ביטול עסקה פגם במוצר

1. עניינה של התביעה שלפניי במשקפי שמש שרכש התובע מאת הנתבעת 1. משקפי השמש הינם מדגם "רייבנד 2132" (להלן: "המשקפיים"). המשקפים נרכשו בתמורה לסך 536 ₪ ששילם התובע לנתבעת 1, מפעילת החנות. 2. לטענת התובע, כאשר הגיע לביתו והוציא את המשקפיים מאריזתם, הבחין בפגם. על כן, חזר לחנות למחרת היום, בתאריך 18.12.10, וביקש להחליפם. אז, נמסר לו זוג חלופי מתוך תצוגה. לאחר שחזר לביתו בשנית, ראה לנכון לבטל את העסקה שכן גם בזוג השני של המשקפיים היה פגם. משכך, בתאריך 20.12.10 שב לחנות (זו הפעם השלישית) וביקש לבטל את העיסקה. המוכרת ביקשה לשכנעו שלא לבטל את העיסקה, והציעה לו להזמין עבורו זוג משקפיים חדש מאיטליה, אולם התובע עמד על ביטול העסקה. בסופו של דבר, עזב התובע את החנות כשהמשקפיים עימו. 3. בתביעה דנן, עתר התובע לביטול העסקה להשבת סך 536.25 ₪ ששילם בגין המשקפיים, וכן החזר הוצאות ו"פיצוי סמלי". סכום התביעה הועמד על 1,000 ₪. 4. לטענת הנתבעים, מדובר בתביעה קנטרנית. ראשית אין כל פגם במשקפיים: לא בזוג המשקפיים הראשון ואף לא בזוג המשקפים השני. שנית, למרות שלא הייתה עילה לעשות כן, הנתבעת הייתה מוכנה לייבא בעבורו זוג חדש. שלישית, זוג המשקפיים השני שנמסר לתובע לא היה מתצוגה, אלא הוצא מתוך מעמד בון היה מצוי, בכדי שהלקוחות יוכלו לראות את המבחר ולחוש את המשקפיים בטרם קנייתם. רביעית, מדובר בדרישה לביטול עסקה בקבלת זיכוי כספי אלא שתקנות ביטול העסקה אינן חלות על משקפיים. דיון והכרעה: 5. טענתו הראשונה של התובע נגעה לקיומו של פגם במשקפיים. התובע הציג לפניי במעמד הדיון את המשקפיים וטען לקיומו של סדק בחיבור בין הפלסטיק לבין זכוכית העדשה. המשקפיים הוצגו לנתבע 2 ואולם לפי בדיקתו במעמד הדיון לא נמצא כל סדק במשקפיים, גם לאחר שהעדשה הימנית פורקה מתוך המסגרת. 6. התרשמתי באופן ישיר מהמשקפיים אשר הוצגו לפניי. לא נוכחתי בקיומו של פגם כלשהו במשקפיים, לא במסגרת המשקפיים ואף לא בעדשה עצמה. יש לציין שמדובר במשקפי שמש, כך שגילוי פגמים יכול להיעשות באופן פשוט וברור, על ידי בדיקה ויזואלית. 7. בנסיבות אלה, אני קובע שלא נפל כל פגם במשקפיים והם תקינים וראויים לשימוש. 8. בעדותו לפניי, אישר התובע שהוצע לו לקבל זוג משקפיים חדשים אשר ייובאו במיוחד עבורו מאיטליה (פר' עמ' 2 ש' 2-5). הנתבע 2 הסביר, שהדבר נעשה על מנת לרצות את התובע. עוד הסביר הנתבע 2 בעדותו לפניי, שפרק הזמן עד לאספקת זוג חלופי חדש הינו כשבוע ימים לכל היותר (פר' עמ' 2 ש' 8-10). 9. העולה מן העדויות שנשמעו לפניי, שהנתבעת 1 הציעה לתובע לקבל זוג חלופי חדש מהיבואן, הגם שלא נפל כל פגם בזוג המשקפיים שנמכר לתובע. אני רואה בכך עדות לתום ליבה של הנתבעת 1. 10. התובע עתר לביטול העסקה מכוח תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "התקנות"). לגרסתו ניתן לבטל את העסקה מיום הרכישה ועד תום שני ימי עסקים לאחריה. מאידך, לטענת הנתבעים התקנות אינן חלות על משקפיים. 11. התנאים לביטול עסקה מפורטים בתקנה 2 לתקנות. בהתאם לתקנה זו צרכן רשאי לבטל הסכם ובלבד שביטול ההסכם מרכישת הטובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן. התקנה מפנה לשבעה סוגי פריטים המפורטים בתוספת לתקנות. 