קצבה פיצויים מגרמניה

1. ההליך 1. לפנינו ערעור על פסק-דינו של בית-הדין האזורי בתל-אביב (השופט מורל - דן יחיד: תב"ע מד/1160 - 0) אשר דחה את תביעת המערערת לחייב את המשיב בתשלום השלמת הכנסה מכוח חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980 (להלן - חוק הבטחת הכנסה). 2. העובדות הצריכות לעניין, כעולה מפסק-הדין ומחומר הראיות, הן: א) המערערת קיבלה ומקבלת קצבת שאירים מכוח חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשכ"ח-1968 (להלן - חוק הביטוח הלאומי) וזאת משנת 1975. משנת 1977 קיבלה אף הטבה סוציאלית; ב) תשלום ההטבה הסוציאלית הופסק, משהתברר למוסד לביטוח לאומי, כי המערערת מקבלת תשלום חודשי קבוע מגרמניה: ג) הסכום מגרמניה משתלם לפי סעיף 165 לחוק הפיצויים הגרמני, הקובע, כי מקבל פיצויים על אבדן חיים או שלילת חופש, אשר הכנסתו מהפיצויים יחד עם הכנסותיו מרכושו אינן מספיקות לקיומו, יקבל "השלמה"; ד) התשלום המשתלם כפיצוי מגרמניה פטור בארץ ממס הכנסה, מכוח צו (צו מס הכנסה (פטור ממס על תקבולי ביטוח סוציאלי מחוץ לישראל), תשל"ז- 1976; ק"ת 3631, תשל"ז, 490). 3. טענת המערערת היא, כי התשלום אותו היא מקבלת מהווה "תשלום סעד", אשר אינו פוגע בזכותה להשלמת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה. טענת המוסד לביטוח לאומי היא, כי התשלום מגרמניה הינו בגדר הכנסה, "קצבה", כמשמעה בסעיף 2 (5) לפקודת מס הכנסה ומכאן, כי יש להביאה בחשבון שעה שבודקים את זכאות המערערת לתשלום מכוח חוק הבטחת הכנסה. = 55 = 4. הסעיפים הצריכים לענייננו בחוק הבטחת הכנסה הם: א) סעיף 9: "(א) בחוק זה - 'הכנסה' - הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודה פקודת מס הכנסה), אף אם לא צמחה, הופקה, או התקבלה ישראל...": ב) סעיף 12: "(א) בחישוב ההכנסה לעניין סעיף 5 ינוכו - ... (3) סכום השווה ל-13% מהשכר הממוצע-מהכנסה שמקורה בקצבה המשולמת מכוח חיקוק, דיני חוץ,... ". 5. סעיף 2 לפקודת מס הכנסה קובע, לענייננו: "מס הכנסה יהא משתלם בכפוף להוראות פקודה זו, לכל שנת מס, בשיעורים המפורטים להלן, על הכנסה שצמחה, שהופקה או שנתקבלה בישראל ממקורות אלה: (5) קצבה, מלוג, או אנונה". 6. בית-הדין האזורי דחה את התביעה בקובעו, כי התשלום אותו מקבלת המערערת מהווה "הכנסה", בין כקצבה ובין כאנונה, ולכן יש להביאו בחשבון בחישוב זכאותה להשלמת הכנסה. 7. על-פי החלטת הנשיא נדון ערעור זה על-פי סיכומים בכתב. בסיכומיהם חזרו באי-כוח הצדדים על טיעוניהם בבית-הדין האזורי. 2. פסק-דין 1. השאלה המרכזית העומדת להכרעה בערעור זה היא, אם התשלום אותו מקבלת המערערת הינו "קצבה או אנונה" כמשמעה בסעיף 2 (5) לפקודת מס הכנסה (סעיף 5 לחלק י). 2. את המונחים "קצבה" ו"אנונה" עלינו לפרש לפי מובנם בחוקים בישראל. המונח 'קצבה" (פנסיה), המצוי בשורה של חוקים, כגון חוק הביטוח הלאומי, חוק משפחות חיילים שנספו במערכה ועוד - פירושו תשלום החוזר השנה בצורה מחזורית ובעלת קביעות מסוימות. פירוש זה יפה לאותו מונח אף בפקודת מס הכנסה. 3. אם נבחן את מהות התשלום אותו מקבלת המערערת מכוח סעיף 165 לחוק הפיצויים הגרמני נראה, כי הוא עונה על הגדרת המושג, מאחר וגם "תשלום סעד", אם היה התשלום אותו מקבלת המערערת כזה לגרסתה, משתלם בצורה מחזורית ובקביעות. = 56 = 4. לאור האמור - אין לנו צורך להתייחס לשאלה, באם התשלום האמור הינו "אנונה", ואם הפירוש הנכון לדיבור "אנונה" הוא כל קצובה חודשית שאינה קצבה מכוח חיקוק או הסכם פנסיוני (כגרסת ויתקון-נאמן, [1], בספרם "דיני מסים") אך שהיא תשלום חודשי המשתלם מתוך קרן, שהוקמה לצורך זה עד כלותה (כגרסת רפאל-אפרתי, [2], בספרם "מס הכנסה"). 5. סעיף 2 לפקודת מס הכנסה קובע, כי יש לשלם מס על הכנסה אם התקבלה בישראל, אף אם לא צמחה או הופקה בישראל. הקצבה נשוא הליך זה מתקבלת על-ידי המערערת בישראל. 6. חוק הבטחת הכנסה מפנה, לצורך הגדרת המונח "הכנסה", לסעיף ההגדרות בפקודת מס הכנסה (סעיף 4 (א) לחלק י). העובדה שאין משתלם מס מן הקצבה מכוח פטור אינה שוקלת לעניינו, ואם היתה שוקלת - הרי שהיה הדבר נגד המערערת, מאחר והפטור ממס לקצבה (צו מס הכנסה - סעיף 2 (ד) לחלק י) ניתן מכוח סעיף 14 לפקודת מס הכנסה, המסמיך את שר האוצר ליתן פטור על "הכנסה של תושב ישראל שמקורה מחוץ לישראל ומשתלם עליה מס רק משום שהתקבלה בישראל". מן האמור עולה, שאילולא הפטור האמור היתה קצבה זו חייבת אף במס הכנסה, וזאת מכוח סעיף 2 לפקודת מס הכנסה. 7. אף כי לאור האמור לעיל אין צורך בהתייחסות לסעיף 12 לחוק הבטחת הכנסה נציין, כי סעיף זה (סעיף 4 (ב) לחלק י) מתייחס במפורש ל"קצבה המשתלמת מכוח דיני חוץ" כאל הכנסה, וניתן ללמוד ממנו לגבי זכאות המערערת להשלמת הכנסה. סופו של דבר - הערעור נדחה. אין צו להוצאות. פיצוייםניצולי שואה