ביטול הרשמה לקורס מאמנים אישיים

בפני תביעה ותביעה שכנגד שעניינה ביטול הרשמה לקורס מאמנים אישיים אשר ערכו הנתבעים. בתמצית טוענת התובעת כי הגיעה לראיון, החליטה להירשם לקורס אך לאחר יציאתה מהראיון החליטה לבטל את רישומה לקורס בשל קבלתה לעבודה. התובעת שילמה לנתבעים סך של 1,700 ₪, כולל דמי רישום בסך של 300 ₪. התובעת תובעת סך של 3,400 ₪ שהינם החזר הסכום ששולם על ידה בגין הקורס, שכ"ט ששולם לעו"ד בגין משלוח מכתב התראה והיתרה פיצויים בגין עוגמת נפרש טרחה ומטרד. הנתבעים, בכתב תביעתם שכנגד תובעים את יתרת התשלום בגין הקורס בכללותו בסך של 11,250 ₪. לטענת הנתבעים ביטול השתתפותה של התובעת בקורס, 3 ימים בלבד טרם תחילת הקורס גררה את הנתבעים להפסדים. הצדדים חלוקים לגבי המועד בו הודיעה התובעת על רצונה לבטל את השתתפותה בקורס. עם זאת, אין מחלוקת כי ההסכם בין הצדדים נחתם 9 ימים בטרם מועד תחילת הקורס. ההסכם בין הצדדים כולל סעיף ביטול הרשמה לקורס. גובה החיובים בגין ביטול ההרשמה לקורס מותנה במספר הימים שנותרו עד מועד תחילת הקורס, האם נותרו 14 יום או לאו. לכאורה לנוכח המועד בו נחתם ההסכם, נשללה מהתובעת מראש הזכות לכל החזר כספי שכן על פי ההסכם אמורה הייתה להיות מחויבת במלוא שכר הלימוד ודמי הרישום. הנתבעים לא מצאו לנכון, על אף לוח הזמנים שהציבו, היינו מועד הראיונות ומועד תחילת הקורס לשנות את המועדים הנקובים בהסכם, כפועל יוצא של תחילת הקורס תוך 9 ימים ולא תוך 14 יום או פרק זמן אחר. על כן אינני סבורה כי יש להחיל את הסעיף המוסכם שעניינו ביטול הרשמה לקורס. הנתבעים מבקשים להחיל את תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010. על פי תקנה 2(3) לאותן תקנות, רשאי צרכן לבטל הסכם לרכישת שירות חוגים וקורסים, המהווים פריט מספר 9 לתוספת על פי תקנה מספר 2, בתוך 14 יום מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות. הנני מקבלת את גרסת התובעת כי ביטלה את ההסכם בתוך 14 ימים ממועד עשייתו ועל כן יש להחיל את התקנות. גרסתה נתמכת בין השאר בפנייתה בכתב וכן בתשובת הנתבעת ביום 9.12.12, היינו שישה ימים לאחר כריתת העסקה. תקנות 4 ו-5 עוסקות באופן החזרת התמורה ובגובה דמי הביטול. היה והתשלום נערך בכרטיס אשראי, כפי שארע במקרה זה, על הנתבעים לבטל את החיוב, לזכות את כרטיס האשראי ולחילופין להשיב את התמורה לתובעת במזומן או בשיק מזומן. אשר על כן זכאים הנתבעים לגבות מהתובעת דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם. לפיכך יש להורות על החזר של 1600 ₪ לתובעת בצירוף הוצאות על פי שיקול דעתי. כמו כן יש לדחות את התביעה שכנגד שכן הוראות התקנות אליהם הפנו הנתבעים אינם תומכים בדרישתם לקבלת מלוא עלויותיהם או הסכום המוסכם שבין הצדדים. לסיכום, הנני מחייבת את הנתבעים ביחד ולחוד בתשלום סך כולל של 1800 ₪ לתובעת תוך 30 יום מהיום בצירוף הפרשי ריבית והצמדה ממועד התשלום ועד התשלום בפועל. ביטול קורס / החזר שכר לימוד