אי המצאת ייפוי כוח בתיק הוצאה לפועל

א. בקשת רשות ערעור על החלטת כב' הרשמת כוכבה לוי בתיק הוצל"פ 0135927826 מיום 13.1.08, שניתנה במסגרת דיון בטענת 'פרעתי' לפיה נדחתה בקשת המערער לעכב הפקדת הערובה, עד להמצאת יפויי כוח, ע"י מי מהזוכים לעו"ד רום. ביום 26.11.08 החלטתי ליתן רשות ערעור ולדון בבקשת רשות הערעור כבערעור. כן קבעתי, על דעת הצדדים, כי גב' מורגנשטרן צד ראוי והיא צורפה כמשיבה 2. ב. העובדות העיקריות הצריכות לענייננו, הן כדלהלן: כנגד המערער הוגשה תביעת שיבוב על ידי עו"ד יוסף אלקס ואח', בשם מספר תובעים, וביניהם המשיב 1, ואלרי ספראט (להלן: "הזוכה"), בשמו ובשם חתמי לוידס שבקבוצתו, בחברת הביטוח בה עבד. ביום 14.4.80 ניתן פסק דין כנגד המערער לטובת הזוכה והתובעים הנוספים האחרים, בסכום של 16,318$ בתוספת שכ"ט עו"ד בסכום של 50,000 ל"י (להלן: "פסק הדין"). ביום 22.12.82 נפתח תיק הוצאה לפועל בשם הזוכה בלבד, למימוש פסק הדין. במסגרת הליכי ההוצאה לפועל מונה ב"כ הזוכה, עו"ד דוד רום, ככונס נכסים על מגרש הידוע כגוש 6634 חלקה 79, הרשום על שם המערער (להלן: "הנכס"). בשנת 1986 אושרה מכירת הנכס בידי כונס הנכסים לצד ג', גב' מורגנשטרן (להלן: "הרוכשת"), התמורה בגין הנכס שולמה, אך המכר לא הושלם ברישום. ביום 13.8.95 הגיש המערער בקשה הנתמכת בתצהיר לביטול אישור המכר. ביום 4.8.97 הגיש המערער בקשה לסגירת תיק ההוצאה לפועל בטענה שאין כל זוכה מוכר בתיק, וכי תיק ההוצל"פ נפתח ע"ש אחד התובעים בלבד ולא על שמם של כלל התובעים עפ"י פסק הדין. עוד טען המערער כי ב"כ הזוכה פועל בתיק ללא ייפוי כח מטעם הזוכה. ביום 19.5.98 ניתנה ע"י כב' הרשמת א. עפרון החלטה בה נקבע כי ניתן לנהל את הליכי ההוצאה לפועל בשמו של זוכה אחד בלבד, ואין כל צורך בקבלת ייפוי כח מכל הזוכים. ראש ההוצל"פ קיבלה את טענת ב"כ הזוכה לפיה הזוכים בפסק הדין היו מיוצגים ע"י סוכנות פלתורס ביטוח בע"מ (להלן: "החברה"), ועו"ד רום פועל מטעם סוכנות זו. רשמת ההוצל"פ קבעה כי חברת פלתורס הסמיכה את עו"ד אלקס לפעול בשם חברות הביטוח, לשם הגשת תביעות שיבוב, והליך ההוצל"פ הוא חלק בלתי נפרד מהליך התביעה. עוד נקבע ע"י כב' רשמת ההוצל"פ, כי יפויי כח אומנם לא נמצא בתיק, אך כיום מדובר בפסק דין שיש להוציאו לפועל ומאחר שהמשרד אשר ייצג התובעים בביהמ"ש, הוא אותו משרד המנהל את הליכי הגביה, יפוי כח שהופקד בתיק ביהמ"ש בו נוהלה התובענה כוחו יפה גם להליכי הוצל"פ. ראש ההוצל"פ נסמכה בהחלטתה על מכתב בחתימת "פלתורס בע"מ בטוח" מיום 12.1.75, המופנה לעו"ד אלקס, והמפרט את שמות