ביטול עסקה ארקיע

1. בהתאם לנטען בכתב התביעה, התובע רכש כרטיסי טיסה (תל-אביב - אילת; אילת - תל אביב). טיסת החזרה הוזמנה במסלול שמוגדר אצל הנתבעת "ארקיע אקספרס". לטענת התובע, בעת ביצוע ההזמנה הטלפונית לא נמסר לו שלא ניתן לשנות את מועדי טיסת החזרה. המידע כאמור נודע לו רק לאחר שנשא בתשלום, בעת שיצר קשר עם הנתבעת וביקש לשנות את מועדי הטיסה, מחמת תנאי מזג האוויר. 2. בהתאם לנטען בכתב ההגנה, התובע הזמין טיסות ביום 9.1.2012 (עבורו ועבור נכדו); טיסת ההלוך תוכננה להתבצע ביום 15.1.2012 וטיסת החזרה תוכננה ליום 16.1.2012. טיסת ההלוך הוזמנה במסגרת מסלול "כדאי" וטיסת החזרה הוזמנה במסגרת מסלול "ארקיע אקספרס", כאשר המשמעות הינה שלא ניתן לשנות את מועד הטיסה (למעשה, השינוי אפשרי כנגד תשלום דמי ביטול בשיעור של 100%), שכן הטיסות במסלול זה הן טיסות מוזלות (Low Cost). 3. לאחר בחינת כתב הטענות, טענות הצדדים בדיון ונסיבות העניין, נחה דעתי שדין התביעה להידחות; להלן נימוקי החלטתי: (א) התובע הזמין את כרטיסי הטיסה מהנתבעת בשיחה טלפונית שקיים עם נציגת מכירות מטעם הנתבעת. מדובר אפוא ב"עסקת מכר מרחוק", כאמור בסעיף 14ג(ו) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן - "חוק הגנת הצרכן); בהתאם להוראת סעיף 14ג(א) לחוק הגנת הצרכן: "בשיווק מרחוק חייב העוסק לגלות לצרכן פרטים אלה לפחות: .... (2) התכונות העיקרית של הנכס או של השירות" ...... (ד) פרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את החוזה, בהתאם להוראות סעיף קטן (ג)". בסעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן נקבעו תנאים לפיהם ניתן לבטל עסקת מכר מרחוק תוך הבחנה בין עסקת למכירת "נכס" לבין עסקה למכירת "שירות". עם זאת, בסעיף 14ג(ד) נקבע כי "הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של - (1) טובין פסידים; (2) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן". טיסה מהווה שירותי "נסיעה" ומאחר והתובע ביקש לבטל את העסקה ביום 11.1.2012 (כדי לרכוש טיסה במועד אחר) בפרק זמן שקצר מ - 7 ימים לפני מועד הטיסה המתוכננת (16.1.2012), בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן הוא לא היה זכאי לבטל את העסקה. (ב) יש לבחון, האם במועד ביצוע העסקה - בשיחת הטלפון שהתקיימה בין התובע לבין נציגת מחלקת המכירות אצל הנתבעת - נמסרו לתובע "פרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את החוזה", כאמור בסעיף 14ג(א)(7) לחוק הגנת הצרכן. התובע העיד מה היה תוכן שיחת הטלפון שהתקיימה בינו לבין נציגת מחלקת המכירות של הנתבעת והוא מלין על כך שהנציגה לא התייצבה לדיון ונמנעה מלהעיד אודות תוכן השיחה. לאחר ששמעתי את התובע, בחנתי את המסמכים שצורפו לכתב ההגנה ונתתי דעתי לנסיבות העניין ופרק הזמן שחלף מיום ביצוע העסקה (9.1.2012) ועד ליום הדיון (30.1.2013), הגעתי למסקנה לפיה לא עלה בידי התובע להוכיח שהנתבעת פעלה