אי הגשת תחשיב נזק בזמן

1. לפניי בקשה לביטול פסק דין. 2. ואלה העובדות הצריכות לענייננו: 2.1 עסקינן בתביעת נזקי גוף שנגרמו לתובע, לטענתו, עקב תאונה מיום 6/2/05 (להלן "התאונה"). 2.2 התביעה דנן הוגשה ביום 4/11/08 והועברה לטיפולי אך ביום 25/4/12. 2.3 מפאת הזמן שחלף ממועד פתיחת התיק ועד העברתו אליי ניתנה קדימות לטיפול בו, זאת למרות שהעיכוב בקידומו עד לשלב זה נבע בעיקר מהתמהמהותו של התובע בקיום אחר החלטות בית המשפט אשר גררו אף התראות בדבר מחיקת התביעה (ראה למשל החלטות כבוד השופט ד. פיש מתאריכים: 24/10/10, 26/9/11, 2/10/11). יוער כי בין לבין, ביום 18/11/10, הועבר הייצוג בתיק זה לעוה"ד דרבקין, דוידוב ואח'. 2.4 ביום 29/04/12 הוריתי על הגשת תחשיבי נזק ונקבעה ישיבה למתן הצעה, אשר נדחתה נוכח אי הגשת תחשיב נזק מטעם התובע במועד (ראה: החלטה מיום 4/7/13). אף לאחר מכן השתהה התובע במתן עמדתו (ראה למשל החלטה מיום 12/11/12). 2.5 בהחלטה מיום 17/12/12 ניתנה הוראה בדבר הגשת תצהירי עדות ראשית (לעיל ולהלן: "ההחלטה הראשונה") כאשר צוין בה כי "אם התובע לא יגיש תצהירים במועד - תימחק התביעה" (ראה סעיף 4 להחלטה). 2.6 ביום 17/4/13, ולאחר שהתובע לא הגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו, ניתנה ארכה להגשתם ואתראה נוספת בדבר מחיקת התביעה אם לא יוגשו התצהירים במועד (לעיל ולהלן: "ההחלטה השנייה"). 2.7 ברם, התובע לא הגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו במועד ו/או בכלל ועל כן, ביום 5/6/13 ניתן פסק דין המורה על מחיקת התביעה והתנאה הגשתה מחדש בתנאים (לעיל ולהלן: "פסק הדין") 3. הבקשה דנן לביטול פסק הדין הוגשה על ידי עו"ד דוידוב שלדבריו, "התובענה שהוגשה בתיק זה ראשיתה במשרדו ובעבודה משותפת עם דרבקין ככל שההליכים בתיק זה נמשכו, הועבר הטיפול לניהולו הבלעדי של דרבקין...". עוד נטען בבקשה כי בעקבות חקירה שהתנהלה נגד עו"ד דברקין בחשד למעשי מרמה עזב הלה במפתיע את הארץ בסמוך למתן ההחלטה הראשונה בדבר הגשת התצהירים. בסופו של יום עו"ד דברקין נתפס בחו"ל, הובא ארצה ובסיומה של החקירה הוגש נגדו כתב אישום בגין גניבה של מיליוני שקלים מלקוחותיו. לאחר חזרת עו"ד דרבקין לארץ, פנה אליו עו"ד דוידוב בבקשה לקבל מידע אודות תיקי הלקוחות הנמצאים ברשותו במסגרת ייצוגם המשותף, אך פניותיו לא נענו. הנתבעות מתנגדות לבקשה. ביום 4/7/13 הגיש עו"ד דוידוב תצהיר מטעמו, ערוך כתצהיר 'בג"צי', אליו צירף מכתבו לעו"ד אבריאל מיום 13/6/13 בו מרבית הסעיפים הקשורים לתובע מחוקים. 4. בבואנו לבטל פסק דין, ניצבות לפנינו שתי שאלות: האם נפל פגם בהליך מתן פסק הדין שבעטיו יש להורות על ביטולו מחובת הצדק; ולחלופין, האם חרף העדר פגם, יש מקום להורות על ביטולו מכח שקול הדעת הנתון לבית המשפט (ראה: רע"א 7034/00, צדקה נ' וייל (2001); רע"א 8646/04, כריים נ' מינהל מקרקעי ישראל (2004); בש"א (ת"א) 12746/08, פיתוחי חותם ייבוא ייצוא שיווק יוזמה בע"מ נ'COLGATE PALMOLIVE COMPANY (2009), על האסמכתאות הנזכרות שם). 