ביטול עסקה אוזניות

1. התביעה דנן הינה תביעה אשר במסגרתה עותר התובע לסעד של ביטול עסקה והשבת הכספים ששולמו על ידו במסגרת אותה עסקה וכן פסיקת פיצוי בגין עגמת נפש. העובדות הרלוונטיות הינן כדלקמן: 2. ביום 7.7.11 רכש התובע בחנות הנתבעת ברעננה אוזניות תמורת סך 240 ₪. לפי גרסת התובע, הוא נכנס לסניף הנתבעת והסביר כי ברצונו לרכוש אוזניות אשר יבודדו רעשים וכן שיהיו נוחות. התובע ישב עם נציג מכירות של הנתבעת מול מסך מחשב, כאשר נציג המכירות נכנס לאתר של הנתבעת והציג בפני התובע את סוגי האזניות אשר מוכרת הנתבעת בעסקה. לפי הנטען ע"י התובע, האינפורמציה הופיעה באתר באנגלית בלבד והאנגלית השגורה בפיו הינה בינונית בלבד, אך בשום שלב לא מצא התובע לנכון להבהיר כי ייתכן ואינו מבין חלק מן הנתונים אשר הוצגו בפניו מן האתר. 3. לאחר שהתובע ונציג המכירות עיינו בנתוני כל האוזניות במלאי הנתבעת, בחר התובע אוזניות מסוג מסוים. 4. לאחר הרכישה, שב התובע לביתו, פתח את האריזה והניח את האוזניות על אוזניו. מיד הבחין כי האוזניות אינן עוטפות את מלוא אוזניו אלא רק בחלקן. לאחר מספר דקות הרגיש גם כי האוזניות לוחצות על אוזניו. התובע העיד, כי הבין כי אין אלו האוזניות בהן חפצה נפשו והוא השיב את האוזניות לאריזתן. 5. למחרת היום, התקשר התובע לנציג הנתבעת (חזי) והודיעו כי המוצר אשר רכש אינו מתאים לדרישותיו, כיוון שהאוזניות קטנות ואינן מכסות את מלוא האוזן, לוחצות על אוזניו ואינן מבודדות מרעשים. בנסיבות אלו, ביקש התובע לבטל את העסקה. חזי השיבו באותה שיחה, כי אין באפשרותו לבטל העסקה מכיוון שפתח את אריזת האוזניות. 6. יש לציין, כי התובע טען בעדותו בבית המשפט, כי לא היה באפשרותו להעריך מהו גודלן של האוזניות מתוך התבוננות באוזניות שעה שהיו ארוזות באריזתן וכי עת רכש את האוזניות סבר כי גודלן יתאים לייעודן. 7. התובע טוען כי הוטעה ע"י נציג הנתבעת עת רכש את האוזניות כי האוזניות יתאימו לדרישותיו וכי העובדה כי האוזניות אינן מתאימות למטרה שלשמן נקנו עולה לכדי אי התאמה בממכר, כאמור בסע' 11 לחוק המכר תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק המכר"). כמו כן, טוען התובע כי הודיע לנתבעת על אי ההתאמה מיד למחרת היום. על כן, טוען התובע, כי מכוח הוראותיו של חוק המכר הינו זכאי לבטל העסקה ולקבל התמורה ששילם בגין האוזניות. עוד טוען התובע, כי בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה") קמה לו הזכות לבטל העסקה בתוך 14 יום. התובע טוען, כי האוזניות הינן מוצר אלקטרוני, ועל כן, העובדה כי הניח את האוזניות על אוזניו למשך מספר דקות אינה מהווה שימוש, שכן בכל הנוגע למוצר אלקטרוני, בהתאם לתקנות הנ"ל, פתיחת האריזה אינה נחשבת שימוש ורק חיבור לחשמל מהווה שימוש השולל אפשרות החזרת המוצר. 8. נוכח כל האמור, עותר התובע למתן הסעדים המבוקשים בתביעתו, לרבות פסיקת סעד כספי, לפי שיקול דעת בית המשפט, כפיצוי בגין עגמת נפש. 9. הנתבעת טוענת, כי התובע הגיע לסניפה ברעננה וביקש לרכוש אוזניות אשר יעטפו את האוזן. מנהל סניף הנתבעת הציג בפני התובע באתר האינטרנט של הנתבעת את סוגי האוזניות אשר מוכרת הנתבעת ללקוחותיה והתובע בחר את האוזניות אשר נרכשו על ידו. 10. הנתבעת טוענת, כי התובע יכול היה בנקל לראות באתר האינטרנט וגם דרך האריזה השקופה של האוזניות את גודלן של האוזניות ולבדוק אם הינן מתאימות לצרכיו. 11. עוד נטען, כי בסניף הנתבעת תלוי שלט גדול לפיו לא ניתן להחזיר מוצרים שאינם באריזתם המקורית או שנעשה בהם שימוש. 