ביטול עסקה טיפול שיניים

בפני תביעה שטרית. הנתבע משך ביום 5.4.05 שיק ע"ס 30,000 ₪ ז"פ 10.8.05 (להלן: השיק) במסגרת תשלום מראש עבור טיפול שיניים שרכש ממרפאות אריאל (להלן: החברה). לטענת הנתבע, העסקה בוטלה על ידו זמן קצר לאחר מכן, וחרף הבטחות להשבת השיק, הוא לא קיבל מהחברה לא את סכום השיק ולא את הטיפול. יתר על כן, בחודש יולי 2005 הוגשה בקשת פירוק נגד החברה, ומונה לה מנהל מיוחד ע"י בית המשפט. הנתבע טוען, כי השיק סוחר לתובעת במרמה ובקנוניה, בנסיון להבריח כספים מקופתה של החברה הקורסת. ב"כ הנתבע פנה אל המנהל המיוחד בבקשה לאתר מסמכים הנוגעים לעסקת סיחוק השיק לתובעת, אך נענה כי עקב אי הסדרים בספרי החברה לא אותרו המסמכים המבוקשים. מנהל התובעת, מר רפאל בן עמי (להלן: המנהל) העיד כי השיק סוחר ביום 13.4.05 לתובעת, שהינה חברה לנכיון שיקים. השיק סוחר במסגרת עסקת נכיון בה מסרה החברה לתובעת 460 שיקים לנכיון, בסכום כולל של 291,689 ₪, ותמורתם קיבלה מהתובעת שני שיקים של התובעת בסכום כולל של 249,436 ₪, וזאת לאחר שהתובעת ניכתה עמלה בסך 42,253 ₪ (ראו קבלה נספח א' לתצהיר מנהל התובעת). היות והשיק היה משוך על החלק, הוסיפה פקידת התובעת את חותמת התובעת בשם הנפרע בחזית השיק, וחתימה עם חותמת התובעת על גב השיק. במועד הפרעון, 10.8.05, השיק חולל ע"י הבנק הנמשך, הן מחמת אכ"מ והן מחמת מתן הוראת ביטול ע"י הנתבע. התביעה השטרית הוגשה נגד הנתבע בלבד, הן מאחר והחברה כבר היתה במועד זה בהליכי פירוק, והן מאחר והשיק אינו נושא את שם החברה כנפרעת, ו/או חתימת הסבה של החברה, כך שאיננה צד לשטר. מאחר ולא נסתרה גרסת הנתבע לעניין כשלון תמורה, נותר רק לבחון אם זכאית התובעת למעמד של אוחזת כשורה, מעמד שיש בו כדי להתגבר על כל טענה העומדת לנתבע במישור היחסים בינו לבין "הצד הקרוב" לעסקה במסגרתה נמסר השיק - היא החברה. לעניין תום הלב בעת קבלת השיק לנכיון - התרשמתי מעדות המנהל ומהמסמכים שהוצגו, כי השיק נמסר לנכיון יחד עם מאות שיקים נוספים במהלך העסקים הרגיל שבין החברה לבין התובעת. מועד סיחור השיק לתובעת קדם בכ-3 חודשים למועד הגשת בקשת הפירוק נגד החברה, ואין כל ראיה או אפילו ראשית ראיה לכך שבמועד הסיחור היה למנהל מידע, או אפילו חשד, כי עסקי החברה עומדים בפני קריסה. יש לזכור, כי התובעת מסרה לחברה סכום כסף גדול במזומן תמורת השיקים שנמסרו לה לנכיון. אילו חשדה התובעת כי החברה עומדת בפני קריסה וכי לא תוכל לספק ללקוחותיה את השירותים שתמורתם נמסרו כל מאות השיקים, כך שהלקוחות או רובם צפויים לתת הוראות ביטול על השיקים, אין זה סביר כי התובעת היתה מעמידה סכום של כרבע מליון ₪ על קרן הצבי, תמורת עמלה של כ-42,000 ₪. לעניין התמורה שניתנה ע"י התובעת - התובעת הציגה את השיקים שמסרה לחברה במסגרת עסקת הנכיון, וכן את דפי חשבון הבנק שלה המעידים כי שיקים אלה אכן כובדו ונפרעו. טוען ב"כ הנתבע, כי שיקים אלה לא נפרעו מחשבון התובעת, אלא חוללו ושולמו בגינם עמלות החזרה. מעיון בדפי החשבון עולה כי השיקים שמשכה התובעת לפקודת החברה לא חוללו, וכי העמלות ששולמו בגין החזרות שיקים לא מתייחסות לשיקים אלה אלא לשיקים שהופקדו בחשבון וחוללו. יצויין כי השיקים שנמסרו לתובעת לנכיון הופקדו בחשבון התובעת בקבוצות גדולות (אותן כינה המנהל "סרטים") כך שבטור הזכות מופיע הסכום הכולל, ואילו לאחר שחלק מאותם שיקים חוללו, מופיעים בצד החובה הסכומים הספציפיים של השיקים שחוללו, בצירוף סכומי עמלות ההחזרה. מכל מקום, ברי כי לא השיקים שמסרה התובעת לחברה הם אלה שבגינם שולמו עמלות החזרת השיקים שנזקפו לחובת החשבון במועדים הרלוונטיים. טענה נוספת שהיתה בפי ב"כ הנתבע בקשר ליסוד הערך שניתן בעד השטר, היא כי החברה לא הוציאה לתובעת חשבונית בעד השיקים שנמסרו לה ע"י התובעת. בהקשר זה, לא הוכח כי במהלך העסקים הרגיל היה על החברה להוציא חשבוניות לתובעת עבור השיקים, שהרי כבר הוציאה חשבוניות ללקוחותיה עבור הסכומים שקיבלה מהם (ושנמסרו לנכיון לתובעת) ואילו היתה שבה ומוציאה לתובעת חשבוניות, היתה נחזית בפני שלטונות המס כאילו קיבלה כספים בסכום כפול מהסכום שקיבלה בפועל. מנגד, לא נסתרה גרסת המנהל, לפיה ההתנהלות העסקית היתה כי עם קבלת השיקים לנכיון הוציאה התובעת לחברה קבלות דוגמת נספח א', ועם פרעון השיקים ע"י הלקוחות היתה תוכנת המחשב של התובעת מוציאה חשבוניות באופן אוטומטי. לפיכך, לא מצאתי פגם במסכת הראייתית המוכיחה את מתן התמורה בעד השיק, בין מכלול השיקים שנמסרו לנכיון באותה עסקה. אשר על כן אני קובעת כי התובעת הוכיחה את מעמדה כאוחז כשורה בשיק, ומשכך, היא מתגברת על טענת כשלון התמורה בין הצדדים הקרובים לשטר. לפיכך אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת את סכום התביעה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל. כן אני מחייבת את הנתבע בהוצאות המשפט של התובעת (אגרות) ובשכ"ט עו"ד בסך 5,000 ש"ח + מע"מ. טיפול שינייםשינייםביטול עסקה (הגנת הצרכן)