ביטול הרשמה לקורס

1. לפני תביעה להחזר דמי לימוד ששילם התובע לנתבעת בגין קורס אנגלית אצל הנתבעת. בהתאם לכתב התביעה וההסכם שצורף אליו, התובע נרשם לקורס ללימוד השפה האנגלית אצל הנתבעת ביום 23.6.2010. תקופת הקורס נקבעה בסעיף 1 להסכם, מיום 25.6.2010 ועד 25.9.2011, סה"כ 15 חודשי לימוד (להלן: "תקופת ההתקשרות"). הקורס כלל חמש רמות לימוד. התובע שילם בעד הקורס סכום של 7,300 ₪. לטענת התובע, לאחר שהחל ללמוד אצל הנתבעת הוא ביקש לבטל את הרשמתו לקורס, שכן הוטעה לחשוב כי הלימודים כוללים ארבע שעות שבועיות של לימוד פרונטלי עם מורה ולא היה מודע לכך שחלק ניכר מהלימודים מתבצעים באמצעות מחשב. התובע טען בכתב התביעה ובדיון שהתקיים בפני ביום 25.7.11, כי שיטת הלימוד אינה מתאימה לו. 2. מנגד טענה הנתבעת כי התובע הגיע אליה לשתי פגישות ייעוץ, פגישה ראשונה התקיימה ביום 4.1.2010 ופגישה שניה שערכה שעה וחצי התקיימה ביום 23.6.2010. בפגישות אלו לטענת הנתבעת, קיבל התובע הסבר ברור ומפורט לגבי שיטת הלימוד ותוכנית הלימודים וכן התרשם משיטת הלימוד באמצעות סיור בסניף הנתבעת. הנתבעת טענה כי רק לאחר הפגישה השניה בה גם השתתפה רעייתו של התובע, הוא נרשם לקורס וחתם על הסכם הלימודים. יתרה מכך, הנתבעת טוענת כי הסיבה האמיתית שעמדה מאחורי החלטתו של התובע לבטל את ההרשמה לקורס היתה דרישתו של המורה בקורס במפגש הרביעי לכך שהתובע יחזור על המפגש בשנית, יכין את כל שיעורי הבית, ויגיע מוכן לשיעור הפרונטלי, לאחר שישלים את כל המטלות המפורטות בטופס "התקדמות התלמיד" שצורף על ידי התובע לתביעתו (להלן: "טופס ההתקדמות"). 3. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בחנתי את הטענות והמסמכים שצורפו על ידי הצדדים, הנני סבורה כי יש לדחות את התביעה בחלקה כפי שיפורט להלן: עיון בהסכם שנערך בין הצדדים ביום 23.6.2010 מעלה כי ששיטת הלימוד "משלבת לימוד פרטני באמצעי מולטימדיה הכולל תמיכה וכן לימודים פרונטאליים" (ראה הרישא להסכם). זאת ועוד, בתעודת האחריות שצורפה לכתב התביעה נרשם "השיטה מורכבת משני שלבים עיקריים: לימוד פרטני באמצעות מחשב כולל תמיכה וכן שיעורים פרונטאליים עם מורה (ENCOUNTER) (להלן: "לימודי החובה"). טענתו של התובע כי לפי ההסכם ו/או תעודת האחריות התחייבה הנתבעת לארבע שעות שבועיות של לימוד פרונטלי, אינה מבוססת ואינה עולה, לא מנוסח ההסכם ולא מנוסח תעודת האחריות. 