גוש 8142

צו המועצות המקומיות )א( )כפר יונה, תיקון(, התשע"א-2011 , אני מכריז לאמור: 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לפקודת המועצות המקומיות , במקום פרט )ח( יבוא: 2 1 בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א(, התשי"א-1950 ")ח( המועצה המקומית כפר יונה תאריך הקמתה: י"ב בכסלו התש"א )12 בדצמבר 1940( תחום המועצה: גושים וחלקות רישום )ועד בכלל( - הגושים 8112 עד 8123 ,8115 עד 8133 ,8125 עד 8144 ,8135 עד 8954 ,8732 ,8195 ,8154, 9501 עד 9503 - בשלמותם; גוש 7991 - חלקות 24 ,22 ,20 עד 28; גוש 8091 - חלקות 15 עד 27 ,25 ,17 עד 44 ,37 ,34 וחלק מחלקות 8 ,7 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה של 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ"ח בניסן התשע"א )2 במאי 2011(, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה, ובמשרד המועצה המקומית כפר יונה )להלן - המפה(; גוש 8092 - חלקות 47 ,45 ,44 ,35; גוש 8093 - חלקות 20 עד 26; גוש 8097 - חלקות 38 עד 73 ,70; גוש 8118 - חלקות 50 ,48 ,39 ,35 ,31 ,30 ,18 עד 75 ,73 ,71 ,70 ,64 עד 97 ,90 וחלק מחלקה 41 כמסומן במפה; גוש 8120 - חלקות 15 ,1 וחלק מחלקות 10 ,8 ,6 ,4 ,2 עד 18 ,16 ,14 כמסומן במפה; גוש 8132 - פרט לחלקות 7 ,2 עד 24 ,16 ,9 וחלק מחלקה 25 כמסומן במפה; גוש 8138 - פרט לחלקה 128 וחלק מחלקות 129 ,60 ,15 כמסומן במפה; גוש 8139 - חלקות 21 ,19 וחלק מחלקות 20 ,9 כמסומן במפה; גוש 8142 - חלקות 21 ,12 ,11 עד 25 ,23 עד 50 ,48 ,41 ,29 ,27 עד 62 ,54 עד 75 ,71 ,69, 78 ,77 וחלק מחלקות 70 ,30 כמסומן במפה;קרקעותגוש חלקה