ביטול הצעת רכש

א. מהות הבקשה זוהי בקשה למחיקת חלקים מהבקשה המתוקנת, אשר הוגשה מטעם המשיבים, לסעד הצהרתי של ביטול הצעת רכש ולסעד הערכה, ולאישורה של התובענה המתוקנת כתביעה ייצוגית (להלן: "התביעה המתוקנת"). ב. עובדות רלוונטיות המבקשת הייתה, במועדים הרלוונטיים לבקשה זו, חברה ציבורית, אשר מניותיה היו רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"). החל מיום 1.3.2009, מניות המבקשת אינן נסחרות עוד בבורסה, לאחר שביום 26.2.2009 התקבלה הצעת רכש (עצמית) מלאה שהגישה המבקשת, בהתאם להוראות סעיף 336 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ולתקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות"). בעקבות השלמת הצעת הרכש, מניותיה של המבקשת נמחקו מן הרישום למסחר בבורסה ביום 5.3.2009, והמבקשת הפכה לחברה פרטית. ביום 17.5.2009 הגישו המשיבות 2-1 את התביעה המקורית בתיק זה (ת"א 1543/09) למתן סעד הערכה ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית (בש"א 10015/09). בשבועיים הבאים, עד ליום 1.6.2009, הוגשו עוד שלוש תביעות פרטניות מקבילות בעניין הצעת הרכש (ת"א 1587/09, להלן: "תביעת לפיד"; ת"א 1588/09, להלן: "תביעת רצון"; ת"א 1620/09, להלן: "תביעת כהנא"). את כל התובעים - המשיבים דכאן - ייצג אותו עורך-הדין - הוא בא-כוח המשיבים דכאן. לאור מצב דברים זה, קבעתי בהחלטתי מיום 28.2.2009, כי: "הדרך בה ינוהל הדיון תהא על דרך של תיקון כתב התביעה והבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית. התיקון ייעשה כך שכל התובענות (הבקשה לאישור והתובענות הפרטיות) תקובצנה מכל מותב קיים ותשובצנה לכתב תביעה אחד, הוא הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית שנמצאת בפניי. ב"כ המבקשים ישקול האם התיקון ייעשה ע"י הוספת שאר התובעים בתיקים הפרטניים כמבקשים בבקשה לאישור התובענה הייצוגית, ומחיקת התיקים הפרטניים; או ע"י מחיקת כל התיקים הפרטניים שהוגשו תוך הודעה לכל המותבים כי המדובר במבקשים שהצטרפו לבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית, כחלק מהקבוצה. התיקון ניתן גם לגבי הסעד שהוא סעד של הערכה ולחלופין ביטול. במילים אחרות - אני מאפשרת תיקון כתב התביעה והבקשה לאישור התובענה הייצוגית הנמצאים בפניי לכתב תביעה אחד ולבקשה אחת...". המבקשת פנה לבית-המשפט העליון (רע"א 2262/10), ובדחותו את הבר"ע התבסס השופט גרוניס על תשובת בא-כוח המשיבים לשאלותיו כי: "א. בכוונתו להגיש בקשה מתוקנת לאישור תובענה ייצוגית וכתב תביעה מתוקן באופן שהתובעים בתביעות הפרטניות יתווספו כתובעים ומבקשים בהליך הייצוגי. בד בבד תתבקש מחיקה של התביעות הפרטניות. ב. בגדר הבקשה והתביעה המתוקנים יתבקש תחילה סעד של ביטול הצעת הרכש ולחלופין סעד של