4. כמו כן, עדותו של נציג הנתבעת כי התובע קיבל פרטים מלאים לגבי הקורס וכי הוסבר לו בשתי הפגישות שהתקיימו איתו, לפני חתימתו על ההסכם, על שיטת הלימוד, היתה אמינה עלי ועולה בקנה אחד עם המסמכים עליהם חתם התובע ועם נספח א' לכתב התביעה שנמסר לתובע. יתרה מכך, התובע השתתף בארבעה שיעורים ורק לאחר מכן הודיע על רצונו לבטל את הרישום לקורס. משכך לא מצאתי כי ההתקשרות עולה כדי הטעיית התובע כצרכן של הנתבעת. זאת ועוד, סבורני כי די היה בהסכם אשר חתם עליו התובע, אשר עולה ממנו בבירור שיטת הלימוד כפי שגם הוצגה לתובע בע"פ. 5. נותרת עדיין השאלה, האם זכאי התובע לבטל הרשמה לקורס ו/או כל חלק ממנו ולקבל את דמי הרישום בחזרה? סעיף 5 להסכם, הדן בביטול ההרשמה, קובע כי בקשה לביטול ההרשמה צריכה להיות מוגשת בכתב ולהתקבל במרכז הלימוד עד ארבעה ימים לפני השיעור הראשון. ביטול ההרשמה במועד האמור מזכה את התלמיד בהחזר כספי מלא למעט דמי ביטול בשיעור של 300 ₪. ביטול השתתפות בקורס אחרי מועד זה, מכל סיבה שהיא, לא תקנה לתלמיד כל פטור מתשלום שכר הלימוד והתלמיד יהיה חייב בתשלום שכר הלימוד במלואו, בין אם השתתף בקורס ובין אם לא (הסיפא לסעיף 5 אינה רלבנטית לענייננו). גם לטענת התובע, הוא ניסה להמציא לנתבעת את הודעת הביטול ביום 7.7.2010 ולאחר מכן שלח אותה לנתבעת ביום 8.7.2010. משלוח הודעת הביטול כשבועיים לאחר תחילת הקורס אינו עומד בתנאי הביטול שנקבעו בסעיף 5 להסכם. יחד עם זאת, הקורס אליו נרשם התובע היה לחמש רמות לימוד ובסה"כ למשך 15 חודשים. הרמה הראשונה, בהתאם לטופס התקדמות, אמורה היתה להסתיים ביום 25.9.2011. קרי: בחלוף שלושה חודשים מתחילת הקורס. בשלב זה החל התובע את הלימודים בשלב הראשון, אולם טרם החלו הלימודים לשלב השני, השלישי, הרביעי והחמישי אליהם נרשם התובע. על פי ההסכם כמפורט לעיל, רשאי התלמיד להודיע על ביטול ההרשמה לפני השיעור הראשון ואז יהיה זכאי להחזר מלוא דמי הלימוד בניכוי 300 ₪ דמי רישום. הואיל והודעת התובע על רצונו לבטל ההרשמה כאמור הגיעה לידי הנתבעת למעלה מארבעה ימים לפני תחילת הלימודים ברמה השניה, אני קובעת כי התובע יהיה זכאי להשבת 4/5 מדמי הלימוד ששילם בניכוי 300 ₪. יצוין כי החלטה זו אף תואמת במהותה את הצעת הנתבעת כפי שבאה לידי ביטוי בכתב ההגנה בסעיף 14.6: "היה ובתום רמת לימוד אחת מתוך ה- 5 שרכש לא יהיה התובע מעונין להמשיך בלימודים, התחייב מנהל הסניף כי התובע יקבל חזרה החזר כספי של יתרת הלימודים". על הצעה זו חזר נציג הנתבעת בדיון (פרוטוקול מיום 25/7/11 עמוד 3 ש' 5-7): "בשיחות עם התובע הצענו לו נקודות יציאה, זאת אומרת לסיים רמת לימודים אחת, כי אנו מאמינים בשיטת הלימוד שלנו ואם לאחר רמת לימוד אחת לא יצליח או לא יהיה מרוצה, יוכל לקבל החזר יחסי". 6. לאור כל האמור, תחזיר הנתבעת לתובע בתוך 30 יום מהיום סך של 5,540 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד התשלום בפועל. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. 7.ביטול קורס / החזר שכר לימוד