ביטול עסקה בבית הלקוח

1. א. התובעת רכשה מהנתבעת ביום 31.10.11 רהיטים, כמפורט בשתי הזמנות שצרפה התובעת לכתב התביעה ועל חשבון רהיטים אלה, שילמה התובעת סך של 3,000 ₪ במזומן ומסרה 3 שיקים מעותדים ע"ס 760 ₪ כ"א ואחד מהם אף נפרע ביום 10.11.11 ובאופן כזה שילמה התובעת לנתבעת סך של 3,760 ₪. לטענת התובעת, היא הודיעה 4 ימים לפני שהרהיטים סופקו, שהיא רוצה לבטל את העסקה, אך בכל זאת נשלחו הרהיטים לביתה. מאחר והרהיטים סופקו לאחר שהעסקה בוטלה, החליטה התובעת להחזיר הרהיטים לבית עסקה של הנתבעת וכך נשארו הרהיטים בעסקה של הנתבעת עד היום ואת התמורה מסרבת הנתבעת להשיב לתובעת. בשל סירובה של הנתבעת להשיב לתובעת הסכום ששילמה, הגישה היא תביעה זו לחייב את הנתבעת לשלם לה סך של 7,000 ₪. ב. הנתבעת מכחישה את טענת התובעת בדבר ביטול העסקה וטוענת, שמעולם לא ביקשה התובעת לבטל העסקה והיא זו אשר תיאמה עם המוביל את מועד האספקה ולכן עדיין עומדת הנתבעת לרשות התובעת לספק לה את הרהיטים. בנוסף לאמור לעיל, טוענת הנתבעת את הטענות הבאות: א) הנתבעת מאשרת את העובדה, שהתובעת רכשה הרהיטים על פי 2 ההזמנות ועלות כל הרהיטים הייתה בסכום של 10,000 ₪ - לא כולל הובלה בסך של 600 ₪. הנתבעת מאשרת את טענת התובעת, שהיא אכן שילמה סך של 3,000 ₪ במזומן ומסרה 3 שיקים, כאמור לעיל. ב) ביום 15.11.11 קבע המוביל של הנתבעת עם התובעת את יום האספקה ואכן באותו תאריך סופקו הרהיטים והמוביל הרכיב הרהיטים בבית התובעת. בגמר העבודה, לא רצתה התובעת לשלם את היתרה, בטענה שהסט המוזמן אינו בצבע שבחרה ובעקבות טענה זו, פירק המוביל הכל והחזיר הרהיטים למקום עסקה של הנתבעת והמוביל חייב את הנתבעת בעלות הפירוק וההובלה. 3. לאחר ששמעתי את הצדדים ולאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובמסמכים שצורפו לכתב התביעה, הנני להחליט כדלקמן: א. א) אין חולק בין הצדדים, שהרהיטים סופקו לבית התובעת, אך גם אין חולק בין הצדדים שביום האספקה הביעה התובעת אי שביעות רצון מהרהיטים והמוביל אף פרק והחזיר את הרהיטים למקום עסקה של הנתבעת. (ראה האמור בכתב ההגנה ובעדותו של מר אלקובי יוסי בעמ' 2 לפ',ש' 17- 18). בעצם החזרת הרהיטים, תוך טענה שהסט המוזמן אינו בצבע שבחרה, יש לראות בביטול העסקה, מה עוד שאני מאמין לתובעת, שעוד קודם לכן הודיעה לנציג מטעם הנתבעת על ביטול העסקה. עובדה היא, שמאז החזרת הרהיטים - 15.11.11- לא נקטה הנתבעת בפעולה כלשהי ואף לא שלחה מכתב כלשהו לתובעת לקדם את פני העסקה ובכך, למעשה, ראתה גם הנתבעת את העסקה כמבוטלת. ב. א) התובעת מציינת בכתב התביעה, שארבעה ימים לפני שהרהיטים הגיעו לביתה, פנתה היא אל נציג מטעם הנתבעת והודיעה לו על ביטול העסקה. מעדותה של התובעת עולה, שהמוביל הגיע לביתה לאחר שביטלה את העסקה ובראותה את אי ההתאמה, היא ביקשה לעצור את ההרכבה ולקחת הרהיטים חזרה (עמ' 3 לפ',ש' 2- 5). ב) התובעת לא מציינת בכתב התביעה מתי ניתנה ההודעה הנ"ל. בהתאם לאמור בהזמנה, רשאי הקונה לבטל את ההזמנה תוך יום עסקים ממועד החתימה על ההזמנה והביטול יוגש בכתב בלבד. עוד נאמר בהזמנה, שאין אפשרות לביטול העסקה למוצרים המורכבים בבית הלקוח או להזמנה ודמי ביטול עסקה מאפשר לנתבעת לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה. (ראה סעיפים 5 ו- 7 להזמנות 206, 214, שצורפו לכתב התביעה). 4. מאחר ואין חולק, שהרהיטים הוחזרו לנתבעת ומאחר ואני מאמין לתובעת, שהיא ביטלה את העסקה והרהיטים סופקו לאחר הביטול, אני מחליט לבטל העסקה. גם עם החלטתי לבטל העסקה, אין כל הצדקה והתובעת לא הוכיחה מדוע על הנתבעת להשיב לה סך של 7,000 ₪, כאשר בפועל היא שילמה רק 3,760 ₪ ולא הוכח ששני השיקים הנוספים נפרעו. לכן, לאחר שקבעתי שיש לבטל את העסקה, אין לי ספק, שבנסיבות אלו לא ניתן לגרום לנתבעת חסרון כיס ואין מקום להשיב לתובעת את מלוא הסכום ששילמה - זאת גם בהתאם להוראות סעיף 7 להזמנות ובהתאם לכך, יהיה על הנתבעת להשיב לתובעת את הסכום ששילמה, אך יהיה מקום לקזז מהסכום שיוחזר שיעור של 5% ממחיר ההזמנה - כאמור בתנאי ההזמנה. לפיכך, מאחר ועלות הרהיטים שרכשה התובעת בשתי ההזמנות מסתכמת בסך של 10,000 ₪ (לא כולל הובלה והרכבה) והיות והתובעת שילמה רק 3,760 ₪, אני מחייב את הנתבעת להשיב לתובעת סך של 3,260 ₪ ( סך של 3,760 ₪ פחות 500 ₪ שהם 5% מהסך של כלל ההזמנות בסך של 10,000 ₪). הסך של 3,260 ₪ תשלם הנתבעת לתובעת בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה 22.11.11- ועד התשלום בפועל. כמו כן, אני מחייב את הנתבעת להשיב לתובעת את שני השיקים בסך 760 ₪ כ"א, אשר טרם נפרעו ואם נפרעו, הרי שאני מחייב את הנתבעת להשיב לתובעת כל סכום נוסף שנגבה על פי אחד השיקים הנ"ל בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. לאור נסיבות הביטול ולאור הנימוקים שפורטו לעיל - החלטתי שלא לחייב בהוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. לקוחותביטול עסקה (הגנת הצרכן)