ביטול חופשה אסיר

העותר מרצה מאסר של 15 שנים בגין עבירות של קשר לביצוע פשע, איומים ועוד, מאז 2006. העותר יצא ל- 19 חופשות, האחרונה בחודש 11/2013 ומאז נעצרו חופשותיו. בקשה אחרונה שהגיש לחופשה לחודש 03/2014 נדחתה ומכאן עתירה זו. אקדים ואציין כי העותר הגיש בפניי בחודש 01/2014 בקשה להתיר לו לצאת לבר מצווה של בנו, זאת לאחר שהמשיבים סירבו לאפשר לו חופשה מיוחדת לצורך זה. בהחלטה מיום 06/02/14, תוך שדחיתי טענות כי מידעים מודיעיניים שהוצגו בפניי עד למועד הנ"ל היה בהם כדי להצדיק סירוב מתן החופשה המיוחדת, קבעתי כי תינתן לו חופשה מיוחדת בת 8 שעות לצורך השתתפות באותו אירוע. בטרם הגיע מועד בר המצווה, הוגשה בפניי בקשה לעיון חוזר, בה נטען כי בינתיים התקבל מידע מודיעיני נוסף. לאחר דיון ועיון במידע הנוסף, קבעתי בהחלטתי מיום 10/02/14 כי צירופן יחדיו של שתי הידיעות המודיעיניות הנוספות מלמד על חשש לפגיעה במשיב מצד אחרים ככל שישתתף באירוע הנ"ל ועל כן ביטלתי את החלטתי לעניין יציאתו לאותה בר מצווה. כאמור לעיל, הגיש בינתיים העותר בקשה לחופשה רגילה לחודש 03/2014, אולם זו סורבה. בנימוקי כתב התשובה נטען כי משטרת ישראל מתנגדת ליציאת העותר לחופשה לאור מידע מודיעיני שלילי ועדכני המצביע על מסוכנות רבה הנשקפת ממנו לשלום הציבור וכן על המשך עיסוק בפלילים וסכסוכים רבים בהם הוא מעורב, שיש בהם כדי לסכן את שלום הציבור. בנספח חוות דעת של משטרת ישראל שצורף לכתב התשובה נטען לקיומו של מידע חדש הלא הן 3 ידיעות המסתיימות בספרות 683 - כוונות פגיעה, 257 - ביטול חופשה וכן 465 - קשרים פליליים. בהסכמת ב"כ העותר הוצג לעיוני המידעים המודיעיניים הנ"ל. ראשית, ידיעה 257 אינה מחדשת כלום, היא מפנה לידיעה קודמת אליה התייחסתי, ידיעה 683 שגם היא אינה חדשה ועמדה בפניי בהחלטתי האחרונה, בה ביטלתי החלטה קודמת שהוריתי בה על חופשה מיוחדת. מכאן לידיעה 465, בידיעה זו שמהימנותה הוגדרה כ"בינונית" הובא מידע המלמד על קשרים שנרקמו לאחרונה בין גורמים עברייניים מצפון הארץ לבין משפחת העותר ונוגעים לפעילות עבריינית בצפון הארץ. ידיעה נוספות שהובאה לעיוני הינה ידיעת שב"ס מחודש 02/2014 שמספרה 228 ואשר לא הייתה בפניי בעת מתן החלטתי הקודמת, אשר יש בה כדי ללמד על התנהגות קלוקלת של העותר בין כותלי בית הכלא שמהווה גם התנהגות מחשידה בכל הנוגע לקשריו עם גורמים מחוץ לכלא. מדובר במידע מהימן בעיקרו שיש בו כדי להוות חיזוק מסוים לידיעה 465 הנ"ל. נוכח מידעים חדשים אלה, ובהצטברם, לא מצאתי מקום להתערב בהחלטת המשיבים. על כן, אני דוחה את העתירה. בית סוהר / כלאאסיריםנופשחופשה לאסיר מהכלאביטול חופשה / טיול