ביטול עסקה מכונת קפה

בפני מונחת תביעה לביטול עסקה, השבת התמורה ותשלום פיצויים. כמו כן, מונח בפניי כתב ההגנה וכן פרוטוקול הדיון מיום 30.4.13. הצדדים ועיקרי טענותיהם: התובע רכש מהנתבעת שואב אבק (להלן: "השואב") ביום 9.3.11 תמורת 1000 ₪ וכן מכונת קפה (להלן: "המכונה"). לגבי השואב, טוען התובע, ביום 3.10.12 מסר את השואב לתיקון באחת מתחנות השירות של הנתבעת, שם הובטח לו כי הפילטר בשואב יוחלף ביום 10.10.12. לטענתו, כשהגיע לתחנה ביום 18.10.12 לקבל את השואב המתוקן, עובד התחנה מסר לתובע כי הפילטר חסר במלאי. עוד טוען התובע, כי פנה לנתבעת שתמציא לו את הפילטר, אך זו לא הגיבה לדרישותיו עד עצם היום הזה. לגבי המכונה, טוען התובע, ביום 30.10.12 נשבר מיכל המים של המכונה, אותה רכש תמורת 6000 ₪. אותה מכונה, לטענתו, ניתנה לו לאחר שבמכונתו הישנה חלו תקלות חוזרות. לטענת התובע, פנה הוא לנתבעת שתספק לו מיכל מים למכונה, אך לא קיבל את תגובתה. לטענתו, הנתבעת הטעתה אותו באשר לא סיפקה לו את המידע בקשר לקיום החלפים המתאימים לתיקון המוצרים. לחילופין, טוען הוא, כי אי הספקת חלקי חילוף עבור המוצרים מקנה לו את הזכות לדרוש ביטול העסקה והשבת התמורה ששילם מבעדם. עוד טוען, מאחר והנתבעת לא סיפקה לו את חלקי החילוף במהלך תקופת האחריות של המוצרים, מקנה לו פיצויים לדוגמא. מנגד, טוענת הנתבעת , השואב נקנה בתאריך 9.3.11. עליו ניתנה אחריות מלאה למשך שנה אחת בלבד, וכן ניתנה אחריות נוספת מוגבלת למשך 5 שנים שהינה עבור תקלות הנוגעות לפעילותו התקינה בלבד של השואב. האחריות המוגבלת, לטענת הנתבעת לא כוללת, בין היתר, חלקי פלסטיק. לטענת הנתבעת, המכונה אשר ביקש התובע להחליף את מיכל המים שלה, ניתנה לו ביום ה-22.2.11 במסגרת החלפת מכונת הקפה הקודמת שהייתה ברשותו ונרכשה על ידו ביום 13.8.10. עוד טוענת , כי המכונה החדשה ניתנה לתובע לפנים משורת הדין , ובמסגרת מדיניות השירות, וגם למכונה החדשה ניתנת אחריות לשנה (בדומה לאחריות שניתנה למכונה הישנה). הנתבעת טוענת שביום בו הגיע התובע למרכז השירות של הנתבעת, נמצא מבדיקה ראשונית כי ישנה סתימה שנגרמה מאי ניקיון של השואב ותחזוקתו, בניגוד לאמור בהוראות ההפעלה. בהתאם לממצאים ניתנה הצעת מחיר לתיקון השואב בסך 180 ₪ שאושרה על ידי התובע. עוד הוצע לתובע לרכוש מסננים חדשים לשואב כדי לשפר את יעילותו שנפגמה עקב שימוש לקוי בו. לטענתה, סוכם עם התובע, ובהסכמתו, כי פילטרים חדשים יוזמנו עבורו, ובכפוף לכך תינתן לו הצעת מחיר. טוענת הנתבעת, יומיים לאחר מכן, עודכן התובע שהשואב תוקן והפילטרים הישנים נוקו. הנתבעת טוענת כי הבהירה לתובע שניתן להשתמש בשואב, וכל עוד יקפיד להשתמש בו בהתאם להוראות ההפעלה , הרי שאין כל מניעה משימוש בו עד הגעת הפילטרים החדשים. בחלוף שבועיים , ביום ה-18.10.12, הגיע התובע לאסוף את השואב ובניגוד לסיכום עמו ולתנאי האחריות , לטענת הנתבעת, סירב התובע לשלם את הסך של 180 ₪ עבור התיקון באומרו כי יתקזז עם הנתבעת. לטענתה, בהתעלמו מהנאמר לו לגבי תקינות השואב, עוד באותו היום שלח התובע מכתב לנתבעת בו הלין על כך שלכאורה שואב האבק לא תוקן בזמן, ובשל כך זכאי הוא לפיצויים. לטענת הנתבעת, למחרת יצרו נציגי מרכז השירות קשר עם התובע לגבי ביצוע התשלום על סך 180 ₪ שעדיין לא שילם, לגביו חזר התובע בשנית כי יטפל בעניין מול הנתבעת, וכן עדכנוהו כי יוכל לרכוש את המסננים (הפילטרים) החדשים. כמו