ביטול הזמנה טלפונית

1. התובע הזמין מהנתבעת שירותי הכנה לבחינת אמי"ר. הלימוד כולל מספר שיעורים פרונטאליים וכן שימוש עצמאי בתוכנת לימוד ברשת האינטרנט. ההזמנה בוצעה טלפונית ביום 6.7.2012 (יום ו' בשבוע), כאשר התובע מילא את פרטיו בטופס מתאים בו צוינו פרטי העסקה ואישר שקרא את תנאי ההרשמה. התשלום ע"ס 1,980 ₪ הוסדר בכרטיס אשראי. לתובע ניתנה סיסמא לשימושו האישי בתוכנת הלימוד, הוא עשה שימוש בתוכנה וביום 8.7.2012 (יום א' בשבוע) הודיע על ביטול העסקה, מאחר ו"בחן את הלומדה וגילה כי אינה מפותחת כפי ששיער ומלבד זאת גילה פגם בלומדה" (סעיף 3 לכתב התביעה); התובע לא נכח בשיעור פרונטאלי כלשהו והוא דורש להשיב לו את מלוא התשלום ששולם על ידו בצירוף פיצוי כספי ע"ס 10,000 ₪. 2. הנתבעת טוענת שהתובע אינו זכאי להחזר כספי, מאחר והוא עשה זה מכבר שימוש בתוכנה (ולמעשה נעשה על ידו שימוש בתוכנת חינם עוד קודם למועד ההרשמה, בהיקף נרחב). הנתבעת הכחישה את טענות התובע בכל הקשור לאיכות התוכנה. 3. בהתאם לדין, העסקה שבוצעה מוגדרת כ"עסקת מכר מרחוק", כאמור בסעיף 14ג(ו) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן - "חוק הגנת הצרכן"). צרכן רשאי לבטל עסקה כאמור, המתייחסת להזמנת שירות, "בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כאמור להלן: בעסקה מתמשכת - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן". 4. התובע אומנם הגיש את הודעת הביטול בסמוך למועד ביצוע העסקה ועוד קודם שחלף פרק זמן של 14 יום, אולם הודעת הביטול נשלחה לאחר שהתובע כבר החל לעשות שימוש בתוכנת הלימוד, באופן שהשירות כבר החל. הלימוד העצמי - באמצעות תוכנת האינטרנט - מהווה חלק בלתי נפרד מהשירות, ולא ניתן לקבוע שהשירות מתייחס לשיעורים הפרונטאליים בלבד. התובע עצמו ראה בלימוד העצמי באמצעות התוכנה חלק משמעותי בשירות (ראו מכתבו מיום 8.7.2012, שם ציין התובע: "... שמתי דגש על הצורך במערכת לומדה איכותית ...."). בניגוד לאמור במסמך ההתקשרות בין הצדדים, כאשר הנתבעת מסוגלת לדעת מתי החל התובע לעשות שימוש בתוכנה (יש להניח שהנתבעת יכולה אף לחסום את השימוש - לא נטען אחרת), המועד הרלבנטי המעיד על התחלת השימוש בשירות הוא מועד השימוש בפועל בתוכנה ולא מועד קבלת סיסמא המאפשרת שימוש בתוכנה. 5. משהחל התובע לעשות שימוש בתוכנה בין מועד ביצוע ההזמנה ועד למועד משלוח הודעת הביטול (מדובר אומנם בפרק זמן קצר, אולם נעשה שימוש פעמים רבות), לא עומדת לו זכות הביטול מכוח הוראת סעיף 14ג(ו) לחוק הגנת הצרכן. יצוין, למען הסדר הטוב, כי שימוש שעשה התובע עוד קודם למועד ההתקשרות - בתוכנה המופצת ללא דמי שימוש - אינו מהווה שימוש, בכל הקשור לבחינת זכאות התובע לביטול העסקה מכוח ההוראה האמורה. 6. איני מקבל את טענת התובע, אשר נטענה בדיון, לפיה העסקה שנערכה בינו לבין הנתבעת הינה "עסקה מתמשכת". בהתאם להוראת סעיף 13ג לחוק הגנת הצרכן, "עסקה מתמשכת" מוגדרת כ"עסקה לרכישה של טובין או שירותים באופן מתמשך ......". בענייננו, העסקה כללה שירות מוגדר - הכנה לקראת בחינה באמצעות שיעורים פרונטאליים (6 - 8 שיעורים) וכן לימוד עצמי, באמצעות תוכנה שסיפקה הנתבעת. כנגד השירות כולו נקבע מחיר כולל. לא מדובר במחיר שהתובע נדרש אחת לחודש וכיוב'. אין מדובר ב"עסקה מתמשכת". 7. איני מקבל את טענת התובע, לפיה הוא זכאי לבטל את העסקה מאחר והתוכנה בה נעשה השימוש "אינה מפותחת" או שנמצא "פגם בלומדה" (כאמור בסעיף 3 לכתב התביעה); לא עלה בידי התובע להוכיח בצורה ברורה את הטענה כאמור. אין די בהצגת הדברים במחשבו הנייד של התובע בדיון ובאמור בפרוטוקול (עמ' 3, ש' 9 - 11); כאמור בעדותו של נציג הנתבעת (עמ' 3, ש' 14 - 17), התוכנה כוללת שיעורים מצולמים, תרגולים ומצגות, וכן מערכת מקוונת ללימוד השפה האנגלית. אם אירע כשל נקודתי, לא היווה הדבר עילה לביטול כל העסקה, כאשר התובע לא פנה אל הנתבעת בבקשה לבצע תיקון (ככל שאכן בדיקת הנתבעת הייתה מעלה שקיים כשל נקודתי) וכאשר לא ניתנה לנתבעת שהות סבירה לביצוע התיקון או ליתן לתובע הסבר מקיף באשר לאופן תפעול המערכת. מעבר לכשל הנטען עליו הצביע התובע, לא נטען שיתר היישומים לא עבדו או שמדובר בתוכנה שלא מאפשרת לימוד בהתאם למתחייב. כמו כן, התובע עשה שימוש נרחב בתוכנה ניסיונית של הנתבעת (ללא עלות), ובעקבות השימוש בתוכנה כאמור פנה אל הנתבעת והתקשר עמה בעסקה הנדונה. לא מדובר בתוכנות זהות, שכן התוכנה הניתנת לשימוש בכפוף לתשלום כוללת יישומים נוספים, אולם התובע הכיר את אופי וטיב השירות של הנתבעת. אני דוחה אפוא את טענת התובע לפיה התוכנה "אינה מפותחת". התוצאה הינה שהתובע לא הניח תשתית עובדתית המזכה אותו בביטול העסקה מחמת אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לו באשר לתוכן העסקה, כאמור בסעיף 14ה לחוק הגנת הצרכן 8. אשר על כן, התביעה נדחית. בנסיבות העניין, איני עושה צו להוצאות. זכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי - בתוך 15 יום. ביטול עסקה (הגנת הצרכן)