גוש 10210 בנימינה

צו המועצות המקומיות א בנימינה-גבעת עדה, תיקון, התש"ע-2010 1, אני מצווה לאמור: בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לפקודת המועצות המקומיות 2, במקום פרט כז 1 בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות א, התשי"א-1950 יבוא: "כז המועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה תאריך הקמתה: ט"ו באייר התש"י 2 במאי 1950 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע ועד בכלל: "הגושים 10126 עד 10130 ,10128 עד 10161 ,10152 ,10151 ,10138 עד 10201 ,10172, 10204 עד 12098 ,12083 ,12082 ,12080 ,10224 ,10223 ,10215 ,10214 ,10210, 12615 ,12106 - בשלמותם; גוש 10129 - חלקות 11 ,4 ,2 וחלק מחלקות 16 ,1 כמסומן במפת בנימינה-גבעת עדה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום י"א בסיוון התש"ע 24 במאי 2010, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז חיפה, חיפה, ובמשרדי המועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה להלן - המפה; גוש 10199 - חלקות 29 ,27 עד 42 ,40 עד 66 ,63 ,62 ,58; גוש 10200 - חלקות 36 ,32 ,1; גוש 10202 - חלקות 20 ,3 ,1 עד 63 ,31 וחלק מחלקה 55 כמסומן במפה; גוש 10203 - פרט לחלקה 15; גוש 10220 - חלקות 5 ,3 ,2; גוש 10221 - פרט לחלקה 19; גוש 10222 - חלק מחלקה 5 כמסומן במפה; גוש 12105 - חלקות 46 ,11 ,9 ,8 ,4 ,2 ,1 עד 59 ,57 ,55 עד 74 ,72 ,69 ,67 ,66 ,63 וחלק מחלקה 76 כמסומן במפה; גוש 12413 - חלקות 23 ,22 וחלק מחלקות 21 ,19 ,14 כמסומן במפה; גוש 10641 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה; גוש 10642 - חלקה 1 וחלק מחלקות 3 ,2 כמסומן במפה; גוש 10643 - חלקה 4 וחלק מחלקה 3 כמסומן במפה; גוש 12611 - פרט לחלקה 4; גוש 12612 - פרט לחלקה 5; גוש 12613 - פרט לחלקה 52; גוש 12677 - פרט לחלקה 176"קרקעותגוש חלקה