושט רגל וסך חובותיו עומד על כמליון שקלים. כיום הוא משתכר בסך של כ-4,800 ₪ לחודש שמתוכם הוא פורע את חובותיו. כן ציין את הבעיות הרפואיות הקיימות אצלו ואצל בני משפחתו. הוא קיבל אחריות על מעשיו וציין כי הוא מתבייש בהם. הנאשם כבן 50 והוא הורשע בעבר פעם אחת בעבירות של אי הגשת דוחות במועד וכיום תלוי ועומד כנגדו מאסר על תנאי של ששה חודשים, כאמור. באופן עקרוני צודק הסניגור כי העבירות בהן הורשעו הנאשמים אינן נמנות בין עבירות המס החמורות. הן ניתנות לא פעם להמרה בקנסות מנהליים. ברם, הקושי במקרה זה הוא בכך שהנאשם לא עבר את העבירות על דף חלק ולחובתו עבר פלילי באותו תחום בדיוק ואף תלוי ועומד כנגדו מאסר על תנאי חב הפעלה. אכן נכון, העבירות שבוצעו על ידי נאשמת2 נעברו עוד עובר למתן גזר הדין בו הוטל על הנאשם עונש המאסר המותנה, וייתכן כי ייצוג הנאשם באותה שעה על ידי עורך דין היה מונע הגשת כתב אישום חדש בעבירות אלו. ברם, טיעון זה אינו תופס לגבי העבירות האחרות שבוצעו על ידי נאשמת 1 והנאשם לבדו. לכן, הואיילקח בחשבון לקולא אך הוא אינו יכול למתק את דינו של הנאשם באופן שיצא הפעם משערי בית המשפט ללא כלום בלבוש עונש מוחשי. לכן בשים לב למכלול הנסיבות, אלו לקולא ואלו לחומרה, אני דן את הנאשם לחודשיים מאסר בפועל ואני מפעיל את עונש המאסר על תנאי שלשישה חודשים שהוטלו עליו במסגרת ת.פ. 4748/01 בבית משפט זה בחופף. הנאשם ירצה את עונשי המאסר בעבודות שירות בכפוף לחוות דעת חיובית של הממונה על עבודות השירות.כמו כן,אני מטיל עליו 9 חודשים מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מהיום כשהתנאי הוא שלא יעבור על העבירות בהן הורשע. כמו כן, אני קונס את הנאשם בסכום של 15,000 ש"ח אותם הוא ישלם תוך 6 חודשים מתום ריצויי עבודות השירות, שאם לא כן הוא יאסר למשך 30 יום. בנוסף, הנאשם יחתום על התחייבות בסך 15,000 ש"ח בה יתחייב להימנע מביצוע העבירות בהן הורשע למשך שנתיים מהיום. ההתחייבות תחתם תוך 7 ימים, שאם לא כן הנאשם יאסר למשך 15 יום. את שתי הנאשמות אני קונס בסכום סמלי בסך של 1,000 ש"ח ואני מורה על מימוש ההתחייבות בסך של 10,000 ש"ח של נאשמת 2. הסכום כולו ישולם תוך 6 חודשים מהיום. תשומת לב הממונה על עבודות השירות מופנית לכך שיש לזמן את הנאשם לראיון באמצעות ב"כ עו"ד אליק רפאלי מרח' הלל 18 ירושלים 94581, פקס' 5835998-02. מיסיםמאסר על תנאימאסראי הגשת דוח