בקשה לביטול מינוי מומחה בתחום העיניים

בפניי בקשה מטעם התובע לביטול מינויו של פרופ' יובל יסעור, מומחה בתחום העיניים, ומינוי מומחה אחר תחתיו. 1. התובע, יליד 1952, הגיש תביעה לתשלום פיצויים בגין הנזקים אשר נגרמו לו, לטענתו, כתוצאה מאירוע מיום 7.12.02, עת נתקל בגגון עשוי בטון ונפגע בקדמת ראשו ליד עינו הימנית. בהחלטתי מיום 25.3.09 מיניתי את פרופ' יסעור כמומחה מטעם בית המשפט בהתאם לתקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984. 2. כעת עותר התובע לפסילתו של פרופ' יסעור ומינוי מומחה אחר תחתיו. לטענתו, פרופ' יסעור התבקש ע"י המוסד לביטוח לאומי לכתוב חוו"ד בעניין הקשר שבין חבלה לא ישירה לגלגל העין להיפרדות רשתית. לטענתו, יש זהות בין האינטרס של המוסד לביטוח לאומי ושל הנתבעות בתיק דנן לעניין הקשר הסיבתי שבין החבלה להיפרדות הרשתית ומשפרופ' יסעור כתב חוו"ד לצד אשר היה מעוניין בתוצאה לזו שמעוניינות בה הנתבעות, הוא פסול מליתן חוו"ד בנסיבות העניין. התובע מפנה בבקשתו לתקנה 126 לתקנות סדר הדין האזרחי הקובעת כי "מומחה שיעץ או חיווה דעתו לאדם בעניין שבתחום מומחיותו, לא יוזמן כמומחה מטעם בית המשפט כמומה באותו עניין כשאותו אדם צד בו" וטוען כי ניתן לראות זהות בין האינטרס של המוסד לביטוח לאומי לבין הנתבעות בתיק דנן בהיות שניהם מעוניינים לקבוע כי אין קשר סיבתי בין חבלה לא ישירה להפרדות רשתית. עוד טוען התובע כי אין מדובר בשאלה המצריכה בדיקה עובדתית כי אם בשאלה של אסכולה רפואית לגביה כבר הביע פרופ' יסעור דעתו. 3. התובע מוסיף וטוען כי פרופ' מוסייב, המומחה מטעם הנתבעות, חתום אף הוא על נייר העמדה ומשכך יתקשה פרופ' יסעור לחוות דעתו כנגד חבר למקצוע אשר ישב עמו בועדה. כן טוען התובע כי יתכן וישנו קשר אישי בין שני המומחים אשר ישבו יחד בועדה ובהתקיים חשש לקשר כזה, די בכך כדי למנות מומחה אחר. 4. בנוסף, טוען התובע, פרופ' יסעור עבד כמנהל מחלקת עיניים בבית חולים בילינסון המנוהלת כיום ע"י פרופ' וינברגר אשר חיווה דעתו בדבר מצבו הרפואי של התובע ושאלת הקשר הסיבתי בינו לבין פגיעת התובע מיום 7.12.07 במסגרת ת.א. 58598/05 וכי ייתכן ובין השניים קיים קשר חברי וכי פרופ' יסעור יתקשה ליתן חוו"ד שתסתור את עמדתו של פרופ' ויינברגר, במיוחד כשפרופ' וינברגר השתמש בנייר העמדה בעדכון לחוות דעתו. 5. הנתבעות 2-1 מתנגדות לבקשה. לטענתן, מדובר בניסיון של התובע "לברור" מומחה רפואי בתחום העיניים שישקף את התזה הנוחה לו, זאת למרות שפרופ' ויינברגר חיווה דעתו במסגרת ת.א. 58595/05 כי אין קשר סיבתי בין מנגנון הפגיעה לבין נזקיו של התובע. לטענת הנתבעות, חיווי דעה בתחום רפואי עבור גוף סוציאלי כמו המוסד לביטוח לאומי אינו עולה בגדר עילת פסלות. עוד טוענות הנתבעות בהקשר זה כי אין מדובר בנייר עמדה שמטרתו התגוננות מפני תביעה כפי שטוען התובע וכי ועדה זו מונתה ליתן מענה לסוגיה רפואית וכך עשתה. 6. הנתבעות מוסיפות וטוענות כי עובדת היותו של פרופ' יסעור חתום על נייר העמדה אינו מעלה חשש למשוא פנים אלא ההפך הוא הנכון