הערכה". המשיבים הגישו את התביעה המתוקנת ביום 25.4.2010. בתגובה הגישה המבקשת, ביום 10.5.2010, את הבקשה דנן, שבבסיסה הטענה כי המשיבים ניצלו את ההזדמנות שניתנה להם לתקן את כתב התביעה לצורך עריכת "מקצה שיפורים" לתביעותיהם - להשמיט חלקים מכתבי הטענות המקוריים ולהוסיף סעיפים, טענות משפטיות ועובדתיות חדשות, וכן להגדיל את סכום התביעה באופן ניכר. כל זאת, מבלי שהוגשה לכך בקשה כלשהי, וממילא מבלי שניתנה לכך רשות מבית-המשפט, שכן הוראות בית-המשפט לתיקון התביעה הצטמצמו לשינויים טכניים במהותם - קיבוץ כל הטענות וכל התובעים לכדי כתב טענות אחד ויחיד. לשיטת המבקשת, "מקצה השיפורים" נעשה ללא רשות, ובשל כך בניגוד לדין, ולפיכך מתבקשת מחיקתם של כל הסעיפים שהוספתם חרגה מההנחיות שניתנו על-ידי בית-המשפט לתיקון כתב התביעה. הסעיפים שמחיקתם מתבקשת הם: 7-2, 20 סיפא, 21 סיפא, 25-24, 50-29, 53, 63-55, 128-71, 139-137, 159-156, 167-160, 199, 219-218, 224, 227-226, 229, 234-233, 236, 238, 241, 246-243, 251-249, 252ב, ח, ט, יא, יב, 253, 256ו. ג. דיון כללי המשיבים, בתגובתם לבקשה זו, טענו כי מעת שקבע בית-המשפט כי יוגש כתב תביעה מתוקן, אין מקום לבחון את התיקונים כשלעצמם בהיותם במסגרת הטענות שנטענו. כמו-כן, המשיבים טוענים כי כל הטענות שהועלו, גם בלא תיקון כתב התביעה, יכולות היו להיות מועלות בשלב כתב התשובה, וכן כי מבחינה מעשית, עד להגשת כתב התביעה המתוקן הנתבעת לא הגישה כתב הגנה ו/או תשובה כלשהי, ולפיכך לא נגרם כל נזק לנתבעת או סיבוך דיוני. בנוסף, לעניין שינוי סכום התביעה, טוענים המשיבים כי בטרם חשיפת כלל המסמכים על-פי דין, לא ניתן בשלב הראשוני של הגשת התביעה להעריך את מלוא השווי אלא בהערכה כללית בלבד. כך צוין גם בסעיפים 230-228 לבקשה המקורית לאישור תובענה ייצוגית. טענות אלה אינן מקובלות עלי. ההוראות לתיקון כתב התביעה היו מוגדרות וממוקדות, כטענת המבקשים - לקיבוץ כל הטענות והתובעים מכתבי הטענות המקוריים השונים לכדי כתב טענות אחד ויחיד, הכולל סעד אחיד. פרשנות המשיבים, לפיה מובן מאליו כי היה בהוראות אלה משום מתן רשות להעלאת טענות חדשות, עובדתיות ומשפטיות, ולשינוי סכום התביעה - הינה משוללת כל יסוד, ולא מצאתי כל בקשה או איניואנדו לבקשה של תיקון. קל וחומר שמשלא ניתנה רשות לתוספות אלה, ודאי שיש לבחון את התיקונים כשלעצמם - אחד לאחד - ולבחון האם מדובר "באותה הגברת בשינוי אדרת", כלומר בנוסח שונה של אותן הטענות, או שמדובר בגברת שונה, כשלגופה "אדרת" מפוארת ומפותחת באופן מהותי ביחס ל"אדרת" המקורית. מידת הנזק או הסיבוך הדיוני שנגרם אינם השיקול המכריע לעניין זה. הוראות הדין והפסיקה לגבי תיקון כתב טענות והרשות שניתנת לתובע לתקן את כתב טענותיו ברורות וידועות, ואין לחרוג