אי הגשת כתב הגנה בסדר דין מהיר

לפני בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד . בא כוח המשיבה ויתר על חקירת נציג המבקשת, והצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה. המבקשת עותרת לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד בהעדר הגשת כתב הגנה בסדר דין מהיר, נציג המבקשת שנתן תצהיר מטעמו , ציין בתצהירו כי הנהג שנהג ברכב המבקשת הינו אביו ז"ל. בתצהירו מפרט מר שמואלי אופן התרחשות אירוע התאונה, וכן צירף כנספח א מכתב ששלחה המבקשת באמצעות אביו ז"ל המפרט אירוע התאונה. במכתב זה עולה כי המבקשת מודה כי רכב שבבעלותה נהוג על ידי מר שמואלי ז"ל, נסע לאחור ופגע בדלת של רכב מסוג פיגו' ולא בשום חלק אחר של הרכב שעמד מאחורי הרכב הפוגע. באותו מכתב צוין כי עקב הפגיעה נגרמה גומה בעומק של 0.55 מילמטר וכן יש למבקשת עדה שישבה במכונית. נציג המבקשת טען בסיכומיו כי אין הרכב הנפגע אינו הרכב בגינו הוגשה התביעה, שכן הרכב הנפגע בכתב התביעה הינו מסוג סיטרואן, בעוד שהרכב שנפגע באירוע התאונה היה רכב מסוג פיג'ו, כמו כן הפנה נציג המבקשת בסיכומיו לאי התאמות בין הדיווח שדיווח בטופס הודעה על תאונה נהג הרכב של המשיבה, לפיו ציין נזק לדלת ימנית קדמית , וכן נזק לפנס ימני קדמי, בעוד של על פי דוח שמאות שנעשה לרכב הנפגע לא צוינה כל פגיעה בדלת ימין, אלא צוין בנוסף לפנס קדמי גם פגיעה במגן קדמי, דבר שלא נזכר בהודעה על דיווח התאונה. כמו כן, ציין נציג המבקשת כי דוח השמאות נערך כשבועיים לאחר אירוע התאונה, כך שאפשר ואירעו אירועים נוספים של פגיעות נוספות ברכב, שאינם קשורות לפגיעה הנזכרת במכתבה של המבקשת מיום 26/6/08. לאחר שקראתי את כתב תביעה, בקשה לביטול פסק דין שמעתי סיכומי הצדדים אני מורה כדלקמן. סעיף 9 לתצהירו של מר שמואלי עולה כי המבקשת קיבלה את כתב התביעה, אולם בהיותו תפקיד מנכל של המבקשת , לטענתו מתוך מחשבה שגויה כי שלח מכתב תשובה לדרישה לתשלום נזק, יועבר הדבר לבית המשפט וכי התביעה תדחה לנוכח כך. כמו כן טען בתצהירו כי לנוכח העדר חתימה של פקיד בית המשפט על הזמנה לדין סבר כי אין המדובר בתביעה אלה במסמכים שאינם אמתיים. אין לידי לקבל טענות אלה, ככל שהמבקש סבר כי אין המדובר בכתב תביעה שהוגש לבית המשפט יכול היה לברר זאת במזכירות בית המשפט, ו/או אם בא כוח התובעת, דבר שלא נעשה. על פי הזמנה לדין שצורפה צוין במפורש חובתו של הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 45 ימים. ביטול פסק דין משיקול דעת בית המשפט מעלה שתי שאלות העומדות לדיון, האחת מהי הסיבה לאי הגשת כתב הגנה במועד והחשובה מבן השניים הינה סיכוי הצלחה של הנתבע בפני התביעה. אשר לשאלה הראשונה אזי שהמבקש לא הראה טעם מהותי מדוע לא הוגש כתב הגנה במועד, אולם בנסיבות העניין לא שוכנעתי כי אי הגשת כתב הגנה נבע מזלזול סדרי הדין אלא יתכן נבע מתוך מחשבה שנייה או התרשלות. אשר לסיכוי הצלחה שהינה השאלה החשובה מבין השניים, אזי מחד גיסא המבקשת באמצעות מנהלה ז"ל מר שמואלי אכן קשר במכתבו מיום 26/6/08, את המבקשת לאירוע תאונה שאירע במקום ובזמן האמורים וכן לגבי אופן התרחשות התאונה, כמו גם מודה במכתבו כי עקב נסיעתו לאחור פגע ברכב שעמד מאחוריו. מאידך גיסא, העלה נציג המבקשת בסיכומיו ובמסגרת תצהירו מספר תהיות ואי התאמות אשר מעלות ספק לגבי זהות הרכב הנפגע ולגבי היקף הנזק שנגרם לרכב הנפגע הן לעניין הטענה כי מדובר ברכב מסוג פיג'ו ולא ברכב סיטרואן דבר שעלה כבר במכתב תשובה ששלחה המבקשת על ידי נהג שפגע , וכן לעניין היקף הנזק פגיעה בדלת בלבד, ולא בחלק הקדמי של הרכב הנפגע. בנסיבות אלה, אני סבור כי יש לבטל את פסק הדין בכפוף לביצוע הפקדה בסך של 3749 ₪ וזאת 30 ימים בקופת בית המשפט. לא תבוצע הפקדה כאמור, תדחה הבקשה לביטול פסק דין. כמו כן, הואיל ואין מדובר בביטול מחובת הצדק , מחייב את המבקשת לשלם למשיבה, ללא קשר לתוצאות בהוצאות בסך של 500 ₪ אשר ישולמו תוך 30 ימים מהיום, ולא יישאו הפרשי הצמדה וריבית עד התשלום בפועל. התיק יועלה לתזכורת פנימית ליום 15/2/11. אי הגשת כתב הגנהכתב הגנהסדר דין מהירמסמכים