המבטחים לפי הפוליסה "לצורך הגשת תביעת שיבוב". מכתב המבאר גם כי החתם מיכאל ואלרי ספרס הינו "הלידר עבור החלק של ללוידס". ביום 18.9.03, בשל פגמים שנמצאו בהליך המכר, קבעה כב' הרשמת כוכבה לוי כי המכר בטל. עוד קבעה כב' הרשמת כי על החייב לפרוע את חובו, כאשר מהסכומים שישלם החייב ישולם מקופת הכינוס, בראש ובראשונה, סכום ההשבה לקונים. ביום 21.12.06 דחיתי את הערעורים המאוחדים שהוגשו על החלטה זו, וקבעתי כי המכר בטל, ועל כונס הנכסים לפעול להשבת סכום הרכישה לקונים. כשאין בהחלטה זו כדי לפגוע בזכותם להעלות טענה בעניין נזקיהם בהליך המתאים. (ע"א (ת"א) 2835/03, 3086/03 עו"ד דוד רום - כונס נכסים נ' אברהם כהן ואח' (טרם פורסם, 21.12.06). ביום 6.5.04 הגיש המערער "בקשה מחודשת (לאור שינוי נסיבות) לסגירת תיק הוצל"פ והפסקת הליכים כנגד החייב" בה טען, בין היתר, כי בדיקה שנערכה על ידי חוקר פרטי מטעמו, לא איתרה את הזוכה בתיק, וכי ככל שניתן יפוי כח כלשהו, הרי שבהעדר כל ידיעה בדבר זהותו של הזוכה, היותו בחיים או היותו בעל כשירות משפטית, יש לקבוע, כחלוף השנים, שאין עוד תוקף ליפוי הכח שניתן, ככל שניתן. כן טען המערער בבקשתו זו, כי ב"כ הזוכה לא היה עו"ד פעיל במשרד, בעת קבלת מכתבה של חברת פלתורס, וכי לפיכך, נחוץ יפוי כח ספציפי, המיפה את כוחו. ביום 17.5.04 הגיש ב"כ הזוכה תגובתו לבקשת המערער, וטען כי אין עילה מן הדין להידרש בשנית, לסוגית ייצוגו, שהוכרעה על ידי ראש ההוצל"פ ביום 19.5.1998. ביום 26.5.04 עתר המערער לזימון מר שי מאירי, מנכ"ל לשעבר בחברת פלתורס. ביום 1.6.04 הגיש ב"כ הזוכה תגובתו לבקשה לזימונו של מר מאירי. ביום 9.6.04 הגיש המערער "בקשה להזמנת עד, מנכ"ל פלתורס הנוכחי, מר יצחק שגיב", בה נטען כי בשיחה טלפונית שקויימה עם מנכ"ל פלתורס טען הלה שאין לחברה כל מעמד בתיק ההוצאה לפועל ואינה מכירה בכל חוב הנגבה עבורה. בתגובתו, מיום 23.6.04, חזר ב"כ הזוכה וטען כי אין להידרש בשנית לסוגית הייצוג, שכן סוגיה זו הוכרעה על ידי ראש ההוצל"פ ביום 19.5.1998, וכי התצהיר שצורף הינו בבחינת עדות מפי השמועה, שאין לקבלה. ביום 16.7.2004 דחתה ראש ההוצל"פ את בקשת המערער לסגירת התיק, לנוכח שינוי הנסיבות. ראש ההוצל"פ קבעה כי ההחלטה מיום 19.5.1998 מקימה מעשה בית דין בסוגית קיומו של זוכה בתיק. כן נקבע כי עקרון סופיות הדיון העומד לזכות הזוכים אינו מאפשר "מקצה שיפורים" בבקשה דנן, שבע שנים לאחר החלטת כב' הרשמת עפרון שהכריעה בטענות זהות. בנסיבות אלה, לא מצאה ראש ההוצל"פ להיעתר לבקשה להזמנת העד, מנכ"ל פלתורס. המערער הגיש בקשה לעיון