5. אכן, כטענת הנתבעות לא נטען על ידי התובע כי החלטות בית המשפט לא הומצאו לידיו כדין. הטענה היחידה היא כי ההחלטות הומצאו לעו"ד דרבקין שלא יידע את עו"ד דוידוב. ברם, בהתאם ליפויי הכוח מיום 18/11/10 שהוגש על ידי עו"ד דרבקין בדיון מיום 22/11/10, התובע ייפה גם את כוחו של עו"ד דוידוב ושניים נוספים לטפל בתביעה דנן. וחשוב מכך - מאישורי המסירה הנמצאים בתיק בית המשפט עולה כי ההחלטה מיום 17/12/12 הומצאה למשרדו של עו"ד דרבקין בנצרת עילית ביום 23/12/12 וכי ההחלטה מיום 17/4/13 הומצאה לעו"ד דברקין במשרדו בנצרת עילית ביום 28/4/13. בנוסף, לאישורי מסירה אלה קיים אישור מסירה נוסף לפיו ההחלטה מיום 17/4/13 הומצאה ביום 19/5/13 גם למשרדו של עו"ד דוידוב הנמצא בפתח תקווה. זאת ועוד. אין בבקשה כל טענה כי התובע לא ידע על החלטות אלה או כל התייחסות להתנהלות התובע עצמו. לא צויין האם במשך החודשים שחלפו ממועד מתן ההחלטה הראשונה בדבר הגשת תצהירים ועד למועד מתן פסק הדין כנגדו פעל התובע על מנת לברר מה עלה בגורל תביעתו זאת עד לפנייתו לעו"ד דוידוב (כאמור בסעיף 9 לבקשה). מה עוד הבקשה נעדרת מועדים ספציפיים לרבות בדבר מועד פניית עו"ד דוידוב לעו"ד דברקין, מועד בריחת עו"ד דברקין לחו"ל, מועד חזרתו וכו'. כך או כך, בכל אותה תקופה לא מצא עו"ד דוידוב ו/או התובע לפנות בבקשה/הודעה לבית המשפט. בנסיבות אלה, לא נפל פגם בהליך מתן פסק הדין. זאת מעבר לחזקה בדבר תקינות ההליך, אשר לא נסתרה על ידי התובע (וראה לעניין זה גם ב-ע"א 8646/04, כריים נ' מינהל מקרקעי ישראל (2004)). 6. השאלה הנשאלת, היא אם כן, האם יש לבטל את פסק הדין מכוח שיקול הדעת הנתון לבית המשפט. לעניין זה שומה עלינו לבחון שניים: האחד, הטעם למחדל - בהקשר זה יש לבחון האם הדבר משקף זלזול בבית המשפט, צירוף נסיבות אומלל, אי הבנה, היסח הדעת או אולי רשלנות; והשני, סיכויי ההצלחה של מבקש הביטול (ראה: רע"א 5904/10, אנדרסון מדיקל בע"מ נ' אוניפארם בע"מ (2010); רע"א 9565/09, מרגוליס נ' גנץ (2010); ע"א 2201/07, חונינסקי נ' אטלנטיס מולטימדיה בע"מ (2009); רע"א 5357/99, נדיב נ' סלון מרכזי למכונות כביסה בע"מ (1999); ע"א 1782/06, משרד הבינוי והשיכון נ' סולל בונה (2008); בש"א (ת"א) 14266/08, טלטיב תקשורת בע"מ (בפירוק) נ' פלאפון תקשורת בע"מ (2009), על האסמכתאות הנזכרות דשם; בר"ע (ירושלים) 694/05, בן חנן נ' חסון (2005); בש"א (ירושלים) 7146/04, מפרק חברה י. זקן ובניו מפעלי בניה בע"מ נ' הכונס הרשמי 2008); ת.א. (ת"א) 2209/05, אורן נ' השמירה-טכנולוגיה (מיגון) 1971 בע"מ (2010); ע"א 10152/07, פדידה נ' רפאלי (2010)). הטעם למחדל - לטענת התובע הטעם לאי הגשת התצהירים הוא העדר מידע אודות התנהלות התביעה עקב צירוף נסיבות שקשור, בין היתר, למערכת היחסים בין באי כוחו. ראשית, אכן כטענת הנתבעות, המדובר במערכת היחסים שבין התובע לבין עורכי דינו ובינם לבין עצמם. שנית, בשלב זה, בנסיבות כמפורט לעיל ובהעדר נתונים מפורטים - לא ניתן לאמר כי התובע פעל בשקידה על מנת לברר את שעלה בגורל תביעתו משך חודשים ארוכים. שלישית, מצינו כי אין זו הפעם הראשונה בה התובע מתעלם מהחלטות בית המשפט לרבות התראות בדבר מחיקת התביעה. רביעית, לא נהיר מדוע לכל היאוחר ביום 19/5/13 לא הוגשו תצהיר עדות ראשית מטעם התובע ולמצער, בקשת ארכה. חמישית, גם בשלב זה התובע לא מצרף תצהיר עדות ראשית מטעמו. בנסיבות אלה יש לאמר כי המדובר במחדל מתמשך ומהותי. יחד עם זאת. הנטייה היא לראות במבחן הנוגע לסיכויי ההצלחה את העיקר, אלא