ביטול כתב אישום טענות סותרות

1. בפני בקשה להורות על ביטול כתב האישום כנגד הנאשמים, מחמת הגנה מן הצדק. העובדות 2. כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות של כרייה שלא כדין, לפי סעיף 111(א) לפקודת המכרות, 1925 (להלן: "הפקודה"), וגניבת חול לפי סעיף 384 לחוק העונשין, תשל"ז-1977. בנוסף, מיוחסות לנאשמים 2 ו- 3 עבירות של אחריות נושא משרה בתאגיד לעבירת כרייה לפי סעיף 111א לפקודה. 3. כתב האישום המקורי הוגש בת.פ 548/05. הנאשמים עתרו לביטולו של כתב האישום מחמת אי קיום הוראות סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן:"חסד"פ"). בהחלטתי מיום 16.5.06 הוריתי על תיקון כתב האישום באופן שהעבירות מסוג פשע ימחקו (להלן: "ההחלטה הראשונה"). 4. בתאריך 24/5/06, ובעקבות ההחלטה הראשונה, חזרה בה המאשימה מכתב האישום, והוא בוטל. 5. בתאריך 2/8/06 נפתח התיק הנוכחי, עם כתב אישום הזהה לכתב האישום המקורי בת.פ 548/05 הנ"ל, ולאחר שנתנה לנאשמים זכות השימוע. 6. ב"כ הנאשמים מלין על התנהלותה של המאשימה, וטוען כי היא לוקה בפגמים מהותיים המבססים הגנה מן הצדק. ראשית, התנגדה המאשימה לביטול כתב האישום, בגין אי מתן זכות השימוע, ועמדה על טענתה כי יש להותיר את האישום על כנו. רק לאחר החלטת בית המשפט, שינתה המאשימה את עמדתה, ופעלה בדרך המפורטת לעיל. 7. לטענתו, אילו הודיעה המאשימה כבר בתחילה כי בכוונתה לחזור מהאישום, היה האישום נמחק מיד, ולא היה צורך בכל ההליך הקודם. למעשה, המאשימה ישבה על הגדר בהמתנה לראות כיצד יחליט בית המשפט, ורק לאחר שעמדתה נדחתה, נקטה בדרך הפעולה החילופית אשר עומדת בסתירה לעמדתה הקודמת. בכך שיפרה המאשימה את מצבה, והחייתה מחדש את כתב האישום, הכולל את עבירות הפשע, לאחר שאלה נמחקו. 8. לטענת הסניגור, מושתקת המאשימה מלהעלות טענות סותרות, וזו משמעות הגשת כתב האישום המקורי, בפרט כאשר הסכימה בתחילה לתקן את כתב האישום על ידי מחיקת העבירות מסוג פשע, ולאחר מכן שינתה את דעתה. זוהי לטעמו דרך הפכפכה ונפתלת שמקימה לנאשמים הגנה מן הצדק. 9. לשימוע המאוחר אין כל משמעות, לטענתו, באשר מדובר בשימוע לאחר מעשה. 10. ב"כ המאשימה התנגדה לבקשה. לטענתה לא התקיימו המבחנים לקיומה של הגנה מן הצדק. דיון 11. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, החלטתי לדחות את הבקשה, הואיל ואיני סבורה כי יש בנסיבות המקרה כדי לבסס טענת הגנה מן הצדק. 12. סעיף 149(10) לחסד"פ קובע כי יש לבטל כתב אישום באם "הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית". 13. בע"פ 4855/02 מדינת ישראל נ' בורוביץ, פ"ד נט (6) 776, בעמ' 807 נקבע מבחן בן שלושה שלבים כתנאי להחלת ההגנה מן הצדק: "בשלב הראשון על בית המשפט לזהות את הפגמים שנפלו בהליכים שננקטו בעניינו של הנאשם ולעמוד על עוצמתם במנותק משאלת אשמתו או חפותו. בשלב השני על בית המשפט לבחון אם בקיומו של ההליך הפלילי חרף הפגמים יש משום פגיעה חריפה בתחושת הצדק וההגינות... בשלב השלישי, מששוכנע בית המשפט כי קיומו של ההליך אכן כרוך בפגיעה חריפה בתחושת הצדק וההגינות, עליו לבחון אם לא ניתן לרפא את הפגמים שנתגלו באמצעים מתונים ומידתיים יותר מאשר ביטולו של כתב האישום." 14. הפגם בדבר אי מתן זכות שימוע לנאשמים, שהינו פגם מהותי, בא על תיקונו, לאחר שהמאשימה מחקה את כתב האישום, ופנתה לנאשמים בהצעה לקיים שימוע. בהקשר זה אין לקבל את טענת ב"כ הנאשמים כי אי קיום שימוע, בטרם הגשת כתב אישום, מהווה פגם בלתי ניתן לתיקון, גם אם ימחק כתב האישום, ויבוצע שימוע. 15. ביטול כתב אישום מחמת קבלתה של טענה מקדמית בדבר פגמים שנפלו בכתב האישום, ואין זה משנה באיזה שלב של הדיון נתקבלה החלטת הביטול, אינו מהווה זיכוי ואינו חוסם את האפשרות בפני התביעה, להגיש את כתב האישום שבוטל מחדש, למעט במקרים בהם הביטול הינו מסיבה של זיכוי או הרשעה קודמים, משפט אחר תלוי ועומד, חסינות, התיישנות או חנינה. ביטול מאחת הסיבות האלה שם קץ להתדיינות באותו עניין. ראה לעניין זה י' קדמי בספרו סדר הדין בפלילים (מהדורה מעודכנת, תשס"ג-2003) חלק שני, עמ' 898. 16. גם טענתו של ב"כ הנאשמים להשתק שיפוטי אינה מקובלת עלי. אין מדובר בטענות עובדתיות סותרות, אלא בעמדה משפטית אותה נקטה המאשימה, עמדה לגיטימית לחלוטין, אשר נדחתה על ידי. לאחר שעמדתה נדחתה, גיבשה המאשימה עמדה שונה, על בסיס המצב המשפטי הנתון, וזאת, שוב, בדרך לגיטימית לחלוטין. 17. לאחר שניתנה לנאשמים זכות השימוע, שעה שלא תלוי ועומד נגדם כתב אישום, והם מסיבותיהם שלהם בחרו שלא לעשות בה שימוש, מילאה לטעמי המאשימה את חובתה עד תום. בית המשפט העליון כבר הדגיש כי מטרת ההגנה היא לעשות צדק עם הנאשם, ולא לבוא חשבון עם רשויות האכיפה על התנהגותן, גם אם קיימת ביקורת על התנהגות זו. ביטול הליך פלילי מטעמי הגנה מן הצדק מהווה מהלך קיצוני שבית המשפט יזקק לו רק במקרים חריגים ביותר. 18. אשר על כן אני דוחה את הבקשה. 19. שמיעת ההוכחות, תתקיים, כפי שנקבע, ביום 1/11/07 בין השעות 10:00-12:00. 20. ב"כ הנאשמים, יגיש עד 15.9.07 כפירה מפורטת, כאמור בהחלטתי מיום 25/1/07, וכן יגיש את רשימת העדים שברצונו לחקור. בהתאם להודעתו זו, יזומנו העדים. 21. נדחה לתזכורת מזכירות ביום 15.9.07. משפט פליליטענות סותרותביטול כתב אישום