ביטול מכרז לשיווק מגרשים בתנאי חכירה לבניית יחידות דיור

רקע מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "המינהל") פרסם מכרז לשיווק מגרשים בתנאי חכירה לבניית יחידות דיור במתחם ירחינאי - בתל אביב יפו (להלן: "המכרז"). המבקשת הגישה הצעות לחכירת המגרשים במכרז בהם הצעה לחכירת מגרש שסומן ה, ט (להלן: "המגרש") תמורת 832,100 ש"ח. מלבד הצעתה זו של המבקשת הייתה הצעה אחת נוספת לחכירת המגרש תמורת 290,000 ש"ח. ביום 19.12.07 התכנסה ועדת המכרזים ולאחר שמצאה שהמחיר שהוצע על ידי המבקשת תמורת המגרש אינו מגיע לכדי 75% מהשומה שהוצאה למגרש החליטה על ביטול המכרז. בסמוך פרסם המינהל מכרז חדש לשיווק המגרש בתנאי חכירה במסגרתו נקבע מחיר מינימום של 834,698 ש"ח (להלן: "המכרז החדש"). המבקשת אינה משלימה עם החלטת ועדת המכרזים שלא לבחור בהצעתה כהצעה הזוכה לחכירת המגרש ולבטל את המכרז. מכאן עתירתה להצהיר כי היא הזוכה במכרז ביחס למגרש (עתמ 1242/08). בבקשה שלפני עותרת המבקשת לצו ביניים המורה למינהל לבטל ולחילופין להשהות את הליכי המכרז החדש ולהימנע מלהתקשר עם מאן דהוא בקשר עם המגרש. כן עתרה המבקשת להורות למינהל להמציא לה את השומה למגרש, פרוטוקול ועדת המכרזים וכללים שקבע המינהל לקביעת הזוכים במכרזים אותם הוא מפרסם. ביום 4.2.08 ניתן צו ארעי להשהיית הליכי המכרז החדש. טענות המבקשת בהתחשב בנסיבות המיוחדות האופפות את שיווק המגרש ובכלל זה ניסיונות קודמים של המינהל לשווק את המגרש אשר נחלו כישלון, המחיר שהוצע על ידי המבקשת הוא מחיר סביר וריאלי. לפיכך, החלטת המינהל שלא להכריז על הצעת המבקשת כהצעה הזוכה ולבטל את המכרז ביחס למגרש, אינה סבירה. בסופו של דבר פרסם המינהל מכרז לשיווק המגרש תוך קביעת מחיר מינימום העולה על מחיר שהציעה המבקשת בעד המגרש בכ- 2,000 ₪ בלבד, ואין זה סביר לקיים מכרז חדש בעלות כספית העולה על הסכום האמור תוך פגיעה בזכותה של המבקשת שהצעתה לא תיחשף בפני מציעים במכרז החדש ובציפייתה הלגיטימית שהצעתה הסבירה אשר הייתה הגבוהה ביותר בין ההצעות המתייחסות למגרש תזכה במכרז. דיון 1. המינהל הוסמך לנהל את מקרקעי ישראל ובהתאם קבע כללים לשיווק מקרקעין במסגרת מכרזים אותם הוא מפרסם. בהחלטה 1677 (נספח ב לתשובת המינהל) של הנהלת המינהל נקבע כי בקביעת הזוכה במכרז לשיווק מקרקעין תסתייע ועדת המכרזים בשומת המקרקעין המשווקים במכרז (להלן: "האומדן") וככלל יהווה האומדן את מחיר המינימום במכרז. עוד נקבע כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לקבוע זוכה במכרז להצעה הנמוכה עד 25% מהאומדן (להלן: "כללי האומדן"). 2. המבקשת לא טענה שנפל פגם בכללי האומדן ואין חולק שועדת המכרזים פעלה בהתאם לכללי האומדן. 3. לשיטת המבקשת, יש בהפרש של 2,598 ₪ בלבד בין מחיר המינימום שנקבע בהתאם לשומת המגרש לבין המחיר שהציעה המבקשת בעד המגרש כדי להניע את ועדת המכרזים לסטות מכללי האומדן ולבחור בהצעתה כהצעה הזוכה ביחס למגרש. כללי האומדן כוללים תנאי סף פשוטים וברורים המהווים מנגנון אריתמטי המדריך את ועדת המכרזים בעת בחירת ההצעות הזוכות במכרזים המפורסמים על ידי המינהל לשיווק מקרקעין, ובזה תרומתם לטוהר המידות ושמירה על השיוויון בין המציעים. חריגה מכללי האומדן תאיין את המנגנון האריתמטי הגלום בהם ותאפשר פגיעה בטוהר המידות ובעקרון השיוויון. על כן, אין הצדקה לסטות מכללי האומדן אף לא במקום שמדובר בהפרש זניח בין המחיר המוצע לבין מחיר המינימום הנסמך על שומת המקרקעין. 4. אוסיף כי על פי השומה שווי המגרש כ - 1,112,930 ₪ (סעיף 12 לתשובת המינהל) ובהתאם יש לראות את הצעתה של המבקשת כנמוכה בלמעלה מ - 25% משומת המגרש. במצב דברים זה, איני סבור שהחלטת ועדת המכרזים שלא לבחור בהצעתה של המבקשת לוקה בחוסר סבירות המצדיק התערבות מצד בית המשפט. 5. מחיר המינימום אשר נקבע במכרז החדש, נקבע ביחס לשומת המגרש והוא מנחה את המציעים להגיש הצעות מעל מחיר המינימום שאם לא כן ובהתאם לכללי האומדן לא תוכלנה הצעות הכוללות מחיר הנמוך ממחיר המינימום לזכות במכרז אף אם מחיר המינימום לא היה נקבע בתנאי המכרז החדש. לפיכך, איני רואה לנכון להתערב בהחלטת המינהל לחרוג מכללי האומדן לפיהם אין לקבוע מחיר מינימום בעת פרסום מכרז לשיווק מקרקעין. 6. נוכח האמור עד כאן נראה שסיכויי המבקשת לזכות בעתירתה אינם טובים. 7. המבקשת תוכל להגיש הצעה לחכירת המגרש במסגרת המכרז החדש ובהתחשב במחיר המינימום שנקבע במכרז החדש לא נראה שייגרם לה נזק מחשיפת הצעתה במסגרת הליכי המכרז. מנגד, עריכת מכרז חדש תאפשר למינהל לשווק את המגרש במחיר גבוה יותר ממחיר המינימום. בנסיבות אלה נוטה מאזן הנוחות נגד מתן צו הביניים המבוקש. סוף דבר אני דוחה את הבקשה. הצו הארעי מיום 4.2.08, בטל. המבקשת תשלם למשיב את הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך -.20,000 ₪. מוצע למבקשת להסכים כי בכפוף לזכותה לבקש רשות לערער על החלטתי ובכפוף לתוצאות הליך כזה אם יינקט, תדחה העתירה ללא חיוב נוסף בהוצאות. המבקשת תתייחס להצעה זו עד ליום 5.3.08. חכירהמכרזבניהקרקעותשיווק מגרשיםביטול מכרזיחידת דיור