ביטול עיכוב רשיון נהיגה

1. בטרם מתן החלטה בדבר אופן ההתדיינות בבקשה שהוגשה היום, ואשר הוגדרה כ"דחופה ביותר", אני מבקש לקבל מב"כ המבקש, עד יום 23/7/13, פרטים נוספים על הנטען בבקשה ובתצהיר, כפי שיפורט בסעיפים 4, 6 ו-8 להלן. 2. בבקשה ובתצהיר נטען כי משיב מס' 2 (שייקרא להלן: "המל"ל"), מעכב את חידוש רשיון הנהיגה של המבקש, ובשל כך - מושבת המבקש מעבודתו ואינו יכול להתפרנס. כן נטען, כי המל"ל הטיל עיקולים על כלי רכב של המבקש וגם עיקולים אלה פוגעים באפשרות של המבקש להתפרנס, מאחר שהוא כבר מכר חלק מכלי הרכב שלו, מבלי יכולת להעביר בעלות. 3. המל"ל אמנם רשאי לפעול לשם גביית חובות בהליכים שלפי פקודת המסים (גביה), כך שהוא מוסמך להטיל עיקולים, אלא שלא מוכרת לי הוראת דין המאפשרת למל"ל לעכב חידוש רשיון נהיגה. לפיכך, אני משער שטענות המבקש בענין עיכוב חידוש רשיון הנהיגה, נובעות, למעשה, מהטלת עיכוב כזה על ידי ראש ההוצאה לפועל, במסגרת סמכותו שלפי סעיף 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (שייקרא להלן: "חוק ההוצל"פ"). אם אכן כך, הרי נראה שאת ביטול עיכוב חידוש רשיון הנהיגה, יש לבקש מאת ראש ההוצאה לפועל, על פי סעיף 66ד לחוק ההוצל"פ. 4. אני מבקש, איפוא, מב"כ המבקש לתת פרטים נוספים בקשר לעיכוב חידוש רשיון הנהיגה, כאמור להלן: א. מי היה הגורם שהחליט על עיכוב חידוש רשיון הנהיגה של המבקש. ב. אם טענת המבקש היא כי המל"ל היה זה שהחליט על כך - באיזו מסגרת ניתנה החלטת המל"ל ומדוע סבור המבקש כי יש תוקף לאותה החלטה. ג. אם טענת המבקש היא כי ההחלטה היתה של ראש ההוצאה לפועל, לבקשת המל"ל, מתבקש ב"כ המבקש להודיע את כל אלה: (1) מתי ניתנה ההחלטה. (2) האם המבקש פנה לראש ההוצאה לפועל בבקשה לביטול ההחלטה, לפי סעיף 66ד לחוק ההוצל"פ. אם כן - מה החליט ראש ההוצאה לפועל. אם לא - מדוע לא. (3) מדוע סבור המבקש שבית הדין לעבודה מוסמך להתערב בהליכי הוצאה לפועל שננקטים על ידי ראש ההוצאה לפועל, שלא במסגרת ביצוע פסק דין שניתן על ידי בית הדין לעבודה. 5. גם בענין העיקולים אין הבקשה והתצהיר שתומך בה כוללים די פרטים. כך, בין השאר, איני יודע אם העיקולים הוטלו על ידי המל"ל עצמו או שמא הוטלו על ידי ראש ההוצאה לפועל. כך גם איני יודע מתי הוטלו העיקולים, על איזה כלי רכב, איזה מהם נמכרו על ידי המבקש. 6. אני מבקש, איפוא, מב"כ המבקש לתת פרטים נוספים בקשר לעיקולים על כלי הרכב, כמפורט להלן: א. על עיקולים של אילו כלי רכב מדובר (מה סוג הרכב ומה מספר הרישוי של כל אחד מכלי הרכב שעוקלו). ב. מתי וכיצד נודע למבקש על כל אחד מהעיקולים שבהם מדובר. ג. מי היה הגורם שהטיל כל אחד מהעיקולים שבהם מדובר. ד. לגבי כל עיקול שבעניינו טענת המבקש היא כי ההחלטה היתה של ראש ההוצאה לפועל, לבקשת המל"ל, מתבקש ב"כ המבקש להודיע את כל אלה: (1) האם המבקש פנה לראש ההוצאה לפועל בבקשה להשהיית העיקול לפי סעיף 16 לחוק ההוצל"פ או בבקשה אחרת לביטול העיקול. אם כן - מה החליט ראש ההוצאה לפועל. אם לא - מדוע לא. (2) מדוע סבור המבקש שבית הדין לעבודה מוסמך להתערב בהליכי הוצאה לפועל שננקטים על ידי ראש ההוצאה לפועל, שלא במסגרת ביצוע פסק דין שניתן על ידי בית הדין לעבודה. ה. לגבי כל אחד מכלי הרכב שעוקלו ואשר נמכרו על ידי המבקש לצדדים שלישיים, מתבקש ב"כ המבקש להודיע מתי היתה המכירה ולמי נמכר כלי הרכב. 7. הבקשה מתייחסת באופן כללי גם להליכי גביה נוספים שלא צויינו בבקשה (מעבר לעיכוב חידוש רשיון הנהיגה ולעיקול כלי הרכב). לא ברור מה הם אותם הליכים נוספים, ולא ברור מה מבוקשו של המבקש בעניינם ואף לא מדוע המבקש סבור שמדובר בענין "דחוף ביותר". 8. אני מבקש, איפוא, מב"כ המבקש לתת פרטים נוספים בקשר להליכים אלה, כמפורט להלן: א. על אילו הליכים מדובר. ב. מתי וכיצד נודע למבקש על כל אחד מההליכים שבהם מדובר. ג. מי היה הגורם שהחליט על נקיטת כל אחד מההליכים שבהם מדובר. ד. לגבי כל הליך שבעניינו טענת המבקש היא כי ההחלטה היתה של ראש ההוצאה לפועל, לבקשת המל"ל, מתבקש ב"כ המבקש להודיע את כל אלה: (1) האם המבקש פנה לראש ההוצאה לפועל בבקשה להשהיית ההליך לפי סעיף 16 לחוק ההוצל"פ או בבקשה אחרת לביטול ההליך. אם כן - מה החליט ראש ההוצאה לפועל. אם לא - מדוע לא. (2) מדוע סבור המבקש שבית הדין לעבודה מוסמך להתערב בהליכי הוצאה לפועל שננקטים על ידי ראש ההוצאה לפועל, שלא במסגרת ביצוע פסק דין שניתן על ידי בית הדין לעבודה. 9. אם הודעה בדבר פרטים נוספים כאמור לעיל לא תוגש במועד - תימחק הבקשה. משפט תעבורהרישיון נהיגה