ביטול עסקת טבעת

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב מיום 10.1.2012 (כב' השופט יובל גזית). בפסק הדין נתקבלה תביעת המשיב כנגד המבקשת לביטול עסקת רכישת טבעת מן המבקשת, היות ולאחר הרכישה כאשר התברר למשיב שיש צורך בהגדלת הטבעת עבור רעייתו דרשה ממנו המבקשת - בניגוד להסכמות בין הצדדים עובר לרכישה - תוספת תשלום עבור הגדלת הטבעת. בית המשפט הורה על ביטול והשבה כך שהטבעת תיוותר בידי המבקשת אשר תשיב למשיב את סכום הרכישה בסך 2,570 ₪ בצרוף אגרת בית משפט וכן תשלם הוצאות משפט בסך 1,000 ₪. דין הבר"ע להידחות, וזאת מבלי לבקש את תשובת המשיב. מטרתו של בית המשפט לתביעות קטנות היא לאפשר דיון יעיל, קצר ופשוט בתביעות שעלותן הכספית נמוכה, ותכלית זו מנחה גם את ערכאת הערעור בבואה לשקול מתן רשות לערער על פסק הדין (ראו גם: רע"א 5711/08 רשל פרטוק נ' סול טורג'מן בע"מ 17.3.09). התערבות ערכאת הערעור בפסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות תהא מוצדקת רק במקרים חריגים בהם נמצאה טעות גלויה על פניה בפסק, או כאשר מדובר בשאלה עקרונית שבית המשפט לתביעות קטנות מרבה לדון בה ורצוי שלא להנציח פסק דין מוטעה המשמש לאותו בית משפט תקדים לתביעות דומות (ראו: גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה תשיעית, עמ' 826). המקרה הנדון אינו נמנה על אותם מקרים חריגים המצדיקים סטיה מן הכלל ובפסק הדין לא נתגלתה כל שגיאה המצדיקה תיקון בערעור. לציין, שעל פניו אין רלוונטיות במקרה דנא לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) אליהן הפנתה המבקשת בבר"ע. זאת מאחר שאת ביטול העסקה דנן ביקש המשיב על יסוד הפרת התחייבות מצג כוזב והטעיה, ולא על יסוד תקנות הגנת הצרכן הנ"ל - שעניינן ביטול עסקה שלא מחמת פגם או אי התאמה או הפרת הסכם ואשר אין בהן כדי לגרוע מזכותו של צרכן לבטל עסקה בתוך זמן סביר אם נעשתה לגביה הטעיה או אי גילוי ובמקרים של הפרת ההסכם מצד העוסק (ראו גם סעיפים 32 ו 41 לחוק הגנת הצרכן). לאור האמור לעיל ומכח סמכותי לפי תקנה 406(א) לתקנות סדר הדין האזרחי אני דוחה את בקשת רשות הערעור ללא צורך בתשובה. לאור האמור נדחית גם הבקשה לעיכוב הליכים שהוגשה במסגרת הבר"ע. אין צו להוצאות. ערבון ככל שהופקד יוחזר למפקידו. ביטול עסקה (הגנת הצרכן)