חוזר בהחלטה. ביום 27.9.2004 החליטה ראש ההוצל"פ כי "לאחר עיון חוזר בבקשת החייב ובתגובת הזוכה לא מצאתי כל מקום לשינוי החלטתי... והיא בעינה עומדת!" בקשת רשות ערעור שהגיש המערער, על החלטה זו, נדחתה על ידי מהטעם שהוגשה באיחור. עוד ציינתי, כי על אף ההחלטה מיום 19.5.98 לא קם מעשה בית דין כנגד הבאת ראיות חדשות מטעם המערער, התומכות בטענתו החדשה של החייב לפיה פקעה שליחותו של ב"כ הזוכה וכי אינו חב עוד בתשלום חובו בתיק ההוצל"פ (בר"ע 2928/04 כהן אברהם נ' ספראט ואלרי (טרם פורסם, 16.8.07)). בהתאם, הגיש המערער להוצל"פ בקשה בטענת 'פרעתי' ובדיון שהתקיים ביום 13.1.08 נחקר מר יצחק שגיב, מנהל חברת פלתורס סוכנויות לביטוח בע"מ שטען כי פלתורס בע"מ התפצלה למספר חברות ולחברה בניהולו, אין נגיעה לחוב הנדון. עוד ציין, כי בעבר, בעת שהיתה מוגשת תביעת שיבוב, האחריות לקבלת הכספים הוטלה על החתמים שהיו ממנים עו"ד מטעמם. בתום החקירה, ביקש ב"כ המשיב כי המשך ההליך יותנה בהפקדת ערובה. ראש ההוצל"פ קבעה כי עדות מר שגיב לא, בהכרח, רלוונטית למקרה שבפנינו ו"הנסיבות החדשות" להן טען המערער נתגלו כהשערות ללא בסיס. ראש ההוצל"פ הגיעה לכלל מסקנה כי הדיון מיותר, אינו תומך בטענות המערער ואין בו משום "גילוי נסיבות חדשות". בנסיבות אלה, על המערער לשאת בהוצאות בעבור דיוני סרק, ועל כן הורתה כב' ראש ההוצל"פ על הפקדת ערובה בסכום של 25,000₪. בתגובה טען המערער כי מדובר בזוכה וירטואלי ועתר לעכב את הפקדת הערובה עד המצאת יפויי כוח, של מי מהזוכים, יפוי כוח הנדרש מזה למעלה מעשר שנים. בתום הדיון קבעה כב' הרשמת כוכבה לוי כי הטיעונים שהועלו ע"י המערער נדונו כבר בהחלטת כב' הרשמת עפרון מיום 19.5.98, והדיון שבפני ראש ההוצל"פ התקיים רק בשל טענת המערער לממצאים ונסיבות חדשות, אותם "גילה" המערער, ולפיהם לא אותר אדם בשמו של הזוכה, מר ואלרי ספראט. רשמת ההוצל"פ קבעה כי אין בממצאים אלה כל זיקה להליכים שבפניה. מעדותו של מנכ"ל סוכניות פלתורס ביטוח בע"מ, הסיקה רשמת ההוצל"פ כי הזוכה הוא אחד מבין חתמי לוידס, שייצג חתמים אלה, והם בהיותם מיוצגים באמצעותו, פתחו תיק הוצל"פ נגד המערער. עוד קבעה רשמת ההוצל"פ כי לא נרשם שהזוכה הינו אזרח ישראלי ובהיותו מועסק כחתם לוידס, תפקיד שבמהותו הוא "מאחורי הקלעים" אין כל ממצא חדש בכך שהזוכה, כשלעצמו, אינו מוכר בישראל ואין לו כתובת בישראל. ראש ההוצל"פ המשיכה וקבעה כדלהלן: "בנסיבות אלה, ומאחר ובקשתו של ב"כ החייב כפי שהועלתה בפניי היום כבר נדחתה בהחלטת כב' הרשמת עפרון בהחלטתה משנת 1998, הרי איני מוצאת לנכון