ביטול עסקה בזארה

1. זוהי בקשה לצו מניעה זמני שיאסור על המשיבות לבצע עסקה בנוגע לזיכיון לשווק המותגים "זארה" ו"פול-אנד-בר" בישראל, עד למתן פסק דין בערעור המבקשים התלוי ועומד בפני בית משפט זה. בפסק הדין נשוא הערעור קבע בית המשפט המחוזי (כבוד השופטת צ' ברון) כי המשיבות זכאיות לבטל את הסכם התמלוגים שנחתם בינן לבין המבקשים בשל הטעיה עובר לכריתתו. 2. הבקשה הוגשה במעמד צד אחד ובעקבותיה ניתן צו מניעה ארעי עד לקבלת תגובת המשיבות. הצו הארעי מנע מן המשיבות מלעשות כל עסקה בזיכיון המותגים "זארה" ו"פול-אנד-בר" בישראל. הצו ניתן בכפוף להפקדת סכום של 150,000 ש"ח או ערבות בנקאית בסכום זה, שאכן הופקדה על-ידי המבקשים. 3. בהמשך, הגישו המשיבות "הודעה ובקשה דחופה" בה הודיעו כי ביום 3.11.02 ניתן כנגדן צו הקפאת הליכים לפי סעיף 350(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולפיכך ביקשו הן כי בית המשפט יבטל את צו המניעה הארעי. המבקשים נתבקשו להגיב להודעת המשיבות לעניין השלכת צו ההקפאה שניתן, על צו המניעה הזמני והקורלציה ביניהם. כן נתבקשו המשיבות להודיע מה הדחיפות והבהילות לעניין ביטול הצו הזמני אם בכל מקרה, כטענתן, לא ניתן לבצע דיספוזיציות בזיכיון. 4. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות לה ולהחלטות בית המשפט, הגעתי לכלל מסקנה כי אין להיעתר לבקשה לצו מניעה זמני ויש לבטל את הצו הארעי וזאת מן הטעמים המפורטים להלן: משהוצא כנגד המשיבות צו הקפאת הליכים לפיו, בין השאר, "מימוש נכסים משמעותיים יצריך פניה מיוחדת", הרי שאין חולק כי לא ניתן לבצע עסקה כלשהי ביחס למותגים "זארה ו"פול-אנד-בר" ללא אישור בית משפט שלפירוק. אם יתבקש אישור כזה, ייקח בית המשפט שלפירוק בחשבון את העובדה שערעור על זכותם של המבקשים במותגים תלוי ועומד בבית משפט זה. זאת ועוד, טענת המבקשים היא, כי נתונה בידם זכות חוזית לקבל תמלוגים מן המשיבות, ככל שהדבר נוגע למותגים "זארה" ו"פול-אנד-בר". זכות כזו היא במהותה זכות כספית אובליגטורית. לכאורה, מצבם של המבקשים איננו טוב יותר ממצבם של נושים אחרים ובעלי זכויות אובליגטוריות אחרות כלפי המשיבות. גם מטעם זה אין מקום להניח מכשול על דרך הליכי ההקפאה ולתת עדיפות לתביעה כספית של המבקשים על פני תביעותיהם של אחרים. במצב דברים זה, אינני סבורה כי יש מקום לצו מניעה זמני במסגרת הערעור. 5. הבקשה לצו מניעה זמני נדחית. צו המניעה הארעי שניתן בהחלטתי מיום 29.10.02 מתבטל. הערבות הבנקאית שהופקדה תוחזר למבקשים. בגדים (הגנת הצרכן)ביטול עסקה (הגנת הצרכן)