כן הדברים נאמרו גם בשיחה נוספת עם התובע ביום 23.10.12 שבה גם הוצע לתובע לשוחח עם מנהלת התחום של הנתבעת שבתגובה לכך השיב התובע שאינו מעוניין בכך. עוד טוענת, למרות השיחות הנ"ל עם התובע, בחר הוא לשלוח מכתב נוסף בו הוא מלין על התעלמותה של הנתבעת ממכתבו מיום ה18.10.12. במכתבו הוא מזכיר את העובדה כי מיכל המים של מכונתו נשברה והוא זקוק למיכל מים חדש. הנתבעת טוענת כי ניסתה ליצור קשר עם התובע מס' רב של פעמים אך זה בחר להתעלם. עוד מוסיפה הנתבעת ששנת האחריות החלה על המכונה תמה כשמונה חודשים לפני פנייתו של התובע בעניין השבר. גם לאחר שקיבלו את מכתבו מיום 23.11.12 ניסתה הנתבעת, לטענתה, ליצור קשר טלפוני עם התובע וזה שוב בחר להתעלם. לאחר שהתקבל כתב התביעה הראשון במענה של הנתבעת מנהלת התחום יצרה קשר עם התובע שניאות להשיב לה, שם הוסבר לו כי ניסו להשיגו מס' רב של פעמים וזה השיב לה כי ציפה לקבל רק מכתבי תגובה. טוענת הנתבעת כי הוצע לתובע לקבל את הפילטרים החדשים עבור השואב וכן את מיכל המים למכונה ללא תשלום, לפנים משורת הדין, אשר שווים 416 ₪ כפי שהובא בפני התובע, ואף הציעה לשאת בעלות ההובלה. לטענתה, התובע דרש פיצוי נוסף בסך 535 ₪ עבור הנזקים שכביכול נגרמו לו ואף איים שבמידה והמחלוקת תגיע לבית-המשפט, היא תעלה לנתבעת הרבה יותר. לטענת הנתבעת, התובע בחר להתעלם מחלוף תקופת האחריות המלאה ובמסגרת האחריות המוגבלת, הייתה לנתבעת הזכות המלאה לדרוש תשלום בגין החלפים שבחר להזמין. לגופו של עניין: 28. החוקים המנחים בענייננו הם החוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק להגנת הצרכן") , תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "התקנות לביטול עסקה") וכן תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006 (להלן: "התקנות לאחריות ושירות לאחר מכירה"). 29. תקנה 2 לתקנות לאחריות ושירות לאחר מכירה קובעת: "אחריות יצרן לביצוע תיקונים 2. (א) יצרן של טובין שנמכרו לצרכן יתקן, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו, כל קלקול שנתגלה בטובין במהלך תקופת האחריות, בלא תמורה; נדרשה במסגרת התיקון החלפה של פריט טובין, כולו או חלקים ממנו, תבוצע ההחלפה על ידי היצרן בלא תמורה.." 30. במקרה שלפנינו, תקופת האחריות המלאה על הטובין חלפה. אך עומדת בעינה אחריות מוגבלת למשך 5 שנים, שניתנה עבור השואב שנקנה. באחריות הנוספת המוגבלת נרשם במפורש כי היא כוללת תקלות הנוגעות לפעילותו התקינה של השואב בלבד ואינה כוללת: פחחות וצבע, שריטות, שברים, חלקי גומי וחלקי פלסטיק. יוצא איפה, כי החלקים אותם מבקש התובע עבור השואב לא נכללים כחלק מהאחריות. 31. והנה, באה תקנה 3(ב) לתקנות הנ"ל וקובעת כי טובין שמחירם עולה על 300 ₪, כמו במקרה שלפנינו, צריך היצרן לספק , עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה לטובין, חלפים לשם תיקון הטובין. 32. אך בניגוד לתקנה 2 , בה הבהיר המחוקק כי החלפים יסופקו "ללא תמורה" פה אין כל אזכור לספק החלפים ללא תמורה. "אספקת חלקי חילוף 3. (א) יצרן של טובין אשר נמכרו לצרכן יספק, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון הטובין, עד תום תקופת האחריות שנקבעה לטובין. (ב) בלי לגרוע מן האמור בתקנת משנה (א), יצרן של טובין אשר מחירם במועד הרכישה עולה על 300 שקלים חדשים יספק, על פי דרישת הצרכן שרכשם, חלקי חילוף לשם תיקון הטובין עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה לטובין." 