ביטול עיכוב הליכים

הצדדים התייצבו היום בפני לדיון בבקשתה של הנתבעת 2 לביטול פסק דין שניתן נגדה ונגד הנתבעת 1 בתיק זה ביום 20.1.11 בהיעדר הגנה. ניסיתי להביא את הצדדים לידי פשרה אך הדבר לא צלח ולכן אין מנוס מהכרעה על פי הדין בלבד. בדיון היום נחקרה הנתבעת 2 על תצהירה התומך בבקשה ובתום הדיון סיכמו הצדדים טענותיהם בעל פה, כאשר יצוין שאת הסיכומים מטעם המבקשת העלתה בתה הנתבעת 1. לאחר שעיינתי היטב בכל מסמכי התיק ונתתי דעתי לטענות הצדדים כמו גם לממצאי החקירה היום בפני מצאתי לדחות את הבקשה. צודק ב"כ המשיבה בטענתו כי בקשת ביטול פסק הדין הוגשה באיחור של מספר חודשים ולא הוגשה על ידי המבקשת כל בקשה להארכת מועד להגשת בקשת הביטול כאשר על פי הדין יש להגיש בקשת ביטול שכזו בתוך 30 יום מיום הגעת פסה"ד לידי מבקש הביטול. בענייננו הגישה הנתבעת 1 עצמה עוד ביום 24.1.11 בקשה לביטול החיוב בהוצאות בקשה שנזנחה בהמשך לאחר שהתובעת הגישה תגובה לבקשה. יצוין כי המבקשת טענה בדיון היום כי כל החומר היה בפני בתה ולמעשה שתי הנתבעות תאמו את מהלכהן לאורך כל הדרך ולכן יש להניח שגם בקשה זו מ- 24.1.11 נעשתה בידיעת ובהסכמת המבקשת. יתר על כן האזהרה בתיק ההוצאה לפועל שנפתח לביצוע פסק הדין מושא הבקשה נמסרה לשתי הנתבעות ביום 13.5.11 כלומר לפני למעלה מ- 30 יום בטרם הוגשה הבקשה שבנדון, שהוגשה ביום 30.6.11. לא ניתן ולא ראוי לתת דווקא לבעל דין שלא מבקש בקשה להארכת מועד יתרון דיוני של בחינת טענותיו לגופן על פני בעל דין שמקפיד לפעול על פי הדין ומגיש הדרוש. יש איפוא לדחות על הסף את הבקשה בהיעדר בקשת להארכת מועד. מעבר לכך, יצוין כי אין חולק שכתב התביעה נמסר כדין לידי המבקשת ולא מצאתי בדברי המבקשת הסבר משכנע למחדל אי הגשת כתב ההגנה במועד כאשר בעניין זה יש להזכיר שהנתבעות הגישו מספר בקשות להארכת מועד להגשת כתב הגנה באמצעות עורך דינן וניתנו ארכות וחרף כך לא הוגש כל כתב הגנה לתיק. בדיון היום לא מסרה הנתבעת כל טעם וסיבה לכך והפנתה באופן סתמי וכללי לבתה ואמרה שבתה מטפלת בכל הדרוש, וכל הדרוש נמצא בידה. דברים אלו אין בכוחם ליתן טעם למחדל הנ"ל. די איפוא גם בהיעדרה של סיבה למחדל אי ההתגוננות כדי לדחות את בקשת ביטול פסק הדין על פי שיקול דעת ביהמ"ש. בנסיבות העניין כולן אני לא מוצא להיכנס לשאלה המהותית בדבר טענת הגנה לגופה של התביעה ורק אציין כי ישנו אמנם ספק למקרא כתבי הטענות ועיון בדברי הצדדים היום בדיון האם המבקשת נתבעה גם בתוקף היותה ערבה (בשים לב לכך שהתובעת מודה בפה מלא שכתב הערבות שצורף לכתב התביעה ושנחזה להיות חתום על ידי המבקשת כלל לא נחתם על ידה), אך מעבר לכך אציין כי המבקשת נתבעה גם מתוקף היותה מתגוררת בפועל בדירה מושא התביעה ואף נטען בכתב התביעה כי היא זו שהייתה אחראית על ביצוע התשלומים ואמצעי התשלום נעשו באמצעותה, והמבקשת לא הכחישה כי התגוררה לאורך כל הדרך ביחד עם בתה, כאשר לדברי המבקשת היא התגוררה כאורחת ולא כבעלת זכות משל עצמה להתגורר במקום. לסיכום: הבקשה נדחית. לפנים משורת הדין, ובהתחשב בכך שהמבקשת לא מיוצגת על ידי עו"ד וגם בהתחשב בכך שיש מידה מסוימת של אי בהירות לגבי עילת התביעה כנגד המבקשת (כמפורט למעלה) לא אחייב את המבקשת בהוצאות ההליך שבפני. הסך של 1000 ₪ שהופקד על ידי המבקשת בתיק בית משפט זה לצורך עיכוב הליכי ביצוע פסה"ד עד להכרעה בבקשתה לביטול פסק הדין, יושב למבקשת בתוך 30 יום מהיום אלא אם תבוא החלטה אחרת או ינקטו הליכים אחרים. אני מורה בזאת על ביטול עיכוב הליכים בתיק הוצאה לפועל 1803422116 כנגד המבקשת היא החייבת 2 בתיק ההוצאה לפועל. עיכוב הליכים