ביטול עסקת אינטרנט

המבקש הגיש בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד המשיבה - המפעילה אתרי אינטרנט לסחר אלקטרוני; עניינה של בקשת האישור הוא גובהם של דמי ביטול עסקה שבהם מחייבת המשיבה את לקוחותיה לאחר שביטלו את ההתקשרות עימה. על פי הנטען על ידי המבקש, בעת ביטול העסקה נוהגת המשיבה לגבות מלקוחותיה החזר של דמי משלוח - וזאת בניגוד להוראת סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 שעניינה ביטול עסקת מכר מרחוק. הצדדים הגיעו להסכמות על מנת לסיים את הדיון בבקשת האישור בדרך של פשרה. לאחר שהערתי הערות לעניין טיבו של ההסדר המוצע, בשלב זה הגישו הצדדים לתיק הסדר פשרה מתוקן והם מבקשים את אישורו. לאחר שעיינתי בהסדר המוצע ובחומר שצורף לו, איני מוצאת מקום לדחות את הבקשה לאישור הסדר פשרה על הסף. משכך, ועל פי סעיף 18 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו- 2006, אני מורה כדלקמן: 1. דבר הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה יפורסם על ידי הצדדים בשני עיתונים יומיים; המשיבה תישא בהוצאות הפרסום. מטרת פרסום ההודעה היא, בין היתר, להבטיח חשיפה רחבה ככל הניתן בקרב חברי הקבוצה לכך שעניין הנוגע להם נדון בבית המשפט ועומד להסתיים בפשרה. משכך, שומה על ההודעה להיות ברורה ותמציתית - ולהתמקד בתיאור קצר של נושא בקשת האישור, ושל ההטבה המוצעת לקבוצה בהסדר הפשרה. נוסח ההודעה שהוגש על ידי הצדדים לאישורו של בית המשפט אינו עונה על קריטריונים אלה - באשר הוא ארוך ומסורבל. ראשית דבר, תיאור עניינה של בקשת האישור שבסעיף 1 להודעה נעשה במשפט אחד ארוך ולא ברור; יש לנסח תיאור זה מחדש, בפשטות, ותוך חלוקה למספר משפטים. כך ייעשה גם בנוגע לתיאור הקבוצה שבסעיף 6 להודעה, ובהקשר זה יש לפרט באיזה אתרי אינטרנט מדובר. שנית, על הצדדים לקצר את ההודעה. אין מקום להכביר מילים על עבודת ההכנה שעשו לשם קביעת מנגנון ההטבה המוצע, ולכן יש למחוק את סעיפים 8.3-8.1, 8.6-8.5; ואת סעיף 8.7 עד המילים "תעניק המשיבה", תוך ניסוח המשך הסעיף בהתאם. בנוסף, במסגרת האמור בסעיף 8.4.2 יש חזרה על האמור בסעיף 8.4 ואין בכך צורך. בהתאם, יש לנסח מחדש. כן יש לבאר בסעיף 8.4.1. כיצד תישלח ההודעה האמורה. במקום האמור בסעיף 10 להודעה, נדרש רק לנקוב בשיעור הגמול ושכר הטרחה שעליו מסכימים הצדדים ומבקשים את אישורו. בסעיף 12 להודעה יש למחוק את המילים "במזכירות בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו, בין השעות 8:30 ל- 12:30". ב"כ הצדדים יגישו הודעה מתוקנת עד ליום 21/11/12. במועד זה גם יפרטו באיזה עיתונים בכוונתם לבצע את הפרסום. 2. ב"כ הצדדים ישלחו עותק מהבקשה לאישור הסדר הפשרה ומהבקשה לאישור התובענה כייצוגית לידי היועץ המשפטי לממשלה, מנהל בתי המשפט והממונה על הגנת הצרכן (כאמור בתקנה 12(ד) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע- 2010). 3. בהתחשב במועדים שנקבעו לעיל, התיק נקבע לדיון במעמד הצדדים ליום 5/2/13 שעה 09:00. מחשבים ואינטרנטביטול עסקה (הגנת הצרכן)