מהן. משלא ניתנה רשות מפורשת להוספת טענות חדשות, ומשניתנו הנחיות מוגדרות ומפורשות לתיקון כתב הטענות, ואלה לא כללו רשות להוספת טענות חדשות - אין התובע רשאי לעשות דין לעצמו. משכך, אני קובעת כי כל הטענות החדשות, לרבות חישובים חדשים, שלא הופיעו בכתבי הטענות המקוריים, אף לא מבחינת אזכור העובדות עליהן הן מתבססות, יימחקו מכתב התביעה המתוקן. ובאופן פרטני לאחר עיון מפורט בכתב התביעה המתוקן, והשוואתו לכתבי הטענות בתביעות המקוריות, להלן מסקנותיי: · סעיפים 7-2: מבוססים, בין היתר, על סעיף 36(ב) לתביעת רצון. · סעיף 18: מבוסס על דוחות שפורסמו ביום 31.5.2009 (לאחר הגשת כתבי הטענות המקוריים, למעט תביעת כהנא, שהוגשה למחרת, ביום 1.6.2009), ומשכך כולל טענות חדשות. · סעיף 20 סיפא (אחרי הסוגריים): לא נמצא מקור לטענה זו - כי ללא הסכמת הניצעים שמדבוקת השליטה, הצעת הרכש עברה ברוב של 51% בלבד - בכתבי הטענות המקוריים. · סעיף 21 סיפא: מדובר בציון העובדה כי מניות המבקשת נמחקו מן הרישום ביום 5.3.2009. זאת, בשונה מהתאריך 1.3.2009 שצוין בכל כתבי הטענות המקוריים. כאמור לעיל, ביום זה פסק המסחר במניות המבקשת בבורסה, והמחיקה עצמה בוצעה ארבעה ימים לאחר מכן. איני מוצאת סיבה שלא להתעלם מטעות זו ולאפשר למשיבים בנסיבות את התיקון. · סעיפים 25-24: סעיף 24 מעלה טענה חדשה, שלא נזכרה בכתבי הטענות המקוריים. לא נמצא כל אזכור של התיקון למפרט מיום 27.7.2008. לעומת זאת, סעיף 25 מבוסס על סעיף 35(ד) לתביעת רצון. · סעיפים 50-29: מבוסס דוחות שפורסמו לאחר הגשת התביעה המקורית, ומשכך כוללים טענות חדשות. · סעיף 53: מבוסס, למשל, על פרק ב6 לתביעה המקורית בתיק זה, במיוחד לסעיף 104. · סעיפים 63-55: סעיפים 56-55, בדומה לסעיף 53, מהווים ניסוח מחדש של פרק ב6. סעיפים 63-57 מהווים "שיפור עמדות" תיאורטי וחדש ביחס לכתבי הטענות המקוריים. · סעיפים 128-71: עוסקים בדירקטורים הנמנים על קבוצת השליטה, בחובות האמון והגילוי ובניגוד האינטרסים של בעלי שליטה. עניינים אלה לא אוזכרו בכתבי התביעה המקוריים, ומהווים הרחבה חדשה של התביעה. · סעיפים 139-137: סעיף 137 מהווה טענה חדשה. סעיף 138א מתייחס לתיקון למפרט, שכאמור לא נזכר בכתבי הטענות המקוריים, ובהתאם לו הטיעון שבסעיפים 138א-ד הינו טיעון חדש. הטיעון והסעיפים הקטנים האחרים שבסעיף 138, המתייחסים לטענה החלופית בדבר החריגה הקטנה מחצי שנה - הם שמבוססים על סעיף 36 לתביעת רצון. סעיף 139 מבוסס על סעיף 138, ובהתאם מגלם טענה חדשה ככל שמתייחס לטענה החדשה בדבר התיקון למפרט, ובד בבד מגלם טענה "ישנה", המבוססת על תביעת רצון, ככל שהטענה שבסעיף 139 מתייחסת לחלופת החריגה ממגבלת החצי שנה. · סעיפים 159-156: מבוססים על דוח מתחילת שנת 2010, ומשכך עוסקים בטענות חדשות. · סעיפים 