ביטול עסקה רכב פגום

רקע וטענות הצדדים 1. לפניי תובענה לביטול עסקה והשבת כספים על סך 75,000 ₪. בחודש אפריל 2011, רכש התובע אופנוע ים משומש מX אופנועים בע"מ [להלן: "הנתבעת"] בסכום של 55,000 ש"ח. התובע מבקש כעת לבטל את עסקת הרכישה, להשיב לו את הכספים ששולמו עבור האופנוע ולקבל פיצוי כספי בשל עוגמת הנפש שנטען כי נגרמה לו. הנתבעת הגישה תביעה שכנגד לתשלום סכום של 21,600 ₪ בשל אחסון אופנוע הים. 2. לטענת התובע, האופנוע שרכש אינו תקין. לדבריו, החל מחודש יולי 2011 התגלו באופנוע "תקלות רבות" ועל כן עותר הוא לביטול העסקה. לעומתו, טוענת הנתבעת כי התובע ידע שאופנוע הים משומש, כי לא הסתירה ממנו דבר בעת הרכישה, וכי האופנוע תקין. בתביעה שכנגד, עותרת כאמור הנתבעת לתשלום כספי בגין אחסון האופנוע לנוכח הותרת האופנוע במחסניה והתעלמות התובע מפניותיה אליו. נטען כי התובע ביקש מהנתבעת לתקן את האופנוע לאחר שרכשו, כי אופנוע הים תוקן פעם ראשונה על חשבון הנתבעת וכי לאחר שנבדק עקב בקשה שנייה ונמצא תקין, התובע מסרב להוציא אותו מהמוסך של הנתבעת. לטענת התובע, תביעת הנתבעת לדמי אחסון מופרזת בסכומה מפני שהמוסך בבעלות בן משפחה של הנתבעת. 3. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם ולאחר ששמעתי את הצדדים ועדיהם, באתי למסקנה כי דין התביעה העיקרית להידחות ודין התביעה שכנגד להתקבל במלואה. משעסקינן בהליך בסדר דין מהיר, פסק הדין יהא מנומק באופן תמציתי בהתאם לתקנה 214טז(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984. דיון והכרעה 4. התובע כאמור עותר לביטול עסקת המכר בשל פגמים שהתגלו באופנוע הים שרכש לאחר מועד הרכישה. לאחר חלוף מעל לשנה ממועד רכישת האופנוע, הגיש התובע את התביעה דנן אך כבר מחודש אוגוסט 2011 נמנע התובע מלהוציא את האופנוע ממוסך הנתבעת בשל שלל טענותיו לגבי אי תקינותו. מהאמור בכתב התביעה [סעיף 10] עולה כי בחודש יולי 2011 "נתגלו באופנוע תקלות רבות" וכי התובע רכש אופנוע ים לא תקין [סעיף 29 לכתב התביעה]. אין בכתב התביעה כל פירוט לגבי אי תקינות האופנוע ולא צורפה חוו"ד מומחה המפרט אי תקינות כלשהי. 5. את סוגיית ביטול החוזה בשל פגם במוצר יש לבחון לאור הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א- 1970 (להלן: "חוק החוזים תרופות"). סעיף 8 לחוק החוזים תרופות קובע את "דרך ביטול חוזה" לפיה "ביטול החוזה יהיה בהודעת הנפגע למפר תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על ההפרה; אולם במקרה האמור בסעיף 7(ב) ובכל מקרה אחר שהנפגע נתן למפר תחילה ארכה לקיום החוזה - תוך זמן סביר לאחר שחלפה הארכה." מעבר לכך, על התובע להוכיח את הפגם בהתאם לכלל "המוציא מחברו עליו הראיה". התובע פנה באמצעות ב"כ לנתבעת וביקש שייקח את אופנוע הים חזרה במכתב מיום 11.9.2011 בטענה כי "נתגלו [באופנוע] תקלות רבות שלא אפשרו שימוש בו". גם במכתב זה לא פורטו התקלות וכפי שנראה להלן, התובע כן עשה שימוש באופנוע כך שטענותיו בעניין אי