ביטול עסקה במזומן

1. לפניי תביעה כספית על סך 15,300 ₪ שהגיש התובע כנגד הנתבע. 2. העובדות הצריכות לעניין הינן כדלקמן: הנתבע הינו בעל עסק לעבודות שיפוץ בשם "הדר דקו". אין מחלוקת בין הצדדים כי ביום 22.5.13 נפגשו התובע ואשתו עם הנתבע בבית התובע על מנת לבדוק אפשרות כי הנתבע ייצר ויתקין ארון ספרים בבית התובע. בשעה 23:00 הסתיים המו"מ בין הצדדים והוסכם ביניהם כי הנתבע ייצר ויתקין בבית התובע ארון ספרים וכן יתקן ארון קיר שבבית התובע, כל זאת בתמורה לתשלום סך 15,300 ₪. באותו מעמד חתמו הצדדים על הסכם בכתב. הסכם זה צורף לכתב התביעה. במועד חתימת ההסכם שילם התובע לנתבע סך 4,532 ₪ במזומן וכן מסר לידי הנתבע שני שיקים: שיק אחד על סך 6,235 ₪ אשר זמן פירעונו 31.5.13 ושיק נוסף, על סך 4,532 ₪, אשר זמן פירעונו 10.6.13. 3. אין מחלוקת בין הצדדים כי ביום 23.5.13 בשעה 7:00 בבוקר (דהיינו: 8 שעות לאחר חתימת ההסכם), התקשר התובע אל הנתבע וביקש לבטל את ההסכם. כמו כן, אין מחלוקת בין הצדדים כי במהלך אותו יום שיגר התובע הודעת ביטול בפקס אל הנתבע. הצדדים גם מסכימים, כי שני השיקים אשר נמסרו לנתבע לא נפרעו מחמת הוראה שנתן התובע לביטולם. אלא שמכאן נחלקות גרסאות הצדדים. התובע ואשתו העידו, כי הודיעו על ביטול ההסכם בשיחת הטלפון שהתקיימה בשעה 7:00 בבוקר וטענו, כי אף שבמהלך אותו יום, נעשו שתי פניות על ידי מי מטעמו של הנתבע בניסיונות לשכנעם לחזור בהם מהודעת הביטול, הם עמדו בתוקף על רצונם לבטל את ההסכם ולא חזרו בהם מכוונתם זו. הנתבע הודה כי התובע התקשר אליו בבוקר שלמחרת חתימת ההסכם והודיע לו כי העסקה מבוטלת, אך טען, כי הוא ניסה באותה שיחת טלפון להניאו מביטול העסקה. הנתבע טען, כי במסגרת ניסיונותיו אלו אף הציע לתובע כי תמורת הסכום אשר כבר שולם במזומן יבצע הנתבע את עבודות תיקון ארון הקיר, אשר עליהן הוסכם במסגרת ההסכם בין הצדדים. הנתבע טען, כי התובע הסכים להצעתו זו. הנתבע העיד בבית המשפט, כי במהלך אותו היום התנהלו עשרות שיחות טלפון בין הצדדים, כאשר בכל שיחת טלפון שינה התובע דעתו: בשיחה אחת ביקש לבטל ההסכם ובשיחה אחרת הסכים לבצע התיקונים בארון הקיר תמורת הסכום ששולם במזומן, וכך הלאה, כאשר בסופו של יום בשעות הצהריים הודיע התובע סופית כי הוא מבקש לבטל את העסקה. 4. הנתבע טען כי כתוצאה מהתנהלותו הנ"ל של התובע נגרמו לו נזקים ובשל כך אינו נדרש להשיב לתובע את הסכום המזומן ששולם לו. מאידך, הנתבע הודה בדיון כי עליו להשיב לידי התובע את שני השיקים אשר נמסרו לו ובמהלך הדיון אף מסר לידי התובע השיק על סך 4,532 ₪ (זמן פירעון 10.6.13) וטען, כי אין באפשרותו להשיב לתובע את השיק השני שנמסר לו במועד כריתת ההסכם, שכן העבירו לידי עובד בעסקו על חשבון משכורתו ועל כן השיק אינו מצוי בידיו. 5. על העסקה נשוא התיק חלות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א - 2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה"). תקנה 2(1) לתקנות ביטול עסקה קובעת: "2. צרכן רשאי לבטל הסכם בהתאם לפסקאות (1) עד (7) ובלבד שביטול הסכם לרכישת טובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש; החזרת הטובין באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש בהם - (1) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרטים 1 עד 6 ו-23 לתוספת - בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין; לגבי פרטים 1 עד 3, 6 ו-23 לתוספת, פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת; חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין..." ס"ק (1) מפנה אל פריטים 1 עד 6 ו - 23 לתוספת. פריט מספר 1 בתוספת הינו "ריהוט". 