מה ההבדל בין "ערעור" לבין "ערר" ?

ההבחנה בין בין "תובענה" לבין "ערר" או "ערעור": בית הדין הארצי לעבודה עמד על האבחנה בין "תובענה" לבין "ערר" או "ערעור" וכך הסביר: "פנייה לבית-דין אזורי לעבודה כנגד החלטת פקיד תביעות של המוסד או החלטה אחרת של המוסד, נעשית בהליך של הגשת 'תובענה' ולא בהליך של הגשת 'ערר' או 'ערעור' (ראה הרישה לסעיף 391(א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 - וכן תקנות 3(א)(8) ו-14 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991). בהליכים כנגד החלטות של ועדות לעררים למיניהן, על-פי חוק הביטוח הלאומי וחוקים אחרים, הפנייה לבית-דין אזורי לעבודה נעשית בדרך של הגשת 'ערעור'. בהתאם לכך נקבעו המועדים להגשת תובענות לבית-הדין האזורי (ראה תקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות)), וכן נקבע המועד להגשת ערעורים לבית-הדין האזורי (ראה תקנות הביטוח הלאומי (מועד להגשת ערעור על החלטות מסוימות), תשל"ז-1977"). שאלות משפטיותערעורערר