לחזור ולדון בטענות שכבר נדונות, מבלי שהועלתה בפניי כל פלוגתא חדשה או ממצא חדש שלא היה נכון או קיים למועד מתן ההחלטה משנת 98'. בהחלטתי למתן ערובה, לקחתי בחשבון את הצורך לגייס כספים מטעם החייב, וגם את האפשרות שימצא לנכון לערער בפני ערכאת הערעור על החלטה זו, ומשכך הוריתי על הפקדה בתוך פרק זמן של חודש ו-20 יום. אשר על כן, אין מקום להורות על עיכוב נוסף ודוחה בכך בקשת החייב." החלטה זו מיום 13.1.09 היא נשוא הערעור שבפני. ג. המערער טוען כי טעתה רשמת ההוצל"פ כשדחתה בקשתו לצירוף יפויי כוח מטעם הזוכה לב"כ עו"ד רום. המערער טוען כי לאור העובדה שיפויי הכח מטעם משרד עו"ד אלקס צורף, כנראה, לכתב התביעה אך לא צורף לתיק ההוצל"פ במשך 15 שנה; כתבי הטענות בתיק הוגשו ע"י ב"כ הזוכה ללא צירוף תצהיר; עדותו של מנכ"ל פלתורס סוכנויות לביטוח לפיה לא ידוע לו דבר על המקרה שבנדון; והסבירות הגבוהה שהזוכה נפטר - יש לסגור את תיק ההוצל"פ. המערער טוען כי בעדות מנכ"ל חברת פלתורס סוכנויות לביטוח, הוכח שהחברה אינה לוקחת חלק בתביעות החתמים, ולפיכך, טענת ב"כ הזוכה, לפיה הזוכים היו מיוצגים ע"י החברה והוא פועל מטעמה, נסתרו. בנוסף, הזוכה מר ואלרי ספראט לא אותר. עוד טען המערער כי לחברה בשם 'פלתורס', אין זכר לא בכתובת המצוינת ברשם החברות, לא בכתב התביעה שהוגש כבר בשנת 1975, לא בפסק הדין ולא בבקשה לביצוע פסק הדין שהוגשה להוצל"פ. בנסיבות אלה, קיים חשש ליעוד כספי תיק ההוצל"פ. המערער טוען כי תקנה 11(א) לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם - 1979 קובעת צורך בצירוף יפויי כח ואין רלוונטיות להגשת תביעה קודמת ע"י אותו עו"ד. בנוסף, לפי חוק השליחות, תשכ"ה - 1965, אין השליחות חלה באין הרשאה מפורשת לכך. ושליחות זו מסתיימת במותו של הזוכה או בפירוקה של חברת פלתורס. המערער טוען כי בהתאם להחלטתי מיום 21.12.06 בערעורים המאוחדים (ע"א (ת"א) 2835/03, 3086/03), אין בינו לבין הרוכשת כל יריבות או מערכת חוזית ולא היה כל צורך בצירופה, שכן על הכונס מוטלת החובה לפצותה בגין נזקיה, וכל עוד לא יוכח קיומו של זוכה בתיק לא מוטלת על החייב החובה לפרוע את החוב. המערער טוען כי בהתנהלות ב"כ הזוכה התגלו פגמים ובגרסאותיו סתירות המעלות חשש להתנהגות שאינה תמת לב. המערער טוען כי ב"כ הזוכה אינו מפנה לצו ירושה באם נפטר הזוכה; אינו מפנה לחברה פלתורס שטיפלה לטענתו, בתיק בשם הזוכים; ב"כ הזוכה מסתמך על יפוי כוח שהוא כבן 35 שנים שאין כל הוכחה לקיומו; ב"כ הזוכה לא צירף לכתבי טענותיו תצהיר מטעם הזוכה, ומסרב להמציא יפוי כוח מטעם הזוכה, באופן