ביטול עסקת גרופון

השאלה העומדת לדיון בתיק זה הינה, אם ביטול חבילת נופש לחו"ל, יממה לפני הנסיעה, בשל אשפוז, מזכה את המבטל בהחזר עלות החופשה, כאשר בהתאם לדמי הביטול שנקבעו מראש, אין החזר במועד זה. הרקע ותמצית טענות הצדדים 1. ביום 14.07.13 פנתה גב' רויטל שטרית לנתבעת 2 (להלן: "ישראייר") והציגה שני שוברים זוגיים לחבילת נופש בבולגריה, לתקופה מיום 30.07.13 ועד 04.08.13 (להלן: "הנופש"), שרכשה מהנתבעת 3 (להלן: "גרופון"). אחד השוברים הזוגיים נועד לתובע ואשתו, והתובע שילם עבורו בכרטיס אשראי שהונפק על ידי הנתבעת 1 (להלן: "ישראכרט"). 2. ביום 25.07.13 אושפזה אשתו של התובע, והוא פנה לנתבעות בבקשה לבטל את העסקה ולקבל החזר עלות הנופש, ונענה בשלילה. בשל כך, הגיש התובע תביעה זו, לטענתו: "אני לא רוצה את הכסף ומוכן לתרום אותו אבל אני רוצה שהחברות הללו ילמדו לא להתנהג כך". המסגרת המשפטית 3. תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 קובעות את זכותו של צרכן לבטל עסקאות שונות, המנויות בתוספת. סעיף 6 (א)(12) לתקנות קובע כי: "זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי - (12) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם השירות מיועד להתבצע במלואו מחוץ לישראל או אם השירות הוא שירות של חבילות נופש מחוץ לישראל או אם השירות הוא שירות טיסה מחוץ לישראל ואליה" 4. סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 דן בעסקאות מכר מרחוק, כדוגמת העסקה נשוא התביעה, בה הוזמן הנופש באמצעות האינטרנט. על פי סעיף (ב) שם, על העוסק לספק לצרכן פרטים שונים, לרבות מחיר, תנאי תשלום, תנאי הביטול וכד'. בהמשך, קובע סעיף (ג) את המועד שבו ניתן לבטל את העסקה, כך: (ג) בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה - ... (2) בשירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר..." ובהמשך בסעיף קטן (ד), נקבע כי הוראות ס"ק (ג) לא יחולו על: "(2) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן" דיון והכרעה 5. לאחר שהתרשמתי מטענות הצדדים וראיותיהם, ומכלול נסיבות העניין, יש לדעתי לדחות את התביעה, הכל כפי שיפורט להלן. 6. היריבות המשפטית: לטענת ישראייר, התובע אינו מי שהזמין את הנופש, ועל כן אין לו כל עילת תביעה נגדה. יש ממש בטענה זו, אך מצאתי לנכון להתייחס באופן ענייני לזכותו של התובע, כאילו היה זה שהזמין את הנופש, על מנת שהתביעה לא תידחה רק מהטעם הטכני, שמזמינת הנופש לא היתה תובעת בתיק זה, וכך להביא להגשת תביעה חדשה על ידי גב' שטרית, כאשר סברתי שתביעה זו צריכה להידחות לגופה. 7. לאור סעיפי הדין שהובאו לעיל, ביטול העסקה דנן אינו אפשרי בהתאם להוראות חוק ותקנות הגנת הצרכן שנזכרו בסעיפים 3-4 לפסק הדין, ועל כן יש לפנות להסכם בין הצדדים, המתייחס לעסקה נשוא התביעה. 8. תנאי הביטול שנקבעו על ידי ישראייר פורסמו על ידה באתר האינטרנט שלה (נספח ג' לכתב התביעה), והתובע ו/או גב' שטרית היו מוזמנים לעיין בהם בטרם הוזמן הנופש. חזקה על המזמינה - ובאמצעותה על התובע - כי קיבלה על עצמה את תנאי הביטול בעת ביצוע ההזמנה, ואם אלה לא היו מקובלים עליה, לא היתה רוכשת את הנופש. אין חולק כי על פי תנאי הביטול לא ניתן לקבל החזר כספי במקרה של ביטול העסקה יממה בלבד לפני מועדה המתוכנן. 9. על כן, לא מצאתי כי סירובה של ישראייר להחזיר לתובע את עלות הנופש היא בלתי חוקית, בלתי סבירה או ראויה לביקורת. אין לדידי כל משמעות למועד קבלת כרטיס הטיסה האלקטרוני אצל התובע, שכן מועד זה אינו קובע את זכותו של התובע לביטול העסקה. זאת, כאשר אין טענה לפיה לא נמסרו לגב' שטרית, במועד הזמנת הנופש, כל הפרטים הנדרשים על פי החוק. 10. התובע בחר שלא לרכוש פוליסה לביטוח נסיעות, המכסה אותו מפני הצורך בביטול עסקת הנופש בשל מחלה, ואין לו להלין אלא על עצמו. 11. לא ברורה לי עילת התביעה כלפי ישראכרט - אשר סירובה לבטל את החיוב בכרטיס האשראי מבוסס על הוראות סעיף 10 לחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986 והפרשנות המשפטית שניתנה להוראות אלה בפסיקה. 12. עילת התביעה כלפי גרופון אף היא אינה מבוססת, כאשר חברה זו משמשת פלטפורמה לפרסום מוצרים ושירותים, אינה מספקת את השירות ואינה יכולה לשנות את תנאי הביטול כפי שהוסכמו בין הצדדים. סוף דבר 13. התביעה נדחית. 14. אני מחייבת את התובע לשלם הוצאות הנתבעות בסך של 400 ₪ לכל אחת מהן (ובסה"כ 1,200 ₪). הוצאות אלה ישולמו בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין אצל התובע, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15 ימים לבית המשפט המחוזי מרכז - לוד.ביטול עסקה (הגנת הצרכן)