12. הנתבעת טוענת, כי התובע פתח את אריזת האוזניות ודי בכך כדי למנוע ממנו אפשרות לביטול העסקה והחזרת האוזניות. נציג הנתבעת הוסיף בעדותו כי אילו פתח התובע את אריזת האוזניות בחנות והיה מודיע כי האוזניות אינן מתאימות לצרכיו, הייתה הנתבעת מסכימה לבטל העסקה ולקבלן בחזרה. ברם, משהניח התובע את האוזניות על אוזניו והשתמש בהן אין הוא יכול להסכים להחזרתן, כיוון שמדובר במוצר אישי, אשר התובע עשה בו שימוש. דיון 13. טענות ההטעיה ואי ההתאמה: א. לענין טענת ההטעיה- התובע טוען כי הוטעה ע"י נציג הנתבעת, כאשר הלה הציג בפניו את נתוני כל האזניות באתר הנתבעת, בעוד שהתובע אינו שולט באנגלית. אינני מקבלת את טענת התובע כי הוטעה. התובע לא הודיע בשום שלב לנציג הנתבעת כי אינו שולט באנגלית וכי אינו מבין על מה מדובר. נהפוך הוא- התרשמתי, כי נציג הנתבעת הקדיש לתובע זמן רב טרם הרכישה, עבר עימו על נתוני כל האוזניות המופיעות באתר הנתבעת והמליץ לתובע על אוזניות אלו ואחרות העשויות להתאים לדרישותיו, כאשר בסופו של יום הגיע התובע למסקנה מושכלת בדבר כדאיות רכישת האוזניות אשר רכש. התובע לא הניח בסיס ראייתי לטענה כי הוטעה ע"י מאן דהוא מטעם הנתבעת באשר לתכונותיהן של אוזניות. יש לזכור, כי התובע הדגיש, כי התכונה החשובה לו באוזניות הינה כי האוזניות תהיינה גדולות מספיק על מנת לכסות את אוזניו ולאטום רעשים. שני הצדדים מסכימים כי אריזת האוזניות הייתה שקופה (האוזניות והאריזה אף הוצגו ע"י התובע בדיון). על כן, התובע יכול היה לבחון את גודל האוזניות בעצמו מבעד לאריזה השקופה ואין הוא יכול לבוא בטרוניות אל נציג המכירות מטעם הנתבעת. ב. טענת אי ההתאמה- הסע' הרלוונטי הינו סע' 11 לחוק המכר, הקובע: "המוכר לא קיים את חיוביו, אם מסר - (1) רק חלק מהממכר או כמות גדולה או קטנה מן המוסכם; (2) נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכם; (3) נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם; (4) נכס שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה שהוצגו לקונה, זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות להתאמה; (5) נכס שאינו מתאים מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדים." מלשון הסעיף ניתן ללמוד, כי בהתקיימות אחד מן המקרים המפורטים בסעיף, רואה החוק את המוכר כאילו לא קיים חיוביו, עובדה אשר יש בה כדי להקנות לקונה זכות לביטול העסקה, תוך השבת התמורה ששולמה על ידו לידיו. התובע מבקש להסתמך על הוראות 11(3) דלעיל לפיו, אין במוצר שנמכר לו התכונות הדרושות לשימושו כמשתמע מן המצג שהוצג לו בחנות. מלשון הסעיף עולה, כי ככל שהמוצר אשר נרכש אינו מתאים , מבחינת תיאורו, סוגו, איכותו או תכונותיו, כפי שהוצגו לתובע בעת הרכישה, הרי עסקינן ב"אי התאמה" כמוגדר בחוק המכר בענייננו, לא עלה בידי התובע להראות כי התכונות אשר הוצגו בפניו שונות מתכונות האוזניות בפועל, שכן טרם הרכישה צפה התובע בתמונות האוזניות וכן בדק את המפרט הטכני של כל סוגי האוזניות הנמכרות בחנות הנתבעת ואף יכול היה לראותן באריזתן. ככל שהסתבר לתובע מאוחר יותר כי האוזניות לוחצות על אוזניו, הרי שאין בכך כדי להוות אי התאמה ביחס לנתונים אשר הוצגו בפניו ע"י נציג הנתבעת עת רכש האוזניות. 14. טענת התובע בהתאם לתקנות ביטול עסקה: תקנות ביטול עסקה קובעות רשימה סגורה של עסקאות אשר לגביהן תחול זכות הביטול. התנאי הבסיסי המשותף לכולם הינו, כי המוצר הוחזר לאחר שלא נפגם ולא נעשה בו כל שימוש. תקנה 2 לתקנות ביטול עסקה קובעת כדלקמן: "צרכן רשאי לבטל הסכם בהתאם לפסקאות (1) עד (7) ובלבד שביטול הסכם לרכישת טובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש; החזרת הטובין באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש בהם - (1) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרטים 1 עד 6 ו-23 לתוספת - בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין; לגבי פרטים 1 עד 3, 6 ו-23 לתוספת, פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת; חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין; (2) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרט 7 לתוספת - מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה; (3) לרכישת שירות כאמור בפרט 8 ו-9 לתוספת - בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות; (4) לרכישת שירות כאמור בפרטים 10 