שהיה סותם את הגולל על טענות המערער. בסיכום, לטענת המערער התנהלות עו"ד רום תומכת בטענתו כי אין זוכה ומעלה ספק באשר ליעוד כספי התיק. ד. ב"כ הזוכה טוען כי על אף שפסק הדין כנגד המערער ניתן בשנת 1975 ותיק ההוצל"פ נפתח בשנת 1980, טרם שילם המערער דבר על חשבון חובו. ב"כ הזוכה טוען כי הבקשה המקורית לסגירת התיק מהטעם שלא הומצא יפוי כוח, נדונה ונדחתה ע"י כב' הרשמת עפרון כבר ביום 19.5.98. על החלטה זו לא הוגש ערעור והיא הפכה לחלוטה וסופית. ב"כ הזוכה טוען כי בדין קבעה ראש ההוצל"פ. בהחלטה נשוא ערעור זה, כי שאלת קיום יפוי הכוח נדונה והוכרעה, ומשלא התגלו נסיבות חדשות, אין לשנותה. לגופו של עניין, טוען ב"כ הזוכה, כי עסקיו של הזוכה מר ספראט ושותפיו, חתמי לוידס בלונדון, נוהלו באמצעות מיופי כוח חברת פלתורס סוכנויות ביטוח בע"מ. חברה זו הסמיכה את עו"ד אלקס לפעול בשמה, לשם הגשת תביעות שיבוב ותיק ההוצל"פ נפתח ע"י ב"כ הזוכה, עו"ד אלקס, שטרן, אשר ורום. הטענה בדבר העדר יפוי כוח, נדונה, כאמור, ובדין נדחתה לגופה, ע"י כב' הרשמת עפרון, מהטעם שיפויי הכוח בתביעה העיקרית תקף גם לשלב ההוצל"פ של פסק הדין. בנוסף, טוען ב"כ הזוכה, כי גם אם נפטר הזוכה, הזכות לקבלת הפיצוי עוברת לעזבונו. כמו כן, טוען ב"כ הזוכה כנגד התנהלות המערער, שלא שילם דבר על חשבון חובו מאז שנת 1975 ומתחמק מתשלום חובו ע"י הגשה חוזרת ונשנית של אותן בקשות וערעורים. ה. המשיבה 2 וב"כ הזוכה, טוענים כי המערער טרם שילם דבר על חשבון חובו וכי תיק ההוצל"פ משמש, למעשה, לגביית שני חובות, האחד, החוב המקורי על פי פסק הדין, והשני, החוב כלפי רוכשי הנכס בשל ביטול המכר, כאמור בהחלטת כב' הרשמת לוי מיום 18.9.03 ובהתאם לדיני ההשבה. לפיכך, גם אם תתקבל טענת המערער לפיה 'אין זוכה בתיק', לא ייסגר תיק ההוצל"פ, אלא יישאר פתוח לצורך גביית חובו של המערער, כלפי רוכשי הנכס. המשיבה 2 טוענת כי רכשה את הנכס במיטב כספה ובתום לב כבר בשנת 1986, לאחר קבלת אישור ראש ההוצל"פ. לאחר מכן, נקלעה לסכסוך הנוגע לפגמים בהליך המכר, ומאז ממשיך המערער לנצל את הליכי ביהמ"ש לרעה, תוך הגשת בקשות סרק חוזרות ונשנות. ו. דיון - מהתיאור העובדתי שהובא בהרחבה לעיל, עולה כי יש ממש בטענת המשיבים, לפיה טענת המערער בדבר אי המצאת יפויי כוח, נדונה והוכרעה לגופה, זה מכבר. כאמור, כבר בשנת 1997 הגיש המערער בקשה לסגירת תיק ההוצל"פ בטענה שב"כ הזוכה פועל בתיק ללא יפוי כוח מטעם הזוכה, ולמעשה אין כל זוכה מוכר בתיק. הבקשה נדחתה ביום 19.5.98 ע"י כב' הרשמת א. עפרון, בהחלטה מפורטת ומנומקת, שקבעה לעניין זה כי חברת פלתורס, הסמיכה את עו"ד אלקס לפעול בשמן של חברות הביטוח מלונדון לשם הגשת תביעות שיבוב "וההליך בהוצאה לפועל הוא חלק בלתי נפרד מהליך התביעה" (עמ' 5 ש' 22-23 להחלטה). עוד נקבע (עמ' 6 שורות 11-16 להחלטה): 15...