אם כן "מחדלו של בעל דין הוא כה משמעותי עד שיהא בו כדי להאפיל על התשובה לשאלת הסיכויים ... אכן, יש להבחין בין מקרים בהם סיבת ההיעדרות נעוצה באי הבנה, היסח דעת, צירוף נסיבות אומללות או אף בשל רשלנות מסוימת, לבין היעדרות שמקורה בזלזול בבית המשפט וללא כל סיבה סבירה (ראו: ע"א 32/83, אפל נ' קפח, פ"ד לז(3) 431; וראה גם: רע"א 7657/11, גריסרו נ' ברמן (2012)). סיכויי הצלחה - בבקשתו מסתפק התובע בטענה כללית כי סיכויי התביעה הינם גבוהים. יחד עם זאת, בנסיבות, מקרה דא, ונוכח הזהירות בה אנו מצויים - לא ניתן לומר כי סיכויי התביעה הם חסרי סיכוי לחלוטין. 7. זאת ועוד. במסגרת השיקולים יש ליתן את המשקל הראוי הן לזכות הגישה לערכאות והן לשיקולים מערכתיים כאמור ב-רע"א 1957/12, חלה נ' כהן (2012): "... לצד שיקולים מנחים אלה, ... קיים שיקול נוסף, מעין שיקול על, שיש להביאו בחשבון בעת שנבחנת בקשה לביטול פסק דין והוא זכות הגישה לערכאות, אשר נמנעת מאותו בעל דין שפסק הדין ניתן בהעדרו ... ברי, כי זו אינה זכות מוחלטת ויש לאזנה, בין היתר, אל מול האינטרס הציבורי. כדברי השופט (כתוארו אז) א' גרוניס: "בדברנו על אינטרס הציבור מכוונים אנו לאינטרס הציבורי-מערכתי בניהול תכליתי ויעיל של מערכת המשפט"... מכאן שבבואנו לבחון בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות (או בהעדר הגנה) עלינו לאזן בין השיקולים והאינטרסים האמורים על רקע מכלול נסיבות המקרה ולהבטיח, כי הסנקציה של מתן פסק דין במעמד צד היא מידתית בנסיבות העניין ושלא ראוי היה להפעיל סנקציה אחרת - פחותה בחומרתה - כגון השתת הוצאות ...". במקרה דא לא נחסמה דרכו של התובע כי יהיה לו יומו מאחר והתביעה נמחקה, להבדיל מדחייתה. מנגד, נהיר כי התנהלות התובע גרמה עוול לצד שכנגד; וחמור מכך - השחיתה זמן שיפוטי יקר תוך פגיעה בכלל ציבור המתדיינים הממתין ליומו, ואין כל סיבה להמשיך ולקדם את הטיפול בתביעת התובע על פני תובעים אחרים, אשר מקיימים אחר החלטות בית המשפט ובמועד. מן הראוי היה, אם כן, לדחות הבקשה. יחד עם זאת, בפרט נוכח הנסיבות המיוחדות ומשיקולים מערכתיים - מצאתי בכל זאת להיעתר לבקשה, כאשר האיזון הנאות והמידתי ימצא בפסיקת הוצאות הן לטובת הצד שכנגד והן לטובת אוצר המדינה (והשווה: רע"א 5904/10, אנדרסון מדיקל בע"מ נ' אוניפארם בע"מ (2010); רע"א 8292/00, יוספי נ' לוינסון (2001); רע"א 5357/99, נדיב נ' סלון מרכזי למכונת כביסה בע"מ (2009); ת.א. (ירושלים) 5194/03, S.J.R. ASSOCIATES ואח' נ' WILLIAM SPIER (2005); ע"א 5000/92; ע"א 4680/92, בן ציון נ' גורני, פ"ד מח(1) 830; רע"א 8864/99, אנקווה נ' מעוז חברה לביטוח בע"מ (2000); ע"א 32/83, אפל נ' קפח, פ"ד לז(3) 431; רע"א 1119/05, גולדסיל בע"מ נ' ביליה רוברט נכסים ובניין בע"מ (2005); בש"א (ירושלים) 2246/03, מדינת ישראל נ' קיבוץ שריד (2003); רע"א 9572/01, דדון נ' וייסברג (2002)). 8. סוף דבר 8.1 הבקשה לביטול פסק-הדין מתקבלת בכפוף לכך שהתובע ישלם תוך 30 יום מהיום הוצאות משפט לנתבעות בסך של 2,500 ₪ וכן הוצאות לטובת אוצר המדינה בסך של 2,500 ₪. אישור על ביצוע התשלום יומצא בד בבד לתיק בית המשפט. 8.2 בפרק זמן זה יגיש התובע תצהיר עדות ראשית מטעמו. 8.3 התיק יובא לעיוני לכל היאוחר ביום 6/10/13. תחשיב נזק