גוש 3693 רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר ** "תכנית מיתאר מס' רח/מק/2200/א", שינוי לתכנית רח/ 2200, כפיפות לתכניות רח/2200, רח/תמא/2/4, פירוט לתכנית רח/2200. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות - גוש 3693, ח"ח (עמ' 40) 36-34 ,32 ,31 ,20 ,8, גוש 3694, חלקות 32 ,27 ,17, 304 ,284 ,283 ,260-253 ,242 ,239 ,230-228 ,173 ,120-118, 330 ,329 בשלמותן, ח"ח 326 ,245 ,121; גוש 3700, חלקות 521 ,520 ,342 ,333 בשלמותן, ח"ח 522 ,180 ,99; גוש 3704, חלקות 509-507 ,504 ,403 ,249 ,106 ,47 ,46 בשלמותן, ח"ח 550 ,546 ,380 ,379 ,336 ,123 ,89 ,13. גבולות התכנית: מתחם גן הפקאן: מצפון - רח' הנשיא הראשון, מדרום - רח' גורודסקי, ממזרח - כביש עוקף מזרחי של רחובות, ממערב - רח' סירני; מתחם מכבי: מצפון - רח' לבקוביץ, מדרום - רח' בני משה, ממזרח - רח' הרצל, ממערב - רח' השופטים. מטרת התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים, לפי תכנית רח/2200 (התכנית הראשית); ב) עדכון מספר יח"ד ומספר קומות בחלק מהמגרשים שבמתחמים H, J לפי הסכמת בעלים; ג) חלוקת מגרשים לפי תכנית רח/2200, והגדרת מגרשי התמורה להם על ידי טבלאות איזון והקצאה בהתאמה לתכנית הראשית; ד) עדכון מספר יח"ד ומספר קומות במגרשים שבהם יש הסכמה בין הבעלים, ללא שינוי בסך הכולל של יח"ד בתחום התכנית. (**לצרכי הפשרה) כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנוןולבניה רחובות, רח' ביל"ו 2, רחובות. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444. התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.קרקעותגוש חלקה