הטענה כי לא הומצא יפוי כוח בבית המשפט המחוזי - אבד עליה הכלח - כיום מונח בפני פסק דין של בית המשפט אשר יש להוציא לפועל זאת ועוד - יתכן והחלטתי היתה שונה - אילו עו"ד אחר היה תובע את ביצוע פסק הדין בלשכת ההוצל"פ - הרי מדובר באותו משרד שייצג את התובעים בבימ"ש" לימים נדחתה גם בקשה מחודשת שהגיש המערער ביום 6.5.04 לסגירת תיק ההוצל"פ לאור שינוי נסיבות, בה טען המערער להעדר ידיעה בדבר זהות הזוכה או מקום הימצאו, ובשל כך, כך לטענת המערער, יפוי הכוח שבידי ב"כ הזוכה חסר כל תוקף. בבר"ע שהוגשה על החלטה זו קבעתי כי למערער שמורה הזכות להביא ראיות חדשות בתמיכה בטענתו, לפיה פקעה שליחותו של ב"כ הזוכה והמערער אינו חב עוד בתשלום חובו בתיק ההוצל"פ. בהתאם להחלטתי זו, הגיש המערער בקשה בטענת 'פרעתי' במסגרתה העיד מטעמו מנכ"ל חברה בשם פלתורס סוכנויות לביטוח בע"מ. בתום הדיון קבעה כב' הרשמת כי העדות התבררה כלא רלבנטית והנסיבות החדשות להן טען המערער התגלו כהשערות ללא בסיס. בנסיבות אלה חייבה את המערער בהפקדת ערובה בסך 25,000 ₪. או אז, נזכר המערער לשוב ולטעון כי הוא מבקש לעכב הפקדת ערובה זו, עד המצאת יפוי הכוח, לו הוא עותר במשך למעלה מעשר שנים וטרם התקבל. סבורה אני, כי אין מקום לשוב ולהידרש לטענה, בדבר המצאת יפויי כוח מטעם ב"כ הזוכה. הטענה, כאמור, נדונה לגופה, ונדחתה עוד בהחלטה מיום 19.5.98 שעליה לא הוגש ערעור והיא החלטה חלוטה. הדבר עולה בקנה אחד עם עקרון סופיות הדיון שתכליתו למנוע התדיינות נוספת בין אותם בעלי דין בעניין או בשאלה שכבר נדונה והוכרעה (ראו: רע"א 4528/06 עמוס ברנס ואח' נ' סנ"צ (בדימוס) שאול מרכוס ואח' (טרם פורסם, 18.5.09)). יתרה מזו, ולמעלה מן הצורך אציין כי בדין נדחתה הבקשה להמצאת יפויי כוח. תקנה 11 לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979, קובעת כדלקמן: "11. נספחים לבקשת ביצוע ותחליפיהם - (א) לא תקובל לרישום בקשת ביצוע אלא אם כן יצורפו לה - (1) העתק מאושר של פסק הדין או של הפסיקתה; (2) מקום שהזוכה מיוצג על ידי עורך דין - יפוי הכוח של עורך הדין, זולת אם יפוי הכוח הופקד במזכירות בית המשפט או בלשכה ועורך הדין הורשה בו להוצאה לפועל ולגביית כספים ; היה הזוכה מיוצג על ידי עורך דין על פי יפוי כוח כללי, יצא ידי חובתו לפי פסקה זו גם אם ציין בבקשת הביצוע