תביעת פיצוי בגין אי הודעה לעובד על תנאי עבודתו

משלא השכילו הצדדים לנסח רשימת מוסכמות ופלגתאות מוסכמת, נקבעת בזאת הרשימה ע"י בית הדין, בהתאם לרשימות שהגישו הצדדים, כדלהלן: מסוכמות: התובע העוסק אצל הנתבעת בשלוש תקופות שונות: תקופה ראשונה: 8/2003 - 5/2005 תקופה שנייה: 01/2006 - 09/2006 תקופה שלישית: 01/2008 - 09/2012 התובע הועסק כעובד שעתי , במשמרות. על יחסי הצדדים חל ההסכם הקיבוצי בענף השמירה. הסכומים המצוינים בתלושי השכר כסכומים לתשלום משקפים את הסכומים ששולמו בפועל לתובע. פלוגתאות: מהו היקף המשרה של התובע, ומהו "השכר הקובע" לחישוב הזכויות בתקופות עבודתו השונות. האם פיצול שכר התובע לרכיבים שונים בתקופת המכרז הראשון בוצע כדין. האם הפחתת רכיבי השכר המפוצלים עם עליית ערך שעות העבודה בוצע כדין. האם עמדה הנתבעת בהתחייבויותיה כלפי משרד השיכון לעניין מספר העובדים הנדרש לפרויקט האבטחה במזרח ירושלים. האם התובע הועסק בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה מהן נסיבות סיום עבודתו של התובע והאם מזכות אותו בפיצויי פיטורין זכאות התובע להפרשי שכר (בגין הרעת תנאים, הגעה 15 דקות לפני תחילת משמרת, קורס הכשרה ואימונים), הפרשות סוציאליות, פיצוי בגין אי הודעה לעובד על תנאי עבודתו, נסיעות, כוננות, דמי חגים, דמי חופשה, דמי הבראה, פיצוי בגין אי מתן הפסקות, שעות נוספות, גמול עבודה במנוחה שבועית, תוספת שעות לילה, תוספת כביסה, אש"ל, תוספת ותק, תוספת יוקר, ניכויים שלא כדין, ופיצוי לא ממוני. תוקפו של כתב הויתור והסילוק. האם עומדות לנתבעת טענות התיישנות שהועלו בכתב הגנתה. ככל שזכאי התובע לתשלום כלשהו, מה שיעורו? משנקבעה רשימת פלוגתאות ומוסכמות, תנתן בנפרד החלטה בדבר ה משך ההליכים. פיצוייםהודעה לעובד על תנאי העסקההודעה לעובד