ביטול עסקה של רהיט

1. הנתבעת עוסקת בייצור ושיווק רהיטים וביום 26.07.2011, מכרה הנתבעת לתובע שולחן ושישה כיסאות בסך של 6,400 ₪ (להלן - הריהוט). התשלום בוצע בשתי המחאות אשר נפדו עוד בטרם מסירת הריהוט בביתו של התובע. טענות התובע 2. התובע טען בכתב התביעה כי ביום 23.08.2011 קיבל לביתו את השולחן והכיסאות, וזאת באיחור של מספר ימים מהמועד המוסכם. במעמד קבלת הממכר בביתו של התובע, האחרון לא שהה בביתו ורק משזה שב לביתו מאוחר יותר באותו היום הבחין בפגמים הבאים: · פינת אחד מהכיסאות קרועה. · מסילת הארכת השולחן אינה תקינה. · מסגרת השולחן שבורה משני צידיו. · קיימים הפרשים בגוון הצבע במספר מקומות. · בצד אחד של מסגרת השולחן הברגים אינם סגורים. · תחתית אחד מרגלי השולחן אינה מורכבת כראוי. · קיימות שריטות על גבי אחת מרגלי השולחן. 3. לטענת התובע, מייד עם גילוי הפגמים יצר קשר עם הנתבעת ודיווח אודות הפגמים והוצע לו להחליף את מסגרת השולחן השבורה באחרת. התובע סירב וטען כי אינו מוכן לקבל מוצר פגום ודרש לקבל מוצר חדש. לאחר שבוצעו מספר שיחות בין התובע לנציג הנתבעת ואף התובע ביקר בחנות הנתבעת, הגיעו נציגי הנתבעת לבית התובע ביום 25.08.2011 והתרשמו מהפגמים. עת ביקרו נציגי הנתבעת בבית התובע, הציעו כי ייקחו עימם את החלקים הפגומים מהשולחן והכיסאות בכדי לתקנם ולהחזירם לתובע, אך התובע סירב וביקש כי השולחן והכיסאות יוחלפו לחלוטין באחרים חדשים ועוד ביקש כי רק לאחר שיובאו לביתו המוצרים החדשים ילקח הריהוט הקודם מהמקום. למחרת פנה התובע בכתב לנתבעת, חזר על דרישתו להחלפת המוצרים והסביר כי במידה ובקשתו לא תענה יבקש לבטל את העסקה. 4. התובע ביקש להורות על ביטל העסקה ועל השבת מלוא הסכום ששולם לנתבעת בסך 6,400 ₪ וכן סך של 1,000 ₪ בגין עוגמת הנפש וכן הוצאות משפט. טענות הנתבעת 5. תחילה טענה הנתבעת בכתב הגנתה כי אין היא "ישות משפטית ברת תביעה" ובהתאם לכך יש לדחות את התביעה כנגדה". 6. הנתבעת הכחישה כי איחרה במועד אספקת המוצרים, שכן לרשותה עמדו 60 ימי עסקים לאספקת הריהוט, ועמדה בכך. 7. הנתבעת טענה כי לאחר שיצאו הרהיטים מרשותה אין היא אחראית עליהם, אך בניסיון לרצות את התובע הסכימה לתקן את הפגמים ולהחליף את החלקים הפגומים עליהם הצביע התובע, ללא כל עלות. במעמד קבלת הריהוט בבית התובע לא נטען דבר אודות פגם כלשהו. 8. הנתבעת טענה כי התובע הזמין שולחן במידה מיוחדת, אשר יוצר במיוחד עבורו ובשל כך לא ניתן לבטל את העסקה על פי דין. 9. השולחן והכיסאות מורכבים מחלקים הניתנים לפירוק והרכבה ובמידה וישנו פגם בחלק מסוים ניתן להחליפו בחלק חדש ותקין. החלפה של חלקים פגומים בריהוט הינה "שירות ידוע" בשוק הרהיטים והחלפה של חלק אינה הופכת את המוצר בכללותו ל"סוג ב'". דיון והכרעה 10. כותרתה של תביעה זו הינה תביעה כספית, אך בכתב תביעתו מבקש התובע סעד נוסף של ביטול העסקה ולכן בראשונה אתייחס לסוגיה זו ואציין כי סעיף 6 (א) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010, מציין מפורשת כי זכות לביטול עסקה לפי תקנות אלה לא תחול לגבי ריהוט שהורכב בבית הצרכן. במקרה שבפנינו עולה כי הריהוט אכן הורכב בבית של התובע ולכן אין לתובע זכות לביטול העסקה. 11. לגבי טענת הנתבעת כי "הוט רהיט" איננה אישיות משפטית, הרי שטענה זו לוקה בחוסר תום לב. מעיון בטופס ההזמנה של הריהוט ובתעודת המשלוח נרשם "הום רהיט" ולידו גם מספר עוסק מורשה 066065285. כמו כן, כתב ההגנה נחתם על ידי "הוט רהיט- הנתבעת" וללא התייחסות באם מדובר בחברה או באדם פרטי. לפיכך, ככל שתתקבל התביעה (באופן מלא או חלקי) יירשם בכותרת פסק הדין את מספר עוסק המורשה הנ"ל ליד שמה של הנתבעת. 