תקינות לא הוכחו. התובע ידע שרכש אופנוע ים יד שנייה ועל השלכות הדבר לעניין האחריות, כעולה מעדותו בפניי [פרו' עמ' 5, ש' 14-15] ומדברי הנתבעת. מהעדויות והמסמכים שהונחו בפניי, ניכר כי הנתבעת עשתה כל אשר לאל ידה למציאת פתרון. נציג הנתבעת, מר X אקטע העיד בפניי כי חרף ההצעות ומגוון האופציות שהוצגו לתובע, הוא נותר לא החלטי ולא הודיע זמן ממושך איזה פתרון מקובל עליו: " הוא רצה להחליף לאופנוע ים. אחרי זה לרכב שטח, כל פעם שינה את ההצעה שלו. לא באתי בשום פשרה. הוא רצה לקבל את המחיר שהוא קנה."[פרו, עמ'25, ש' 21-22]. עוד העיד מר אקטע: "בגלל שאני משמר לקוחות ויש לנו היכרות ארוכה עם המשפחה לקחתי על עצמי ותיקנתי בלי כסף, זה לא אומר שיש לי אחריות, אני ירדתי איתו לים וביחד שטנו חצי שעה, נתתי לו הסבר מדויק על האופנוע, לא מסרתי לו אופנוע מקולקל. " כך גם עלה מעדותו של רם אזיאל, נציג חברת אבניר חברה לרכב בע"מ: "X חפץ ביקרם והציע להם הצעות כאלה ואחרות, היות ורצינו תמיד שלקוחות שלנו יהיו מרוצים" [פרו' עמ' 11, ש' 9-10]. "X הציע מספר חלופות, אני יכול להגיד בוודאות שהלקוח לא החליט והסיבה לשיהוי בכתב ההגנה זה משום שהייתה התנהלות והלקוח לא החליט אם הוא רוצה פשרה או לא" [פרו' עמ' 18, ש' 19-20] כך גם עלה מסעיף 23 לכתב ההגנה: "בסמוך לקבלת ההודעה...בקשו לבדוק ביצוע של עסקת טרייד אין לפיה יזוכה התובע במחיר ששילם בתמורה לאופנוע וירכוש לעצמו אופנוע אחר. הגם שהדבר נעשה לקראת סוף עונת הקיץ, לפנים משורת הדין ובעיקר בשל היכרות רבת השנים של X את משפחת קושוקרו, הסכימה X אופנועים לבצע עסקה כאמור." התובע עצמו אישר כי תיקון האופנוע נעשה על חשבון הנתבעת כך שכל שביקש לתקן תוקן ללא שנגבה ממנו אגורה שחוקה [ראה פרו' עמ, 8, ש' 26-28]. 6. באשר לתקינות האופנוע, מול טענותיו הכלליות של התובע והעדר ראיה לפגם, העיד בפניי X על תקינותו של האופנוע ודבריו לא נסתרו: "לפני שרובן פרנק ביצע את הטרייד אין בדקנו את האופנוע, ראינו שהוא תקין, ביצענו את העסקה והאופנוע שכב עד שנקנה" [פרו' עמ' 20, ש' 18-19]. "בדקנו את האופנוע, לא נמצאה תקלה ואז הוא חזר שוב" [פרו' עמ' 23, ש' 27]. עוד עלה מעדותו כי תחילה כלל לא נטען לאי תקינות אלא עלתה בקשה לרכוש רכב שטח במקום אופנוע הים. עדותו של X הייתה קוהרנטית וכנה והתרשמתי כי עשה כל אשר אל ידו על מנת למצוא פתרון לשביעות רצונו של התובע. חרף מאמציו ונכונותו, סירב התובע להגיע לפתרון מבלי שבפיו הצדקה כלשהי. כאמור, ביום 11.9.2011 הודיעה ב"כ התובע על "ביטול העסקה" ודרשה השבת הכספים. לאחר החלפת מכתבים, הודיעה הנתבעת לתובע כי האופנוע תקין וכי הינו כשיר לשייט. אף על פי כן, נמנע התובע מקבלתו חזרה לידיו והותירו אצל הנתבעת על חשבונה. ושוב, הן במכתב ב"כ התובע בדבר "ביטול עסקה" והן בכתב התביעה, לא פורטו כלל וכלל מה הם הפגמים שבאופנוע. לעומת זאת, מעדויות הנתבעת ומההתכתבות בין הצדדים עלה כי האופוע תקין וכשיר לשייט. כאמור, משהנתבעת תיקנה את האופנוע על חשבונה לא עומדת לתובע עילת לביטול העסקה. 