ביטול עסקה ריצוף

בפני תביעה לביטול עסקת רכישת פרקט והשבת הסך של 1,000 ₪ אשר שולם כמקדמה. רקע וטענות הצדדים: אין חולק כי ביום 16.10.11 רכש התובע 1 מהנתבע 70 מ"ר פרקט בשווי של 19,488 ₪, כי שילם מקדמה בסך של 1,000 ₪ וכי לא נקבע בהזמנה לאספקת המוצר אלא הוסכם על פרק זמן של 10 ימי אספקה טרם ההרכבה. אין חולק כי התובעים הודיעו לנתבע על ביטול העסקה עוד בטרם סופק הפרקט וכי הפרקט מצוי בחזקתו של הנתבע. התובעים טוענים כי רכשו את הפרקט לצורך הרכבתו על ריצוף הקיים, כחלק משיפוצים שערכו התובעים בביתם שבקיבוץ מעברות. לטענתם, בתחילת ינואר 2012 נודע להם כי מחלקת הבינוי בקיבוץ אינה מתירה הרכבת הפרקט בבית. נציג מטעם הנתבע אף נפגש עם אחראי הבינוי בקיבוץ והלה הסביר לו כי לא ניתן להתקין הפרקט. משכך, פנו התובעים לנתבע בבקשה לבטל את העיסקה ולהשבת המקדמה ששולמה. הנתבע סירב לבטל העסקה בטענה כי הפרקט כבר הוזמן וממתין במחסן החנות לצורך אספקתו לתובעים. ביום 16.01.12 שלחו התובעים הודעת ביטול בכתב אל הנתבע. הנתבע טוען כי התובעים ביקשו לבטל את העסקה לאחר שהפרקט שהוזמן עבורם מחו"ל הגיע לחנות. ההזמנה בוצעה על-פי הזמנה אישית המיועדת לצורכי התובעים. עוד הוסיף וטען כי במעמד ההזמנה הבהיר הנתבע לתובעים את מדיניותו בעניין ביטול עיסקה, מדיניות המפורטת אף בטופס ההזמנה, ולפיה בביטול עיסקה יחוייב הלקוח ב-20% מערך ההזמנה. דיון והכרעה: לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם ושמעתי את העדויות שבפני, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל. תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א 2010 (להלן: "התקנות") קובעות בסעיף 2 כדלקמן: "צרכן רשאי לבטל הסכם בהתאם לפסקאות (1) עד (7) ובלבד שביטול הסכם לרכישת טובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש; (1) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרטים 1-6 ו-23 לתוספת- בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין". פרט 1 בתוספת לתקנות הינו "ריהוט". מן האמור נובע כי ככלל קיימת לרוכש ריהוט הזכות לבטל עסקת רכישה בהתאם לתקנות. בענייננו, אין חולק כי המוצר טרם סופק לתובעים והוא נמצא ברשות הנתבע. יוער בהקשר זה כי טענת התובעים כי מועד אספקה לא סופק, לא נסתרה. אף מעדות הנתבע עולה כי לא יצר קשר עם התובעים והודיע להם כי המוצר הגיע לחנות אלא העיד כי ברגע שהמוצר מגיע לחנות הוא ממתין ללקוח שיבוא לקחתו וכי רק כאשר התובעים ביקשו לבטל העסקה הודיע להם כי הפרקטים נמצאים בחנות. כאמור, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) רשאי הצרכן לבטל העסקה בתוך 14 יום מיום אספקת המוצר ובלבד שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש. ממילא, שעה שהמוצר טרם סופק לתובעים ברי כי לא חלף המועד בו עומדת לתובעים זכות הביטול וברי כי לא נעשה שימוש במוצר או שהמוצר נפגם. כלומר, לפי תקנה 2 לתקנות רשאי היה התובע לבטל את ההסכם בטרם עשה שימוש בטובין, ומקל וחומר שהיה רשאי לבטל את ההסכם בטרם קיבל את הטובין לחזקתו. כאמור, טוען הנתבע כי ההזמנה בוצעה על-פי הזמנה אישית ומיוחדת המותאמת לצורכי הנתבעים וכי המוצר הוזמן עבור התובעים מחו"ל. תקנה 6 לתקנות מסייגת את זכות הביטול כדלקמן: "זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי- ... (2) "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות". הנתבע