12. מעיון בטופס ההזמנה שביצע התובע מהנתבעת מיום 26.07.2011, נרשם בתחתית "אספקה תוך 60 ימי עבודה". התובע ציין בכתב תביעתו כי ההזמנה הובאה לביתו עוד ביום 23.08.2011, כך שע"פ טופס ההזמנה לא חרגה הנתבעת ממנין הימים לאספקת המוצר. 13. המסגרת הנורמטיבית החלה על יחסי הצדדים מוסדרת בהוראות חוק המכר התשכ"ח- 1968 (להלן - חוק המכר) כאשר על המוכר חלה חובה לספק לקונה את הממכר שהזמין, בהתאם למוסכם ביניהם, ובמקרה של אי התאמה, מוטלת האחריות על המוכר. סעיף 11 לחוק המכר קובע מהי אי התאמה: "המוכר לא קיים את חיוביו, אם מסר - (1) רק חלק מהממכר או כמות גדולה או קטנה מן המוסכם; (2) נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכם; (3) נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם; (4) נכס שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה שהוצגו לקונה, זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות להתאמה; (5) נכס שאינו מתאים מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדים". (ההדגשה לא במקור) 14. בצד חובתו של המוכר, הוראות חוק המכר מטילות חובות גם על הקונה, וביניהן, חובת הקונה לבדוק את הממכר מיידית לאחר קבלתו (סעיף 13 (א) לחוק המכר) וחובת הודעה מיידית על אי התאמה שנתגלתה (סעיף 14(א) לחוק המכר). במקרה שבפני אין חולק כי מיד עם קבלת הממכר ע"י רעיית התובע לא דווח אודות הפגמים, אך התובע הודיע לנתבעת אודות הפגמים מייד עם גילוים. 15. מקובלת עלי גרסתו של התובע כי הפגמים שנתגלו בריהוט היו קיימים בו, עוד כשהיה ברשות הנתבעת. סעיף 28 לחוק המכר קובע כדלקמן : "הפר המוכר חיוב כאמור בסעיף 11 ולא תיקן את הדבר תוך זמן סביר אחרי שהקונה נתן לו הודעה על כך, ואין הקונה רוצה לתבוע את ביצוע החוזה או לחזור בו ממנו, זכאי הוא לנכות מן המחיר את הסכום שבו פחת שווי הממכר עקב אי-ההתאמה לעומת שוויו לפי החוזה." 16. הנני קובע כי התובע עמד בנטל ההוכחה המוטל עליו להוכחת טענתו כי בריהוט שסופק לו היו פגמים כאמור בסעיף 2 לעיל. יחד עם זאת, הנתבעת מוכנה להחליף את החלקים הפגומים. בנסיבות אלה, שבהן הקונה הוא זה שמונע את החלפת החלקים הפגומים בריהוט שקיבל, הדבר לא צריך להיות בעוכריה של הנתבעת. התובע איננו זכאי לקבל החזר עבור מלוא ערך העסקה, וזאת לא כל שכן לאור הוראות תקנה 6 (א) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א - 2010 שלפיהן איננו זכאי לבטל את העסקה. התובע יהיה זכאי לקבל פיצוי עבור החלק ממחיר הריהוט "שבו פחת שווי הממכר עקב אי ההתאמה לעומת שוויו לפי החוזה" (כלשון סעיף 28 לחוק המכר). במילים אחרות, יש להעריך את שווי ירידת הערך של הריהוט שנמסר לתובע עקב הפגמים שנתגלו בו. הצדדים לא הגישו ראיות בענין זה, והדבר נותר להכרעה על פי "אומדנא דדיינא" (היינו על פי שיקול דעת בית משפט). לפיכך, הנני קובע כי הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים : א. 2,000 ₪ עבור הפגמים שנתגלו ברהיטים ; ב. 500 ₪ עבור הוצאות משפט. כל הסכומים הנ"ל יישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל. כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לכבוד בית המשפט המחוזי במחוז מרכז, תוך 15 ימים. ביטול עסקה (הגנת הצרכן)