אי העברת ניכויים

הנאשמים הורשעו על פי הודייתם בכך שלא העבירו מס הכנסה ממשכורות ששילמו לעובדים ומתשלומים לקבלני המשנה שלהם עבור התקופות 12/02 וכן 3/03 ועד 12/03 בסך כולל של 379,348 ₪. המחדל לא הוסר. המאשימה הדגישה בטיעוניה את חומרת המעשה והעובדה כי אי העברת כספי ניכויים כמוה כגניבה ממש, הן עקב קלות ביצוע העבירה והן מחמת הקושי לגלותה. המאשימה טענה כי מתחם הענישה בעבירות כגון דא הינו מאסר בפועל לתקופה ממשית. הנאשם 2 טען כי המחדל נבע בעיקר מכך שלקוחות הנאשמת 1 לא שילמו לה כספים המגיעים לה וכתוצאה מכך הנאשמת 1 התמוטטה. הובהר, כי עיקר לקוחות החברה היו רשויות מקומיות, אשר חבות לנאשמת 1 סכום של כ - 800,000 ש"ח. הסניגור טען כי העובדה כי מצד אחד רשויות מרשויות המדינה אינה משלמות את חובן לנאשמת 1 ומצד שני המדינה דורשת את המס מתוך ידיעה שיד אחרת שלה אינה פורעת את חובותיה - הינה אבסורדית. הסניגור גם ציין כי הנאשם 2 הפקיד בקופת הנאשמת 1 סכום נכבדים ביותר לצורך פירעון חובותיה, אולם לבסוף מקורותיו הסתתמו. עוד הדגיש הסניגור כי הנאשם 2 הינו אדם בן 64, ללא עבר פלילי. הוא ואשתו מצויים בהליכי פש"ר. ביתם שועבד לצורך פירעון חובותיהם, וכעת מצוי בהליכי מכר כפוי במסגרת הליכי הפש"ר. כמו כן, אצל בתם בת ה - 35 נתגלתה לאחרונה מחלה קשה והם סועדים אותה. הנאשם נמצא כשיר לריצוי עונש מאסר בעבודות שירות, במגבלות מסויימות. עסקינן בעבירות של אי העברת ניכויים, אשר הפסיקה הדגישה לא אחת שכמוהן כגניבה ממש. בעניין זה ר' רע"פ 26/97 לקס נ' מ"י פ"ד נ"ב (2) 673, שם נאמר: "המדובר בעבירות מס, שמשמעותן היא: עיכוב שלא כדין של כספים שנגבו עבור אוצר המדינה ובדרך זו שלילת הכספים מבעליהם. דינו של עיכוב כאמור, משיק, לפחות, לעבירות של גניבה בידי מורשה. הרשעתם של המערערים נעוצה, אמנם, בהוראות המתייחסות ל"אחריות מנהלים" בתאגידים שעברו את העבירות במישרין. ברם, אין בכך כדי להקל על המערערים: פעילות עסקית במסגרת של תאגיד - אינה מקימה מחסה לבכירי התאגיד מפני עונשי מאסר במקום שכאלה מתחייבים; ובמיוחד אמורים הדברים, במקום שאותם "בכירים" הם הנהנים הישירים מביצוען של העבירות שהם נושאים באחריות לביצוען, כבמקרים דנן." כמו כו נקבע בפסיקה לא אחת שאין לראות בהתמוטטות כלכלית כעילה המצדיקה את אי העברתם של כספי הניכויים. עיון בפסיקה הרבה והענפה מגלה כי הקו המנחה בגזירת העונש על עבירות אי העברת ניכויים הינה מאסר בפועל כאשר המנעד משתרע בין מספר חודשים בודד לריצוי בעבודות שירות, ועד למספר רב של חודשים לריצוי בפועל, והכל תלוי בשאלה האם המחדל הוסר, סכום החוב, משך ההימנעות, וכמובן בנסיבות אישיות. על כן, ניתן לאמר שמתחם העונש ההולם לעבירה בודדת מסוג זה הינו 3-12 חודשי מאסר. ראה בעניין זה , ורק כדוגמא: ע"פ (ת"א) 70081/07 - אי העברת כספי ניכויים בסך של כ - 65,000 ₪ - 10 חודשי מאסר בפועל וקנס בסך של 25,000 ₪. מחדלים לא הוסרו; ע"פ (חיפה) 322/95 - אי העברת כספי ניכויים בסך של כ - 900,000 ₪ ואי דיווח במועד - 12 חודשי מאסר בפועל וקנס בסך של 25,000 ₪. המחדלים לא הוסרו; ת.