והעובדה שמדובר המומחה הבקיא בסוגיה העומדת לדיון תסייע לו לשקול את מגוון השיקולים הנדרשים לשם קבלת החלטה בעניינו של התובע. בנוסף טוענות הנתבעות כי ההיכרות שבין מומחי הועדה הינה על רקע מקצועי בלבד ומשכך אין מתקיים חשש למשוא פנים. 7. בתשובה לתגובת הנתבעות טען התובע כי הנתבעות לא צירפו תצהיר לתמיכה בטענתן כי הקשר שבין המומחה מטעמן לבין המומחה מטעם בית המשפט הינו מקצועי גרידא ומשכך אין לקבל את טענתן לפיה אין קשר חברי בין המומחים. 8. ביום 3.6.09 הגישו נתבעות 2-1 בקשה כי בטרם מתן החלטה בבקשה לפסילת המומחה יפנה בית המשפט לפרופ' יסעור על מנת שיבהיר את טיב מערכת היחסים בינו לבין המומחה מטעם הנתבעות. 9. הנתבעת 3 מצטרפת לתגובת הנתבעות 1-2. בנוסף, טוענת הנתבעת 3 כי התובע לא הצביע על אף אחת מהעילות אשר הוכרו בפסיקה לפסילת מומחה. לטענתה, היותו של המומחה אוחז בגישה רפואית מסויימת אין בה כשלעצמה כדי להוות עילה לפסילתו. דיון 10. בפסיקה נקבע כי על בית המשפט לבחון בזהירות רבה בקשה להחלפת מומחה. ביטול מינוי מומחה ומינוי מומחה אחר תחתיו יעשה במקרים בהם נפל פגם מהותי בדרך פעולתו של המומחה או כאשר קיים חשש לעיוות דין. 11. בענייננו, בהחלטתי מיום 25.3.09 מיניתי את פרופ' יסעור כמומחה רפואי בתחום העיניים. פרופ' יסעור התבקש לקבוע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות האירוע מיום 7.12.02 ובמיוחד לעניין הקשר הסיבתי שבין האירוע לבין הנזק. כפי שעולה מנייר העמדה שצירף התובע לבקשתו, פרופ' יסעור נמנה עם ארבעה חברי ועדה אשר מינה המוסד לביטוח לאומי לבחינת הקשר בין חבלה לא ישירה לגלגל העין והיפרדות רשתית. ועדה זו הגיעה למסקנה כי לא קיים קשר וכדבריה: "הספרות הרלבנטית והניסיון הקליני שוללים קשר אפשרי בין חבלה לראש או לגוף או מאמץ גופני ללא חבלה ישירה לגלגל העין לבין התפתחות הפרדות רשתית". 12. לאור מסקנות הועדה אין מחלוקת כי פרופ' יסעור, הנמנה עם חבריה, מצדד באסכולה לפיה אין קשר סיבתי בין חבלה לא ישירה לגלגל העין לבין הפרדות רשתית. השאלה העומדת לדיון היא, האם עובדת היותו של מומחה מטעם בית המשפט מחזיק באסכולה מסוימת מהווה עילה לביטול מינויו ומינוי מומחה אחר תחתיו שעה שמתוקף מינויו עליו להכריע, בין היתר, בשאלה לגביה ידועה דעתו. 13. ברע"א 7843/00 חדווה בר ישי נ' איתן חברה לביטוח בע"מ (4.3.01), דן בית המשפט העליון בשאלת החלפת מומחה הידוע כשייך לאסכולה מסוימת. כך נקבע: "אכן, כאשר עומד בית המשפט למנות מומחה, רצוי למנות מלכתחילה מומחה בהסכמה, אם ניתן הדבר לעשותו, וזאת, כדי למנוע התדיינויות, משקעים והרגשת אי נוחות של צד זה או אחר. אלא שאם לא ניתן הדבר, ימנה בית המשפט מומחה מתוך רשימת רופאים מומחים ששני הצדדים יחד יגישו לו, או מתוך רשימות הנמצאות באמתחתו של בית המשפט. בכל מקרה, על בית המשפט לעשות כל שביכולתו על מנת לוודא שהמומחים המתמנים על ידו ידועים כמומחים בתחומם, כשמומחיותם, מקצועיותם, הגינותם וניטרליותם, אינן שנויות במחלוקת. עם זאת, אין להתעלם מכך, שיתכנו מקרים בהם