גוש 6735 חולון

מרחב תכנון מקומי חולון הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה?1965, בדבר הכנת "תכנית מיתאר מקומית מס' ח/500". השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חולון ? גושים 6045, 6762 ,6752 ,6751 ,6745?6742 ,6738 ,6734 ,6053?6050 בשלמותם; גוש6022, ח"ח86 ,77; גוש6043, חלקות816?814 ,698 ,693?691, 2010 ,957?904 ,884?877 ,860?845 בשלמותם, ח"ח 2014 ,2012; גוש 6048, חלקות 240 ,235?225 ,221?192 ,190?180 ,175 ,174, 424 ,418?410 ,396 ,355?295 ,288 ,286?282 ,269 ,259?242? 477 ,468 ,467 ,464?462 ,459 בשלמותם, ח"ח 480; גוש 6735, חלקות 245 ,234?1 בשלמותם, ח"ח 246 ,244 ,243 ,239?235; גוש 6737 חלקות 69 ,64?43 ,36?24 ,22?16 ,14 ,12 ,10 ,9 ,7 ,6, 151?146 ,144 ,130?123 ,121 ,119 ,117 ,108?95 ,93 ,86?73 ,71, 401 ,399 ,397 ,395 ,393 ,391 ,387 ,385 ,383 ,233?229 ,227?154, 423 ,421 ,419 ,417 ,415 ,413 ,411 ,409 ,407 ,405 ,403 בשלמותם, ח"ח 389 ,381 ,228 ,153 ,145 ,142 ,122 ,120 ,23 ,15 ,13 ,11 ,8 ,5; גוש6739, חלקות156,154,116,114,112?103,101?50 בשלמותם, ח"ח 171 ,152 ,133 ,130 ,129 ,122 ,120 ,118 ,115 ,113 ,102 ,5?1; גוש 6755, חלקות 148?142 ,139?130 ,124?118 ,109?105, 248 ,246 ,244 ,242 ,240 ,238 ,205 ,199 ,198 ,182?177 ,171?167, 276 ,274 ,272 ,252 במלואן, ח"ח 278 ,250 ,176?172 ,166 ,129, 282 ,281; גוש 6759, חלקות 298 ,240 במלואן, ח"ח 159?157, 263 ,172?170; גוש 6760, חלקות 229 ,88 ,76 ,75 ,22 במלואן, ח"ח 230 ,190 ,189 ,87 ,74?72 ,24 ,21 ,19 ,17 ,15 ,13 ,11 ,9 ,7 ,5; גוש 6761, חלקות 168?7 ,4 במלואן, ח"ח 170 ,169; גוש 6763, ח"ח 5; גוש 7124, חלקות 242 ,207 במלואן, ח"ח 82; גוש 7126, ח"ח 166 ,18 ,17; גוש 7177, חלקות 5?3 במלואן, ח"ח 2 ,1; גוש 7178, חלקה 14 במלואה, ח"ח 60 ,34 ,13?11; גוש 7181, חלקה 29 במלואה, ח"ח 23 ,22 ,4; גוש 7182, ח"ח 34; גוש 7183, ח"ח 72 ,32. השינויים המוצעים: 1) הכנת תכנית על פי סעיף 77 לחוק כלדקמן: א) הכנת תכנית מיתאר לאזור הדרום תוך שילובה בתכנון העירוני הכולל; ב) קביעת שטח לבניה צמודת קרקע; ג) חיזוק הבסיס הכלכלי של העיר על ידי קביעת שטחי תעסוקה הנמצאים ברצף תעסוקה קיימת ו/או ניצול הנגישות הגבוהה ? קרבה למחליפים ולתחנות הסעת המונים ושיפור היצע התעסוקה הקיים בעיר; ד) פיתוח פארק עירוני גדול בתחום העיר לשירות תושביה על ידי ניצול שטחי תח"ר המוגבלים באפשרויות הבניה שבהם; ה) קביעת אזורי בניה רוויה סביב הפארק ובמע"ר במזרח צמוד לדרך מס' 20; ו) קביעת דרכי גישה לשירות החלק הדרומי של חולון מכביש מס' 4 על ידי בניית מחלף נוסף ? מחלף הסיירים וחיבורו לכביש 20, מחלף הקוממיות בנתיבי איילון, בגבול הדרומי של הפיתוח העירוני; ז) הכללת תוואי להסעה המונית לשירות התושבים והמועסקים ומיקום תחנות וחניות בהתאם; ח) קביעת אזורים לבניני ציבור באופן המאפשר מתן שירותים נדרשים לאוכלוסיית המתחם במגוון, בכמות ובפיזור התואם את יעדי האוכלוסיה (כולל באזור לתכנון בעתיד); 2) תנאים להוצאת היתרי בניה לפי סעיף 78 לחוק: לא יהיה ניתן להוציא היתרי בניה בתחום התכנית, לרבות שימושים חורגים מלבד הנחת תשתיות ציבוריות ופיתוח הקרקע לצורכי ציבור, למעט באזורים האלה שבהם יהיה ניתן להוציא היתרים (מתחם היובל, קרית הספורט, בית המטבחיים): א) מתחם היובל ? גוש 7126, ח"ח 209; גוש 7177, חלקה 4, ח"ח 6 ,5 ,3?1. יהיה ניתן להוציא היתרי בניה לתקופה חופפת לתקופת החכירה/השכרה/הרשאה של מבקש ההיתר בהתקיים צירוף של כל התנאים האלה: 1) ההיתר יהיה בהתאמה לתקופת החכירה/השכרה/הרשאה ולשימוש הקיים של מבקש ההיתר; 2) מתן ההיתר לא יסכל את התכנית ומטרותיה; 3) הבטחת פינוי והשבת המצב לקדמותו ולשביעות רצון היועץ המשפטי של הועדה המקומית; ב) קריית הספורט ? לפי הוראות תב"ע מאושרת ח/163; גוש7124, חלקות 84?82, 242; ניתן להוציא היתר בניה התואם את התכנית המאושרת ולא סותר את מגמות התכנון המוצע; ג) בית המטבחיים ? לפי הוראות תב"ע מאושרת ח/142; גוש 6052 חלקות 60?46, 294?290 ,83?73; גוש 6053, חלקות 227?218 ,181 ,180,קרקעותגוש חלקה