33. מהאמור יוצא איפה כי למרות חלוף תקופת האחריות המלאה על הטובין, חייבת הייתה הנתבעת לספק לתובע , שנה לאחר תום תקופת האחריות המלאה , חלפים, לשם תיקון הטובין. מאידך, לא הייתה חייבת הנתבעת לספק החלפים לתובע, בלא כל תשלום מצדו. 34. תקנה 10 לתקנות אחריות ושירות לאחר מכירה קובעת מהן המועדים לביצוע התיקונים: " מועדים לביצוע התיקונים 10. (א) יצרן ימלא את חובתו לתקן טובין על פי תקנות אלה לא יאוחר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסרו הטובין לתחנת השירות, לפי הענין; נמסרו הטובין לנקודת המכירה בהתאם כאמור בתקנה 9(ב), ימלא היצרן את חובתו לתקן את הטובין לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסרו הטובין. (ד) שבתות וחגים לא יבואו במנין התקופות שנקבעו בסעיף זה או בתוספת השניה." 35. מכאן, שהנתבעת אמורה הייתה לספק את הפילטרים לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר השואב לתחנת השירות, לא כולל שבתות. 36. לטענת הנתבעת היא יצרה קשר עם הנתבע ביום 19.10.12 בדבר הגעת המסננים החדשים. אך היא לא הביאה הוכחות המאששות את טענתה זו. 37. לגבי חיוב התובע עבור תיקון השואב, תקנה 8 לתקנות אחריות ושירות לאחר מכירה קובעת: "תנאים לגביית תשלום 8. על אף האמור בתקנות 2 ו-6(ג), רשאי יצרן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע בטובין לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתם או החלפתם, לפי הענין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול בהם נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן: (2) זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות הענין, והכל בכפוף להוראות כל דין;" 38. הנתבעת לא הוכיחה כי התיקון נדרש בשל רשלנותו או שימוש התובע בשואב בניגוד להוראות השימוש. 39. מה גם שהאחריות הנוספת המוגבלת ,שניתנה לתובע עבור השואב והינה עבור תקלות הנוגעות לפעילותה התקינה של השואב, מכסה את התיקון שנעשה (ללא החלפת חלקים). לאור פירוט הנתבעת בכתב טענותיה כי התיקון כלל ניקוי הפילטרים הקיימים בשואב , בשל המצאות סתימה אשר פגמה בתפקודו. 40. לפיכך, ומאחר ודובר בתיקון הנוגע לפעילותו התקינה של השואב, הסכום אותו ביקשה הנתבעת עבור התיקון הנ"ל, 180 ₪, נגבה בניגוד לאחריות המוגבלת ודינו להיות מבוטל. 41. לגבי מכונת הקפה, אין חולק שפנייתו של התובע לספק לו את החלק עבורה, הייתה בטווח הזמן שנקבע בתקנה 3 לתקנות לאחריות ושירות לאחר מכירה, לכן על הנתבעת החובה לספק את החלק שביקש התובע במועדים שנקבעו בתקנה 10 לעיל. 42. למרות זאת, לא מצאתי לנכון לבטל את העסקה הן בקשר לשואב והן בקשר למכונה וזאת לאור הצעת הנתבעת לספק החלפים, כפי שהובאו בכתב טענותיה, ללא כל תשלום למרות שהדין מקנה לה גביית תשלום עבורם. 43. עם זאת, מצאתי לנכון לחייב את הנתבעת לשלם לתובע פיצויים בגין האיחור בהספקת החלפים. 44. לאור האמור לעיל על הנתבעת לספק, ללא עלות, לתובע את החלפים הדרושים לתיקונם המלא של הטובין (פילטר לשואב ומיכל מים למכונת קפה) בתוך 10 ימים ממתן פסק הדין, וכן לשאת בעלות ההובלה. כמו כן, אני מורה לנתבעת לשלם לתובע פיצויים בסך 1000 ₪. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט מחוזי בתוך 15 ימים. ביטול עסקה (הגנת הצרכן)מוצרי חשמל (הגנת הצרכן)