העיד כי הפרקטים שהוזמנו נבחרו על ידי התובעים מתוך הפרקטים שנמצאים בחנות ואולם, טען כי אין מדובר במוצר מדף אלא בהזמנה מיוחדת מחו"ל. מאחר ואף לטענת הנתבע נבחר הפרקט מתוך הפרקטים המצויים בחנות הרי שאין מדובר "בטובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות". אף הנתבע אינו טוען כי מדובר בייצור הפרשט בהתאם לדרישות או מידות מיוחדות בעבור התובעים. לא די בכך שמדובר בהזמנה שבוצעה מחו"ל בעבור הלקוח בכדי להוביל לכך שעל העסקה לא תחול זכות הביטול בהתאם לתקנות. (ראה למשל פסק דינו של השופט ברק בתק (רח') 11153-06-10 מנחם אלינר נ' אמריקן סיסטמס המומחים למזרונים וספות נוער (1996) בע"מ) . עדות לכוונה כאמור של המחוקק ניתן למצוא אף בפריט 5 לתוספת לתקנות אשר מסייג את תחולת זכות הביטול על : "טובין שהזמין הצרכן וטרם סופק לו, אף אם בגלל שאזל מהמלאי ויש צורך לייצרו או להזמינו ובלבד שהייצור או ההזמנה אינם לפי מידות או דרישות מיוחדות של הצרכן;". משכך, עצם יצור המוצר או הזמנתו במיוחד בעבור הצרכן לא די בה אלא שיש להראות מעבר לכך כי היצור או ההזמנה הינן לפי דרישות מיוחדות של הצרכן. מכאן, כי המחוקק לא הגביל את זכות הביטול למוצרי מדף בלבד אלא גילה מפורשות דעתו כי זכות הביטול הצרכנית תחול גם על מוצרים אשר יוצרו במיוחד בעבור הלקוח, ובלבד שהייצור או ההזמנה אינם לפי מידות או דרישות מיוחדות של הצרכן. טענת הנתבע ביחס למדיניות ביטול עיסקה הנהוגה בחנות, דינה להידחות. ראשית, חובת גילוי מדיניות החזרת טובין שלא עקב פגם, זכתה להסדר מיוחד בסעיף 4ג לחוק הגנת הצרכן התשמ"א -1981. הסדר זה מתייחס גם לצורך בהצגת מודעה שמפרטת את מדיניות החזרת הטובין שלא עקב פגם, תנאי ההחזרה ומגבלותיה, אופן וסוג ההחזר, ואף לאופן הצגת המודעה שצריך להיות במקום הנראה לעין, באותיות ברורות וקריאות. את ההסדר שבחוק הגנת הצרכן משלימות ומפרטות תקנות הגנת הצרכן (הצגת מודעה בדבר מדיניות החזרת טובין) התשס"א 2005 שקובעות כללים מדוקדקים. כללים אלו נועדו לאפשר לצרכן לקרוא ולהבין את המדיניות שמפורטת במודעה על בסיס ההנחה שיוכל לכלכל את צעדיו לפיהם. מרמת הדקדוק נגזרת רמה גבוהה יחסית של הקפדה מצידו של העוסק. הנתבע אינו טוען כי מדיניות החזרת המוצרים פורסמה על ידו באופן הנדרש אלא אך מפנה לאמור בחשבונית. סבורני כי לא די בכיתוב קטן בשולי החשבונית לעניין זה. יתרה מכך, מדיניות ביטול העסקה המופיעה בחשבונית הינה כללית ובלתי מסויגת וחלה לכאורה על על כל מקרה של ביטול עסקה מכל סיבה שהיא ובכל שלב שהוא ואף בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן. במצב בו לא הוצגה כנדרש מדיניות החזרת מוצרים ספציפית קיימת חזקה מן הדין שלפיה קיימת לצרכן אפשרות להחזרת הטובין בהתאם לעמידה בהוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו. סוף דבר לאור כל האמור לעיל, אני מורה על ביטולה של עסקת רכישת הפרקט. הנתבע ישיב לתובעים את סכום המקדמה בקיזוז דמי הביטול בסך של 100 ₪ ובסה"כ סך של 900 ₪. הסכום ישולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד ליום מתן פסק הדין. כמו כן, אני מחייבת הנתבע בהוצאות משפט בסך של 250 ₪, אשר יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז בתוך 15 יום. ביטול עסקה (הגנת הצרכן)ריצוף / פרקט / חימום תת רצפתי (תביעות)ריצוף