עד 19 לתוספת - בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 13ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה; (5) לרכישת טובין ושירותים כאמור בפרט 20 לתוספת - לרכישת טובין, בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין ולרכישת שירות, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 13ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה, ואולם בעסקה שאינה עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 13ג לחוק, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ועד יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות; (6) לרכישת טובין כאמור בפרט 21 - בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שטרם נרשם על שם הצרכן על פי פקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן - פקודת התעבורה); (7) לרכישת טובין כאמור בפרט 22 - מיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו שאינם ימי מנוחה." בסיפא לתקנות מצויה התוספת, במסגרתה מפורטים הפריטים השונים אליהם מתייחסת התקנה. 15. תקנה 6 לתקנות ביטול עסקה מפרטת על אלו טובין לא תחול זכות הביטול: "(א) זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי - (1) ריהוט שהורכב בבית הצרכן; (2) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות; (3) טובין שעל פי דין אין להחזירם; (4) מוצרי מזון; (5) תרופות ותוספי תזונה (6) טובין פסידים; (7) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995; (8) טובין הניתנים להחלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית; (9) הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים; (10) גז, כהגדרתו בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989; (11) תכשיט שהמחיר ששולם בעדו גבוה מ-3,000 שקלים חדשים, למעט שעונים; (12) שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל .....". 15. השאלה שיש להידרש לה הינה, האם האוזניות נכנסות בגדר רשימת הטובין שבתקנה 2 או שמא בגדר הטובין שברשימה בתקנה 6? התובע טען, כי האוזניות הינן "מכשיר חשמלי או מכשיר אלקטרוני", המופיע כפריט 3 בתוספת ובשל כך, חל עליו האמור בתקנה 2(1), לפיו "פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת". כידוע, אוזניות הינן זוג רמקולים קטנים, המכוסים בספוג, ומחוברים על ידי קשת מפלסטיק לצורך הרכבתן על הראש. אשאיר בצריך עיון את השאלה האם האוזניות הינן מכשיר חשמלי או אלקטרוני, שכן, גם אם הייתי מקבלת את טענת התובע כי המדובר במכשיר אלקטרוני, הרי שסבורני כי זהו המקרה בו הוכח פתיחת האריזה המקורית מהווה "שימוש או פגימה בטובין" ואבהיר כוונתי: המדובר הוא במכשיר, אשר לצורך שימוש בו על המשתמש להניחו על אוזניו. האוזן הינה איבר פתוח בגופו של המשתמש ועל כן, שימוש באוזניות והחזרתן לחנות מעמיד את יתר הרוכשים הפוטנציאליים בסכנה בריאותית. ניתן להשוות האוזניות לבגד ים, או הלבשה תחתונה, המופיעים בתקנה 6 כחלק מרשימת המוצרים אשר לגביהם לא חלה זכות הביטול. הסיבה להימצאותם של מוצרים אלו ברשימת המוצרים אשר לא ניתן להחזירם הינה, כי מוצרים אלו באים במגע עם פתחים בגוף המשתמש בהם והחזרתם ומכירתם לאחר מהווים סכנה בריאותית. המדובר הוא באינטרס בריאותי ציבורי ממעלה ראשונה. בנסיבות אלו, אני קובעת כי התובע אינו זכאי לבטל העסקה ולהחזיר האוזניות לנתבעת. 16. משהגעתי למסקנה כי התובע לא היה רשאי לבטל העסקה, הרי שהיה עליי לדחות התביעה במלואה. אלא, שבתום הדיון, הציע נציג הנתבעת לתובע כי יזוכה במחצית סכום הרכישה לצורך רכישת אוזניות חדשות. סבורני, כי בנסיבות העניין יהיה זה נכון עבור הצדדים להורות כאמור בהצעה. 17. על כן, אני מורה לנתבעת לזכות את התובע במחצית מסכום הרכישה, בסך 120 ₪, לצורך רכישת אוזניות חדשות. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום. ביטול עסקה (הגנת הצרכן)מוצרי חשמל (הגנת הצרכן)