את מקום הפקדת ייפוי הכוח הכללי;..." לפיכך, אם הזוכה מיוצג ע"י עו"ד בתביעה שהוגשה לביהמ"ש, והופקד במסגרת תביעה זו, יפויי כוח במזכירות בית המשפט, יפויי כח זה תקף גם להליכי ההוצל"פ. "כאשר בעל דין מסמיך את עורך דינו להופיע ולייצג אותו "בבית המשפט", יש לפרש את הרשאתו כאילו היא כוללת בחובה הרשאה מכללא לייצג אותו גם בהליכי הוצאה לפועל...ואם אין הוראה מצמצמת יחול ייפוי הכח גם על הליכי הוצאה לפועל" (ד' בר אופיר, הוצאה לפועל הליכים והלכות, עמ' 44, מהדורה שישית, מאי 2008). ובענייננו. קבעה כב' הרשמת עפרון כממצא עובדתי כי הזוכה, ששימש כחתם בעצמו, ייצג קבוצת חתמים שהיו מיוצגים ע"י סוכנות פלתורס ביטוח בע"מ, שהסמיכה את עו"ד אלקס, לפעול בשם חברות הביטוח, לשם הגשת תביעת שיבוב כאשר הליך ההוצל"פ הוא חלק בלתי נפרד מהתביעה. בנסיבות אלה, סבורה אני כי בדין קבעה כב' הרשמת עפרון: "משהוגשה תביעה לבית המשפט - על ידי אותו עורך דין חזקה היא שהופקד יפוי כח מתאים - ולפיכך קובעת התקנה כי ההפקדה במזכירות בית המשפט טובה גם ללשכת ההוצאה לפועל" (עמ' 6 שורות 25-27 להחלטה) בכך נסתם הגולל על טענה זו ואין היא יכולה לשמש כטעם לעיכוב הפקדת כספי הערובה. המערער העלה בפני כב' הרשמת, טענה נוספת לעיכוב הפקדת הערובה, עליה מבוססת, למעשה, טענת 'פרעתי' שהוגשה מטעמו, ולפיה לא קיים זוכה בתיק, משניסיונות לאתרו לא צלחו. לא מצאתי בטענה זו, טעם לעיכוב הפקדת כספי ערובה, שנפסקו לאור קביעת כב' הרשמת כי עדות מר שגיב היתה מיותרת. עם זאת, חשוב לציין, כי במסגרת המשך הדיון בטענת 'פרעתי', טענת המערער באשר לזהות הזוכה, קיומו או העדרו, תתברר לגופה, ותוכרע, ובהתאם לה יקבע חיובו של המערער במסגרת הליכי ההוצל"פ. במאמר מוסגר, אוסיף כי תמוהה בעיני העובדה שב"כ הזוכה אשר היה בידו לייתר את הדיון בטענת 'פרעתי' ע"י המצאת הזוכה עצמו, או יפוי כוח עדכני מטעמו, לא עשה כן. סימני שאלה נוספים עולים בעקבות כך שב"כ הזוכה לא צירף תצהירים מטעם הזוכה, גם לבקשות ותגובות שהוגשו מטעמו במסגרת הערעור שבפניי. אולם ברור כי ב"כ הזוכה יידרש לענין זה במסגרת טענת 'פרעתי'. ז. צירוף המשיבה 2 - בדיון שהתקיים בפניי ביום 26.11.08 הסכים ב"כ המערער כי סגירת תיק ההוצל"פ וודאי שיש בה כדי להשפיע על המשיבה 2. בהתאם קבעתי, על דעת הצדדים, כי המשיבה 2 היא צד ראוי לדיון והורתי על צירופה. לפיכך, לא מצאתי מקום לשוב ולהידרש לשאלת צירופה של המשיבה 2. ח. סוף דבר - הערעור נדחה. בנסיבות העניין - אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. מסמכיםהוצאה לפועלייפוי כוח