רופא מומחה כלשהו, ידוע כשייך לאסכולה מסוימת וקיימות אסכולות אחרות, מקובלות לא פחות שהשקפת המשתייכים אליהן, שונה. במקרים אלה ישקול בית המשפט למנות צוות מומחים על מנת לקבל תמונה מלאה ולא תמונה חד צדדית. כך יוכל בית המשפט לקבל חומר שיאפשר לו לקבל החלטה שיפוטית מושכלת וראויה. לא נעלם מעיני, כי קיימים מקרים בהם יש להחליף מומחה שנתמנה, באחר, מטעמים מהותיים ורציניים. הבקשה שהוגשה להחלפת המומחה אינה מעלה כאלה, בצורה ראויה". ראה גם ההחלטה בבש"א (ק"ג) 328/08, ת.א. 1468/07 יעקב טאי (קטינה) נ' יעקב אודי (27.3.08): "לא נעלם מעיני, כי קיימים מקרים בהם יש להחליף מומחה שנתמנה, באחר, מטעמים מהותיים ורציניים, כגון היותו של המומחה מזוהה עם אסכולה רפואית זו או אחרת או קיום קשרים כאלו ואחרים עם אחד הצדדים וכד'. 14. אקדים ואומר כי חזקה על מומחה המתמנה מטעם בית המשפט כי הוא פועל באובייקטיביות ובמקצועיות בהיותו משמש זרועו הארוכה של בית המשפט. יחד עם זאת, בנסיבות העניין, מצאתי כי יש מקום להיעתר לבקשה ולהורות על ביטול מינויו של פרופ' יסעור ומינוי מומחה אחר תחתיו. העובדה שפרופ' יסעור מצדד באסכולה הטוענת להיעדר קשר סיבתי בין חבלה לא ישירה לגלגל העין לבין היפרדות רשתית, עלולה לעורר חשש כי זכויות התובע תפגענה עקב מינוי זה, מקום בו השאלה העיקרית בה נתבקש המומחה לחוות דעתו היא שאלת קיומו של קשר סיבתי בין החבלה לבין הנזק. באשר לעובדה שפרופ' מוסייב, המומחה מטעם הנתבעות, היה אף הוא חבר בועדה שמינה המוסד לביטוח לאומי, הנני סבורה כי אין בעובדה שהמומחה מטעם הנתבעות והמומחה אשר מונה מטעם בית המשפט שימשו יחדיו כחברים בועדה כדי להצביע על קיומו של קשר חברי בין השניים אשר יש בו כדי להוות עילה לפסילת המומחה. יחד עם זאת, משידוע כי שני מומחים אלה מצדדים באותה אסכולה, לגביה אף הביעו דעתם באופן חד משמעי, הנני סבורה כי הותרת המינוי על כנו עלולה לפגוע במראית פני הצדק. העובדה כי ידוע כבר עתה שפרופ' יסעור תומך באסכולה הגורסת להיעדר קשר סיבתי בין חבלה לא ישירה לגלגל העין להיפרדות רשתית כמו גם העובדה שהמומחה מטעם הנתבעת נמנה אף הוא עם התומכים באסכולה זו, לאחר עבודה משותפת של השניים, מצדיקות בעיניי את ביטול מינויו של פרופ' יסעור ומינוי מומחה אחר תחתיו. יודגש כי המסקנה אליה הגעתי אינה נובעת מקיומו של קשר חברי בין המומחים ומשכך לא מצאתי מקום לפנות לפרופ' יסעור ע"מ שיבהיר מה טיב הקשר. יודגש כי אין בהחלטתי זו כדי להטיל דופי בפרופ' יסעור, מומחה בעל שם המתמנה על ידי בתי המשפט באופן תדיר ועושה מלאכתו נאמנה. לאור האמור לעיל יבוטל מינויו של פרופ' יסעור. תחתיו ימונה ד"ר אבינועם אופיר, מנהל יחידת עיניים בבית חולים הלל יפה, טל - 6304528-04. אין שינוי ביתר פרטי ההחלטה מיום 25.3.09. 15. בנסיבות העניין תדחה ישיבת קדם המשפט הקבועה ליום 7.7.09 ליום 15.11.09 שעה 09:00. הצדדים יגישו תחשיבי נזק לצרכי פשרה, התובע לא יאוחר מ- 30 יום טרם הדיון הבא והנתבעות תוך 14 ימים נוספים. עינייםביטול מינוי מומחהמינוי מומחהמומחה