בניגוד להוראות סעיף 14ג(א) לחוק הגנת הצרכן. למעשה - על אף הימנעות נציגת המכירות מטעם הנתבעת להעיד בדיון - שוכנעתי שנמסרו לתובע פרטים מספקים אודות העסקה; להלן נסיבות העניין, אשר הובילו אותי למסקנה כאמור: (1) בנסיבות העניין, לנוכח פרק הזמן שחלף בין מועד ביצוע ההזמנה לבין מועד הדיון, כאשר הנחת המוצא הינה שנציגת המכירות הספיקה לקיים שיחות נוספות עם אינספור מתעניינים או לקוחות, אין להניח שאותה נציגת מכירות יכולה הייתה להעיד על תוכן שיחתה עם התובע (שיחה שהתקיימה כשנה לפני מועד הדיון) אלא מתוך התיעוד הממוחשב. תיעוד כאמור הוצג בדיון ולצורך הצגתו לא היה הכרח בהתייצבות אישית של נציגת מחלקת המכירות; בנסיבות כאמור, לא מצאתי מקום לזקוף לחובת הנתבעת את הימנעותה מלהבטיח את התייצבות נציגת מחלקת המכירות בדיון; (2) במעמד ביצוע ההזמנה ערכת נציגת מחלקת המכירות תיעוד במחשב לפיו נמסר לתובע שלא ניתן לבצע שינוי או ביטול של ההזמנה ("שינויים ביטולים NS חזרתי על פרטי") וכמו כן צוין שנשלח סיכום של פרטי העסקה ותנאי ההזמנה לתובע (נציגת המכירות ציינה: "שלחתי סיכום"; נספח א' לכתב ההגנה); (3) במעמד ביצוע ההזמנה שיגרה נציגת מחלקת המכירות לתובע הודעת דוא"ל בה מצוינים פרטי ההזמנה וכן מסמך תנאי התקשרות המתייחסות לטיסות "ארקיע אקספרס" (ניתן ללמוד על שעת ביצוע ההזמנה ושעת שיגור מסמך תנאי ההזמנה לתובע מהעיון בנספחים א' ו - ג' לכתב ההגנה). במסמך כאמור מצוין, בין היתר, כי "המזמין טיסות "ארקיע אקספרס" (א) אינו זכאי לערוך כל שינוי בפרשי ההזמנה לרבות שינוי שם הנוסע ו/או שינוי מועד הטיסה ו/או כל שינוי אחר; (ב) אינו זכאי לבטל את ההזמנה ולא יינתן בגינה כל החזר כספי אלא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן; (ג) אם החמיץ טיסתו מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לטוס בטיסה אחרת על בסיס מקום פנוי" (ראו נספח ב' לכתב ההגנה); (4) מעצם התיעוד המתייחס לציון תנאי העסקה בשיחת הטלפון (נספח א' לכתב ההגנה), העובדה שבמעמד ביצוע ההזמנה שוגר אל התובע מסמך מפורט של תנאי העסקה והתובע בחר שלא לקרוא אותו (מהעיון בסעיף 2 למכתבו מיום 13.1.2012 - 4 ימים לאחר ביצוע ההזמנה - של התובע לנתבעת (המכתב צורף לכתב התביעה), שם ציין התובע ביחס לתנאי "טיסת אקספרס" "שעד עתה איני יודע, ואיני מעוניין לדעת, מה טיבה המיוחד") ומהעובדה שהתובע מאשר שהוא לא שאל מהם תנאי הביטול (עמ' 2, ש' 10), הגעתי למסקנה שבמועד ביצוע העסקה היה התובע אדיש לתנאי העסקה שביצע ואיני מקבל את טענתו לפיה לא נמסרו לו פרטים מספקים אודות תנאי העסקה. 4. לא הונחה בפני תשתית עובדתית ומשפטית המזכה את התובע בפיצוי כלשהו מהנתבעת. אשר על כן, התביעה נדחית. התובע יישא בהוצאות הנתבעת ע"ס 500 ₪, כל זאת בתוך 30 יום מהיום. זכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי - בתוך 15 יום. תביעות נגד חברות תעופהתעופהביטול עסקה (הגנת הצרכן)