פ. (רחובות) 1085/07 - אי העברת כספי ניכויים בסך של 455,000 ₪ - 6 חודשי מאסר בעבודות שירות וקנס בסך של 18,000 ₪. מחדלים הוסרו; ת.פ (באר שבע) 4375/07 - אי העברת כספי ניכויים בסך של 45,000 ₪ וכן אי הגשת 2 דו"חות שנתיים - 4 חודשי מאסר בפועל לריצוי בעבודות שירות וקנס בסך של 10,000 ₪. מחדלים לא הוסרו; ת.א. (חי') 3914/05 - אי העברת כספי ניכויים בסך של כ- 111,000 ₪. בנוסף הורשעו הנאשמים שם גם באי הגשת דוח"ות שנתיים, אי דיווח ועבירות מע"מ, וכן היה לחובתם עבר ממין העניין. על הנשם הוטלו 7 חודשי מאסר בפועל וכן קנס בסך של 30,000 ₪. מחדלים לא הוסרו; בענייננו, המחדלים לא הוסרו. מדובר בתקופת הימנעות ארוכה ובסכום נכבד. כמו כן לא הוכח כי ההימנעות מהעברת הניכויים נובעת מאי תשלום חובות של רשויות צדדי ג' לנאשמת 1. מאידך, העבירות נעברו לפני כעשור. כתב האישום הוגש 5 שנים לאחר ביצוע העבירות. המדובר באדם לא צעיר, חסר עבר פלילי, אשר נפגע קשות מהתמוטטות עיסקו. הוא ואשתו מצויים בהליכי פש"ר וביתו צפוי להימכר במכירה כפויה. התרשמתי כי הנאשם עשה מאמצים כנים להציל את עיסקו מהתמוטטות כלכלית והשקיע בו הון עצמי רב, אך הדברים לא צלחו. לפיכך, סבורני כי האיזון הראוי בנסיבות העניין הינו על דרך של הטלת עונש מאסר שירוצה בעבודות שירות, וכן קנס מתון יחסית. נוכח כל האמור, אני מטיל על הנאשמים את העונשים הבאים: נאשמת 1: קנס בסך של 1,000 ₪ הנאשם 2: מאסר לתקופה של 6 חודשים אשר ירוצו בעבודות שירות, בהתאם לחוות דעת הממונה על עבודות שירות, בעמותת פתחון לב, רח' לישנסקי 9 ראשל"צ. הנאשם יתייצב לריצוי עונשו ביום 9.10.12 בשעה 8.00 במפקדת הממונה על עבודות שירות. הנאשם מוזהר בזאת כי עליו לבצע את עבודות השירות כהלכתן, שאם לא כן ניתן יהיה להפקיען ותחתן ירצה עונש מאסר ממשי. מאסר על תנאי לתקופה של 6 חודשים והתנאי הוא כי משך 3 שנים מהיום הנאשם לא יעבור עבירה כלשהי על פי פקודת מס הכנסה קנס בסך של 4,000 ₪ או חודשיים מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב - 10 תשלומים חודשיים שווים ורצופים אשר תחילתם ביום 1.10.12 ומדי 1 לכל חודש. לא יעמוד הנאשם בביצוע תשלום כלשהו במלואו ובמועדו, תעמוד יתרת הקנס לפירעון מלא ומיידי. ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום. מיסיםעבירות מס