7. כידוע, במשפט אזרחי, נטל הראיות מוטל על התובע לשכנע את בית המשפט ע"פ מאזן ההסתברויות בטענותיו לפי הכלל: "המוציא מחברו עליו הראיה". הנה כי כן, על התובע היה לשכנעני, על פי מאזן ההסתברויות, כי האופנוע שרכש היה פגום בפגם ממשי המחייב את ביטול העסקה, או כי מדובר בסדרה של קלקולים רבים שמונעים את הנאתו מהאופנוע. שמעתי את עדותו של התובע מזה ושל עדי הנתבעת מזה, ולא השתכנעתי כי התובע הרים את הנטל המוטל עליו. התובע ידע כי אופנוע הים שרכש הינו יד שנייה ועל משמעות הדבר. בנוסף, לא הצביע התובע על פגם היורד לשורשה של העסקה והיכול להוות עילה לביטולה. לעומת זאת, הודיעה לו הנתבעת עוד בסוף שנת 2011 כי האופנוע תקין והוא "מוכן לשיוט". אין מחלוקת כי בסמוך לרכישת האופנוע יצאו התובע והבעלים של הנתבעת לשייט במהלכו הוסברו לו הפעלתו וטיפולו. התובע התרשם והשתמש באופנוע הים לשביעות רצונו המלאה. התובע בדק את המוצר, הוא מצא אותו מתאים לצרכיו, רכש אותו ועשה בו שימוש. משכך, אני קובע כי התובע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכיח על פי מאזן ההסתברויות, כי אופנוע הים שרכש פגום ולפיכך דין התביעה להידחות. 8. התובע לא עמד בתנאים המפורטים בסעיף 15 לחוק המכר, תשכ"ח-1968 הקובע, כי אי התאמה נסתרת תחשב רק כזו שלא ניתנת לגילוי בבדיקה סבירה. סעיף 11 לחוק הנ"ל, מגדיר "אי התאמה" בכך שהנכס הנמכר, אין בו את האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם. על מנת להצדיק את ביטול העסקה כולה, בגלל תקלה באופנוע הים, לא די להוכיח כי דרש תיקון, אלא יש להוכיח כי מדובר בתקלה מהותית ומשמעותית הפוגמת בעסקת הרכישה כולה ומצדיקה את ביטולה. כפי האמור לעיל, לא כך בעניינינו. התובע לא פירט במדויק מהן התקלות הנטענות על ידו ולא הביא עד או מסמך כלשהו לתמיכה בטענתו. 9. נוכח האמור לעיל, התובע לא הרים את הנטל המוטל עליו בשתי הסוגיות שהעלה, ולא שכנע את בית המשפט כי קיימת עילה לביטול העסקה ולהשבה מלאה. לפיכך אין מנוס מדחיית התביעה. 10. לעומת זאת, מצאתי לקבל את התביעה שכנגד שכן אין מחלוקת שהתובע לא טרח להוציא את האופנוע שלו ממוסך הנתבעת חרף סיום הטיפול בו ובקשותיה של הנתבעת. 11. הנתבעת הסבירה כיצד חישבה את דמי האחסנה, לאחר שבדקה במשרד התחבורה כמה מקובל לשלם (פרוטוקול 20.06.2013 עמ' 29 ש' 16 ואילך) והתובע הסכים לשלם דמי אחסנה אולם בכל זאת לא עשה כן (שם, עמ' 30 ש' 6-11). לפיכך דין התביעה שכנגד להתקבל במלואה. 12. לנוכח האמור לעיל, התביעה נדחית; התביעה שכנגד מתקבלת. התובע ישלם לנתבעת סכום של 21,600 ₪ תוך 30 יום, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה 09.10.2012 עד התשלום בפועל. בנוסף, יישא התובע בהוצאות הנתבעת בסך 7,000 ₪ שתשולמנה תוך 30 יום בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום עד התשלום בפועל. 13. ערעור כחוק. 14.רכבביטול עסקה (הגנת הצרכן)ביטול עסקה (רכב)