6. מן האמור לעיל עולה, כי לתובע עמדה הזכות על פי דין לבטל את העסקה בתוך 14 ימים. התובע אף הגדיל לעשות וביטל את העסקה בתוך 8 שעות מרגע כריתתה (ויש לזכור כי מדובר בשעות לילה). 7. תקנה 3(א) לתקנות ביטול עסקה קובעת: "3(א) ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 2, ישיב העוסק לצרכן, בניכוי דמי הביטול כאמור בתקנה 5 ובכפוף לתקנות משנה (ב) עד (ה), את מלוא התמורה ששילם או יבטל את חיובו, ובלבד שהצרכן הציג חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום." 8. תקנה 5 לתקנות ביטול עסקה קובעת: "5(א) ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 2, רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם. (ב) נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו." 9. מן האמור בתקנה עולה, כי עם ביטול העסקה על העוסק להשיב לצרכן את מלוא התמורה ששילם. העוסק זכאי לגבות מן הצרכן דמי ביטול בסך 5% ממחיר הטובין או מערך השירות, או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם. כלומר, הנתבע היה זכאי לכל היותר לקזז סך 100 ₪ מן הסכום שהוא מחויב בהחזרתו. 10. כאמור לעיל, בין הצדדים מחלוקת באשר לשאלה מתי בוטלה העסקה: האם ניתנה הודעה על ביטולה בשעה 7:00 בבוקר או שמא בשעות אחר הצהריים. לשאלה זו אין נפקות שכן, תקנות ביטול עסקה הינן חד משמעיות ומאפשרות לתובע לבטל העסקה בתוך 14 יום ולקבל החזר מלא של כספו (בכפוף לאמור בתקנה 5). אציין, כי שמעתי את עדותו הארוכה של הנתבע ואת גרסתו להשתלשלות העניין וכן את סיכומיו המפורטים של הנתבע ומצאתי, כי אין ליתן אמון בעדותו. עדותו הייתה רצופה בסתירות, לא קוהרנטית ולא עלתה בקנה אחד גם עם המסמכים אשר הוגשו לבית המשפט. ואבהיר, כי גם אילו קיבלתי גרסתו של הנתבע כי הודעה סופית על ביטול העסקה ניתנה ביום 23.5.13 אחה"צ ולא בבוקרו של אותו יום, עדיין מחויב הנתבע על פי התקנות להשיב לתובע את הסכום ששולם ע"ח העסקה. 11. הנתבע טען כי נגרמו לו נזקים כתוצאה מביטול ההסכם אך ממילא לא עלה בידיו להוכיח נזקים אלו. הנתבע טען כי הגיע לביתו של התובע באותו ערב בלוויית מעצבת, אשר לה שילם בגין התייצבותה לפגישה, אך בהמשך עדותו הודה כי המעצבת הינה שכירה בעסקו ומקבלת משכורת חודשית. הנתבע לא הגיש לבית המשפט כל מסמך המוכיח טענתו כי שילם למעצבת סכום נוסף בגין השתתפותה באותה פגישה. הנתבע טען כי, המעצבת שקדה על תכניות העיצוב לביתם של התובע ואשתו במהלך שעות הלילה, דבר אשר אינו הגיוני בעיני ואינו עולה בקנה אחד עם הפקס אשר נשלח אל התובע מן המעצבת, אשר תאריכו 24.5.13, דהיינו, יום לאחר ביטול העסקה. הנתבע טען עוד, כי נגרמו לו נזקים כספיים כיוון שרכש מסילות לצורך ביצוע עבודות בבית התובע. אלא, שמתעודת המשלוח אשר צורפה ע"י הנתבע לכתב ההגנה עולה, כי המסילות נרכשו בשעה 11:34, דהיינו, לאחר קבלת ההודעה בדבר ביטול העסקה. ובכל אופן, הנתבע הודה בבית המשפט כי עשה שימוש במסילות לצורך התקנתן אצל לקוח אחר ועל כן, לא נגרם לו כל נזק. 12. נוכח כל האמור, אני קובעת כי על הנתבע להשיב לידי התובע את מלוא הסכום במזומן אשר שולם לו בגין העסקה, בהפחתת סך 100 ₪ כאמור בתקנה 5 דלעיל. 13. סוף דבר, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע סך 4,432 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 23.5.13. כמו כן ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט בסך 400 ₪ (כולל אגרה). הסכומים ישולמו בתוך 30 יום. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 15 יום. ביטול עסקה (הגנת הצרכן)