167-160: עוסקים בהחזקה בסלקום, שלא נזכרה בעבר (למעט בתרשימים), ומשכך עוסקים בטענות חדשות. · סעיף 199: מתייחס לנתון מיום 4.3.2010 ומעלה טענה חדשה. · סעיפים 219-218: מהווים סיכום של הנתונים שפורטו בפרק שקדם לסעיפים אלה. חלקם של נתונים אלה הינם חדשים ולא נזכרו בכתבי הטענות המקוריים. בעיקר נכונים הדברים להערכת ההון העצמי בתוספת שווי הוגן של האחזקות בסלקום ושופרסל, וכי הערך האמיתי של המניה עומד על לפחות 140 ₪. · סעיף 224: מתייחס לתחשיב של 140 ₪, שהינו, כאמור, חדש. · סעיפים 227-226: מבוססים על פרק ד2, סעיפים 106-105, לתביעת רצון. · סעיף 229: מנסח באופן שונה, אך לא מהותית, את סעיפים 108-107 לתביעת רצון. · סעיפים 234-233: אזכור פסק-דין עצמון, שניתן ביום 28.12.2009. כעקרון, מדובר באזכור חדש ומאוחר לכתבי הטענות המקוריים, אך במקרה זה איני רואה בכך פסול, שכן הלכה זו עשויה להיות מאוזכרת במהלך המשפט אף אם לא נכללה בכתבי הטענות. · סעיף 236: מתייחס לטענות שהועלו ונדחו בפסק-דין עצמון. · סעיף 238: מעלה טענה חדשה, לפיה יש להוסיף לחישוב שבחוות-הדעת עליה נסמכו כתבי הטענות המקוריים את הערך של האחזקות בסלקום ובשופרסל. · סעיף 241: מבוסס נתונים חדשים בדבר הדיבידנדים שחולקו מאז הצעת הרכש. · סעיפים 246-243: עוסקים בנטל ההוכחה והשכנוע. אין זכר לטענות או לעניין זה בכתבי הטענות המקוריים. · סעיפים 251-249: עוסקים גם הם בנטל ההוכחה והשכנוע. · סעיף 252ב: בקשה לגילוי הערכות שווי פנימיות. עניין חדש שלא נזכר בכתבי הטענות המקוריים. · סעיף 252ח: בקשה לגילוי פרוטוקולים של ועדות הביקורת - אף היא בקשה חדשה. · סעיף 252יא: זהה לסעיף 155ח לתביעת רצון, כמו גם לסעיף 165ח לתביעת לפיד. · סעיף 252יב: מתייחס לתוכנית פרוייקט "לאס וגאס" - שלא נזכר בכתבי הטענות המקוריים. · סעיף 253: בקשה לגילוי תכתובות שלא נזכרו בכתבי הטענות המקוריים. · סעיף 256ו: מתבקש זימון עורך-דין סגל, שלא נזכר ברשימות שבכתבי הטענות המקוריים. ה. סיכום לאור מסקנותיי שפורטו לעיל, הבקשה מתקבלת, במובן זה שאני מורה על מחיקת הסעיפים הבאים מכתב התביעה המתוקן: 18, 20 סיפא (אחרי הסוגריים), 24, 50-29, 63-57, 128-71, 137, 138א, 159-156, 167-160, 199, 224, 238, 241, 246-243, 251-249, 252ב, 252ח, 252יב, 253, 256ו. בנוסף, בית-המשפט יתעלם מהנתונים והטענות שבסעיפים 139-138 ו-219-218 אשר לא נמצא להם בסיס בכתבי הטענות המקוריים, ואשר מהווים "שיפור עמדות" ללא רשות. מאחר שהתיקונים רבים, אזי בא-כוח המבקשים יגיש כתב תביעה חדש תוך 21 יום מהיום. ימי הפגרה נמנים במספר הימים. אני מצפה שכתב התביעה המתוקן יהיה במדויק לפי ההנחיות של החלטה זו. המשיבים ישלמו למבקשת שכ"ט עו"ד בסכום של 25,000 ₪ + מע"מ, בגין בקשה זו. דיני חברותהצעת רכש