12. עיון בסעיפי התוספת בתקנות מלמד שמשקפיים אינם נזכרים בהם באופן מפורש. האפשרות היחידה היא שהמשקפיים יכללו במסגרת סעיף 4 לתוספת, בו נכתב בזו הלשון: "טובין, הארוז באריזתו המקורית ובלבד שאריזתו לא נפתחה על ידי הצרכן;". 13. בהקשר זה טען לפניי הנתבע 2 שלא ניתן לבטל את העסקה, שכן לכאורה התובע השתמש במשקפיים. בחנתי טענה זו. המשקפיים הוצגו לפניי במעמד הדיון ביחד עם אריזתם. המשקפיים נראו במצב חדש, טוב ותקין. גם אם התובע מדד אותם על פניו, אין בכך כדי להוות שימוש במשקפיים שמונע את החזרתם. כפי שעלה מעדותו של נתבע 2, גם זוגות המשקפיים שמוצגים במעמדים בחנות ניתנים למדידה על ידי הלקוחות ואלה רשאים להתרשם מהם, גם באמצעות הרכבתם על הפנים. 14. זאת ועוד, מדובר במשקפי שמש מייצור סדרתי. אין מדובר במוצר שהוכן במיוחד לתובע (דבר שמתקיים במשקפיים שמשמשות לצרכי ראייה). במובן זה, אני סבור שאין מניעה שמשקפי שמש מייצור סדרתי יכללו במסגרת סעיף 4 לתוספת. 15. התרשמתי שהתובע פנה בהקדם האפשרי אל חנות הנתבעת 1, בתוך כיומיים. בנסיבות אלה, הייתה צריכה נתבעת 1 להיענות לבקשתו של התובע, לבטל את העסקה ולהשיב לו את כספו, בתנאים הנקובים בתקנות, היינו בניכוי דמי ביטול כקבוע בתקנה 5 לתקנות: 5% מסך 536 ₪ - 27 ₪ (מעוגל). 16. סיכומו של דבר - לא מצאתי שנפל פגם במשקפיים ואף התרשמתי שהנתבעת 1 פעלה בתום לב כאשר הציעה לתובע לייבא עבורו זוג חדש נוסף. יחד עם זאת, הנתבעת 1 שגתה בפרשנותה המשפטית בדבר תחולת התקנות על העסקה דנן. בנסיבות אלה, אני מורה על ביטול העסקה. לצורך כך, יואיל התובע להתייצב בחנות הנתבעת, בשעות העבודה המקובלות ויחזיר את המשקפיים באריזתם לידי נציגת הנתבעת 1. לאחר שיבוצע הדבר, יודיע התובע לבית המשפט על כך, בבקשה בה יפרט את המועד בה יוחזרו המשקפיים ואז אחייב את הנתבעת 1 להשיב לתובע את סכום הרכישה, בניכוי דמי הביטול. 17. התובע עתר לפיצוי בגין נזק לא ממוני. אינני רואה לנכון לפסוק לפיצוי זה לזכות התובע. התרשמתי שלא נפל כל פגם במשקפיים, והנתבעת הייתה מוכנה להחליף את המשקפיים בזוג חדש אחר. שגיאתה של הנתבעת 1 בפרשנות התקנות מוסברת בנוסח הכללי שלהן, שלא הביא בחשבון מחלוקת שיכולה להתעורר לעניין משקפי שמש מיצור סדרתי. 18. לא מצאתי ממש ביתרת טענות הצדדים והן נדחות. 19. סוף דבר - אני מורה על ביטול העסקה. התובע יפעל כמפורט בסעיף 16 לעיל. לאחר קבלת דיווח בכתב על החזרת המשקפיים לחנות תחויב הנתבעת 1 בהשבת סכום הרכישה וכן בהשבת אגרת בית המשפט בסך 50 ₪. התביעה כנגד הנתבע 2 נדחית. לא היה מקום להגיש את התביעה כנגד הנתבע 2 באופן אישי, שכן לא הוא מכר את המשקפיים ולא הוא קיבל את הכספים בגין העסקה, אלא הנתבעת 1. הואיל וחלקה של התביעה, כנגד הנתבעת 1, נתקבל והואיל שהתביעה כנגד הנתבע 2 נדחתה, אינני רואה לנכון לעשות צו נוסף להוצאות, מעבר להשבת אגרת בית המשפט על ידי הנתבעת 1. בקשת רשות ערעור אל בית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים. אחריות על מוצרים פגומיםמוצרביטול עסקה (הגנת הצרכן)